De Belgische standaard

1112 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Juin. De Belgische standaard. Accès à 13 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/db7vm4423n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' info )$.% f *** M& t-l â S ^682] atfoa tWArtem tmtméi» &S» !&&.&'? ïMS «K>e" -Kfcl g*ld⣮$ ja rçîe»«ï s | gï.ékt^" I S'S® | (BiMS&fc !M3 jM *fT*JG« jfaiUB 'àliai: I |Uâl4 îï.8.10 IHîSaiiîS g°9S |(KSe«â«SSj S4-. DE BELGISCHE STAnDAARD ai igl 7 I f r O P S T S L a s | s s n s s s Vît?. A £ « JK«. C05 sfils » gSî3!\5 I »S PASKB I Ktsiaa aîsica-dîgiagwi ; 5 @.£5 Z.&a?egti | I SSCLAKS5 | w'gïsa m:?? A A R T^^ A cTTy*^.£: %Mëfa*>§ ?®®6©P§"î> fatU Mtàtmwkin M. S Balpalra, L. Daytoi, P. Bertrand Van 4er SefeaMwi, Dr Van J« Pt?r«, Dr. J. Van 4t Wœatyna, Joal Filliaerî» Dr L. De Woll, I. gîswna, 0. Wattez, Ad?. II. BaeS», Jfaarion *h«o«- ENGELAND IN DEN 00RL0G 3 Juni 1917. Profeten zijn er tegenwoordig hij d vleet, en geen maand gaat voorbij of w krijgon een nieuwj voorspelling te s'ikker gewoonlijk in betrekking met het einde va den oorlog ; 't boeltje moet toch eens afloc pen, zie je, en 't ware natuurlijk een pracl tige reklaam zoo je 't geluk hadt dien b< Jangrijken datum min-of-meer nauwkeuri te voorzeggen ; daarom slaan ze er op lo; op goed-valle-'t-uif, lijk een blinde înaa een ei, en is 't geen « treffer » van de eerst maal, wel, dan maar opnieuw begonneii een volgend scbot kan beter zijn misschien 't Gaat echter niet aan, welweters van da slag te verwarren met personen die, steu nend op dieper inzicht en jarenlange erva ring, nu en dan in staat zijn ons het waai schijnlijke verioop van somroige staatkun dige of diplomatieke kwesties met bijn wiskundige zekerheid te schetsen. Profetei van dat gehalte loopen er echter niet dit en 't is een reden te meer om hunne wooi den zorgvuldig te wikken en te wegen, te kens zij het noodig, geraadzaam of moge lijk achten 'n paar wenken nopens de politieken toestand uit te smijten ten gerie ve van het algemeene publiek. De voornaamste dier publicisten in Eng Jand is ongetwijfeld, Dr E. J. Dillon, eei bekend diplomaat en buitenlandsch brief wisselaar voor de « Daily Telegraph », ei zijne bijdragen worden altijd met groot belangstelling nitgepluisd, maken zelf meermaals het onderwerp uit van ernstigi besprekingen in het Parlement, 'n Paa dagen geleden nu, verscheen van zijne hand in 't Juni-nummer der « Fortnightiy Re view», een artikel over « de Oorlogstaal der Verbondenen », d<U wezenlijk verdien in zijn gehecl vertaald te worden en opge nomen in aile kranten der Entente ; 't zoi er velen de oogen opeaen, en menigei wijfelaar aan 't verstand brengen wat eei strijd om leven en dood er thans gestredei wordt, en wat de toekomst ons zou voor behouden, moest de Duitsche machtsdroon niet, of op onvoldoende wijze, weggeveegc worden. Plaatsruimte ontbreekt me om hier hel heele artikel te ontieden, hoe graag ik hel 00k doen zou, doch ik kan niet weerstaan aan de begeerte tenminste in eenige woor-den samen te vatten wat Dr Dillon schrijft over Rusiand, het benauwende « vraagtee-ken» der laatste weken. Het Voorloopig Bestuur te Petrograd is er dus toe verplicht geworden zijne krijgsdoeleinden te om-schrijven in overeanstemmipg methetsocia listische beginsel : « gcene aanhechlingen, geene schattingen », zoodat het er feitelijli om gaat het grondgebied te beviijden van vijaadelijke bszetting, noch min noch meer. ^olgeus private inlichtingen, die Dr Diilon pas ontvangen had, zoeken de Gentralen deze principieele verklaring in hun voor-deel uit te baien, en Iiusland te ontruimen, natuurlijk met het inzicht een afzonderlij ken vrede te sluiten met hunnen Oostelijken vijanà. De Duitsche Kanselier zinspeelde °verigens reeds in ondubbclzinnige woor-den op deze politiek, 'n paar weken geleden, in den Ri jksdag ; en de troonrede Vau Koizer Karel, in den Oostenrijkschen H^jksraad, stuurt loodrecht op hetzelfde «ioelwit aan. • Waar ^et al gaat op uitloopen kunnen Wft m°eilijk voorzien, doch de onroiddellijke toekomst zal het ons ongetwijfeld uitwij-zerî' ea dat er heel wat van afhangt voor de Verbonden Zaak lijdt geen twijfel, daar w>n a^z°nderlijke vrede met Rusiand onze vjanden in staat zou stellen eene ontzagiijke } legerroaeht naar het V/esferlroat over te ^ brengen, waar hanne dimies sfîlaan begin-nen îe verzwinden on.ler het vernielende geschut der Entente. De krijgsoperaties tusschen Arras en e Soissons schijnen in zekere mate stilgeval-e len, of liever voor een korte pooze opge-'j seborst, doch daaruit hoeven we in'tgeheel n niet op te maken dat het offensief begint te " verlammen, lijk de keizer 't aan zijne troe-l" peu tracht dietsch te maken. Die schijnbare rust is enkel eene voorbereiding tôt nieuwe ^ bedrijvigheid, en dat er wezenlijk wat op !' handen is biijkt best uit het feit, datwe r hier, op '11 tweehoaderd kilometers van de e slaglinie, sedert vier of vijf dagen reeds, van morgeu tôt avondhetonverbrokentromrnel-' vuur van het zwaie geschut door de lucht ' hoorenzinderen, een onmiskenbare voorbode van komende werkzaamheden. JOE. DE POLITIEKE SCHERMEN, a ! Annexaiie of geen annexaue, > Spijts de voorschriften van den belgischen minister van oorlog, gaat de belgische cen-cuur te PARUS steeds voort aan zekere " bladen toe te laten den veldtocht voor ( a annexatie — openlijk door een ministerieele ( " verklaring veroordeeld — door te zetten. 't Wordt een beetje misplaatst, nu Frank-• rijk, Engeland, Rusiand, de Yereenigde-1 Staten den oorlog tôt het zegevierend eiede " willen brengen zonder bijbedoeliDg van 1 landaanhechtiug. s Waar gaat het heen, ons en de bondge-3 nooten no g belgische veroveringslusten te } willen opvijzen. r Minister Vandervelde sprak zich te Petro- > grade uit voor twee grendwijzigicgen, indien " de belanghebbende volkeren uit vrijen wil 1 z'ch bij de b 'gische Eenheid wiilen aanver-1 wanten. En dadelijk daarop gaan die pers-" mannen er op af om dit uit te leggen in een 1 zia van annexatie - lust, maar cijferen den J 1 vrijen wil der belanghebbende volkeren 1 buiten 1 1 In Duitschland wint de Vredesformuul van Ribot 00k veld 1 1 Immers in drie opeenvolgende nummers ' heeft de ,,Koeln. Yolkszeitung" drie lijsten j van mannen uit aile volksstanden gepubli-ceerd, omvattend ioo namen, die den oorlog willen geëindigd zien zoader veroverings-politiek De onderteekenaars zijn hoogleer- j aars,po!itickemannen,advokaten,nijveraars, ! handelaars, ambachtsmannen, werklieden en soldaten, | Ze voelen dat het begint te nijpen ... t f Het Engelsch offensief om Yper begonnen. Gelijk wij het van voor drie dagen dedeu voorzien, hebben de Eng;lschen, na eene Yoorbereidende beschieting der duitsche ski- , lingen, die dagen duurde, het offensief ge-nomen \60rYPER. Het ambtebjk bericht meldt: Dezen raor- ' gen om 3.10 uren zijn wij ten aanyal geto-gen van de duitsche stelling : MEËSSEN— , WïjTSGHAETE, op eeu front van i5 klm. Overal hebben wij de voorgebtelde doeleinden bereikt. De vooruitgang van onze troepen, op 'tgeveclitsfron!,houdt san Talrijke groe-pen krijgtgevangeiien zijn reeds iri de ver- J zacnelkampen toegekonïen.» j Dit bericht geeft duidelijk te kennen dat | de strijd ten onzen gu sste verloopt. Wezen ] we echter niet voortvarend, doch betrouwen j er op dat wij deze maa! den doorslag zullen j plaatsen We beschikken overgroote troepenmach-ten. Thanks met de macht en materiaal in l oyervloed. S Een plooien van de duitsche linie voor Yper, zou een achteruittrekken in Vlaandren voor gevolg hebben. f f OôFlogs BELGISCH FRONT 7 Juui, 20 uur. — Langsheen het front mitraljeuzevuur en bommengevecblen. De artilleriewerking was minder hevig. FRANSCH FRONT 7 Juni, i5 uur.— N. W. St. Quentin vie-Jen de Duitschers onze linie aan op een front van 600 meters. Allé pogingen werden ge-stuit Artillerie-bedrijviglieid in Champagne. Groote L^chtbedrijvigheid in de Noordzee Gister werden 18 duitsche vliegtuigen in 't zicht der Engelsche kust door vier Engel-sche vliegers opgejaagd. Er werd geen be-slissend gevecht gcleverd. Eenige uren later werden 16 duitsche toesteilen terugkomend ▼an de Eogelsche kust door tien vliegers opgewacht nabij Duink rke De Duitschers verloren 4 toesteilen. In den nacht van 4 tôt 5 Juni hebben de verbondene vliegers de haven van Zeebrugge gebombardeerd. Amerika in den oorlog. Uit Washington wordt gemeld dat tôt heden zich meer dan tien millioen man aan-geboden hebben als vrijwilligers. Het eerste groot eskader der Amerikaan-sche vloot is in de Europeesche waters aan-gekomen.Men verwacht in de eerste dagen de ont-scheping der 10,000 man Amerikaansche troepen die onder hel bevel van Generaal Pershing op 't Westerfront zullen strijden. De actie tegen de Vlaarasche feust. Sedert vijf dagen is de Engelsche bedrijvigheid tegen de Vlaamsche kust ongemeen groot. Onze bondgenoot wil zonder twijfel de duitsche zeebasissen van Oostende, Zeebrug-lire en Brugge vernietigen Zeebrugge werd vier maal in vier dagen van uit zee en van uit de lucht gebombardeerd. Het laatste bombardement was het hevigste dat ooit plaats had. Het duurde 1 25 uur. Zeebrugge : zou in puin liggen. Meer dan 5o ton bommen werden op Zeebrugge geworpen. Het bombardement van Oostende had voor doel het Arsenaal te vernietigen, wat 00k is gebeurd. In het Lsgerhuis verklaarde Bonar Law, ! dat Zeebrugge best aan de Dardanellensterk-te kan vergeleken worden. i&atafcs&o Uuf j PAHIJS meldt : Hevigeartillerie-strijd op ; CHEMIN DES DAMES, streek van Filain. [ Het Engelsch offensief. MEESSEN & WYTSCHAETE ! BBVRIJD. Reeds 5000 krijgsgevangenen. LONDEN meldt: Het offensief ontwikkelt zich gunstig De kam Meessen-Wijlschaete, die sinds 21/2 jaar onze stelhngea be-heerschte werd dezen morgen veroverd. Meessen en Wijschaete alsmede de verdedi-gingsstelsels hegrijpende bosschen en ver-sterkte plaatsen vielen in 00s bezit, ons front liep slsdan op 9 mijlen jvan af de Douve toi N. den heuvel Sorrel. Later veroverden wij nog Oosttavere in het achterwaartsch verdedigingsstelsel op een front van vijf mijlen. Een tegenaanval werd afgeslagen. Om 4-20 uur werden reeds meer dan VIJF DUIZEND krijgsgevangenen geno-men. Anderen komen steeds toe. Talrijke kanons en mitraljeuzen werden buitgemaakt. Vijf duitsche luchtescadrillen, waaronder een van 3q toesteilen werden uiteengedre-ven. De Duitschers verloren 18 en wij 6 [ oestellen. VAN EN VOOR I ONZE SOLDATEN Uitwisseling van Belgische Krijgsgevangenen In Zwitserland verblijven eenige duizen-■ den Belgische, Fransche, Engelsche ea Duitsche soldaten, die krijgsgevangen waren in Duitschland of bij ons en wegens ziekte of erge kwetsuren uitgewisseld wprden met de verplichting in Zwitserland geïnterneerd te folijven. I Na lange onderhande ingen met de Zwit-; sersche regeering sou men thans akkoord gegaan zijn op de difiriitieve uitwisseling van deze oorlogsverminkten. t. z. dat deze krijgsgevangenen naar hun land zullen mo-gen terugkeeren. Men is begonnen met deze , soldaten die door tering aangetast waren, maar nu heelemaal hersteld z*jn en vervol-gens met de zware gekwetstea. De uitwisseling zal,denkebjk, 00k ten goede komen aan ? de andere krijgsgevangenen. Men wacht a!-\ een op de goedkeuring van Duitschland. | De uitwisseling zou in volgende orde ge-• schieden : t 10) Zullen naar hun iand terug gestuurd f worden aile onderofficieren, korporalea ea ( soldatea vaa 48 jaar en meer, evenals huis-[ vaders van 4o jaar die ten minste 3 kinde-: ren hebben. Deze geïnterneerden moeten è 18 maanden krijgsgevangenschap gedaan l hebben. 20) Aile andere onderofficieren en solda-' ten vaa aieer dan 18 maanden krijgsgevangenschap met voorkeur voor de huisvaders in de verhouding van man voor man, graad ; voor graad. ; Een Belgtegea een Duitscher,een Fransch-1 man tegen een Duitscher, enz. De krijgsgevangenen van 1914 zullen de eerste begun-stiging verkrijgen. | Er zijn 00k oaderhandelingea aan gang ; om aile officierea,krijgsgevangen in Duitschland of in Frankrijk, Engeland en Italie, aaar Zwitserlaad te sturea. i Het is verstaaa dat geea enkele dezer belanghebbenden nog den oorlog meedoen mag op welke wijze 00k. InC. 80 - III De week is vruchtbaar geweest. Het zon-aeke ia de loopgraven, het tamelijk stil leven, de talrijke abonnementea op dea Staadaard zija er aiet vreemd aan, geloof ik. Bij de veteraaen vaa de ne Cie iser 00k een solo-slimmer opgedaagd. Isidoor Van Rossem — de Kozen — heeft het niet moeilijk gehad met Twaalf Scbup-pens en Harten Aas om zijnen slim te win-nen op Melders Pieter, Florent Antoon ea Market Cyriel. De 10e Cie nochtans houdt het record. Het kan 00k niet anders als Marcel Pape-gaye er tusschenkomt. Hij gaat nog ri j k e komea van 't klare slimmen ! En hij speelt er schoone 1 Marcel had Aas, Heer, Boer, 10, 9, 8, 7, 4 en 2 van Klaverei), Aas, Heer, Vrouw en 8 van Schuppens. Orbie Achiei, Van Houwaert Gentil en Petraens Jerome konden hun oogen niet gelooven, maar kregen de overtuiging als zij Papegaye moesten proficiat wenschen met klinkende munt. Een ander kaartspel was aan gang bij Van Ruysbroeck Oscar, Waudels Raymond, De Groote René en Van Vlierden Theodoor. Hier heeft het Van Ruysbroeck 00k aan-gedurfd met zijnen zesde van Ruiten-Aas als troef, vijfde van H«rten-A»s en Aas en Heer van Klaveren. En hij is er 00k door-gerocht.Wie weet komt er 00k eens een Koning-beker den slimstea soler bekroaea ! la aile Aoseele par Stockholm? Het besiuit der Fransche socialistea deel te gaan nomen aan da conferentie van Stockliol n had ia Duiischland een uit-barsting van v reu;.de verwt--kt, waarbij een | zegepraal oabetm'iig voorîkomt. Hef besiuit der fransche regf ring heeft dan 00k ge« werkt als'n atortbad. D;> Duitschers strooiea thans een ander geruchtje rond dat ons Belgen, bijzoader aanbelaDgt. We lezea in de Vçrwaerts van 4 Juni : « Volksvertegenwoordiger Anseele, lid van het internationaal socialistisch bureel I wordt te Stockholm verwacht. De Duitsche regeering heeft hem de noodige pasbrieven ? verstrekt. » Alhoewel wij dit duitsche berich? ten I ze^rste betwijfelen, zoudenwehet toch cens 5 wenschélijk achten dat de Belgische re-i geeriog zijn meening over die conferentie i late kenî'en De redevoering van Ribot kan als leiddraad dienen. I Gimiel Huysmans is te Stockholm. Hij is een belgisch voiksveitegeawoordiger én maakt deel van het Belgisch komiîeit in Holiand Dft c ferentie van Stockhoiia is een dàhsche valstrik. Een openlijke afkeu-l riog wordt noods^kelijk. Men doet het wel voor a'.-^ere zake lie heel wat ander,s be- » •oogen. Ten andere, de beljrische socialistische i: pariii kan hoegenaamd geen aanspraak maken op een ovrrwegende roi ia de belgische politiek, di tachtig jaren îang de katholieke partij werd in handea gegevea door de uiting vaa de Belgische voiksuiuag. i En andere internationalen bestaan nog ' buiton de socialistische ! Om maar de katho- 1 lieke alleen te noemen, die heel wat meer -î | volgelingen telt en wat meer gewicht in de ï polûieke weegschaal kan leggen. Gustaaf Tery, de welgekende socialist, drukteer gister nog op inziinOe«yre,waarhij | schrijft : «Er is een internatioaale der kerk J ea 'kdrukin'tvoorbijgaan mijn spijt uit dat Mgr. Baudiillart met te groote kristelijke nederigheid de groote roi opvat die hem ! weggelegd is.» Waar zouden we naar toe, indieadever- i antwoordelijkheid door volksfracties over . 't hoofd wordt gezien ? i „ . _ . ± _ DE TOESTAND ' la de laatste dagen is de bedrijvigheid op het BELGISCH FRONT, uittermate loe-genomen. Van aan Nieupoort tôt Yper donderen de kanonnen zouder ophouden en de vliegers ontplooien eene werkdadigheid al de kanten van Steenstraete die wat meer dan aliedaagsch mag genoemd. Het bom-bardeeren van de staties van Vijf wegen en Langemarck, telken nachte, laat troepea-bewegingen van den vijand en aanvoeren van materiaal onderverstaan.'t Moet ons niet i verwonderen vermits wat meer bezuidcn, ; om Yper, de ongehoorde beschieting der Duitsche linies en de menigvuldige ritten van wege de Engelschen het nabije offensief vrrraden. We zijn thans in een tijdstip van groote c afwachîing, 00k op 't Belgisch front, en ; langs de kust schijnen de Duitschers heeie-j maal op hun geraak niet te wezen. De vlie-^ gers gaan te dikwijls naar Oostende, Zee« ; Brugge, Ghistel, enz.,om deze bedrijvigheid als een tijdverdrijf te mogen aanzien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes