De Belgische standaard

1177 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t72794293r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jaar - ^*38 mio) ^ ^ ^ ^ ^ <- ^^v^ueir z m*«ad fr. », 50 "j | volgen» ot«r- fe m ' VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Scheiden, Dr. Van dePerre, Dr. J. Van de Woestyne, Jnul Filiuerf, Dr — De Wolt, 0. Wattez, Adv. H. tSaetë, Hilanon baps m wuj'afefcx ->•> ' v. r i ifiniiiT iMnna•—"**»'—T"~T**MMM— WKt-BESLUIT BETREF1 EN.>E DE Schadevergoeding. Het iaaHt ' vs ac'ieuoa ru n ner van het Staatsblad is bij 1 ■ a geheel en al gewijd aan het Wel-Besluit dat de Schade uilden oorlog voort-springend vaststelt en raamt. Vele vrijheid gunt het Wet-Besluit en stelt de dturen open voor later wetten.«De voorgestelde maatregelen strekken alleenlijk lot hei voorbereiden van dt oplossing van het hersiellir-gsvraagsluk. » Hel zal dus moeten volledigd en aangevuld, wtdlichl 00k gewijzigd worden. Hel spreekt alleea OTei de stellige, rechtstreeksche en stoff*lijke scha-de en bedraagt 8 hoofdstukken. I. Algemeene schikkingen. II. Over de rechterlijke ordening. III. Over het vaststellen eu het ramen dei hoven en rechtbanken voor oorlogsschade. IV. Over het vaststellen en hel ramen vai schade. V. Verschillende schikkingen. Een der belangrijkste deelen van de wet voo de belanghebbenden is het vaststellen van d< soorten van schade door het Wet-Besluit er kend. Het erkent schade aan goederen eu scha de aan personen toegebracht. «Art. 21 — Voor wat betreft de schadt ver frzaakt aan goederen: De sttllige, stoffelijke en rechtstreekachi schade, veroorzaakt door den oorlog, in Belgie aan roerende of onroerende goederen, toebe-hoorende, zonder onderscheid van nationaliteit aan particulieren, vennootschappen, openbar< inrichtingen, gemeenten en provinciën. Zij begrepen in deze sohade : Het wegvoeren van aile roerende goederei of van aile onroerende goederen door besiem ming ; De opvorderingen.wegnemingen in natura.be lastiagen, boeten en oorlogsschattingen, waar van de particulieren of collectieven het slacht offer zouden geweest zijn, van wege de vijan delijke overheid of vijandelijke troepen ; het ii bezit nemen van onroerende goederen door de zalfde overheid of troepen tôt om het even well doel, namelijk met het oeg op huune bestem ming toi aile nijversheids- of handelsgebruik tôt het logeeren of kantonneeren van troepei of lot het vestigen van offîcieele diensten: De schade veroorzaakt door de Belgische 0 * de verbonden legers, heizij uit reden van voor beeerdende maatregelen tôt den aanval, voorbe-hoedende faaairegelen ter verdediging, nood weudigheuen van den strijd en van het ontruimer der bedreigde punten ; hetzij uit reden van dt eischen der beze'.ting, in het bijzonder dit voortspruitend uit de opvordering, het logeereii ol het kantonneeren *an troepen, in zoovem zij niet in der minne werden geregeld, of ge-rechlelijk dooi toepassing van de wet van 10 Juli 1791 en die van 14 Auguslus 1887 aange-Yuld door het wet-besluit van 4 Augustus 1917. Worden gelijk gesteld met de ir. Belgie aan-gerichte schade, de schade veroorzaaki : 1. Buiten de Belgische wateren, aan schepen onder Belgische vlag, alsook aan aile zaken die zich daar aan boord bevonden ; 2. In voile zee, aan aile ander drijvend tuig, in mate het aan Belgen toebehoorde. tenzij zij in het builenland geregistreerd waren, alsook aan de zaken die zich daar aan boord bevonden, in zooverre zij aan Belgeu toebehooren. » Klaarder nog ^spreekt dit besluit waar de vorm der aanvraag tôt vaststelling en raming van oorlogsschade wordt aangeduid. « SOORT A. Schade rakende goederen dienende tôt het iiandels-, nijverheids- eu landbouwbedrijf (niet begrepen diegene opgegeven onder de soorten E. F en G). Namelijk : 1. Handelshuizen, nijverheids-, handels- en landbouwinrichtingen, enz. eu aile bijkomstige gebouwen ; 2. Mijnen, koolmijnen, groeven ; 3. Machines, gereedschap van allen aard llilbaar of niet), vervoermiddelen, wagens, .•r il. ueipairc, L. Lmy*ers, r. cerirana van aer | paarden en trekdieren, lokomotieven en spooi w;ij,^iis ; 4. Werktuigcn ; 5. Koopwaren, voorraad, grondstoffen, afg werkte of in fabrikatie zijnde produklen ; jiet 6. Bouwland, in de schureu binnengehaak n hel of te velde staande oogst, vee ; 001't- Woudondernemingen, enz. jheid SOORT B. Schade rakende goederen die niet toi h 8,6 V handels-, nijverheid of landbouwbedrijf diene "hÏ Namulijk: , , llichi Woonhuuen en verschillende gebouwe. over 2 T1"060» Paiken, vijvers ; gcha_ 3. Bouwgronden. SOORT C. Schade betreffende roerende goedertn, d niet tôt het handels-, nijverheids- of landbou\ 1 ^er bedrijf dienen. '• Namelijk : 1 van 1. Stoffeerend huisraad (meubelen) ; 2. Huisgerief; 3. Linnen, bedde- en kleergoed ; tvoor i Bibliotheken,kunstvoorwerpen, juweele an de g j\ijluigen^automobiels, paarden die n er" tôt 't handels-, nijverheids- of landbouwbedi scha" dienen ; 6. Voorraad, eet\raren, brandstoffen ; t ver- 7. Wijnen ; t. Huis- en neerhofdieren. k3Ch« SOORT D. elcie, ... . oebe- Schade van finantiaelen aard. liteit, Namelijk : nbarè Titels en geldwaarden ; 2. Specie. SOORT E. Schade betreffende handelingen van &lem" vijandelijke ov,erheiJ. Namelijk : ra' ù" 1. Opvorderingen ; 2. lnbeslagneming, wegvoeringen, gedwo lacùl" genverkoop; vijân- ^ Oorlogsschattingen in geld of in natur het in ^ Boeten ; 3r de" 5. Huisvesting en roeding van vijandelij welk troepen; stem- g DW#ngbeheer, gedwongen likwidatia ; )ruik, oepen SOORT F. Schade betreffende de scheepvaart. he of Namelijk : voor- 1. Zeeschepen en bodems, scheepswant orbe- toebehoorten, koopwacen aan boord ; lood- 2. Schepen, drijvend tuig, toebehoorte nmen scheepswant, meubelen, gereedschap, koo in de waren aan boord; c die 3. Opbrengst van de vischvatigst. eeren SOORT G. verre . ,j «e. Schade veroorzaakt door de Belgische of ve n "iQ bonden legers en niet in der minne of l jnge- rechtsspraak beslecht. ustus Namelijk : 1. Voorbereidende maatregelen tôt den aanv en vooibehoedende verdedigingsmaatregelei 2. Schade veroorzaakt bij kanlonneering ; icpen °Pvorderi[1gen-n die SOORT H. Schade in de andere soorten niet vermel tuig, Art. 2. De aanvragen worden opgesteld i ij zij middel van formuliers volgens de modelli Isook n" I, II eu III, hierbijgevoegd. lden' Wat betreft de schade aan personen, de w herkent : r ,de De stellige, stoffelijke en rechtstree*scl mins schade, in Belgie veroorzaakt aan aile person* van Belgische nationaliteit, of niet behooreni lot een vijandelijke natie, zoo zij in een v: het onderstaande reeksen begrepen zijn : (niet 1. De lichamelijke sciiâde, veroorzaakt do< >rten een oorlogsfeit., een woude, gebrekkelijkhe of ziekte veroorzaakt hebbende ; 2. De iichamehjke schade veroorzaakt, zel ï- en zonder eenige wonde, gebrekkelijkheid of ziel stige te, door de gevaagenschap of de deportatie, < door de gewelddaden gepleegd door den vijan< deze schade wordt aanzien als aangericht i aard Belgie, als het feit waaruit zij voortspruiten 0 ens, ' Belgisch grondgebied plaatsgreep ; i )oor- 3. Zoo hpt «lachlo^r bezweken is, Je stoffe-scha <•, U<-or .1/ ovi 1 ij ai veioci^aakt aan den ovkite ti-aug, aan de voor of afge- nazatei), en aan allen pirsoon die ten wettig belang verrechtvaardi^en kan. aalde Worden gelijk gest.,1 i hîoi d.- in B I 3 :;an geiichte schade, de seliade aan ptrsonen ge-daau aan boord van schepen of van drijvend lui? bierbo "en bedoeld in paragnaf 1. Worden aai .-ien u a vcroorzofikt d !or cm 't het 001'o^sfeil, »1t* wo-idon, gt.hi tkkelijkhedtrj enen. of ziekten, of de doort, veroorzaakt door militaire of marine-vi rrichtir ^en wen ; van de Belgische, Verboidii of > ijm diiiji.o troepen. of Toortspi uilende uit shchie behan-delingen uitgeoefend, of uit terechtstellingen bevolen door den vijand. De schade bedoeld onder uummers 1 en 3 van 16 paragraaf 2 hierboven, worden jbuiten de toe-l0UW" passing van dit wet-besluit gelaten, als het slachtoffer van het schade aanbrengend feit, of in geval van overlijden zijn rechthebbenden, krachtensde bestaande wetgeving, kunnen aan-3praak maken op een pensioen ten laste van den Staat, de provincie of de gemeente. De vorm der aanvraag tôt vaststelling en ra- ! f16^, ming geeft het Staatsblad. >edrrjf Formuliers worden door de gemeentebestu-ren ter beschikking der belanghebbenden gesteld. » • •••• • • «* • Een kritiek over het Wet-Besluit begeeren wij hier niet te maken, maar sommige gedach-ten en gevoelens wellen als van zelfs op bij hel lezen ervan. Wanneer men de formuul nagaat in te vullen voor het vaststellen en ramen der schade op de goederen moet men zeggen dat iemand die niet 11 do gekonfijt is in de rechten enz. er nooit zal uit-geraken:wat zull8n onze werklieden, land-bouwers en burgers daarmeda aanvangen ? Ze znllen moeten gaan bij een notaris, deurwaar-won- der. zaakwaarnemer; gerneente-sekretaris enz. om er klaar mede te komen. Ware het niet mo-.tura ; gelijk zoo iets eenvoudiger op te maken. Dadelijk valt het in 't 00g dat men vooral den elijke juridischen kant van'de wet heeft willen vaststellen, en dat er eenige aarzeling en een tasten 1 ; bestaat voor ae schadevergoeding zelf ; maar hierdoor zelflijkt hel er op als zou men vooral zoeken een nieuw leger bedienden te scheppen die met het beste deel der schadevergoeding wegloopen, Meer dan eens reeds hoorde men onder het ten volk stemmen aïs deze: schadevergoeding,daar koo ' zal niet veel vau terecht komen in de zakken van den kleinen belanghebbende ; men zal een hoop commissies aanstellen om de zaken te onderzoeken en vast 10 stellen, die manneu zul-len ivet betaald worden en de beste brokken fver- zullen naar heu gaan. Het ware jammer, het >f bij ware wraakreepend moest zoo iels inderdaad gebeuren. En loch bij het overltzen van het wet-besluit ondergeat men heelemaal dien in-anvai druk. Dat zal men wel terhoeden. hopen wij. elen ; en beleiten dat de geteisterde personen hetzij g ; in huu persoon hetzij in hunne goederen het beste moeten afstaan aan een leger parasieten die de slaciitoffers van den oorlog standvastig uitbuiten.en gemakkelijk en rijk leven op de d kosten van hen die ailes verloren hebben in lellen deze wereldramP en ons mogelijk nog hun maatschappelijken stand kunnen behouden en hernemen omdat de middelen daartoe noodig 3 wet niet in hunne handen terecht komen. Wat evenwel klaar en duidelijk is na het ische lezen van het Wet-Besluit en pijnlijk aandoet ionen voor al wie bekend ismet den toestand van zeer rende vele geteisterde personen is dat de schadever-van goeding lang zal uitblijven : de rechtbanken, f rechtshoven enz. moeten nog ingesteld, vele door gemeenlebesturennog weder in't werkgebracht, kheid er is reeds spraak in het besluit de mannen aan te stelleu voor drie jaar en wat zal er later vol-zelfs gen. Wij vragen ons af : zullen de menschen ziek- I zoolang moeten wachten vooraleer schadever-e, of goeding te ontvangen. Zoo Ja wat zal er van jand; hen geworden î Velen gestorven in armoede U in en ellende, velen niet meer in staat ooit te in op herworden wat ze waren. Er 7.011 moeten ofwel ONIfinnRM.IJK enho. s Nieuw Fransch-Britsch Otlensiel g 11 ioom.i » : - Landreeies ingenomen. : De Franschen en Engelschen op weg naar Maubeuge. a n n HNQHLSCH FRONT i- LONDEN. De Britsche troepen hebben aa ;t gevallen tusscheo het kanaal vaa de Sambre, )f Oisy, en de Schelde, ten Noorden Vaienciennt i, Ze mieken meer dan 10,000 krijgsgevangene i- De vijand moest wijken op eene diepte v n 3 mijlen ten Oosten van het kanaal. Fesmy, Hautcepe, La Groise en Rue d'E H.iut werden iogenomen. Na hevig£ gevechten, waren we 00k meest van Preux-au-Bois, Hecq, Futov, Louvigni , en Landreeies. Meer Noordwaarts werden ingenomen Gra des-Pâturages en Locquignol. Rond Quesnoy werden harde slagen g n leverd. Onze troepen liggen nu in 't Noordi . en in 't Zuideu dezer versterkte stïd. •i Op verschillige plaatsen hebben wij de Jea nette overschreden. Vielen nog in onze handi n Preux-au-Sart, Wargnies, Sebourg, Sebou e quiaux, Estreux, Onnaing. !t FRAN5CH FRONT e PARUS. Het eerste fransch legtir het - aangevallen in verbinding met de Britscl • troepen, tusschen Oisj en Vadencourt. Niettegenstaande groote moeilijkhedt zijn wij meester vau den oostelijken oev u van het kanaal van de Samber naar de Oi " De volgende dorpen werden ingenomen 11 Boue, La Caurette, lion en Lesquielle r Reeds telden wij meer dan drie duizer '' krijgsgevaugenen. n g t De Wapenstilstand De Keizec heeft, volgens een Amste Q damsch telegcam, de dtie vooezittets v« e het nationaal Ooslentijksch-Duitsch G . miteit in vethooe ontvangen, en haeft 1 n de voocwaacden bekend gemaakt va t den wapenstilstand met de Vetbondene j t In Duitsch Bohemle Een telegram uit Amsterdam meldt dat de i ■ gevaardigde Seligner het bestuur in handi. j heeft genomen van hei Duitsch gedeelte vi t Bohemie. ? De vrouwen in Engelaud ln de Engelsche Kamers werd bij de tweec 1 lezing, met algemeenheid aangenomen dat ( vronwen 00k als volksveriegenwoordige 1 mogen zetelen in de kamers. y D t ggggagËii'ju t devergoeding gegeven tooniet geheel ten mins r ten grooten deele ofweLzij die recht hebben t . schadevergoeding moeten middelen in de haï , den krijgen om zich aanstonds na den oorlt e weder tôt hunnen stand weder op te werke , Is dit niet dan zullen velen en juist zij die h 1 meest geleden hebben voor het overige hunni . dagen en dikwijls voor hunne nazaten de elle a dige slachtofiers van den ohrlog zijn. Dit zt _ ieder staatsbestuur met zorg moeten vermijdi 3 en met aile krachten tegenwerken. Men mo 3 niet ongelukkig zijn omdat men zware offersg- 3 brachi heeft voor het algemeen welzijuen vo< de vrijheid van zijn land. " j L. F. S In de Arg'onne, liggen wij op den zuide-. lijken oever van het ardennenkanaal, tus-ian" schen Semuy en Le Chesne. De vijand we- ' 1 : derstaat hardnekkig op den noordelijker nés. \ i oever, aen. 5 van j 'En- S sier nies -an Bij het ter pers gsan van ons ge- blad, zijn de laatste mededflélingea den • r.o£ niet iogekomefl. san- den » Foch. 1 * ^ — De Akademie heeft Foch vooege- eeft | steld als vcijlid. De vetkiezing zal Maan che 1 dag plaats hebben. ien ^ Gelukweuschen aan de Koning; ;ver I an Servie Jise I — Poincare heeft den Koning var :n ; | Se&vie zijn gelukwenschen aangeboderi les. | tec gelegénheid van zijne inteede in zij-end ^ ne hoofdstad Belgtado en het vtijwotden î van geheel zijn gtondgebied. LJDe Toestand ^an —0— Co- Ailes lijkt aan te duiden dat wij de ont-; et knooping van het oorlogsdrama geheel van nabij zijn. Voor eenige wi ken moest men, ien om eenigszins een gedachte te hebben ovei den oodog, Europa rondreizen en zelfs een k'jkje geven in Azia ; nu moet men nog , aj-_ alleenlijk van het blonde Noordzeestrand den naar ^witserschê bergen gaan. van andere fronlen heeft de strijd uitgewoed, daar is de langgewenschte dag waarop de moorderij der volkeren zou op-houden, aangebroken. Slechts naklanken ede van ^en ^ or' men ^aar nog- Uit je Athene meldt men dat de bondgenooten 'ers °ntschepen te Censtantinopel : zij gaan er heen om te waken over het trouwe uit-voeren van de voorwaarden die zij den Turk gesteld hebben. iste Serv'ers zijn Belgrado, hunne hoofd- ( Qp stad bij den Donau geL;gen, binnengetre-an_ den en hun land is van_vijanden gezuiverd, log i ^en ftndere de Oostenrijkers hebben 00k ;en. ^ PUP aan Maarten gegeven en zijn hel het slagveld ontvlucht... Niet zonder er van hun uer pluimen bij te laten, want, volgens hel len- officieel Italiaansch bericht, hebben zij in zou de laatste gévechten, begonnen op 21\ den ; October, 3oo.ooo mannen en 5.ooo kanon-ioet nen in de handen hunner overwinnaars 8e- gelaten. Daarom vonden zij het geraad-00r zaam een einde te stellen aan den strijd en gaven zich op genade of ongenade over: Nu zullen zij de gestelde voorwaarden uit A A* -r *îr >3 0f» Donderdag 7- IT.vamber 1818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes