De Belgische standaard

583084 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Juin. De Belgische standaard. Accès à 15 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959dk5d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

']r ^ Vrijdug 8 junï âg 17 iffllifiSim | jTSSi" ê*é£**»*' v ' | (M$$i -1 4 é mvuft*'1 *«:V> l gtStS^" '• :-= ' • iïiai (J6 'iis&<6 J ,;i | *—y jHitSJt - 5 j t»«sfâ<î- **V &>£» I jsss^isie £,e* : I Êfci -fciWUBi S » Ai* DE BELGISCHE STAnDAARD ^rtroTACH T T 8 A A R T /v\ •' ^~gjr Ç* |\ W? M ï*rrr^:s^j?fc£s3£SBSSgg»^^ ^ * ,_ || Hfikl (|S® ® S e S fc y ;¥ f d çr: 7^"^— ■ rr; — . ' 5pꮣ<W , -, .0 t-. v >,> v •-...■ ». *$ 2 i«* 5l-j H E W| » ?.| *-• r> f ? V' * 7 *• . C<!Ç- -?KI » S' -Sv: ■ i • *'î:ïi-> f. ?> ' •)! ittSgâw* s.*'1 V"s» V r. <- * ,«* .- «. B. B*** L. Darta., P. M»« T« te Dr V„ * hm, D, ,. V« *. Wo««,n., ta! Mil*»., Dr L. D, Woïf, ». 0. W-te, Aàï. M. BM»f «tete _ . - — i , ,., «n^c-i. •>•-■ - ,- + _ «Xfwî* vi - r»" - Over Heldenhulde I. Aan de Soldaten, Dit artikel diene tôt een antwoord op de vc'o brleven met vragen nopcns « ïleîden-hu!de » : zija doel ? sijn iaricUting.î voor-waatden om ci' deel van uif, te makçu ? of , om plaatsing van ecn zeik te bekomen ? enz., enz. lk kreeg er te vele dan dat ik ; verder, zooals ik in 't begin dced, één voor j éëa persoonlijk op kon antwoorden, al wa- . ren er ook, die persoonlijke gevoelens jegens ' mij uitdrukten en dus niij uit beleefdheid-1 tôt antwoord \erplichttea. Zij die antwoord ? verdienden en niets kregen moeten mij ver- ) ontschuldigen en voor de bereidwilîigheid : die ze aan den dag Iegden en voor hun £ \riendelijkheid mijn dank onlvangen. Nu \ antwoord ik gezamenlijk tôt ailen 't volgen-de : (de praktische iniichtingen laat ik aan j de ware werkspil van 't werk, Dr Verduyn over). s Wat « Heldenhuide » wil ? Eenvcudig weg wat het woord uitdrukt : j aan helden hulde brengen. Wie helden zijn? Zij, bij wie een zedelijke kracht op zwa- ' ren proef gesteld werd en zegepraalde. Helden zijn zegepralers. Maar zegepraal staat niet op een lijn met uitslag, gelukken, suc-ces ? Succès beteekent meest zoo gemeene, somtijds zoo leelijke zaken. Helden zijn \ geen succesbehalers, maar, wat ook de uitslag van hun worstelen en pogen weze, zij zijn zegepralers omdat zij wel in den strijd maar niet onder den strijd bezweken zijn, en de proef van 'c worstelen onderstonden. Helden zijn de eeniga zegepralers. De succesbehalers zijn maar overwinnaars of overweldigaars; zij, echter,zijn zegepralers; de victoriewiuners ùehaien «en voor-deel dat buiten hen zelf ligt ; zij echier stij-gen, groeien, bloeien, rijzen in schoonheid en grootheid in hun eigen zelf. Dit is hun zege, die de hunne blijft. Maar dat zijn groote woorden 1 Neen, enkel maar ware. Helden zijn dit. Maar al onze jongens wat hebben ze aan hun zedelijke kracht gedacht, en dat ze nu eens woest betuigen wat ze vermocht! Neen, ze dachten er niet aan, maar ze deden het. Doeu is 't denken van een held. En wat geeft het er ook aan dat ze niet duidelijk wisten wat Het Vaderland is, — als ze maar op 's Vaderîands eersten krcet: «Terhulpe! » en op zsjn eersîe bevel : « Ter dood opdat ik levé 1 » gehoorzaamden ! ea vielen ; — als ze maar voelden dat het j Vaderland recat had oa« dit te vragen, ge-lijk een vader aan zija zoon ; gezag bezat, heilig was, van Godswege tothan sprak, ea dat het Vdd r aa i 't schaudaiig onrecht van den Duitsc'ier le verduren had. Als ze zoo gehoorzaamden en dit voelden dan hebben ze twee allerhoogste deugden in 't leven geroepen en in 't werk gesteld : eerbied >oor 't hoogste gezag en rechtsgevoel, Ge- ' hoorzaamheid en Rechtsliefde. Daar hebben we reeds de zedelijke kracht: twee hooge deugden, die op de proef gesteld werden. En de proef was ze zwaar en werd ze ie l oven gekomen ? Waarvooi werd die kfdcht gesteld ? : voor t maciuigste voik der aarde als vijand, %00r zekerheid van nederlaag als uit- " komst, vooi den dood van liel rueesie getai als aandeel. Zoo zag er voor de Beigen de proef uit bij 'i ingaan*vbn den oorlog. En later aan den Yzet werd hij wel lich-ter ? Alies verzwaarde hem : de val van Ant- , werpea, t verlies van 't beste [en een ont-zaggeiijk deel van han bloed in de Yzer-v akle, t vruchteloos wachten op de toege-zeide Fransche hulp, de eerste en tweede winter met hun verkleu-nende natte, de der-de met zijn bijtende kou le, 't eentonig ? gesfet'p vau drie loome jaren, de scheiding . vao hun familit», het toenemend zwijgen van de stemnien uit hel vaderland, 't stij-gen van groote verwachting met hun vreug-de en hun moed nu, en /t vallen er van in ontgoocheling en trèarnw, ientehîoei, herfst-' ontbladeren i ïlken jare in't gebied van hun hoop : hun jonge, verlangende, vurige ziel, toenemende zorg om 't lot butiner • dierbare ;, en onder dit alies door 't neer-\ drukkend en afbculend oorlogswerk drie ! jaren lang, drie iaar côor hun lichaams-î kracht sloopen, drie jaar lang aan hun ver-duringskracht de hoogsfe eischen steliend, S drie jaar lang ze immer strenger buiten het ; huis slaitend en ze dwir.gend om te strijden f om weer binnen te geraken, drie jaar lang ze afpex'kend in eenzaamheid, ze afsnijdend f van de b?ste bronne S an zedelijken steun : ! hun familie, ze beroovend van echten zedelijken steun van gelijk welke zijde ook, drie ; jaar lang dus ze dwiagen om steeds in de-l zelfde plaats altijd en uitsluitend in deztlf-: de plaats t. w. in hun eigen zelf, den moed en de reuzenkracht, om niet te begeven, te l putten 5 En te vinden ! Had ik 't gezag,zoo gaf ik i 't bevel aan al de kiaroenblazers van 't Bel-gisch leger om 't klaroen te steken en een eeresaluut te blazen aan de helden die ver- dienen dat men zulke woorden er over ♦ schrijfi. j ln hun eigen zelf, uitsluitend in hun goed bloed hebben ze die reuzenkracht gevonden, Was 't geen proef ? geen vuurproef, en zwaar zelfs voor helden? Allen hebben ze dien bestrai r:ochtans,yl onze jongens, die hier zoo eenvoudig door o ze straten loopen, langs onze graskanten iiggeo, in o^ze putten en slooten zich was-schea... allen, en telkens als er een valt en 't graf boven hem toegaat, hoed af voor hem ! want deze heeft de proef tôt het ein-de toe beslaan en zijn graf is 't graf van een held. Maar zoohaast als 't graf hun heldentaak opsloot begint onze plicht. Heldengraven zijn geen graven als diegene van andere menschen ; de hoogste menschenlljke deugden : gehoorzaamheid, moed, doodsverach-ûng, verdwingskrachf, die ze 't graf invoer-den moeten boven 't graf uitschitteren. Dit verdienert onze jongens tôt hun glorie, dit eischt ons volk, dat ze danken, en 't nage-slacht dat ze navolgen m'oet. Onze plicht moet door or s vervuld wor-den, door ons, hun vclk, en net doorhuo Staat. Staa shu deis abs^rakt gescïuedt met geld dat ook anders kon gebruikt v ordea ; otïicieel is onpersooiilijk en koud ; zoo was 't aliijd eu over al, ea onze jongens hebben recht op den w^rmen daak, op de persoonlijke Luide, op 'i eigen gevoel vaa eikten oader ons,dus op 't milde offer uit de beurs vaa elkeea van ons. Dien plicht beginnen wij te vervullen met enkeie grafzerken te piaatsen. Ze zijn eenvoudig en schoon : 't kruis boven op met de hooge kus « Ailes voor Ylaanderen, Vlaanderen voor Ghrisîus », daaronder de zwervende vogel vaa 't hoogviiegend ideaal, daarondtr nog Jmn naatn (hun naam die een zaug is !) ea heel vaa onder wat hcel heel van boven zou moeten schitterea en schetteren : Heldenhuide. Allen zouden grafzerken verdienen. Heldenhuide wenscht het, doch Heldeahulde's beurs bevat tôt nog toe enkel eea kleine duizend frank. Die duizend frank bestaan Goddank uit de hartelijkste, meest gemeen-i de en gtnegen bijdragea die men kan uit-dtnken, die, door de iiefde waarmee ze ge-schonken werden, een millioen Staatsgeld oneidig overtreffen.j Heldenhuide rekent op verdere bijdragen. 't Zal zerken zetten onbepaald voort, als een gemoedeiijke hulde van hun geiaoedrij'k volk, zoolang als de oorlog duurt ea later ook, maar later sal het volk |zelve naar de graven'brengen, in heele scharen, in heele bedevaartgangen,van aile hoeken des îaads. Zij rnogen er gerust over zijn onze jongens, die vallen : verlaiea, koud, vergeten iiggen zij hier nooit ; daak, hulde, bezoek, ' tranen en gebeden zuîiea ze krijgen nu en later, in jaren na jaren, zoover als onze blik in de toekomsl strekt. i Dit is het wat ik te antwoorden had op uw brieven, allea van soldaten, waaria gij mij vroegt naar 't doel vaa [Heldenhuide, gij, heerlijke onbawuskn, die zelf die helden ; zijt. Cyriel VERSCHAEVE, voorzitter vaa 'c uitvoerend comiteit van «< Heldenhuide ». . VAN Eli^ VOOR ONZE SOLDATEN Tbanks in Actie We kregen eea brief vaa eea Kaaadee-schea vriead, thaas soldaat ia 't Westelijk leger. We knippen Jaaruit de volgende be-schrijving vaa eea thank in actie, omdat men in 't korte, weer veel gewag zal maken van dit soort oorlogstuigen. « Een thank over het land bollend is best te vergelijken aan een stalen monster dat voortwaggelt, gelijk een torpedoboot in vollen storm, We worden echter niet zee-ziek 1 Van uit de vijandeiijke linies worden duizenden kogels op ons geschoten.Ze rege-nen op de wandea, als eea hagelstorm op eeae serre. Wij kraipen, waggelend, over een loop^raal en verpletteren ailes. Twee Duitgchers oatsnapten en waagden het van onder aan den thank tehangen. Wij opeaen eeae onderdeur, twee revolvers gaan af en twee duitschers vallen onder in de gracht. « Maar nu beginaea de poppea te dansen. Wij naderen eene plaats waar twee afdee-lingen mitraljeuzea verdoken Iiggen en al onze wapeas begianen te vurea. Wij houdea oas vast aan ailes wat vatbaar is, terwijl wij gestadig schietea. De hitte der motors, de verbrande olie, de rook van het poer maken de lucht binnen den thank ver-pestend ; maar we overkomea ailes en doen maar voort. < Het daurt een groot kwartier eer wij eeae baiterij meester zijn die waahopig weer-staat.« Wij keerea au naar eea anderea vîj -aad,toen aismet eens een lyddite obusberst juist voor de opening waardoor ik vuur. Dd brokken springen in mijn wezen. God \ dank ik ben niet gekwetst ea voort gaathet met vurea » Ea zeggea dat op zekere piaatsen vaa 't Eogelsch froat daizead zulkdanige oorlogs-monsters gereed staaa voor 't offeusief. Toestand Overschonwing Sir Douglas Haig heeft in een telegram aan de Eiigehsche regeering verklaard dat het olfensief, ver vaa gedaan te zijn, nu rechts zal beginnen. En alhoewel de ambtelijke berichten, op lacoaische wijze de krijgs-verrichtingen omschrijven, toch laten ze doorschemeren dat er iets op gaag is. Om Yper woedt het artillerie-vuur gelijk nooit te voor. De ritten tegen de duitsche siellingen worden met den dag menigvul-diger en gis ter drongen de Engelschen tôt \ m de duitsche tweede steumuue. lienzenut | S voorafgaandelijke bedfijvigheid hadden we i l aan téstippea v6 )r hetoffeosief in Artois ea ; ? Champagne aanving en terecht mag men , j doen opmerken dat de Eogclschcn steeds jj f dei;e methode gebruiken vooraleer hun macht • ; voor goed te doen losstormen. De viiegers | onSplooiea ook eea te groote b iïijvigheid | om er geen onmiddèllijk belang aaa te heçh-! ten, Vergeten we i>iet dat een kraken der f duitsche îinie v6dr Ypcr ecn achteruittrek-î ken van heeî het duitsche front tôt Si. Que ru. | tin voor gevolg zou hebhen. Wat nodrd- Iwaarts deze stad, om Soilc-hes, zijn de Engelschen inmiddels dapper aan gang om den vijand zonder rusl te Igten. De slag I1 woedt er bloedig, met het doel den vijand ia de onzekerheid te laten waar de eigen-» lijke stoot zal gegeven worden. I • 'É I In Champagne bleven de Duitschers | | rustig na hun mislakte poging om de Fran- ; |s schen van de hoogvlakten van Vauclerc en . Californie te drijven. Het beste bewijs dat | | de Franscheo deze steunpunten, die de lieele |s streek beheerschen, willen behouden om de ontplooiing van aabije gevechten te verge-makkelijken.Op het Italiaansch front voelen de 0 ^s-tenrijkers eea onweertje van belang opda-gen. Dat verklaart hun herhaaldelijk ea ] bloedig optreden op het front van Gorizia tôt aan Zee. De bedreiging van een Itali-aansche opmarsch naar Triest blijft hen boven het hoofd hangea. Deze stad ligt > maar 12 klm. vaa de strijdlinie meer af en Cadoraa schijnt alleea nog het ganstig oogenblik af te wachten om in die richtiag de doorbraak ie pogen. IBij de Russen is het volledige stilstaad op het froat, maar geharrewar voor en tegen den .onmiddeHijken vrede in de politieke kringen. De toestaad is ver van k'aar te zija ea het berek dat door de soldaten en de werklieden aangesteld werd, komt weer door een marâfest, een donkere vlek te werpea op den politieken hemel die aan 't op- , helderen was. la dit maaifest verklaren de leiders dat de vrede moet nagestreefd worden te .... Stockholai ea ze beroepea aile i socialistea der wereld tusschea 28 Juai en 7 Juli te Stockliolm tegenwoordig te zijn om den vrede te beslis3ers.Anarchistendoor-îoopen de hoofdstad, eischen een révolu: tionair ministerie en zoovvat; ovéral worden afzonderîijke republiekea gesticht. De afge-tredea minister vaa Binaenlandàche zaken | verklaarde, dat} op di.; wijze, Ruslaad I ten afgronde gaat. Frankrijk is echier van dit gedacht niet ea het wil dea vrede door de overwinning. Na drie dagen geheirae zh Ujd het ft de kaœer zieb duidelijk over de oorlogsdoelei deu vaa Fraakrijk uilgespr ken: leruggaaf vaa : Eizas-Lotharingen, herstellingen ea 't be-| werken van een duurzamen vrede door 't ; stichten vaa een slatenbond. Dit laatstelaat s de omverwerpiag vaa het duifsche keizerrijk S oaderverstaan en is een oarechtstreeksch • aanzoek tôt, de duitsche socialisten oxarevo-î latie te makea. 5 Minister Ribot heeft ook de geheime di-i plomatie veroordeeld. Het volk zal eiadelijk ook cens xhogea weten wat er gehaspeld \ wordt door diplomaten die 't lot van de lan-{ den beslissen buiten de weet en de wil van de volkerea om, Weze dezever-. oordeeling voor andere regeeringen eene les en terzelfdertijde eene aansporing om een zelfde prinoiep te aanvaardea ia aile aan» gelegenhedea : 't slailea van verdragen, kontrooluitoefening over ui'gaven en in-: komsten, nazicht o ver wat gebeurt ixi leger en besturen en, instellea van berekken om : aile opgerezen vraagslukkea in eenbreedea geest vaa welwillehdheid en van rechtvaar- digheid op te lossen. f * - ? ' - :-^ï t m e: l. g i ? - •• o h f ro m t 6 Jaiii, 20 uur. — V,. vz[, .>che artilie-rie-bedrijvigl. ' t Mi; s, H ont, bijzon-derlijk tusscher; Diksmùyfô ea Stee;i;iiraete. Hie» hebben we ■<- . ieti .Kigsv < • gericht j op de vijandeiijke jc <'• «-ijen. Onze vlièger» boml ard wlew c:>' st-:ties van Vijfwegen en Lar emarck. FRANSCH FI- ONT 6 Juni, i5 uur.— Dé nacht vcrliep o; rustig op het groofste gedeelte van het fi-ont. 0. Vaox i'les en den molen van Laffaux en ia heel de streek vat Hurtebise hebben de Daiischers twee aanvaîien gepoogd, Na eea bloedig gevecU, konden wij onze stellin^en handhaven. Op B: 'fisch front levendige bedrijvjgheid. -— Wij schoten grister zevea duitsche vliegîoef lien neer. Da foestand in Rusland. Minister Th-.mas die heel het 0 ^steliik front bezocht hpeft verklaard : ,,Ik g-p?oof aan de mogeliikheid vaa een offeusief ge-stennd op eea moreele bewegin?:. Hel Roe-meensche leger z-t 1 kracht'g meehelpen." Anderzijds wordt gemeld dat generaal Brouisiloff opperbevelhebber is benoemd in vervarginsr van Alexieff. De woeîingen in Petrograd durén aa:), D regeering ^-'-ft nochtaas de bo-/en-hand.De zelfst ndîpheid van Albanlë Men weet dat een Ital'amsch leger het groofsfe gedeePe van Albaaië, bezet. Nu vernemen we dat de bevelhebb"r van dit f leger, in naim van I'alië de zeîfstandig'neid van Albaaië herft uit?eroepen onder de be-scherming der Ttaliaansche rege/r'ng. Albs-nië was voordien een zoosrezeçde onaihan-keliike staat onder de kroon van Prias von Wied, tbans dîT^iche generaal. Een Zeeslag vôor Oostende Vroeg ia dea morgen van 5 Juni heeft de Engelsche vloot Oostende beschoten. Bij het terugtrekken ontrroette de • loot zes duitsche destroyers. In het gevecht dat volgde werd de duitsche destroyer S 20 in den grond ge-schoten. De Er>f?elsc?^en redden 7 opvaren-den van de S 20 De moeilfjkheden van S an je, Duitsch r cr d^rzt ë'*s -verden meermalm gezien, in d waters van Algésiras. De Engelsche vloot h f dan ook de baai :n dien naam beschoten. De spaansche reg. -ring heef* een o d-rzoek geopend. Util» PARUS meldt : la den sector vaa Nieu-poort hevige artillerie-strijd. De Duitscher;; vi îen in onzen secfor tas-schen Aillette, weg van Laon op verschil-lende piaatsen aan Twee pogiagen tegen het bosch Mortier werden afgeslagen. De grootste poging erd gericht te^ea Chemin d^s Dames. De vijand werd overal teiu«-geworpea uifgr omea Z. Filaia waar hij voet boa vatten if? ou Z8 cors te linie. LONDEN n. ■ t: De krijgsverrichtingen N. de Scarpe : i. >naal ter. onzen \oor- deele geèiadigd. Wi| bere^kten aile doelem-dea. Op een fro î. van meer dan eea kim. hebben wij (te duitsche stelliiigeh op den Westelijke heil ig van Greenlaad Hill ver-overd. 162 krijgsgevangeneh. Ritten en anilic i bedrij vigheid om Yptr. De duitschers veiloren 16, wij 7toesteOen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes