De Belgische standaard

432 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Juin. De Belgische standaard. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/028pc2tv4z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Çl-dc ïn.ar» —* ^Jr ■ /o«,\ Vijf Gentiemen het nummer Vrijdag 8 Juni 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD Su«fei«p •4^7r7^?5^T*wmw,*= TU«fon» Pt€C«r F«fe Opstdkr* : M. E. Bklpairb, L. Dutiî-rs, P'à BER?RiNE VAN ÛBR SCMELDEN. Dr VAN DI PeRRî, ï> J. VAN DE WoiSTYNB, JUDL PlLLIAKKï w ». r«ee upmiier»; m. c. cblp*»*, l. uutkî-rs, g e. P's berîitikd Van der Scbslden, D* Van de Perrz, D» J. Van de Woistynb, Jcdl Filliakrt vf —.-—i-|nIrnM|1T- (m-mrriimmi nn ~—"— —if.fi.Mi.—m mm i!■■■!■ ■—■m rnmraii—m —n m —m n i r i n— -iit' nu niiii ——— «bonnementsprii» : foor *old*ten ; ♦ Voor i muirid fr. i.as - V J£ s KâUi(i«a fir. a.se — Voor s mtiade». fr. 3,75 t . Awioadiglngea i o.ijg fr, de regel - Rekl*»êE 3 0,40 fr. de regel. — Vluohtslingea s 3 inlaïwchingen v*n * regel* a,50 tr. Niet «oldalen in't iaud : Voor ï «isftBd fr. ï,75 — V»er a m**ndeia fr. JJ50 — Voor 3 aa***den fr. 5,as S "" ~"w~" mf,mts » ju«. Ki.t snlriatm h»itM't i Vnnr » u \ B„ \r„„, « fr son _ Vooï * «aa&nden fr. 7.*o S "«se? «Ile ttiededeeli&een &ich te weadea tôt: VttAA <!A COQUILLE, ^eedijk. D® PANNE. Een oproep tôt de lia voor België's oifMelpei < Dese oorlog sal worden uitgestrc tan goede der kleina satiën. » — D de rotsvaste meening door Engalaad gesproken en in die meening ligt ons Belgen, etae verkwikkende hoo] Een ander klein neutraal land k ook thans in ta sien dat sûtes de te rechtvaardige oploiaing is in 't wei konflikt. Hoiland trekt te valde voor 't gi recht van Beigië in de uiting van groot santal sijoer bekende gsleer onder wie wij de samen aantieffsn Prof. Dr Tb. Beysens, M L. J. M. I quia, Dr P, J. A. Cuypers, Dr A Diepenbrock, j. E. J. Bonnike e.a. In een manifest tôt de asïderc nei len gericht, ssetten disse heeren standpunt aï te en dat onvoorwaard het standpunt der Bondgenootca i kleeft en als dasdacig den oorlog ; sien als een door on» rechtvxar doorgevoerâe strijd voor 't recht ii wereld. We drukken hieronder dit man over in zijn bijzonderste deelen, di« < sich self reeds welsprekend genoeg len zijn cm aile verdera commentas^ z\\ te laten. Weten we once caburen dank te gen om dit spontaan optreden ten 01 voordeele, dat eok hun toestand ht teekent in den werelâkrijg. Te midâea vas da tdistemgas, «i* de log over croate dcelt» vtn Esropa br*Etg si ésn lacd, dat in dkper rampspoed keert daa esnig andsr, oradat het 't eeoi^ tôt duever, dat openlijk en offioieel bedr is met h«t bllj?«nd vérités zijaar oiafba: lijkheid. Dat land is Bel^ie. Er is geen enkele der oorlogsv.>&r9ndt teo, waarvan de Risgaering en 4t Vaifci tegeawooréiging officieei vtrkisard heb dat sij zallen trachtea bij den vrede e«a te maken aau de OBtfhaQkelijkheid van nabuarutftat — gaen enkele, met ééa Hit dering : het Duitscbe RQk. ThaiiS bebbea alise a nog se Dwit R^kskasseller en de Duitsche Rjjksrtas zittieg vaa 9 Decembei 1915, het plan zulk eea aanalsg blootgelegd. « Staatkuadigr. militair en economisi zoo verklaarde de eerste Duittcbe re ringapcraooa, « moet de grens aan de B« sehe zijde bsv&iligd worden.» Staatkund d&t houdt ia, dat drt onafbankclijkheid Beigië niet osgeschonden zsl blijven. Mil — dat Wijst op de gebiedsuitbrtidiog, waarschij&lijk de Maaslinie moet omva en dan een derde o! een vierde deel van land, een vijfde of es» zesde deel van inwoners afscheuren «al. Economisch — kan het anders beteekenen dsn Duin overmscht over België's brounsn van î vaart.in het hijicnder £ijn buiteolandsc handel «a zeeverkeer ? En maandeo îater, op 4 April 1916. haalde de Rijkskacselier ia den Rijks de?e meeElng. Hieruit bl jkt, dat Belgift's lot sn toekomst door den Rijkskaï)8«lier gev< wordt sis eea toestand, waarla Dultschî zeggeitschap zal hebben in vragea van B« pche binntnlaudeche poliiick, dat het bloc " • 1U - I W1 4C an J '* cesrgeslages lat?d oa d«n oorlog g««n î uil b««cklkkitjg wqrdt toegedacht, noch ia i tair.eoch in economiach opsicht, en zelfs in het rageles vaa vrsgea ait de verho*! tusschen de beida talec, die er gwprs irj weden ; dat allés zaî blijfso on der Duit coaîrots. Hoe suilen dan da an der «aïs er over d*aS iden Bij het verr emea vaa desse pîaanen 1 it i« ee® riliiog door de saatr&le klsias St uit- m08':ea 8®*®» D«»kt U in den toestand Beigië, gij neatralea, dis ia h8t voile g " siit van uw vrijbeid en van de selfbep* vas uw lot. Beseft wat het beteskeet, « omt heerscht te worden door een machl cige vreemdsling,strijdend in aw eigen laod ti •gld- nw ei^en landskin^eren ; sa t» hebbe zekerheid : als die vreemddlog niet w Deds J"6®*"1818111®» '8 onzt *®Ustandigheid lores. e9lX Tracht U daarin te rfasken ook verdi ^5n» woeenden, wisa toch hetaelfde Ist k»Q < van ges, als hit recht van d«û sterkate opai 3as- -aat zegaviereo in de wsrelé. Ipfa. t)' «ogepdhedfcn derBatsntc hefebea ( F bmari 1916 verslasta, s««n vr«de te len siuitSD, waarbij België's OB&fhaak« û" heid niet tsn voile hersieid wordt, stsat dig en acosoraisch. Dat i» een aniw slijk hunîisrzijds op Duitschiand's eischen. E Mis- riaflst moet esa aatwoord d«r nentîalen st yjjj. H#î, Hîoet voor &« fansefee wereld bt diffe ^H^8c^'and (en jsija boedgenooten) bl . vast testaas : de bercovia^ van de ocsf î ûâ kelijk van weikao staat ook, m at &!s œigdaad «n als es« bros van nieuwe ifest logea worden begchouwd. 3oor Hat sebijat oos noodig, dat dit bas xal- thans wordt uitffesprokea al t de uitdra : op e'sc^ T8D aî^e neutrale TOlkea. « Wij richten ons tôt de dria Scandi? sehe rijken, tôt de Zwitserache republiel ie£" tôt Spanje, benavens tôt aile Aœerikaac ixen republieken. Wer In gemsQDScbappeliik ovtrleg zal dai vorœ sevonden kunnen worden, waarin 0Cf_ drang tôt handhaving van recht en vi ij 't is voor *lle *olkerea op onze Regeeriagen Ver- wer^*n geoefend. 'e il Daa zal een lichtstrael van hoop glore eigd België's donkerea nacht ». si IT BflfflH OFFENSI v«r- ÎS Het Oostenrijksch Conter Z în Qevaar Uit vijandelijke bron vernemen we h« sche dat d<s Ruasisc le ruitarij Horodenka is ', in neRgetrokken (46 >ki!ometers west^c tôt het oorsproDkelij* |front) ea Torczyn b barrikt (60 kilometera waatwaarte Olyka îh ». Horodenka li«t op den zuidvlcH^el, tu gee- de Roemesftgche grer>s, Torcsyn op lgi noordervleugel |waas de Russen Lutzk ig— Dabao iDEaaiea. vas Hst ataat dus buiten twijfal dat het ( itair teorijkscb front op de bside vleagels is d dis broken en dat de infanteris ia wanorc tten gsweken, want de opgegevee afstanc hti kilomete!8 is te groot om dàtr nog re zije matig opgedijkte weerstandslinies te pl wat sen. iche Nu is hat bewescM ia fiila veldslsgen sr#!« in dea oorlog pl&ats haddsn, d&t een s heu tflii* e daorbm kir.g voor het heeig front wijkcs moet beteekenea wil het een ver fier- giDg ontkomen. Waat het maf aaava dag dat de Russ -a hua effessief met een doeade reserve voor de ontknooping su de beeonsen zijo. )eld Door deze prachtige vlsugelbsweginj tnd het Oastetrijfesch midden-leger in Igi-1 Machelijke posltie geset, ea kot f«it dig! matschalk Conrad vou Hontzendort k £ """""" telf pif bie»f vastgaplasjt op dit çedssslt*», niii- allean ztj* aitl«gs;ing vi deta in de vbpoc nli&t 8t©Hi«^ dat hij bsiig is i» aHerbaist na llsg ragalaa eu schikkin^an t« ae»â® oru iken zoo wainig mogelijk vsrlies, al iljn le sche op achterwaartsche stsillngen ta bres wsar hij ko pt den Russiachen vloec i»n? damiaen. itett Dech dat is trofef in de kaart van e lies boadgenoot, bljaWiea dez<i zand«r stHs van zijn doorbreten kan doao voortdufen.Imi 3Dot koe vsrder hij doordringt tp beide vleu tliBg hoe voordceliger het hem wordt in 't be ivsr- van alla achterwaarts aangeiegde ig8E andelijks steacstelliagea. We moges z&i dat het thans ket beslisseade oosrenblik n de feet Rassisch ofiensief, waarvan ailes ordt, afhangen. 7gr- 0^ toestand is thans zôo, dat de Oo rijksche Opperbevelhnbbcf eï srnstig traf- saan *aud«nken eea groot gedeslte vai !rei oorlogsterrein prija te gavsn om zijn ii eHW te redîtes. Hij bsyindt zich in dezelfdi s'tis als de Russen bij hat Duitsch-Oo: ,p 14 rijksch offeBskf op 't Ocs^aiijk iront.mst zu!. v«r»tande cochtacs dat de Russes ovei illjk- uitgaatrckter grandgebled beschikken Icqq. dan. Zal hij deae algemecae fsktiek ec oord steunen em de eer van den tegenstand iasr. îedsï volk op prijs sielt te redden. Wie ^ inu, Maar dan ware het een gh)ve fout, di# liten dan voordeel ons aaabrengen kan. jken Hflt gat is das Noord en Zuid gebooi haa- het Oostenrijksohe front. Wa mogen «r sen overtuigd zijn dat de Rassen geen m ©or- zallen sparen om dit zoo beUcgrijk voo naar wetisch ait te breides eu de ned© Inseî V«t' het Oostenrijksch leger ia esa i kke- vlucht zallsn doen ontaardeg. Van nu reeds kHnnea we zeggan dat 1 iavj. berg bedreigd la eu dat heei Bukovina { eB punt staat ontruimd *e worden. Onnood sche °P te wijzen wslk een indruk en iovloa zou yerwekken in Rosmenie, dat het I 3 de va& CztTBowitz aanziet als de maatstgf v mee de stiiid in Zuid-Rusland dieot eemi heid »>■ ËNGËLAND : De Iersclu twestie, q fa De apiolger van Sitck Lloyd ^George heeft aan de len leiders voorgeateld tijdelijk de Ieri kwastie op volgende grondslagen □D oploisiog ta gaven : Home-rule mu [if delijk worden ingesteld voor Ierls voor de UlsUr-provincie uitgenon die door Engaland aelfstandig blijit regeeerd; een wet son worden gesti waarbij wordt bepaald dat aile Iers volksvertegewoordigeri in 't Lagerl ,defi zouden blijven xetelen met stemre •Bia. Na den oorlog zouden alla kwesties grtg gcmecnzaam overleg beslecht wordei êaft Tôt nu toe werd de opvolger vaa ] ), chener niet aangeduid, mm m; gSB cocbtana dat 't Loyd George «al w« den ofwel Bonar Law. " FRANKRIJK : De Haadelsconierentie tiebeime zittiog - Offlcieel oor- .9 is Morgen komt de Handelsconferei i j6 bijesa, belegd tusschen al de landen i^l- de Entente. De besprekingen aullen aat tuurlijk dragen op maatregelen te tre in ver ban d met den oorlogatoestand, dift dea toestand dis den oorlsg ©nmidi )or. lij» zal volges en met 't vredestijdpe «en Ook heeft de geheime zitting def ] sla- mer plaats waarop verscbillende neer ard legde interpellâmes betreffende Ven vol- zulisn ontwikkeld worden. lien In den nacht van 14 tôt 15 juni is officieei uur met een uur vervroegd. 1 r is b sluit van de arrondissements-coirn een sarissen doet ook voor onberet Be] dat bet officieele nisuwe framche uur op- officieei doorgaan. IfÎALOYER 'T OORLOGSYi ,™r! ïf" " Bet M ,4!1 !>n P"- Oa 't ItaliaansGhe il l te Aîhoswsî aile aand&ch? ga&nde wordt RZtn houien deor d© ^ebaurtanissen op 't Oosti tané ^roa^» waaraaa we ûac oak aen bijzoa ners ^roB'^ wljden — btleeïd het heele oorli gels veld thans een tijdgtip svan geweld dat 8 drei* inwer^t tls 't ^aaa vergelijkcn bij v;^ kalm verloop vaa hsel den winteï ?5,el! Om YPER donderen de kanoanen oaa is In '"okea door. Wederzijdsch behagelt mtn and??r met achroot en staal. Hij, di« het meenen dat zulk geweld slechts wordt di 3ten- gehondsn, met een zuiver pleziei -doel moei schieten zoo zich wel ia de eerste dagen I , },8^ nen vergiesen. Te meer omdat het jaarge :?era weI t',*riS he{ be8te ge8chikt is om slle j p0, beurteniaseîi toe te Jatsn. Iten- * * • dien Om VERDUN, wa&r ïjiet ssdsrt maa : • een doorvoerd geweld tôt zijn paroxlsnig sel kon- gekomen araaruit tists pijnlijks kos woi der- Terwacht, blijft het thaes b^psrkt tôt k«.i dat dsmoi siratius en îuttele voatvolk-aanva set ? B«tr? ffeeds de overgave van het lort Dlets Vacx koman Hieuwa bijsonderhadvn het welijke van den slag belichte. ,Es.t! ontsn •d In vertait : < le de twee laatste daiçen gin; • vaa er oatz-ttscd aao toe. Du'.g'snisn isa dui oeite den kilos etastl kletstan onopboudend op rdesl E®cr» KummafidftDt R sy.-p,! omhîisde 01 s •iaag achilleade malep, 0^8 saoed iaspreker-i nilde 3^9£S stosd. Waaneeï aiks verloien sefe gaf hij ocs order te vertrekkeu langs aenen weg dis nog &pan wa». Het lijfgew 0p >t bleef voortweadea om 't fort. De duit; iger iijken lageu bij ho^pen. Meo vocht ten i dit delinge met kcoÈsaii. In het bl ;kbuis, wa sezit 'ijk het fort, hialden twee mitraljeurs >aar hesl regiment Paiischers is bedwang. iten. ntitralj-uzen msaiden twiatig minutenl Toen viel een 308" op 't blokhuis dat na&rzeld de lucht invloag. Is 't fort sel asen voort. De cfficinrs gaven de reeks fe PQfiP doQMi-ov"er ommoorddudig vuar nie te doea verawakkeB. De Duitaehers goll iche tesrsû 't lort ass isetar blevea er dood. 1 içhe werd een b.eslâ divisie er op geworpea een 't oogecblik van overgevea was gekon da- Commandant Raynal gebood oos, die i tnd, gekwsiat waren, te vertrekken. De di\ len, overgolfde het fart dat baawesk ». ge- * nmd * * che Het Italiaaoech tegît heeft zich is da I mis ste dagen zoodanig opgedroages dat thans duidiflijk wordt dat het Oostenrijl offeasief is zooveel aie stopg#zet. De la& K ainbtelijke berichten gewagen reeds «<aa heroverea van belacgrijka stellisgen op !f,n^ zeker gedes «e van 't front, wijl elders er : geo nadruk op wordt gswezen âat eik Oos rijksch optreden zich siuit op een onwrii ren tegenstand. Op het plateau der Ze Qemeenten, gaat de strijd voort met attende kacs laags den kast v«a or UUr bondgenoot. icie van Veelbeduidersde verklaring jfen De Engelsche micister Bonar L jjjgj verklaarde te Parijs : iel- * Ons leger is gereed vanaf den su rk. vang van de»Verdunstrijd,em in te g 1 5a- Perf» 't noodig mochï blijken n. grC. de insichten van den Fracscben gro 3un * j?* Oe mimsterieëlâ krisis in Itali ^vu >is- Officieei wordt bericht dat de koçj gië opdracht heeft gegeven van M. Bose ala | voorzitter der kamer om het coalit ï ministerie te vormen. sksg-szizvd'11 r■■ 11111 uwii -r-r nff- a , — im Uit de SoIdateB-reYflfi " ONTPLF Mijn Ringsken. 'ilit : RinÇ-Ktoff van Hullebro ge- Oadsr ds koopren ringen Riog king, k.re ' Dsr klckfce van Reainghea, >g« Ring king, ferk Koos ik voor mijae braid het Het schooDSte ringsken uit. fge_ Ik zat, binst lange aachtan elk- Rinpr kiag, zou Te vijlen in ons grachten )or- RiDg king, van Aan 't ringsken dat althans îiin- U biedt zija goudsn glans, tijde . Het blijvs rein en tïouwe Ring king, Dit ring'skaa van mijn vronwe Ring king, aeE Gegotea in het zand !;SD Van 't lieve Vaderlaad. •deîs ion- Ons kleinij^s leere 't weten lec. Ring king, van „ Waar vader heeft gastredea, gru- Ring king, apte Die ia dit ringsken sioot het Zijn troww tôt in den dood. zss r Het Katje der Tranch bcb, Wijzt : *Al boven door het venster de® ecbt kiadje, wil aanvaarden sche van vacht, £{, . Dat w5 vooi' u bewaardea iste Ed hebben meegebracht. eea Neven d'Yperlee, ge weet, jje I® eea ketjt, stikkecd heet, ,Bir> WatriB oose luitnant lag, yer_ Kwam 't beeste vcor den dag. Daar was 't binst Iaoge dagea, (t J De troost van den piot, w^ J^, allen die het zagea eso R**kten erop verzet : Grova handen, swart aïs brocs, s'T Streslden zoetJe^ zijaen dons, icht Wlî1 ^8t 5 BQoepf>a zat . . Aan plata en p&tat. îsie Doch geen kon het bekorea, Hat blssf den groné verknocht, aat- Waarop het is geborea, het En e'r,te ma>ï»n zocht. gch Ja, getrouw, iijk nea piot, Hield het, midden bom en schot, Middes vuar of waterplas, eçn De vrijbeid van z§n ras. Na moge 't lange jaren, Mcjuffer, erf an huis Van rat en muis bewarea Doch vooral vaa den Prais I En r!s 't neeevleit zijaen kop, zen Plant er daa een planksken op En schrljft : € Hier berust in vrel Het katja der tranchée. » Een Engelsch Succès m- Officieei wordt bevestigd dat de 'Kan rij- sche troepen ten Fuid Oosten Zillebeke iar welgelukken een aanval hebban uitgev ût- Op een fso'i va 1500 meters wer Duitschs liaia isgenomen. De vljanei rware verlie:. n. Na da b storming gini » vijand over>'ot een stelselmstig besch * m*ar de Kanadazen weken geen daim I Dg en behielden het terreio. IH, — îe- UESI EN VERSPREIDT •E BCLSitCHC STAMBAAIII

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes