De Belgische standaard

680859 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Juin. De Belgische standaard. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6m3319sv4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

! *\« » agir. N° 8 3 Vijf centiemen h et nummer apnoEJUWc-^^■>srT-»vlr : ^»CTï«M'7iîw«?gi*3waBZOTeamBH*mei» Z terdag 26 Jimi 1915 De Belqische Standaard Do o r Taai en Volk DAGBLAD Voor Goci ên Miuitd on Land « DE BFLOISGHE STÂSOIWRD* verschijtrt dagslijlrs. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. jj Voor de niet soldaten — in V /««a? 3.50 fr. ; butte» 't lana 4.30 fr. j Indien meer *xnr> r'aren van elk nummer worden givraagd, wordt de abonnements- ] frys minder. t :OostixixrclL©r : ILDEFONS PEETER8. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen 7,ich wenden t t : Villa MA COQUILLE, Zeedijk 9E PAffSSE. Aankondigmgen : 0.25 fr. de regel. — Rcklamen ; < ,40 fr. de regel. 1 Vluchtelingen : 3 inlasschingen -van « regels-, 0,50 fr. Engeland. Gisteren ontmoette ik een Engelsch man, die zijn Engelsch volk kent. Hij ze me het volgende, met het oog op dei oorlog. « Tegenover een gebeurtenis staa de Engelschman sceptisch. 't l)uurt eeni gen tijd eer hij het ernstig op heeft, maa dan... dan lost hij niet vooraleer hij dei toestand bemeestert.» Dit woord bracht me tôt nadenken En inderdaad ! Het scepticisme, de on verschilligheid van den Engelschma: ergerde de Belgische vluchtelingen. D< oorlog ! Maar hij schéen er zich nie om te bekommeren. De oorlog ! Ja e werd gevochten ver van zijn huis, O] 't vasteland. Maar business ging zijn gewonei gang. Maanden liepen voorbij eer hij he ernstig opnam. Maar nu ! 'k Mag u ver zekeren dat hij niet lossen zal. Nu i s&ijden een eer voor hem. Naast miji deur woont er een man, een rijke burge van 65 jaar, met een stijf been. Hi zond zijn vijf zonen naar 't leger. « Gee me een geweer ! Van uit de gracht za ik toch nog wel een Duitscher neervel len ! » zei hij me. Zijn zonen zijn voo: hem, sinds ze in 't leger zijn, halve go-den geworden. « Ik gaf er vijf aan onzer koning ! » Ik heb Engelschen ontmoet die ni met bedwongen fierheid den dood meld-den van hun zoon op het " slagveld. Er zulke feiten staan niet alleen, neen ; kor-telings 0eeft Engeland wat het gever kan. Deze zekerheid geeft ook de zeker-heid van den eindzegepraal. Engeland zal millioenen soldaten, zijn voile kracht op het slagveld brengen wanneer het duitsche leger voor minstens de helft is verzwakt. Eerx ernstig Engelsch tijd-schrifl bewees gisteren dat de vijand dicht bij de vier miilioen soldaten bestcn-dig buiten gevecht heeft. De schrijver voegt erbij dat deze opgave voor sommi-gen te optimistisch kan blijken, maar — « ariLhmetic is arithmetic » — dat zijn berekening is wat men in den handel noemen zou : een conservatieve bera-ming.Het aantal manschappen is welis-waar niet de eenige factor waarme le men dient rekening te houden. Honderd jaar geleden versloeg Wellington te Waterloo met een leger van 70.000 soldaten het Fransche leger van 74.000 soldaten, dat bijna het dubbel aantal kanonnen bezat. De vvaarde, de zedelijke kracht van ieder soldaat zijn van grooter beteeke-nis. Maar hebben onze Belgen, de En-gelsche en de Fransche soldaten niet be-wezen dat zij bij hen hooger staan dan bij den duitschen slaaf. De bewapening der Duitschers was misschien in den beginne beter voorbe-reid dan die der Verbondenen; maar nu? Wie zal er aannemen dat het langzaam uitgeputte Duitschland zooveel wapens en bommen en kanonnen vervaardigen kan als Engeland waar twee miilioen werklieden aan den arbeid zijn, en die nu 00k maar beginnen te leveren wat ze leveren kunnen. Zij 00k hadden tijd noo-dig om den ernst van den toestand in te zien. Maar van nu af lossen zij niet meer. De minister Lloyd Georges legt een verbazende werkkracht aan den dag om hen te organiseeren, zoodatze het maximum zullen bereiken. Hun verblijf zal verpiaatst worden in de nabijheid der fabrieken. De moeilijkheden die in den arbeid ontstaan zullen door een scheids- gerechtgeslecht worden, en zulks zonder verhaal. Een wetsontwerp zal hierovei ter Kamer neergelegd worden, wetsontwerp dat met vrèugde door de arbeiders wordt begroet, hetgeen feewijst wat ik vroeger zei dat het nationaal gevoel ir Engeland wakker is. 't Heeft tijd gevraagd. Doch de de-mocraten hebben het recht niet daarovei te klagen. Engeland is nu eenmaal geer militaire staat als Duitschland.Engeland is tegenover Duitschland wat démocratie is tegenover Pruisisch militarisme. Beide zijn niet te verzoenen. Dat verge-ten veie oppervlakkige oordeelvellers, 'k Heb altijd meêlijden met dezen die bulderen tegen 't Duitsche militarisme maar het tevens aan Engeland en Frank-rijk en België verwijten dat ze niet klaai waren voor den oorlog. Zij zouden in deze landen invoeren wat ze in Duitschland verachten, het Pruisisch militarisme. Doch daarover later. We besluiten : Engeland geeft korte-lingswat het geven kan en daardoor,met ons Belgisch en het Frnnsch leger geeft het ons Belgen ons België weer ! Dr A. Vandeperre, volksvertegenwoordiger. De Toestand. Sinds eenigen tijd wordt er met gespanner aandacht naar de krijgsverrichtingen ronc Arrac uitgekeken. En dat blijken zij meer er meer le verdienen. Hier zou wel van iets an-ders spraak kunnen zijn dan van een eenvou-dig troepen drillen of van het bezetten van een voordeelig standpunt. «'.let inbeuken op een zekere plaats is op zich zelf «iet onmoge-{ lijk» schreven wij vroeger in een algemeen overzicht. Doch daarmee is 't niet afgeloo-pen. Wil de aanvaller van zulke klove voor goed gebruik maken en blijven oprukken, j dan moet hij gansche legers achter zich hebben om de kiove breeder open te sperren, zelf | vooruit te gaan al vechtend tegen de massa's j troepen die de achteruitdeinzende met aile - vervoermiddelen in haast zal aanbrengen en wel oppassen dat zijne te nauwe vooruitruk-jj kende kolon niet afgenepen worde door den j zijlings inj»rijpenden vijand. En brengt hij î groote legers bij, dan gaat op een tamelijk be-i perkte plaats een groote veldslag aan den | gang en de uitslag hiervan kan een wijziging • op geheel de slaglijn teweegbrengen.,, j Wordt deze mogelijkheid nu een wezenlijk-heid ? In aile geval de Fransche troepen val-len heftig aan.-Een storm obussen werd op de Duitsche lijn afgezonden. De best ver-schansti loopgrachten moeten nu kort en klein geschoten en reeds grootendeels vero-verd zijn. De opening is gemaakt of bijna. De vijand biengt een menigte troepen bij: vol-gens een Fransche communiqué zijn er 11 Duitsche legerafdeelingen ter plaatse, 5 1/2 korpsen, een 200,000 man. De Franschen zullen natuurlijk 00k wel volk samengetrok-ken hebben en dan is een groote veldslag be-gonnen. De voorbereiding er van bestond in het aan stukken schieten en het innemen van buitengewone sterke verschansingen : dit moet huis na huis, gracht na gracht gebeuren en stelt eene ontzaglijk moeilijke taak daar, die dan 00k groote offers vergt. Wordt hier een ernstige doorslag gegeven en eene overwinning behaald, dan kan dit niet anders dan groote gevolgen hebben voor het noorder gedeelte der slaglijn. Een tweedç slag is aan den gang op het Bri-tisch front. Al deze krijgsverrichtingen han-gen natuurlijk samen. Dit samengaan voor-komt het verzenden van troepen van de eene plaats naar de andere en maakt misschien een dubbel doorbreken mogelijk. Laten wij hopen dat er bianen eenige dagen goed nieuwszal aangekondigd worden. Dit laat voorzien de onverschrokken dapperheid der Fransche soldaten die in het aanvallend vechten al de onversaagdheid hunner voor-vaderen aan den dag leggen. V. V. G. "Zij die veel hebben geleden, hebben dorst S naar rechtvaardigheid. ,, René Bazin, Echo j de Paris 17 Juni 1915, • ? In den Balkan. Aile paden van de politie1- zijn glibberig, maar op den weg der diplomatie schijnen de paadjes nog het glibberigst van al. Uit de n \-tuur zelve daarvan blijktdat de diplomatie een wapen is dat de zege bezorgt aan hem, die de meeste handigheid toont op 't acrobaten-ter-rein van de kronkelgedachten. Niet zondei reden wordt gezegd dat de veldslagen gewon-nen worden door legers, maar dat in de vik-torie het laatste woord steeds op de groene debattafel gelegen is. Wat thans in den Balkan aan 't gebeuren is, kan ons een zuiver denkbeeld geven toi wat de diplomatie aanleiding geeft en in staat is. Wat klaar scheen, wordt duister, wat beredderd was, wordt in de war gewor-pen. Weliswaar mag niet vergeten worden dat hier, voor 't meeste deel, eigenbelang in 't spel is, maar uitj den aard van dit princiep zelve — eigenbelang immers, werkt met spoed als de nood nijpt — had reeds eene ac-tie moeten volgen, èn van Rumenië, èn van Bulgarie, èn van Griekenland, indien op de twee eerste landen, achter de schermen, niet gewerkt werd tôt intoomee of kenteren van dit eigenbelang ; indien 1 iet op het laatste de persoonlijke invloed van een vorst, nauw verwant met het Pruisische huis, zich had doen gevoelen. Daardcor is wel de grootste verrassing ge-komen van Rumenië wiens handelswijze, zooniet dubbelzinnig, dan toch duister mag genoemd worden. Wel mag Take Janesco verklaren dat de g/ioe van de bemiddelingen ten onzen voordeele opgelost zijn, toch blijft het l onduidelijk waarom dit land zich aan onze | zijde niet heeft geschaard op 't oogenblik dat î Italie Oostenrijk den oorlog verklaarde. \ Reeds lang voordien werd geschreven dat ï een verdrag desbetreffende gesloten was. î Jammerdat verdragen huidig zooveel te be-teekenen hebben als woorden die vervliegen, >i dit in tegenstrijd met het verba volent, scripta s manent ! Waar er intresten op 't spel staan, \ zwijgen de wetten. Nooit kwam het schooner aan den dag, bijaldien een verdrag waarlijk bestaat tussehen Italiëen Rumenië. Doch zou zulks niet mogen betwijfeld worden, nu we = bestatigen moeten dat steieds nog onderhan-; delingen gevoerd worden met hetkabinet van Petrograde ? Nu zelfs gedachteuwisselingen I gebeuren over eene eventueeleovereenkomst * met Bulgarie, het verfoeide land van reèds j vôor den Balkan-oorlog ? Het geheim blijft s bestaan op wat deze overeenkomst dragen ^ kan. Nogthans krijgt ze een veelbeteekenend beduid als we inzien, dat de intresten van k | Bulgarie rechtstreeks ingaan tegen deze van Servie dat thans aan onze zijde meestrijdt voor 't recht en 't eerbiedigen van de trakta-ten. Het krijgt eene grootere beteekenis als daarbij geweten is dat Bulgarie in der minne met Turkije aan 't beraadslagen is over het afstaan van een stuk grondgebied, ten doel hebbend de geheelevrijwaring van Bulgarië's onzijdigheid die nu maar al te vaak geschon-den wordt door 't vervoer van goederenwa-ren te Dedeagatch ontscheept en die langs een gedeelte van Turkije's grondgebied over de Bulgaarsche- en Rumeensche grenzen in \ Oostenrijk afgezet worden. (1) Ons dunkt dat | een grooter belang aan deze zaak dient ge-' hecht te worden dan wel werkelijk haar | wordt geschonken. Bewijst dit inderdaad niet | dat Bulgarie en Rumenië in goede verstand-| houding willen blijven met onze vijanden ? | Dit Bulgaarsch aandringen zal wel denkelijk een slag zijn van de duitsche diplomatie. En schreef M. Basilesco, professor in de rechten aan de hoogeschool van Bucarest onlangs niet dat de Bulgaren de Duitschers verwach- | ten ? (Le Temps.) Van een anderen kant dient 00k ernstig j aangenomen te worden dat Rumenië niet al- j leenlijk de Russische nederlaag in Galicië en op de Dniester met een slecht oog aanziet, maar dat het daarbij het bezetten van Albanie door Servie met zoo maar van heden tôt j morgen goedkeuren zal en kan. De politieke toestand wordt dan 00k nog daarbij verduisterd door 't opdiepen van het verdrag van 1883 dat Rumenie's koning Ca-rolslootmetDuitschland-Oostenrijken Italie, verdrag sedertdien ettelijke malenhernieuwd en dat Rumenië aan het Drievoudig verbond j vasthechtte. Alhoewel aangenomen mag j worden dat het verdrag thans buiten kracht ' is, èn omdat het geteekend werd door Koning ? ILaatste Beric 'b "te o.. -Parij5; 23 Juni, 7 u. Ten noorden Souchez trokken wij vooruit en sloegen een tegenaanval ,af. Het kanongeschut was onophoudend in den sector Angre-Ecurie. Nabij Berry au Bac op de helling 108 hebben wij eene mijn doen ontploffen die een 35 meters breede put nabij de duitsche loopgrachten miek en deze ernstig beschadigde. In Champagne op het front Perthes, Beauséjour, gevecht met mijnen en geweldig kanongeschut. Op de Hoogten der Maas, in de loograchten van Galonné, gelukte het den vijand, iti den morgend zijn tweede linie terug te nemen. In den namiddag gedurendeeen tegenaanval hervattenden we steliing in de tweede duitsche linie. Op de grenzen van Het Priesterbosch heeft de vijand op buitengewoon ge-weldige manier onze stellingen van Quart de Réserve beschoten. In Lorrei len hebben we ons meester gemaakt van twee stellingen nabij Leintrey. Paris 15 uur. Binst den nacht aanhoudend geschut ten noorden Souchez. De vijand heeft Mreclit beschoten. Het hospitaal van het H. Saçrament werd bijzonder ge-troffen. Kloosterzusters en ziekendiensters werden gedood. Voor Dompierre ten westen van Péronne werd de ontploffing van een stelsel van mijnen ge-volgd door eene hevige beschieting van onze loopgrachten. Eene aanvals-poging werd gemakkejijk afgeslagen. Op de Hoogten der Maas, m de loopgracht van Colonne, onveranderde'toestand. Wij hielden stand in een deel der tweede duitsche linie. In Lorreinen, nabij Leintrey, heeft de vijand tegenaanvallen gêwaagd. Na eentn tamelijk hevigen strijd werd hij teruggeslagen. Het getal krijgsge-vangenenen den 14 Juni in de streek van de Fecht bedraagt 25 officieren, 53 onderofficieren en 638 manschappen. ICarol zonder bekrachtiging van het parle ment hetgeen strijdt in grondbegin met d Rumeensche grondwet en dus a fortiori maa eene individueele daad te beteekenen heeft èn omdat het gesloten werd met de drie lan den te gelijk, hetgeen het nu als verbrokei mag doen aanschouwen daar Italie het Drie voudig Verbond afviel ; toch zal Duitschlan* niet nagelaten hebben van dit document ge bruik te maken om Rumenië te beïnvloeden. Een meedoen van Rumenië en Bulgarii \ met Duitschland moet nogthans niet ingeziei ? worden, want even als aile staten zijn ool ; deze landen overtuigd dat de zege aat i Duitschland niet "al toekomen, doch zoolarç » er geene eerste beslissende nederlaag voo ' dit land zal plaats grijpen, mag aangenorner worden dat zij onzijdig zullen blijven. Wanneer dus, mag de waarschijnlijke bij-treding van Rumenië en Bulgarie aan onze zijde verwacht worden ? Zekerlijk als de Dar danellen zullen gevallen zijn ; zonder twijfe wanneer een veldslag door ons zal gewonner zijn, 't is gelijk op welk punt en die een over wegenden bijval aan onze zijde zou brengen Maar alsdan zou 00k kunnen bewaarheic worden dat heel dikwijls degierigheidde wijs-heid bedriegt, want andere landen wachtec misschien op wat minder om het doorge-wicht in den balans te geven. (1) Eene overeenkomst kwam sindsdien tussehen Turkije en Bulgarie daaromtrent terecht. Rond Yper. Bij Houplines deden de Duitschers mijnen springen in de nabijheid der Engelsche loopgrachten. Een geweldig geweervuur volgde, maar de aanval leverde niets op en werd afgeslagen.Fransche Vliegers gevatigen. Twee fransche vliegers overvlogen onlangs de duitsche stellingen te Guebwiller in Elzas. In het terugkeeren waren ze verplicht onder het geweldig kanongeschut in de duitsche linies neer te dalen. Italiaansch Front. Bij Monte-Nero heeft de vijand met belang-rijke nieuwe versterkingstroepen aangevallen. Deze troepen moeten uit het leger van Galicie gelicht zijn. Bij Pluva gaat het gevecht om het bezit van de hoogten voort. Boven Mon-falcone hebben de Oostenrijkers het land onder water gezet. Te Pola is de opwinding groot, men vreest een belegering in het kort. Spanje. De Kamer had de Minister van Financies, die 600 miilioen nieuwe kredieten vroeg iu minderheid gesteld. M. Dato, eerste minister, verklaarde af te treden. De ministerieele kri- sis is nog met uitgebroken daar de Voorzitte der Kamer en de Koning bij M. Dato aange drongen hebben tôt een voort besturen vai 't land. Dardanellen. Een algemeene aanval op de Turksche ver sterkingen is begonr n. Sedert 21 Juni word er op 't schiereilan ' Gallipoii onophoudenc gevochten. De eerste lijn turksche loopgrach ten werd op 22" dezer op eene diepte van 60( meters ingenomen. De vloot bombardeerde a de forten. De Turken, die heldhaftig weer-stand boden, leden schrikkelijke verliezen 700 man werden krijgsgevangen gemaakt. Een merkwaardige ontdekkinfl. Een korporaal, die bij de Canadeesche af deeling van het Britsche leger in Franknjl dient, schreef aan een vriend te Loanhead, ir het Schotsche graafschap Midlothian, dal zijn compagnie, in een der veroverde Duitsche loopgraven, acht kokers van vergiftige gassen, met het jaartal 1914 er op vond, be-nevens respirators, tôt bescherming tegen de inademing van de gassen, met het faar 1911 gemerkt. Het-vergaan van de Duitsche duikboot u-14. Hoe deze duikboot in den grond geboord werd is wel het melden waard. Op 5 Juni 's morgens dook de duitsche duikboot niet ver af van het hollandsch loggerschip Sch. 347 dat aan 't visschen was. In de onmidde-lijke nabijheid waren 00k engelsche treilers aan de vischvangst bezig. De duitsche duikboot loste twee kanonschoten, het gewoon signaal om te beteekenen dat de manschap van boord moest komen, om dan de booten te kunnen torpedeeien. Doch een treiler bracht de stoomfluit in werking, waarop de vier andere booten on-middelijk tôt op zeer korteu afstand kwamen. Terstond gaven de vijf stoomtreilers— gewa-pend met een maxim-kanon — op hunne beurt de duikboot de voile lading, zoodanig dat deze in het voorschip getroffen werd.Het achterschip zonk naar de diepte. Een der treilers kwam bij de duikboot aan juist op het oogenblik dat ze als heel uit het water werd opgeheven. De bemanning, 44 man sterk, sprong over boord en werd opgepikt. Een paar minuten latei ging de duikboot onder. De drenkelingen werden te Peterhead aan wal gezet en opgesloten. Fransche leening in Amerika. Eene overeenkomst tussehen de huizen Morgan en Rothschild van Parijs is gesloten met het doel eene fransche leening in Amerika aan te gaan. Deze leening zou gevrijwaard zijn door de fransche obligaties op de Ameri-kaansche ijzerwegen. De leening zal 250 miilioen bedragen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection