De Belgische standaard

1294 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 28 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v40js9jm75/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

rjjaar N,24 Lf-~W K VA ri <* /"\ -, _«L 2i hier ^eu ]■ [ i6i ou» bea 4r. s : -»» L Soldat*-■^iâitd : ne ■ H:i;. 't l.*a« „ Hisrd (r.S>« Hjttjdsa S-5 HjtëâsS S *3 DE BELGISCHE STAnDAARD aPfcTSï ■» 8* |b , B B H S SI <| Vsft* ' « « Xi Cosjaiîî ^ ' Ï5S ?A»S» f_ -V ' Elelae sanfcc *p digSaf:ers : 'gr ' QJt5t. «?• r« \ | KBCLAMB' - votS«ck ovsr; Ss^kb'. 3 ■ -. _ ■.. - ÂCI T ' 0 A A B T /v\ X C hT5^ SS»—- |f f.., i>f .J^^àci.ssaaassssa —* v*> n # . n ^ (g o----3»^ &J aEasasasE^as.^sa»---^^ p. ^ _ 8 s g ■ ^•~^33e; 0£S9ftMP4htluiif4cçTîs=s^3^ I<"»«~ \ LTi:Xj/!s' es U vi3S" U U ,.-y <s-Tr-, / l__ . —- ._ ' i?>_,sy«wra3»E^*^«3raca^,nrira i n i n •wiMiyjMBaai asasasiK VreUgde Grijsjbaugt de rege luchî om oag hcei i?s .sqdarîijk grijs Z-- ?ar li.gt de modd< io i$ wegea, oanoemelijk-zwaar. Ea < irl ^sîaak duurt ;=au erev grij» en zwaa atunig stemmead iot moedeloogheid. Zoo zie ik, dsgea au dagea-, den jati erljkea stdet optrekkea van ransels : jweren... de koppan laajr, aeergedru iar den § rond waarop, willoos, trage vo sschuivea naar moord-afschuwelijkhside N en, jongens, 't hoofd omhoog en m ilea stap ! Want : nog kaa de ion breken door lo§< lolken iu helder-k iaren glaiss ; tôg kan « aiii drogen in lichten dans van stofg rernsF; iôg moet u» fiare jeugd, tea eio£ je, 't bevrijdingswerk verrichtea, doc les héen î En ho'ort, eea steoa spreekt in nw xi s çe dubî en iwijfelt: « De schooas »dei zijîi gewe?«n uit tranen en leed; h-ser «jkste ieren ontspringt uit het bittei e hiden, Moeder heeft u gebaard in smai s. » Ea aiet, wear Dieuwa torens rijze ï g ootfer wordt aw Tolk, wsar gloeit d sge^saJ Tan raoeilijk-behaalden zege,wa= bewusî zîja grosit tôt 't vulsie recb eko u n : 'i i8 ùw werk. Gszegend die egïïjpt ! ' NwV ve àuur is 't gekocht met uw sla?e Ikea dag ; niet te duor is 't betsa! pet uw schoonste blued. Dioomtsoms ean de xoekosost ais h ede t a t« z ??aar wordt te wegen, al® c lenW van dezen ksrnp ?an werktuigeiijS lomtcrachtigheden de drifl ran uw jeuf au 'î koelen doet gaan eu denkt dst, spij lies de plicht uw l£?«n beheerscht ; di ipat weer uw geest îft vaa voorheea rarraeade sprankels onihoo^ eu doortri iw art met een OEuiigesproken vreu^di G at dan knieîen ook >oor 't Kruis, C iw i'onHen zailen druppea, alis eeu baists moî' druppels g idiijlc bioed. Dààr zolî < terf h d»t<uw beproetiog is : eea bron rs i00( 3te vreugd- Want boyencatuarlrjk u ijdél aanvaardea in geest ran kristelijl ni rwetpiog is een stsp Terrier naar heuns che kringen, nader bij God. Van dat ebi çe een yergesicht op 't Oaciadigi ils «en krachtvermeerderen va a uw geei Brftpter le besrijp^a, ^an uw hart os iee"' te bemionea, rax» uw geToel om du Kn-'*oud ditîper de .vyeugïle- te sraakeï Us Gods glorie ver^root door u en zij ieœ il verrîjkt met eea nieawe schocshei lu cntloirea. D a oioogt ge zhfg^n den mr.g der aai ea Daa moogt ge, aïs op eet» sîillen, wa] ten ïoiûeraroïïd, neerzitten gaaa na geds 'ea :irbeid en aaisschonwen de zon, hoe t [root en rood in het Westea nederdaal! srv/.ji -zede groeae weide ea het goude korevsveld met haar Hcht orerstroomt, fei Hjl de rosecgeur u streelt. Daa stljgt i pw hart omhoog eea warm gevoel, stil ^ f'erk, een golfi' g die uw sic.I yemurer wirbij gij al 't geleden îeed vergeet. ! Dan œaakt zich meester ?aa a iets innig ffl iîmçtiijsc, dat guen wereldsch genot pea kaa ; dan juicht uw |ewe!ea om d piejll t'erfald mat baiife siaart,.. Een oc Nracde lirt abron too fookeiende rreug j i, k.at u«/ hoofdaa aiet iiaagea, mijn lie*. Hï'^as, mijn heldêa I Last uw voetea nie m> ven orer uw lijdenden .noedergrond,. P>« als eeuvoadig«, schuldelooze kinder Nta die uiischataran hua vrtugde in rlij r l'atedagen. ^ aot graoter zîji gij, En ia uw lerea "*■ ;r praçht-en pr„al is eea rijkdom vai '°® r .e-iric gegf ,,ai,d die nooit meer. nooi 1?( 'ergaat ! .y ïnt uw lijdefi hceft u geheiligd. Et ''■ien ie?ea ;a de ?reagde vaa God, K, E. , 22" Zondaa na Simei :T De rij'a . -van Cifrîsias hebbea het < 'e zïjn lerea iang op aangï iegd om Hem i F; zijne woorden te ringea ea eénig geze^c .uit te lokke u dat zîja gezag koa vermindi a" rea of zijae leériug yerdacht m^ken. Jezi a wist aiet alieea hunne argiiïsûge bedoelinge ^ le oatmaskereaj maar teveus daarraa gi e" bruik te maken om aaa zijae oprechte lee; a* ï Singea eea of aader gewichtige leerîag *oc st te hoadea. Dit zien We nogmaals in hi E^aDgelietaadezea Zoadag of aoogea*am Erangdie Van deo cijijspeuaing : '"De F; ®e rûeërs beraadslaagden hoe zïj Jeïuâia niji Et t woordea zoudea rangfn. Ea zij zoade 'e » hunae îeeriingen (die de romeinsche heei 'r l schappij ferfoaidea) met de aaugaagers va | Herodes ("die integeadeel romeinsch-gezia I waren) tôt hem ea zeiden : Mtesier, » •e I wetea dat Gc oprecht zijt en d«n weg Goi ;tl | asar waarheid leert, en L) aaa tiemaa sioort, want Gij keat geea aanziea d« pijrsjoas. Zog ous dus : wat denkt LJ, is ht a geooriootd dea keizer schatticg te betale e of niet? Doch Jezus, die hunne booshei r keade, sprak : Wat steit Gij mij op d ; pros;f, hulcheiaars f Toout mij den cijns 1 p-nniug. En zij hieldea hem eeu tieaiiii, voor. En Jssus zeide hun : 'Wieus beeld e; n opschrift is it ? Zij zeiden : van àeuKtizeï r" Tosa sprak hij tôt bea : Gee/t danaan de Keizer wat den Ktizer ioekomt, en aa God vrat God toekomt " Se ^ Door dit aetwoord sloot Jeaus den mon kC ~ aaa beide pkrtijen, [mat e>. ,iersijds de staal j kuadigt: e:; turgeriijke rerpltohiisgeu tegen a over het WDtiig gesag te bevesïigen, en au . derzijds tîe rechlea van het meiischelij^ j. gtzag zeif e beparken door de even oa scîiendbare reciiien van Goi. De rechte s - ^ vaa.den s'iaat kuanea itamcrs niet in stnj zi|u met de wet vaa God teuzij doar ee ' machtmisbruik vaa den staat, en ia dit ge ^ vai kaa de k .use lusschaa de rechlea va: w God en de oabiliijke eischen vaa de werei« e aiet tsrijiela^htig a;ja. Da marielarea vai I aile tijdea hcbben getoond hoe deza ui* spraak rsa Ghristus moest vers!aaa en toé ir gepasi woj'ïen, wanteer een tyraucisci !? gezag ta î - te mogca eiscîien daî ag hui chri*tehjr.e geioofâô^eîtuigi f zoudeis afl g ■ gea voor afgodeîidienst c f s aâtsvergodiDg Die guuouwaeid asn God en Gnrisius, i oferifenc- cooit een beleîaeî eweest *oo; I de ware vaierlaadsliefde i i aile rechîmati^i eischea van bat staaikuuaig g^sag ; zij i, integendeti •**» beste waarborg ea desteïïg . ste grbudfcî. . der vaderïgndslicfda, wcik-door de ehristêa gcdadienst als een plich en eetse deugd wordt aa-igeieerd. Aaa God te gerea wat God toekomt, <4ie g daar daa tea sïotte geheel onze plicht, wan ' 1 daaria liggey ails aadere vcrph'chtingen a ; zoowel de bargerlijke als godsdieisstigi Q opgealoteii Ea daarom gpoort oas de K.;rl » ailsrwege a«n om voorait a- te maken il : de heiliging 0 k vandaa^ ri g zij daa'O] 8 aaa. in de Epistel der Mis, snet d«ze heer II 1 lijke blaizij le uit den^riif van den Aposte Paulus aat ta geloovigen der stad Puilipp (ia Macîîdoa ë), wiea de Apostéï eene bij- e < sondere iiefde toedroeg wegens huant t vurigheid a voorbeeldig^ levenswijae : • ''Broedera, z^gt hij, wij Terfrouwea ta den HeerJezu", ai Hij, die ia u het ;oede werk jder bekaeii g b'^oaaen hseft, hst ook zal voleindigea door de .uoiharding tôt op dea j dag van G»ifisius Jezus (des dag des oor- t deei*;) ; i het is bidijk, d i ik dit ver- trouweri .. u aîlen koeéter v-iji ik u ia i m i i hart -raag, daar gij alita, zoowel in mij ne ^eva^^enschap als ia rerdedigiag en bsvestiging van het Evangeiie, mededeel-j. * i is«aK9^iaij»7»?3sw»»6S so«®s?çsaBE»A^ geaooten zijt van mijae blijdschap. Wa God is mij getaî «, hoe ik u ailen lîtfh , ia fcet hart vaa J zus Ghrisius En hiers r bid ik, dsî uws Iiefde meer en meer U t neme ia kennis eo neiging tôt al het goe ;e opdat gij weet te oaderscheiden wat v maakter is, opdat gij tegen den dsg v lg Ghristas zuiver en onberispelijk îijt, vi a vuld met de vrucht der gerechtîgheid de Jezus Ghristus, tôt eere en lof van God." jm / ' r, Mochtenook wij znlk vertrouwea verd ir nen zooals de Apostelf Paulas en de gelc ;t vigen van Philippi hadden, en mochten v d vooral berntwoordea aan de wecschen v vooruitgang inde Iiefde Gods envaa volhc ,e ding tôt het einde toe. a i Dom Franco de Wgels y l ~ ~ —; M VAN EN VOOR ti ] ONZE SOLDATEN d De Belgische Oor.ogsuitgaven s Eea dagblad te Brussel verschijaend,het 4 gemeid dat de Belgische regeering tôt hed Ci ' meer dan zeren milliard aan oorlogsuitg ^ ven hetft beiteed, e ; Deze beschuidl^ing heeft de Balgische r ' geering er toe gefioopt 't volgende te ve ^ klaren : «De Belgiàche oorlogsuitgavetf beîoop r:og tt>t de heJft der beweerde som niet. C 16 September 19! 7 had de Belgische rege ■ ri©? juist drie mili'ard, drie hoadef d dert laf' ioea frank uitgegeTen. "" ^4 deze sons is begrepea 980 lailîioen f gêîJort in de kaa van de Amerikaanse! kcramlssie die de bevoorradîng van bez Balgië verzekert. Van deze som moet eiad ^ lijk ook afgeîrokkea wordea het bedrag d intresten noodig voor de leening die J Belgische Staat te Loudea aanging beg ' 1914, aihocwel de Duitschers deze intrf J tea goudea moetea betalen vermils zij uitbating der Belgiàche spoorwegen sini 4 drie jaar in handea hebbea en de leenii 4 daarop werd toegoataaa. » Belgische Vrouwen Zes en twiatig Belgische vrouwen (Vlaar 1 sche ea WaslscW), waartussschea eea kioo i terzuster, zija ia âet kamp te Hoiîmindi - opges'.uten o'mdat zij weigerden te ^Krki voor dea vijand, i Zij zija heeiemaai afgesonilerd, mog. r geen brievea meer schrijïen of o^tTaiige î De vensters vaa hunne celles stijn dici.t f s slote*>. Ze beschikken over niets : no< . lioch bed. Ea <>achtaLi5 allen biijvt , standvgstig en trouw. t Noch bedrtislugen, noch oatberiage aochlijden kunuen hun onbsdwingbarea"m ; brekea. " » Waardige zusters van de helden die aî t ' dear Yaer staaa 1 ) j . : ' le Scliool op M Fui > Men lettj «el op e volg^ads adres^ jn i 1. Mondelingsche Leergau e , te ge?ea 111 de Coijjpagaie Baiieiij ea L (ht; 'werk %'eeft aaa da lesg^^ers boeke! , bord eaz. Er moetea tea miaste 10 leerlii i] gea zija), dfearvoer schrijvea aaa: M. DEvVULF, Palace Hôte Gag eux s/Mer Son. me (France)» 2. Leergange per Briefwisselin Staatsagenten — L,eergange vaa Werktuigkuac'jie f aan: E. H. VAN DEN âEUVËL; Aglmoezenie!: D 17. 2. U •• 3. Leergang vaa H^utbewerkïn i aaa M. DliNYS, — Vil!» St. Pierre, Dk Panne, 1 ir ir --Aiuxzi\ »TT«i3—Baw \jnarj««^iMrt;acai—u■A'jKarr'gsiaa—■aoasnwi W* s O SS ^fc» % l'd i V' i &■ f eb )e. Met Offeasid in VM j:i eren i De Ff -i schda MMell Draai - hiok ei het Pipengaeâ or PARUS, 26 Oct i5 uar. — Dezea moi geà" bebbea wij om 6 uar. tusschea Dri ' Grachiea en Draaïbank asngevallen. Oaa °* troepea trokkea de St Jans- ea Corverbee 'U door. Het water kvtam hea tôt tegea d aa schouders. Toeïs togen sij tea aaavai en be 'r' werks ell ^den-een grooten vooruitgarg Ht : gehuchte Draaïbank, het bosch vaa Pape f goec) en erschilleade hofstcdea zija ia oc ze haaciea gevallen. Wij namea meer da î honderâ knjgsgerangetiea. ; LONuEN, 26 Oct. +5 uùr.— Dezea moi geii om 5,45 uar hebbea wij ia aansSuitia met de Franschea aange^allea 0. ea N. 0 ' Yper. Do vooruitgang is bevredigead. Ht sft seegeïit. t* FRANSCH F. ONT Kalmte op de Aisne e" * Ûuitsche Pogiiigsn om Verdun PARiJS, 26 Oikt i5 uar, — N. de Aisn iQ Werkccï; de Duitschers hed zwak tegea. (p Op dea rtchter Massoever leverdea d< _ Duiiseaers nieuwc aaav&llea tegea oase stel C " ,-g lingea N. l»et bosch vaa Ghi.ama Na hevi ge gp-rechten kon de vijand slechts in eei onaer voaruitgeichofen postea dringen. js Met Oosteni ijksch offensief et v tegen Italië s" Home meldt : Gister heefî se viiaad me sr groote troepeamstchtea aasg>. ;uop he 7e Isc sofroat. Hij koa op zekere piaats onz ltÈ vooruiigi-achovea iiaie terugwerpen tôt aai den stroom ea lererde slag op .i-ja rechter , oever van dea stroom. AaoTaîiea op he jg % Baie ••isi;a plateau haddea geea gevolg. 't Is de keiser ia peraooa dis 't offeasie ? leidt' „ ! Ijy^ a=» , S- OM YPEE EN îf. DE AISNi - Vooiuiigang op bai s frontet m 160 kanonnen buitgemââkt PARUS meidt : N. de Aisne hebbea d' e" frsjische troepea hun e wi s aa ui<g»breii ^ op de r» chtçrtïengél -«u h«t ;evecbtsfront ,fl De Duiucheo arerdea" achtérait geworpei va £ de .rapt ; Se B-rthe tôt de Bassin d "j ASia; atioa. Het dorp Filaia is ia oa; be it. Meer Oostwaarfs bereiktea wij he ia P' lt( U .'an Epiae deGhevigny. H t getal kaaoas, sinds 23 dezer, buitge maakt is-gestegen tôt 160 siuks waaroade: verschilîends zware stukken vas 210. ! ©deré Irtillerie-strijd en riîteh. PARIJS jELDT Op het froat der Vlaaa : ' dei? ijocîen «ia Duitschers geea tfgenstand Q Het g«.ul kjijgsgevgîigenén-is gestfgea to g, 200 men. î, LONDEN MELDT VVij t oerdea krijgsver richiii c uit met een beperkt doelwit oreral Lr-bea we geslaagd. Spijts over lj gr )ote * oeilijkheden hebbea de Ganadeeschi troepe rootea vooruiîgang gemaakt N •dea apoerwe^ Ypar-Roeseiaere, ia de rich S Vïcg van Psscheaîaele. Zij ht bben zi(^h opgesîeld op de Zuide ïijlki i g- v îïa den kant bij 't dorp D; K a sche treepen drongea voorait N.O s. Poe^capelle, waar zij vëTschiliende ver sterâia ofstedea he£ben' ingèsiomen. Eei S bi i -r r^.?echt woedt op ' dea weg fntai ù M alsook N, Puiderhoek. Wij nauaeï >' eea 800 Duitschers gevaagea. « DE TOESTAMJJ x t" Een nieuwe sprong N. de Aisne - Gisier hebbe < da. F toscHa 1 een sprong vaa belaniipgeda;o op het b-jperkt aanvals-froat Vaadessoa-Parg- y-Fsi^ï» (5 k!m ). Zij zïjn ongeveer 5 klm. ia de diepte vooruit-gegaaa ea ca het dorp en het bosch vaa e Pinoa ingenomea te hebbea, g< kom a op e dea boord vaa het kanaal dat de Ois^ met de Aisae verbindt. Op auik een beptirkt front ® w rdea aiet mia daa twee duizet d fcrijgs-geratgeaea geaomen en eea deetigtal ka-^ aoanen buitgemaakt. Dat bewijsi dat de Duhschen voor 'ï ergste vreezen in die streek «a er hua reserveu ea materiaai op-3 gehoopt hebbea ora dea aoodlottigea af-Ioop,diea ze io r«ien, ïoolany mofeliik ait - te sïelien. Spijts dit ailes boerea de Fr^n-I schea op schîtterende wljze door. Zwart- • kijkers zalïen zeggen^: " Peuh, eea offen-t sief op vijt k lometers, 't kaa fciet helpen. Dat het op vijftig kïlomaters wareTja daa 1 " i Wauneer in Apritl.!. Geaeraal Nivelie in dezi.'fie streek zija ofife. sief inzette op 4o kh«. was dé froatbreadid dan te groot. De ; veriiazea ko dea niet opwt-;su tegea de . winsî E zoo is 't aîtij j iets, Latea we het 5 , een s voor goed on s ia dan kop pret-t«n dat de F rattache staf er meer van weet dan wij. 3 Tea aaderfjde geieverde offe s evet hebben • ons genoeg oedervir-dieg bijgebracht om . " de doca ?ijza die îhs s in z*vang is, goed 1 tekeuren. Meu werkt op kleine fro&taf-standen oa»dat eerstens de arîilJerie-voor-bemding vccLdegelijker kea gevoei-J, ver-volgens oniJat s oa de verUt-ztu op het minimum wil brengen. Wie zegt er ons ^ dat deseifie krijfarerrichtiaij aiet zaî ge-1 beurcn ep verschilieade pU^tsea van het 8 Aisne froat om dan, aa den Daitacher 1 ahg'-put te hebbers door opeeavolgende aiagen, eea groot ofleDsief ia te zeitea? Ten aadere het feit zelve dat dezekrijfs-Terrichticg ia 'i zicht vaa Daoa gebtui t ea ^ rechtstr. eis tegea de stad opgaat, —die versterkt is — taont geaoeg aaa dat het hier, ofwel eea plaatselijk offensief iSjOfwel eea voorbereidii g. Eu dit laatste g dooven S we het best. I Het Oosteorljksch offensief tegen italîê Met is siûds gister aaa c,aa=- Het over-î treft de aadere ia stetkte en- uilgestrekt-I heid. We hebbea gister de redees aao^e-haald vaa de mo^dijkheiu en de apporta-1 niteii vaa eea it»li#ansch offensief ; besta-' tigen wa allsenlijk vandisag dat deze ïoor-ï spellieg is bewaarheid ïewordea. Dat i Duitscbland eea aitarste poging beoogt wordt uitdrukkeiijk vermeld iu de berich- • tea. Daitsche troepea nemsn aaa het offen-™ sief deei en kiden het. Bemerken we ter- loops dat Daitschland aaa Italië dea oorlog nog aiet lieeft ferklaara. dat is dus een _ inbreuk te ïaeer op het recht. Msar Duitsch* land is vaa 't eerste aiet dood ! Duit chlaad l wii aoor dit offaasisf de politt ke iaisaoegd-heid die ia lialië heerscht btïavloeden. Het is te hopen dat het eea îeger overge-steid eiiwerkstl aal hebbea en &lie partijen . z«I doea blok vormea, tegen dea vïjaad , van baiietto De berichtea meldea, in îaaiste uur een . bevredigeaden toestaad. » De kunstkaarteû van Ciaerhoudt De prschïige kaastkaartsu, aîs knftge-, «chénk door àz «B igischs Sta^ciaarào uit-. gedeeli, isij-. » og te krijgea Swiss Cottage, 1 De Paaae, tegea o,5o fr. de reeks vaa zts, tien centiemen de kaart.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes