De Belgische standaard

537624 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z02zx06/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4de Jaar 0 Nr 278 (1149) Dinsdag 24 December 1918 De Belgische Standaard ^ i/qqt X'faalX[en Volk EEKBHACHV BAART MACHT Voor Qod en Haard en Land „ . . „ „ Stiehter-IJestuurder VASTE MEDEWERKERS : M..E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Vaa de Perre, r r n ir tt r» w <5 P R ir T it R s; Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thaas. . 1 ^ ABONNNEMENTEN : Voor Soldaten: 1 maand fr. 2.50 — 2 maanden fr. 5.00 — 3 maanden fr. 7.50 Voor Burgers : 1 maand fr. 3,00 — 2 maanden fr. 6.00 — 3 maanden fr. 9.00 OPSTEL EN BEHEER : WULFHAGESTRA AT, 13, BRUGGE KLEINE AANKONDIQINQEN : fr. 0.50 de regel. REKLAMEN volgens overeenkomst. ECHT EN KLAAR Als officieuzéof officieele beeren zich gewaardigfcn Vlaamsche aan-gelegenheden te behandelen, stoot ;^hten Vlaming soms wel tegen de boist. Wrokkig moet hij zich afvragen ol die heeren dan niet beter u/eten of niet beter willen. 'k Denk hier, o. a. aan 't antwoord van de heeren Senatoren op de Troonrede. Heel toegevend, zelfs Vlaamsch-gezind, — meenen ze te zijn, ging ik zeggen — beter : nemen ,?e den schijn aan te zijn, als ze den Vla-mingen hun reçht toemeten, als een loon voor de gebrachte offers, als een vergelding vocfr 't gestorte bloed. Neen, het recht op Vlaamsch leven liebben we niet sedert 1914; maar sedert we Vlamingen zijn. 't Is natuurrecht. 't Ware schande voo'r onze eeuw, dit recht dan maar toe te kennen, als er bloed voor getroomd heeft. Gaven we ons bloed voor Belgiê en voor Vlaan-deren.dan was het niet als losgeld; wel is het een blijk te meer van onze trouw aan 't land, van ons verlangen naar en ons waardig-heid van Vlaamsch leven. Taalkwestie is ook niet heel de kwestie, en den blooten verschul-digden eerbie(fvan volksleiders en regeerders voor ons Vlaamsche taal, ricki naar xiet verdc !:xnnsr. of niet-anders-mogen, of kinders paaien met een klornpje suiker, maar voldoet ons niet. Taal is, hoe machtig ook, maar middel. Doel is: voile vrye leven, Vlaamsch van hoog tôt laag; ontplooien van eigen krachten en geschiktheden. door eigen middels. Zoo: is de Vlaming vlijtig, behendig ; iaat hem vlijt en handigheid ontwikke-len en benuttigen, door onderwijs en leidingin eigen taal; maar legt hem niet lam met de verwikkelin-gen en moeilijkheden van een vreemde taal. Strijden .we, we doen het niet Duitscher bevochten uit bloed-dorst. Zooals we hem verjoegen om ons landeken en onze dier-baren er van te verlossen, zoo ook vechten we voor oris recht om 't meerder welzijn van dat zelfde landeken en die zelfde dierbar'en. Mistoestanden bekampen we niet om 't genoegen ze te zien omkantelen, maar omdat ze in den weg staan voor volkswelvaart en grootheid. Dat moesten officieuze en officieele heeren begrijpen, en willen ze van ons offers gewagen, dat kunnen ze er uit leeren. Dan eerst zullen ze ophouden de Vlamingen te tergen, dan eerst kunnen ze rekenen op hun beîrou- ( wen en hun meewillen. Tôt dan bedanken wij voor hun toegevin-gen en hun wierook. ! * # J Nog die eenige bekommernis Frankrijk te ergeren met Vlaan- 1 deren zijn recht te geven ! 't Is het ; loyale Frankrijk geen eer aandoen 1 hem zulke zelf zuchtige, ja, heersch- j zuchtigé bedoelingen toe te schrij- < ven. Zijn we nauwer aan hem ; verbonden nu, dan is het door j het samenstrijden, voor de vrije i ontwikkeling van de kleine vol- 1 keren — officiee! heette het toch. t *oo — voor het grondbeginsel l zelf van ons Vlaamsche streven. ! Niet Frankrijk, maar enkeie Fran- ( schen, slecht ingelicht, kunner geërgerd zijn door onzen strijd Frontmannen, zoo Walen als Via mingen, zullen er u staaltjes var opdisschen, hoe een wel ingelicht* Franschman er over oordeelt. En wij hadden het geluk en d( eer meermalen met klaarziend« Franschen te spreken, die onzer strijd eerljjk voor ons recht er goed vonden. En van waar dien kommei over een mistevredenheid, buiter 't land, tegenover . zoo 'n lan£ blind-zijn voor ellende er binneni Onbewust, uit vooroordeelen — die zijn taaier ais een kat, — o bewust, uit zelfzucht. Voor de ver franscbie Vlaming is vlaamscl leven een last en een verlies, er vlaamsche kamp een verwijt. Wk geen mea calpa slaan kan, en zicl niet ietwat opofferen, deed bes zijn persoontje te laten Dpsluiter in een glazen kast, met opschrift ongeschikt tôt sociaal werk. * * * Dan weer dat schermen vooi « culture latine » alsof de Vlamin gen er een gevaar voor waren Och, laten we dit pot je gedekt Te ver zou dat ons brengen. Wezc toch nog gezegd dat de komendt geslachten, met door en dooi Vlaamsch te zijn, geen vrees te koesteren hebben in een nauw krii'getje opgi:5«oten ic hcrak-r. Van op een VSaamsch voetsful kunnen ze goed de schoonheder elders opmerken, en nog eens van 't Zuiden zullen ze daarorr niet afkeerig zijn. Dat ze eerdei overwegen 't woord van Prof. Aug Vermeylen : eerst nationaal, dar internationaal ; eerst Vlaamsch dan Europeesch. Moeilijk ook kan — met pen oi woord den Vlamingen rechi toegekend worden zonder er iets bij te halen van verdrukking oi dwingelandij tegejiover de Walen. alsof die in 't Vlaamsche streveD Dpgesloten lagen. Terwijl ons iJAcilvcricta iiug gcviviU noidcu zal ik sommige heeren bij hen om opheldering zenden. Intusschen leerat de echte Vlpming zulke uit-atingen voor verdachtmaking en aster, veroordeelt hjj zulke poli iek als landgevaarlijk en naakt hij zich gereed. 20-12-18 A. D. L. Buitenlandsch Overzicht Clemenceau en #de Volkerenbond In gehoor ontvangen door Cle menceau, heeft het berekdat inge steld werd om de praktische oplçsing van den Volkerenbond in te studeeren onder leiding van Siaatsminister Bourgeois, de vol-gende verklaring van den eersten Franschen minister mogen boeken ; « De grondslagen waarop de V olkefenbond zal gesticht worden, julien in eerste plaats door hel i/redescongres besproken worden. De Verbondenen moeten het als îen plicht aanaien het weder-îijdsch eens te worden om het jrinciep van den Volkerenbond n vervulling te doen gaan. Het "ransch berek zou zich van nu af e dien einde, met de soortgelyke >erekken in andere landen be-itaande, moeten verstaan om den lefinitieven tekst od te maken. Die tekst zou als leiddraad geno-mën worden in de vredebespre-kingen. » In Duitschland îs onder voor-zitterschap van Erzberger een bond gesticht om den Volkerenbond in te studeeren. De ontvangst van Joffre in de Academie* Maarschalk Joffre heeft tergele-genheid zijner ontvangst in de Academie, een prachtige redevoe-ring uitgesproken die geheel en gansch een huldezang was aan 't leger en zijn aanvoerder. We vertalen het gedeelte dat de Fran-sche soldaten huldigt : « Maar wat hadden deze général tn en deze leger-staven kunnen doen tegen een ontzaglijken vijand, beschikkend over middalen die wij niet weerstaan konden, zoo zij niet geholpen werden door de bewonderenswaardigste en schoonste soldaten der wereld? Om deze soldaten te huldigen kunnen geen woorden gevonden worden en alleen mijn hart, dat van béwondering overloopt voor hen, kan de ontroering vertolken die ik thans ondersta. Ik heb ze gezien, beslijkt en bevuild, in aile tijden en in aile streken, in de sneeuw der Vogezen, in de slijk-poelen van de Picardische vlakte, in de meerschen van Vlaanderen, altijd zich zelf, goed en innemenG^ tevreden en vroolijk, ontbeeringen en vermoeienissen onderstaande, met eenzelfde goed humor ; steeds het offer van hur\ leven brengend, eenvoudig en oprecht.In de oogen van hen die uit de gevechten kwatnen of ten strijde trokken las ik stéeds dezelfde doodsverach-ting, dezelfde vreesmiskenning, den ingeboren moed die aile hunne daden natuurlijk en schoon maakt en uit die duizenden en duizenden vranke blikken straalde steeds het onverzettelijk geloof in Frankrijk, de liefde en de eerbied voor de waarheid, de rechtveerdigheid, de eerlijkheid in het volbrengen van de dagelijksche taak, hoedanighe-den die de sterkte en de tucht 2ijn van ons leger en slechts ons leger toebehooren. 't Is daarom dat onze soldaten de eerste soldaten ter wereld zijn en dat men hen vict bezien kan zonder hen te oewon-deren, hen beschouwen zonder hen toe te Iachen, hen bevelen zonder hen te beminnen. » Romanones en Wilson De eerste Spaansche minister Romanones heeft met Wilson een lang onderhoud gehad. Een officieele nota zegt dat dit onderhoud betrekking heeft met de ontwikkeling der Spaansche politiek die zich meer en meer kentert op de politiek der Verbondenen. De schade in Frankrijk Voor de eerste maal werden gisterin de FranscheKamer eenige cijfers gegeven betrekkelijk de schade in Frankrijk gesticht. De verslaggever drukte zich uit als volgt : Talrijke streken zijn ten gronde toe vernietigd. Tf Reims zijn 12000 huizerf op 14000 geheel verwoest. En dit is de ver-houding voor tien, twintig, vijftig steden. Men schat dat 250000 huizen totaal vçrnietigd werden. Geheele streken zullen in de eerste jaren niet meer kunnen bebouwd ^orden. Men schat dat 100000 iiectaren land voor goed onbruik-aaar zijn geworden. Ik iaat daarbij snverlet de verwoesting van bos-schen en weiden. Voegt daarbij de vernietiging t/an ons Noorder-kolenbekken. 733000 weefgetouwen werden vernietigd. En drie jaren zullen tioodig zijn om de weefnijverheid erug op plooi te brengen. Men mag de schade voor ver-woeste eigendommen schatten op 20 milliard, de verwoeste meubi-leering op 5 milliard, het gedoode /ee enz. op 10 milliard, de ver-aietigde nijverheid op 30 milliard, t zij in 't geheel 65 milliard frank. Die schadeloosstelling zal door jen vijand geheel af te dragen îijo, een gedeelte in geld, een gedeelte in natura. Maar om de iieropbouwirig der verwoeste stre-<en op de lange baan niet te schuiven zal een leening nood-lakelijk wezen. » Daaruit zou dus kunnen beslo-en worden dat de Fransche staat self de heropbouwing zal aanpak-ien en de menschen schadeloos stellen. De toestand in Duitschland Uit Zurich wordt geseind dat ngevolge de houding der onaf-îankelijke socialisten, der Sparta-rutisten op het algemeen contres der socialisten, Ebert zinnens «je. ?ou 7ijti ontslgg aïs Riikskan- selier in te dienen. In aanleiding van deze gebeur-ijke ontslagindiening schrijft de /orwarts dat aulks de ondergang ran Duitachland zou wezen, ver-nits de Bondgdnooten duidelijk îebben laten verstaan dat zij met le Bolchevikken niet willen on-lerhandelen.Het nieuws van het ontslag-ndienen van den staatssecretaris J/AK ITT/MI rl i KfMrAri!<v/4 KRONIJK HET VEKVOER PER SP00RWEG. -De wet van 25 Augusti 1891, betref fende het vervoerkontrakt. tcpaalde dat elk besluit, de prijze° en voorwaar den van het vervoel goedkeurende oi wijzigende, aiet mocht ten uitvoei gebracb' worden dan veertien dagen pa de afkondiging in het Staatsblad, De minister van ijzerwegen heeft nu een wetsvoorstel neergelegd, vragen-de dat de uitvoering zou geschieden 48 uren na de afkondiging. DE 00RL0GSCHADE. — Uit het wetsvoorstel betreffende de oorlogschade blijkt dat de kwestie der verfiezen door sterften of ziekten, alsook door de berooving der vrijheid wegens politieke feiten, het voorwerp zal uit-maken van een afzonderlijk wetsvoer-stek De verliezen, geleden door berooving van jaarwedden of beroeps-winsten, zijn niet inbegrepen in het bedoelde wetsvoorstel. Het artikel, dat deze kwestie aanraakt, bepaalt dat eene bijzondere wet de te nemen maatregelen zal regelen voor den her-opbloei van het economisch leven. MINISTERIEELE 0MREIS. — M. Jaspar, minister van ekonomische zaken, h eeft een bezoek gebracht aan de groot-nijverheid te Qent en te Charleroi, om zich met eigen oogen rekening te geven van de verwoesting, door de Duitschers in de werkhuizen aange-riclit. Te Qent bezocht de minister eene spinnerij, eene katoenfabriek, de groote werkhuizen Carels en de siatie van St. Pieters. Overal bestatigde hij de ongehoordste vernieling en plun-dering. In bijzijn van M. Braun,burge-meester van Gent en een aantal nijve-raars, legde M. Jaspar uit wat de regeering van zin is te doen in zake economische politiek. In de streek van Charleroi bezochi de minister de bljzonderste groote nijverheidsgestichten, waar de verwoesting aile menschelijk gedaeht te boven gaat. Hopen wij dat er weldra afdoende maatregelen zullen kunnen getroffen worden voor de heruitbating onzei groot-nijverheid, die eene der krach-tigste levensaders is van ons dierbaai Vaderland. . TERUGGAVE VAN KUNSTV00RWERPEN ENZ. — In een omzendbrief Iaat de eerste minister, M. Delacroix, weten dat de Duitsche regeering in 't korte aan de Belgische eene lijst zal bestel-len waarop zal aangeduid zijn: de plaats en den aard der voorwerpen door de Duitschers in België gestolen en die nu zullen teruggegeven worden, Om in de mate der mogelijkheid de juistheid van die lijst te kunnen con-troleeren, vraagt de heer minister, dai al deze die inzake kynstvoorwerpen meubels, geldwaarden, munten, en documenten iets gestolen werden dit kenbaar te maken aan het bevoegd ministerie te Brussel: GER00FDE KUNSTWERKEN. —In een verslag aan den minister van Kunsten en Wetenschappen stelt Kervyn de Lettenhove, de bekende oudheids-kundige voor, de in België geroofde kunstwerken door andere van den vijand te vervangen. Hij toont aan dat in de vorstelijke galerljën en kerken in Duitschland en Oostenrijk een on-derzoek moet ingestèld worden om de kunstwerken op te sporen die deze door de Duitsche soldaten geroofd zouden vervangen. Het verslag besluit : Aile openbare en bijzondere verzameling«n in Duitschland moeten in beslag worden genomen tôt dat de in Frankrijk en België gestolen voorwerpen teruggegeven of vergoed zijn. K0NINKLIJKE GIFT. — HungeMajes-teiten de Koning en de Koningin stuurden 100.000 frank aan de Lon-densche kommissie van terugkecr om te Antwerpen logisthuize» m te rich-ten voor de vlucbielingen die over Antwerpen vaort te reizen hebben. DE rERUGKEER. — Debooten waar onze vluchtelingen dezer dagen gratis mee pvergevoerd worden, zija prachtige steamers van de White Star Line, van een 8,000 ton, en waarop ook heel wat meer plaats is dan voor 1,000 per-sonen. Daar deze booten echter met de tij af te rekenen hebben zoo voor uitvaren te Southampton als voor het Invaren der Schelde riskeert de reis meer dan twee dagen te duren. Voor aile comfort aan boot wordt gezorgd. — De South Eastern & Chatham Co. heeft haren geregelden booîdienst Folkestone-Boulogne harnomen. Die tegen betaling, langs daar gaan willen mofeten naar 't Belgisch consulaat om een pasport en daarna naar 132, Cha-ring Cross Road, militaire veiligheids-dienst, om het pasport te laten visee-ren.— Langsde-SoM^fasfer^Charing Cross Statie) kunt ge geregeld goede-ren verzenden naar Boulogne. DE LOGE EN DE DUITSCHE DIENSTEN. — ledereen heeft te Gent ^#n elders jok, verwonderd gestaan over het feit lat gekedde mannen die van de loge ieelmieken, steeds voorzien waren yan kolen, eetwaren, enz., wanneer de inderen mochten kribbe bijten. Nu komt het uit. De loge van Gent « Licht en Liefde » n° 6, was in nauwe betrekking met de Duitsche intendance en lie loge zond regelmatig aanvragen in 3m den kolennood te voorkomen. En iltijd heeft zij voldoening gekregen. Was voorzitter van die loge : M. Hoffmann, rector van de Hoogeschool. DE GEZ0NKEN SCHEEPSRUIMTE. — rhans is de juiste scheepsruimte ge-kend die door de Duitsche onderzeërs werd gezonken. De vijandelyke duik- booten hebben in 't geheel 15.053.786 ton scheepsruimte toebehoorend aan de heele wederlandsche koopvaardij-vloot, gezonken. De Britsche koop-vaardijvloot alleen verloor 4.031.828 ton. Deze verliezen werden gedeel-telijk door nieuwe scheepsaanmaak goedgedaan. 10.849.527 ton s'cheeps^" ruimte werden in ,den oorlog bijge-bouwd en 2.316.520 ton gekaapte vijandeiijke scheepsruimte werd ge: bruikt. Men mag dus zeggen dàt de wederlandsche scheepsruimte met ongeveer 2 millioen ton, gedurende den oorlog, is verminderd. Als men bedenkt dat de behoeften ruim twintig maal verdubbeld zijn,- dan kan men nogal gemakkelijk de huidige krisis die in 't vervoer heerscht, begrijpen. DE TERUGKEER DER KRIJGSGEVAN-GENEN. — Te Cherbourg zijn gister drie duizend Fransche krijgsgevange-tien en 400 burgerlijke krijgsgevan-genen uit de kampen van Sermelager, Munster en Friedrichsfeld erkomstig, aangekomen.Men mag dus aannemeu dat de rapatrieering der krijgsgevan-genen van midden-Duitschland voor goed ia begonnen. De Kamer Zitting van Woensdag. Voorzitter M. Poullet. De Voorzitter geeft lezing van een brief van den minister van rechts-wezen, waarbij deze ter kennis brengt dat de volksvertegenwoordigers Au.-gusteyns en Henderikx van Antwerpen op dit oogenblik in 't gevang opge-sloten zijn, onder betichtig misdrijf tegen den staat gepleegd te hebben. Vervolgingen worden gevraagd. Daarna wordt de bespreking geo-pend over het ontwerp vanovergangs-finantiewet van 1919, (Het in voege blijven.der door de Duitschers opge-legde belastingen). Verschillende leden vragen toe-lichtingen.M. DELACROIX, minister van Tinaocies. Het staathuishouden moet leven tôt den 1 april aanstaande en daarom is het dat wij de belastingen moeten doen binnenkomen, niet alleen deze die voor den oorlog bestonden, maar ook de taksen door den bezetter opgelegd, uitgenomen de taks op de afwezigen en de belasting op de roe-rende goederen. Er is een achterstel van 150 miljoen. Moet men afzien van de betaling der achterstallige belastingen en iaksen, dan moet men ook de betaalde belastingen aan de belang-hebbenden uitkeeren. En dat is vol-strekt onmogelijk. Daar dit jaar, geen budjet kan opge-steld worden, moeten wij buitenge-wone middelen gebruiken om in de slaatskosten te voorzien. Dat de Kamer ons drie maanden krediet geeft, zooals zij aan de vroegere minister-raden vier jaar lang gegeven heeft. Weldra zal ailes weer gaan zooals vôôr den oorlog, en zal de regeering, in den geijkten vorrn, de uitgaven en inkomsten der staatskas voorleggen. Het vertrouwen dat de geallieerde mogendheden in ons gesteld hebben voor de wettiging onzer budjeteele noodwendigheden, zal de Kamer ons ook niet weigeren. M. WAUWERM ANS is van gedaeht dat men wel de noodige maatregelen moet treffen voor den goeden gang van 's lands finanties, maar dat we daarom niet moeten goedkeuren wat de vijand deed. M. WOESTE wenscht de tekst « de tarieven die op het tijdstip van den vijandelijken inval bestonden » vervangen te zien door « welke voor 4 Oogst bestonden I > M. CARTON de WIART en ME-CHELYNCK spreken in denzelfden zin en laatstgenaamde legt een tegen-tekst neer. M. MARCK (in 't Vlaamsch) vraagt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection