De Belgische standaard

418 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v97zk56j2h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Hoor Ta« l en Volk PAOBI iAD Foor :î;Cak>d en Maard axkLa,nd Ab tuoea•misprij» voor 60 namaMH (J? ouidtn) bij voornltbttaling : Vf;or de soldaten : 2,50 ft. V .or de niet-soldaten — In 't land 3.50 fr, ,* bulten 't Iud : 5.00 fr. bxiien meer exempltren van eDt nommer worden gevr*ajçd, wordt de *bonnement«-itija mmder. Bestuurder : ILDEFONS PEETEHS. V*ft« opsteiiers : X. E. BELPAIBE, L. DUYKSK9, V. VAN QRAJiBKBJEïr, B. VAN DEB 8CHELDEN, Juul FILLIAJSH.T s Voor aile mededeelingen aich wenden tôt : Viài* MA COÇUÏLLÉ,-2iaed-ijk BE PAKiE, Â&akoodigingea : f-r. de regel. — Reklamen : 0,40 k. de regel, Vlocfeteliagen î 3 iniassc hiagen van s regels,: 0.50 t Duitschlands Droom 't Komt mij b:j"a als eene heiligschenais voor dat schoone woord, zoo vol poëzie en mystene, te gebruiken waar het Duitschland geidt.Wraatlust is wellichtbeter gepast.Waat niet een eakel edal gevoel heeft Duitschland totdezea cameascheiijken oorlog gedreven,al gaat het voort te spreken van gedwongea zelfverdediging — zoodat het dat deuatje op dea iangen duur zelf zal gaas geloovea 1 — of socqs ouk nog van de groote liefde waarmêe het zijne kultur en beschaving aan ons, arme dompelaars, wilde meedeelen. Wie lïiat zich nog door die drogredens overtuigen ? Wij niet, of onze bondgenooten niet ; ^eils-niet de ueutralea.die zoo hun best do-" om 's reuî-ea toorr» niet op hen te doea vallea. We wetea allen dat Duitschland vooruitge-dravea werd met altijd toeaemende kracht— als een steen die op een helliag eerst laag-zaam vooftrolt, dan sneller.en eensUaps met onbedwingbarc vaartnaar den afgrondholt,— tel) eerste door een waauzinoig militairisme, da allOLigskens de heerschappij voerde itl 't lauJ en de meer bezadigde elameatea tôt zwijgen bracht ; ten twaede, door het econo-miséh eg(jïsme, door den zelîzuchtigen wil — gewordea tôt megalomaacsche behoefte — overal meester te worden der marktea, van handel en tijverhcH.te heerschen op land en zee, en alïe andere Mogeadhedea tôt onder-geschikten te maken. Duitschland wilde door voroveringen het Keizerrijk van Karel den Groote herstellen, en o id*r den naam van « Zollvereia » eene soort ecoaomische feodali-teit invoeren, waarvan het 't almachtig hoofd zou geweest zijn, en de andere landen in meerderen of miuderea graad den rang van vasb.Uen h dden iagenomen. Ee i hoogmoedige droom ! De feodaliteit \ kw.ioi' op i-aar uurin de middcneeuwen,toen i de crachtenmeer verbrekkeld waren.de tijien w< sliger, de nationaliteiten minder bepaald, de }. enzer nog weinig vastgesteld, gansch Europa pas geborea was nit de barbaarsche over »eidigingeii» en de puiatn van 't Rome: sche rijk. Dan mocht een vorst met Waarhôid bevestigen dat hi} de weldaden van christeadom, vac beschaving en iaaerlijken j orgauisatia bracht aan minder ontwikkeldea Dietijden zija ver van ons.Wij allen.ihËuropa bo,,.v n op evenveel, (en nu voorzeker op veei meer) beschaving dan het brutale Duitschland, dat zijne zuirereglories van muziek en poëzie onder de schaduw zijser euveldadcn uitdooft, dat geleerdon dwingt hunne weten-schappea ten dieDste te steilen van de ver-heerlijking van het Duitsch impérialisme. Gt;"» van ons wil van zulken leenheer. Er is plaats genoeg v oor iedereen onder de on ; dat oedervond Duitschl nd beter aai ie 00k. Zijne zonen ademden vrij gr3-noag ia de wijde wereld, zonder daarom hunne . ;«buren met hunne lompe schouders ge-wei< acig op zij te duwen. In wei.ii ;jarea, daua grootendcels aan Et. c .»<'■$ steun had Duitschland zija kolo-1 jk aaerkwaardig zien aangroeien. In O i en West Afrika had bet aanziealijke be g' weteo te verwervea ; zeer tegen Jâpaus oauk had het zich op China 's bodem Îvastgeankerd ; de zaak vaa Agadir had het vorrijkt met een deel van Fransch Cosgo. Ook in Klein-Azie groeide zijn iavloed aan, gftnoegomeene bedreigiag te worden voor Engeland en Ruslaad ; zijne diplomatie wa3 er zeîf in gelukt deor die twee Mogeodhedea zija ontwerp vaa eea i)zerenweg naat Bagdad i te doen aanvaarden, en zich aldus een weg !naar Perzie te openen... Daarnaast stak zijne economische uitbreiding de loef af aan aile volkeren ; geen een dat met zulke reuzenstap-pen vooruit ging. Wie herinnert zich &iet den noodkreet die, gedurende de laaiste jaren, in i alla landen op^ing ? | Nevens al deze feiten, opealijk basprokea, | hotivele aodere, die, om zoo te zeggen, stom-k meliogs geb^ urden ! De Duitschs koopliedea I hadden de wereld overrompeîd, gelijk de ÎDuitsche legers het wel nooit zullen kunnen. Bij o.u« en clder» kwamen ze afgezakt, in grooter getal ieder jaar, als joage, arme kna- | peu,tôt ailes bereid cm zich eene plaats ia de wereld te veroveren. Want, en dit is zeker hunne grootste hoedaaigbeid, ze kunnen werken, ze zijn taai en onvermoeibaar, ze la-ten zich doorgeenemoôihikheidafschrikken, ze wroeten vroeg en l&at, eten «de la vache enragée» zonder te morrea, en beulcn zich af voor een karig loou of zelfs voor geen loon. In hunne proefjaren leggen ze bewonderens-waardige volharding aan den dag : ze willen er komeB. Dat stelde za in staat overal — ea vooral bij ons — 't gras weg te maaien onder de voeten der îaboorJingen, minder tuk op geld en goed, meer geneigd van 't levtn te genieten, onwiJiig hunnajeug af te slaven in de jaclit aaar winst, en die op het Duit-sche lastdier met zekere miaackting neerza-gan.Allés iaat deDuitscher zich in zijne «droog-bj oods » jaren welgevallen. Hij weet dat de fortuin hem vroeger of later zal toelachan, en dat hij dan door stijve hooght rtigheid zijn vroeger bukken, zija' ondervouden smftad of mmachting, zal betaald zettea. Aldus had Duitschland gewerkt, het was op weg te worden, zoo 't niet reeds feitelijk was, de meester der wereld op economisch gebied. Maar die vreedzame verovering ging te langzaam en met te weinig gedruisch. Met eerbiedige vrees moest de wereld worden geslagen, en daarom zou het Duitschland neerkomen op de volkeren, als de god Thor gewapend met donder en. bîiksem, en ze vert ijsterea door de vernieiende kraeht van zijn zwaar geschut. Meester zijn, sîaaîsche gehoorzaamheid opdring^n, dit zit den Duitschers in 't bloed, evenals welt ehagen in een gemakkelijk,mate-rieel ievttn : zij zijn * schwârraerisch », ja, en I naïef, soms tôt aan het graf. Maar dat beîet ! ze niet grof te blijven. Wij keanen den droom, en zien er sedert bijna veertien maar,den de bloedige gevolgeia van, waat allo edele zit levlucht, aile hoog ideaal, zou terzelfdertijd uit de wereld ver-dv/ijnen. Maar geen aood ! hoe 't kwaad zich ook weert, toch zegeviert 't recht op slor van r keniag; gansch de geschiedenis bew jstdat. Laag laat de zegepraal soms up aich wach-ten, maar hij komt voorzeker. Mage hat spoe-dig zija ! L. DUYKERS. Aan de Braakardisrs en aile verstandige soldaten, Leaingen voor de brankardiers der voorlinie doo7 een legerdokter. ls'e deel versierd. met 63 teekeningen. Ds kziîjgen voor de brankardiers der voorlinie, waarvan het eersîe deel komt te verschijnan, zuli«n niet alleen b^j aile vl am-schw brancardiers welkom heeten, maar bij aile, vlaatascho soidatea. Ai wat de behandeiing vaa, den gekwet-stteri soldsat en de gez,ondheidsle«r van den gt^onden aangaat, wordt lu deze kzipgen kiaar, duidelijjken eenvoudig-vatbaar uitge-legdei! beredenoerd. Het fcoekje bevat de artikels, verzameld, voliedigd en gekeurd, door Aibad voor den Belgische Slandaard geschreven en die in 't blad verschenen.Nieuwe kapitteîs zijn bij -gekomea, zoodat de werkzaamheid van den braakardier op de voorlirie in haargeheel besprokeu wordt. Dit eerste deel is rijkeiyk versitrd met 63 teekeningen. / jj Dit nuttig, praktisch en leerrijk boekje, moeten al onze soldaten bezitten. 1 Het is het geneeskundig oorlogsboekj® van den soldaat. Vlamingen, steunt gezond | vlaamsch werk. Prijs : Op oas bureel fr. 0,3ô per exem-plaar ( fr. 0,45 per post). Bij onze verkoopers fr 0;40; in den handel fr. 0,50. Ophefmakfttide redevoering van den Itaiiaansoben Minister Barzilai. Te Napels sprak miaister Barzihi een op-hefmake ide redevoering uit, in tegenwoor-dign*>id van minister Salar dra zelt. HO betoonde dat het Italiaar.sch voîk zal strïjden tôt dto 1 atsten man als 't moet voor de overwitsaing, want slechts onze overwin-aing kan Europa in eveuwicht van aile volkeren met hsa wederzijdsche uitiogea hou-den.Na het hisloriek gemaakt te hebben van het Oostenrijksch Italiaacsch verdrag toonde hy dan door citaten uit het duitsche witboek zelf dat Duitschlaad den oorlog heoft gewild ea doea losbrekea heeft. Italie is dus in zjjn recht gebleven daar Italie slechts aan Duitschland en Oosteonjk gebonden was om een defemieven en niet een offensievtn oorlog te ondersteunen. DE OORLOG De gebeartenissea op 't Westelljk M. De eerste bij zonder hederv komen ons toe over het aangedurfd offeusief. Niemand, en de Duitschers allerminat, hadden er zich aan verwacht. Doch dit hebben ze kunnen ge-waar worden tweedagsn voordien. Niet minder dan 70 uren aan een stuk, gooiden aile franscae batteiijen hunne 1 rojectielen, zonder pcos op de duitsche l«opgrachten af. Het feit dat bij den eersten Siermloop het gansche net duitsche loopgrachtsn op een front van 25 kiloraeters in de handen der Franschen viel, is veeliieduidead om de doeJmatighdd van de Fransche artillerie te staven. Na gaat htt er om de tweede duitsche lime, clrca dric kiloometers achterwaaris gelegea, in te nemen. Heel deu verleden dag en nacht werd cr geweldig gevochten. Was de eerste poging een onmiddelijke zegepraal, we me eten er nu bewust op gaan dat de verdere gebeurtenis-sen zoo rap van stapel niet zullen loopen. Waat voor niemand is het een geheien meer dat ds achterwaartsehe duitsche stellingen het meest versterkt zijn, Doch het ware, an-derzijds, de faam ea de koenheid van deu fraeschen soldaat oneer aan doea, te deaken dat deze maierieeie versterkiegea hen af-schrikkea zullea. Hij is tan aanval getogen, hij zal blijvea aanheuden, totdaf het beoogde doôl is bereikt. Oporsrkslîjk i# het tevens dat het offecsief geleid wordt op twee puoten van het front, Atrecht . e(> Gnampagne, die in schuinsche richuugllggon.lt) geval van welgelukkea, wordt d8 Insluiting van het duitsche leger, tusschen deze beide. punten beOogd. Hier is dus spraak vaa een groote krijgsverrichting die haelemaal den toestand kan dsen keerea. Dat wij daartoe over de noodige m&aschap-pen beschikkea, is zeker. Dat wij ook den noodigen muaitie-voorraad hebben,lijdt geen twijfel. We hopen op groote gebeurteaissen heel ia 't korte. In den Balkan I Het offensieï en de gebeurteaissen ia den i Balkan hebben aile andere zaken op den ach- j tergrond geschovea. W'jl in 't Westen de besiissing over een maandenlangea stiistand ! &&n gang is ea het uitzicht van den oorlog i eeae andere weediag kaa doea nemen, blijft i Bulgarie peuterca in zija valsch gekozeae positie. ï Mogelijks zal dit offeasief dea voortvarea-I den Tsai Ferdinand hebben doen inzien, dat | de macht niet uitsluilend bij de Duitschers te vinden is, en het gevangen nemen van 20.000 Duitschers zal allicht bij hem mear achter-docht en bedenkiiigen hebben gewekt dan het dcbbelen rond den diplomatieken tafel. la aile geval een scoi i sciîomtaeliag is waar te nemen in den Bulgaarschen wiakel. De ; politickeweegschaalkent er gevaarlijke door-slagen. Bulgarie begint misschien al iaeeas te voelea dat het nijpt. •a Doch nu is het guastig oogenblik gekomer | om te hartdelea en Bulgarie eens voor goed f, te doea gevoelen dat het mat het geluk heeft a gespeeld. !De feiten van den dag. Het protocool voor het afstaan van hcL t turksch grondgebied is ecrgisterea gesloten. I De hoofdea der oppositie partijen werden | door Koeiag Pçrdinaad in gehoor ontvan-l gen. De gewezen minister Gheaadieff, die * voor ons was, keejt tegea oas ; Jaljjreedt in : l 't miniaterie 1 De spoorwegea zijn per beyel uitsluitepd ter beschlkkiag van 't leger ge-houder. Hït verkeer tusschen Nisch m Sofia 1 is onderbrokea. Bulgarie heeft ailes, zelfs de brievea van de gezanten van den Vierbond i onder ceneuur gesteld. i Turkye tiekt troepen samen in Thracia | , bij de bulgaavsche grenzen. De mobilisatie in ; ! Griekenland wordt vooitgezet ia geestdrift en gejuich. Ea Bulgarie, deed door het duitsch agent- ' schap Wolff berichtea dat het eakel mobili-«eerde uit aoodweer, Dat teekeat heel dea toestand. 1 HET OFFEASIEF Het woord is nu al iaeeas gekomen als eea i veropeabaring. Men sprak sedert maaaden van offeasief in 't Oostea, in de Dardanellen, ia Italie en in 't Westea. Wat bete«kf:ade eea offeasief? Niemand die 't wist. Nu voelen we al ineens wat een offensief is. Niet alleen-lijk een aitspatting van measchen^eweld, gepaard gaaade met eea materieefe kracht, aiet alleealijk eea innemea van eea reeks loopgrachten, het veroveren van kaaonnen ea muniûe-voorrasid; niet eakel dit onmid-dellijk voordeei van een terreinwinst of eea gevaagen-aemen vaa duizenden soldaten; maar eea effensiet is iets breeder, iets meer œenschelijker, eea daad.vaa gevoelen. Het offeasief heeft meer een zedelijke kracht van vei trou won,'oeteekeat meer eea har«d-tastelijk heropwekkea vaa siuimere! de vooruitzichten, die met den tïid zouden ver-loren gaan, beduidt in hoogstea zin eene heropwekking vaa innerlijk leven ea nationale trots, 't Ea is niet een brataal gewelri van ijzer ea staal ea vuur dat triomlaeren doet, maar wel het wakker schudden en daD hoog houden vau het stamgevoel. Dit stamge?oel kan, sluimerend, niets uit— werken dat grootach is, maar zweept het op, tôt hoogten waar het met de daad éens gaat en dan verzet het bergen. E^n offensief is ons tbans dubbel wolkom, omdathetde verlichting aanbrîagt van lange maanden pynl^jke onzekerheid, omdat het de veropenbaring is van onze begeerte en oas willen. Want daaruit vloeit de eenigste en de noodzakelijkste factor om te winnea : de wil. Willen is kuanen, zegt eea oud-vlaîimsch spreekwoord. En willen we een offensief, in breedea en diepen zia, daa kuaasn we winnen. En kunnea wicnen, moeten we. Belgisch Front G£WEL0fG BOMBARDEMENT. Officieel 28 Saptember. Aanhoudende beschieting van onze loopgrachtsn bij N1EUWPOOR T, by DIXMVDE OU DEÇA? ELLE en rond NOORDSCHOO-TE. Weerwraakgeschut. werd op de vyande-Ijjke steilingen gmcht. De Duitschers in onwetendheid (Part, télegr.) — Een fcrijgsgevangen Duit-scher verklaarde dat niemand iets afwist vaa een W 'Steiijk offensief. De verlovea zyrj nog in voîlen gang. Verleden week Maandag werd Poperinghe nogmaals gebombardeerd. Obussen kwamea ook terecht op Dickebusch en Ouderdom. Vlamertinghe heeft veel geledea. la dea loop der week wierpea Duitsche vliegma-chienen ail^jar, >ldaar bommea, te Poperinghe, Abeele, West-Vleteren. Al dat gedoe is echter op een aissen uitgeloopen. De derde dag Tin bet Engelsch-Fransch offensief Qeneraal trench bericht op 28 Sept. la den nacht vaa 27 tôt 28 dezer, ten NOORD-WESTEN HULLUCH sloegen w/j verschillige aaaviilleii af met bloedige ver-liezen voor dea vijaad. Ten OOSTEN LOOS, vorderea wij. Tôt nu werden 53 officieren en 2800 krijgs-gevangen, mitsgaders 18 kan on s en 32 mitraljeuzen buit gemaakt. De v^jand heeft aanzienlijk materiaal achtergelatea. PARUS,, 28 Sept, 15 uur. la ARTOIS kunnen wij terreinwinst aan-stippea tea Oosten Souches. In- .CHAMPAGNE houden de Duitscheri stand op hun tweede verdediglngsstelling achter verdokene versperriogsdraden. Wij mieken vorderingea bQ den katn 186, ten Westen de hof»tede Navarrin. In AR(îONNE mislukte het Duitsch offensief g< ieid door 8 baîaljuna iotaal. Een tegen- ii aaaval heeft de Duitschers bflna uit aile punten waar ze voet gevat hadden, verdreven, Voor onze loopgrachten liggea de lijken met hoopeu. Bij den Vijand Z!J BEKEMNEN HUHNE NEOERUAfi De Duitschers bekenaea dat ze Souchez verlor' n hebbeu en de eerste liaie-loopgrach-tea ia Çhampagae. Van wege de Duitschers is dit een onver-klaarbare verkiaring, niet? Kieuwe oproeping [Part, telegram) — Aile jongelingea gebc-ren tussebea I7 Oogst ea 17 September 1801 hebbea zich moetea aanmalden op de wer« vîngsbureelen. Hunne verliezen (Part, telegram> — De acht regimeaten van de Dtutsclie wacht ledeo tusschen I5 Mai en 22 September volgeude verliezen f 21,261 soidatea en 501 offieierea. Het eerste regimeat vaa de lijfwacht verloor 3295 soldaten. Hardnekkige tegenstand der Rosses op geheel het (root Petrograd, 27 Sept. Rond RIGA, werd een duitsche aanval h\] Fxkau afgesiagen. Bij Schlok werden duitsche vliegtuigen verjaagd. Rond DVINSK hernemen de ge-vechten.Bij NOVO-ALEXANDROVSK wor-steeds duitsche aanvallen geleverd. Op de OPPER-VILNIA, werd de duitsche ruiterij uiteëngedreven. 70 krijgsgevan-genen werden gemaakt en 3 mitraljeuzen genomen. Ten westen de VILEIKA ontwikkelt zich een bloedig gevecht. Viermaal werden de Duitschers afgeslagen. In dezen sector veroverdeawij in(eene week 13 kanons, 33 mitraljeuzen, 12 caissons. 1000 krijgsgevangenen werden gemaakt. Tôt aan de PRIPET ; hevige gevech-ten met wisselende kansen. GALIC1E. — Nieuwe Oostenrijksche troepen kwamen in den strijd rond NO-i V O-ALEXINEC Na het dorp ontruimd te hebberî, kwamen wij er toe door een geweldigen tegenaanval het weerom te heroveren. De Oostenrijkers lieten meer | dan 1000 krijgsgevangenen achter. ! Laatste nieuws over het offensief Otûcieel, 29 Septeiaber. ROND SOUCHEZ Onze troepen vorderen op de hoogten tem Oosten Souchez. Een honderdtal krijgsgevangenen werden gemaakt, waar-onder manschappen van de Keizerlijke lijfwacht uit Rusland terug geroepen. Nieuwe winsten in Champagne. Nieuwe vooruitgang werd bewerkstel-ligd bijsonderlijk ten Noorden MASSIG-NES. 800 KRIJGSGEVANCE«EN vielen in onze handen. De strijd duurt voort. IN ARGGNNE Onze steilingen werden geweldig ge-bombardeerd, maar een doelmatig weerwraakgeschut werd door ons uit-gevoerd.Gevechten met grenadfeq lieten ons toe eenige punten van onze eerste linie te herwinnen waar de vijand sedert gisteren stand hield. Kanongeschut op 't overige van *t front. urni i ,s. . _ ' . ,/.r ■ _ _ . i£ Jaar Nr 166 Vyf œntiemen het nummer Douderdag30 September 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes