De Belgische standaard

599 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Août. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q23qv3df8z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V & 4dc ^^422 *î04^ Dix: : .Ug 2 0 Oogst 1818 ■ Abonnembhtbn Vaor Soldttea . i maand 1,25 fr. 3 mt*nden 2,50 3 maanden 3,75 Niet Soldaten in 't lacd 1 maand fr. 1,75 ■ a maanden 3,50 3 maaoden 5 ,*5 —0— BuiUn 't laad ;' I maand fr. 2,50 a maanden 5,00 j maandtn 7,50 - DE BELGISCHE STAnDAARD " V • m ;j OjlStSl i en ifiiieer Vi\H 1 " Ma C"C|!iiîî« " Zc-M.'i DE PANNS _o_ Kletn* f.okon-ïXf digifigeo: / 0,95 fr, de regel RECLAMEN 'olg ?D8 orer- cSt "i" STICHTER-B ESTUURDER ILDHFONS PEETERS I- ^ w. AUUUi. VilU J. A ■ ».v, " VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, S. Sirnons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Ras en Nationaliteit. Vecvolg. Dit de kxuising sptoten due nieuwe [toepen: De Kelten, de Teutonen, en de îlaven. De Kelten of Keltschspcekende velke-;en bevroonden Fcankcijk, een deel Van Juitschland, Holland en België. Oost-raacts vecspceidden ze zich tôt aan de Elbe. Teutonen bewoonden Zweden, Jut-and, Denemacken, de Gecmaansche Baltische kust aan den Odec, en de Bal-tische eilanden totGothland. De Slaven vecbleven tusschen de Midden- Dniepec villei tôt aan de Niemec en de Pripet-moecassen.De Teutonen dcêYen latet de Kelten naac het Westen en de Slaven naat ket Oosten. De swatfe langhoofdtgen van het zui-âen tcokken meec Noocdwaad1? in Ftanktijk en in de Bcitsche eilanden. Van daac dat de oud-gevestigde becgbe-wonets van Engeland donkec zijn. De latece inwijking dec kustbewonecs leeft voott in de blonde bevolking. i De bireedboofdige Alpen-bevolking, |à\evan de b erg en gedaald was, vocmde F«h een weg in Fcankcijk tusschen Nootd enZuid, stak niet ovet tôt Engeland.Zij ieeft dus op de Engelsehe bevolking tainig invîoed uitgèoefend. tcanktijk integendeel was de kuoes waac al de tassen amalgammeecden. Maac toch vecsmolten zij zich niet tôt een enkel cas. Veel gcoepeecingen hebben ie kacaktectcekken van vtoegecç tassen fcewaatd. Dé Noocdec Ftanschman veccaadt zijn Teutoonsche afstamming in yzijn blauwe oo^en, zijn blond haar, zijn lang maac «mal hoofd. Hij gelijkt de oude GalUëc j of Fcank die zich in het noocdecbekken van Pacijs neeczette. Hij is meecTeutoon dan de Zuid- en Oost-DuUschet,^ die meec hoedanigheden heeft van den slaaf dan menigen Rus. De Zuidec Fcanschman andeczijds is koct vangestalte, bcuin gekleucd. Hij is de afstammeling van het Middelandsch -as, (j) In Bctitanie en het middengebecgte van Fcankcijk leeft de condnoofdige, îonkecgekleucde, kocte en stecke type fooct. In België hebben de Viamingen meec cekken bewaacd dec Teutonen. De Wa-en gelijken meec op het vcoegec Alpen-«8.Wetenschappelijk is het dus onzin het 'tansche volk als een latijnsch cas te loen doocgaan. De vecmenging in West-Eucopa was ïchtec gcoot genoeg om tusschen al deze n'n of meec gekacakteciseecde gcoepen, )vecgangsgcoepeecingen te doen ontslaan 'ie het de wetenschap zeec moeilijk ma-ien zou om de afstamming te bepalen. : Daacuit volgt dat ;de geleecden het leelemaal niet cens zijn ovec de afsfam- : van dezen ot genen gcoep. 't Was ,0°^langen tijd een afgedane zaak dat 'eIetenvan Keltischen oocspcong wa- I •en. Nu wocdt de bewecing in twijfel j pttokken dooceen jongece school die ze ' lande Teutonen doet afstammen. I De geleecden zullen bijgevolg nog heel I [ai c°ngcessen houden, ee&- ze hun cas- \ Peotie, als een middel des heils, op de | l^nschheid zullen to epassen. En dat is \ r^maacbest. Menschen zijn nog wat ; dan ezels en vackens, die zich, ; ■ ^ins t cas toi hetwelk ze behaocen, ■ • "okkeu luten opsluiten. Moesl de ras- theocie zegevieten, dan weécstaat nog de Duitsche, nog de Engelsehe, en allec-minstde Fcansche nationaliteit aan deze matecialitische opvatting dec volkecen. Hoogese belangen en beginselen hebben dé nalionaliteiten gevocmd. Het cas-ele-ment was van weinlg beteekenis. 't Is zelfs epvallend hoe de bewustwocding dec nationaliteiten dikwijle opgevvekt weed dooe pioniecg wiec afstamming zeec zekec vceeaid was aan deze dec volkecen, vooe wiec vcije nationale ontwikkeling ze opteaden. Chancec, de opwekkéc van het En-gelsch bewustzijn, was Fcansch dooe gebooete. Rousseau was van Zwitsecschen oocspcong. De pangeemanist Tceitske is een Tjek, Nietsche is eveneens een Slaaf. De vecwoede pangeemanist Chambeclain is Engelsch. Rhigans, de vooeman dec gciekzche omwenteling, d* dichtec dec gciekscbe Macseillaise is een Vlach. De pcotestant, Isaac Bust, stichtte de toen bij uitslek katliolieke beweging vooe Home-Rule. John Kollac, eeu dec gcootste Boheemsché schcijvecs isSlovak. En onze gcoote opwekkec Conscience is hij niet uit een Fcansche moedec - i geboren ? Wil dat nu beteekenen dat de studie dec cassen geen beteekenis heeft in de ; cichting dooe het congces aangewezen? Hoegenaamd niet. De studie dec men-schencassen kan medespeeken in geval-len waac de noodigé hoogece elementen ontbceken om de gcenslijn te teekken tasschen vecscheidene volkecen, zooals bijvoocbeeld in een Balkan. Nog mindec dient men ecuit te beslui-ten, dat aile wetenschap in de bepaling dec gcenslijnen tusschen de naties moet uitgesloten biijven Integendeel degelij-kec studie ovec de belangen van gcoepeecing en menschen zal vecdec leiden tôt internationale* vcede dan dit zelfzuchtig impecialistisch steeven dec mogendheden, dat gewoonlijk in botsing is met het belang dec^machtelooze volkecen, die ze zoeken in te palmen. Maac 00k met dit belang heeft 't cas-element weinig te maken. Uit het vooegaande mogen wij, Vla-mingen, besluiten, dat we ongelijk hebben ons pleidooi vooe ons vlaamch cecht te steunen op 't vecschil van cas tusschen Waalen Vlaming. Zulk pleidooi vecbit-tect en bcéngt ons geen stap nadec tôt ons doel. Heel da Duitsche cas-theocie om de Vlamingen bij Buitschland in te lijven is, wetenschappelijk, nonsens. Moesten de Duitschecs hun cas-theocie op Duitschland toepassen, dan stoct het Duitsche cijk als een kaaetsnhuis ineen. Daaevan zullen ze zich wel wachten. Hun càs-iheone is expoct, wetenschap kamelot. Dr. Van de Perre, V olksvertegenwoocdigec. ,<u^v3a«vîTiïi5ênoiCiiaaEsa<a5rfi (1) The making. of the Futuce Human geogeaphy in Westecn Eucope, by H. J. Fleuce Williams and Nocgate London 14, Henciette steeet, Covent Gacden. W.C. De oorlog" tssr ze-.". De Fra.'tsche kruiser « Dupetù-Thouars » (9.800 ton) gebpuwd in 1900, is door een duit-schsn onderzcë.'.r gezonken. — Men heeft op de Hollandsche kust het wrak beraerkt van een duitschen or.derzeëer. 1 Van en voor onze Soldaten Belgischen soldatenkrisj te Parljs. De Belgisehe soldaten m»t T#rlof in Parijs «rorden uitjenoodigd eenije aangename uren ia den soldatenkring door t« brengen. De kring is gelegen, 51, rue des Petitei Ecuries, dicht bij de Noorditatie en de Caserne « La Nouv«lle Frane« » (Belgisehe Plaal*). De kring sielt ter besehikking van de verlofgangers eene prachtige Tergaderzaal mot boekerij, leas-en schrijfzaal, drie billards en esnt welvarzrg-de kantien. De soldaten kunnen daar 00k werk viideu en allerhande nuttige inlichtinges. Ee# Amerlkaansch officier ver«ersmerkt. In 't legesdagoede van 7 Oogst vinden we vecmeld dat de Amecikaansche on-decluitenant Pendleton Geocgss, op patcoelje gekwelst en latec op 't dagoc-dec van 'tlegee vecmeld weed. 't Is de eetste Amecikaansche officiec die met een belgisch eeceteeken wocdt veceece-meckt.Een weinîg m er gelijkhaid a. u. b E. T. DE TOESTAND ()bg-esto-rd, m :ar ; --|)hou(1c- d, j volvO:?réxsdeeagcIsch-fra. :chc: ! s s hun taak tusscheu Somme en dise. | Bijzonderhjk het derac fransch îe^er vau generaal Iîumbert, dat weri i tusschen Lssïigiiy en Noyoa, do t staag voorî. vVe beleveû hier een | zelfde mai.œuvcralsditdat gebeurde voor Fcrc- cn-Tardenois. Wa»mCî.r de vijand daar harduekkig vveerstand bood, vvaren vclen van gev^cisu dat [ unie optocht midicavvegs de Marne ! en de Veslc giug stroppen; maar zes, ) zeven ûagen iang krceg generaal | Dcgouitc opdracht te drukien tôt de \ vijandelijle weerstandsmuur zou I kraken. 't Gc Leur de en 't had de | aftocht tôt aan de Vrslc roor gevolg'. : Eco zelfde vcrschijrisel is waar te i nemen voor Lassigny. Lassigr/y is ! de spiile van den strijd die over den | i val van Roye en Noyau en bijgevolg j ! den aftocbt der Duiiscb.es verder | Ooslwaarts in, moet besli.-^en. De j vijand biedt er vvanhopigen ttgax- \ statsd, ma*r die tegenstand is veeleer \ eeu îtrijd om een verderen aftocbt j te deiken, vermits er in het onmidde- | j lijk achteigebied geen vçrkecrwegen ; | iig^en. VVaarom blijft de vijafjd hier | | weerstaae ? Vermoedejijk geiooft hij | ; dat Foch's m^nneu eerder zw Scp ; uitgeput zijn dan de zij ne ta dat bij ; aldus zou kans hebben de fro;.tlinie I vast te lcjEgea op de plaaî» die hij ! zou varko2cn hebben. MaarFoch van zijiv kant beseft de grootc waarde vaa ] «en ppgcdrongen altocht eu daarom I zien vvaj het îeger vau Humbert au staag doordrukkea naar Laasiguy. Kraafet het duitsche iraam, dan is het de algemeeae aftocbt tôt over de ïiomme en langshecû de Aisne Hn dat is de moeite wel vvaard 1 De vijand, tea aùderc, schijnt zich op deze gebeurlijkheid voor te be-reiden. immers hij heeft in zijn alge mec a Iegerbeve) een radikale wij/,i-ging gebracht. Tôt nu toe warea er van aan zee tôt aan Verdun slechts twee duitsche légers werkzaam : het leger van pries Ruprecht van Beieren tusschen iNieupoort en de Somme ; het leger va a den .kroonprin* tusschen de Somme en Verdun Na de laatste «ederlagen heeft Ludendorff een derde leger ingesteld onder 't bevel van von Bœhm dat tusschen de legers van de beide Kroor.prinsen wer en zal op het froot Somme-Aisne.von Bœhm is de ge> .: raai die den aftocht cp de Vesle Icidde en, we moeten het bekennen, de duitsche troepen in dezen se.ctor van den on-dergang redde. Hij heeft zich een meester in de afwering getoond. is het niet een vingerwijzing om te besluiten dat Ludendorff een verderen aftocht tusschen de Somme en Oise ïn 't zin h-eft ? De t;;d zal het uit-wijzen. DE OORLOQ IN DE LUCHT In de laatste dagen werden niet minder dan 70 duilsehe tocsiellen naar beneden geschoten op 't fransch front. De Engelsehe vliegers hebben benevens ver- j schillende duitsche steden 00k Zeebrugge en I Brugge gebombardeerd. De duilsehe viagers overvlogen Duinksrke, \ Ka les, Boulogne en Rouaan. Laatste imr Beteekenis» voile Artillerie-strijd. PARUS 18 Oogst, 20 uur. — Artillerie-strijd tusschen de Avre en de Aisne. In Champagne hebben we bij handslagkrijgs-gevangenen opgebracht. L iitonant-vliegçr Fonck heeft op i4 de-zer 3 duitsebe vliegers ncergeschoten, liet-geen het getal zijner overwi .ningen op 60 brengt. Parijs 19 Oogst 7 uur. Hevige artilleriestfijd op 't front, bijzonderlijk in de streek van Canny-sur-Matz en om Beuvraignes, was de strijd ge-weldig.Plaatselijke krijgsverrichtingen op de Avre, v.aar we krijgsgevangenen nameru Da Engelschen gaan vooruit om Oud-Berkin I.ONDEN 18 Oogst, 20 uur. Wij hebben onze sl< liing n Z. Bucquoy gunsti-ge wijzigingen doen ondergaan en sloegen een vij.md -b'jken rit ai' in deze streek. Wc vsrn«men zooereu dat de E»gelsche troepen een plaatselijken aaural ingezet hebben op het front Melereu-Oud-Berkiu, hunne linie ongt-veer 1500 meter vooruitgesehoven en een 400tal krijgsgevangeuen genomen hebben. De beraadslagingen op het duitseh Hoogkwartier Het koninklijk Polen Na drie dagen beraadslagingen, gevoerd door de Duilse'ne en Oostenrijksche keizers, bijge-staan d«or hunne eerste minisiers en leger-hoofden, komt men te vernemen dat de erken-ning van Polen als onafbankelijken staat het onderwerp is geweestvan demeeste besprekin-gen, Na allerhande gedachienverwisselingen zou men overeengekomen zijn Polen als Staat op zijn eigjen te erkennen mtt een koning van Oostenrijksche afkomst. Van een anderen kant vvor dt gemeld dat de beraadslagingen 00k gevoerd werden op moge-jijkve redesvoorstellen. D ; H'arbo :! i Ruslaod. Het nieuws dat uit Rusland overgeseind wordt is zoo legenstrijdip dat men hoegenaamd niets met zekerheid kan zeggen. Zoo wordt thans verteld dat : 1). De duitschers de haven van «Kronstadt, die Petrograd beschermt, bezetten en oprukken langs den spoorweg naar Zwanka. 2). Dat een groote slag aan gang is tusschen de Tcheco-Slovakken en de Bolchevicks. 3). Dat de verbondene troepen om Vladivo-stock 200 klm. vooruit zijn gegaan, Rond de Wereld Een priester, eerste mmister in Holland. Frankrijk heeft vroeger nog priesters-mi-nisters beleefd toen het nog op katholieken voet ingericht was. Nu geeft het protestansch Holland ons het schonwspel van eenen priester die eerste minister wortt ! De katholieken zijn nu in Nederland, de sferkste partij, de sterkste zelfs der Kamers. Men heeft dus met recht in hunne rangen den leider van den Staatswagen gekozen. Monseigneur Nolens is geboren te Venloo, ten jare 1860. Hij wierd priester gewijd in 1887 en behaâide, in 1890, te Utrecht, zijn doctoraat in politieks wetenschappen, met eene thesis over de leei ing van St Thomas aangaande rec'it en rechtvaardigheid. Sedert 1905 is hij hoog-Leeraar van maatschappijleer aan de Universi-teit van Amsterdam. Hij is volkvsvertegenwoordiger sedert 1896. Na de dood van Mgr Schaepman, in 1903, kwatij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes