De Belgische standaard

565971 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/th8bg2j991/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DeBelgischeStandaard • " , ' / Door Taal en Voïk . Voor God an Haarrî an L&m Abùnaementijjr/j» vcor 60 nommera (2 «caâstej bij vooruitbstaling : V. er do solda,ton : 2,5 0 1t. % ur da niot-soldateE— In 't lard 3.60 tr.j buiteo 't lMd : &.00 tt. Indien meer eiemplaren van tlk nuamer woidtQ gevriagd, wordt de abonnements-nirj» minder. Befttuurder : IhDEFONS PEETERS. Vaste opstellors : lï. S. BELLATRE, L. DUYKEKS, V. VAN GBAMBEREN, B. VAN DER SOHELDEN, Juul FILLIAERT Voor aile mededeelingen zich wenden tôt ï Villa MA COQDÏLLE, Zecuijk BEif»Ai«SE. kankondigiugen : o.*s fr, de regei. — Kleklumea c.40 tr, de regel, Vluchtelingen î 3 inl&ttscbingei: v&n s regels, 0.50 i;\ Het Pacifism Spijts alzijn goeue bedoding en zijn onverpaosâe werk^aareheid heeft jam-merlijker dan ooit, in de zoogezeide eeuw van het licht, schipbreuk geleden, en 't bsteuterd prachtpaleis staat daar nu in den Haag.als bedeesd en verlegen. Waarom? Vindt ge 't niet dat Paci-fisten zoowel als Internationalisten lijden aan 'nontsteking die'k welde Utopite wou beeten. In hun naïeveteit willen ze maar niet aannemen dat de Jean-Jacques Rousseau-theorie valsch is en ze ver-geten, spijts alledaagsche ondervinding, ciat de measch een ziel is te paard op een dier. Verwaarlcozend de eenige vrede-ieer die sinds eeuwen de doorslaandste uit-werksels is de wereld btwrocht, willen ze hardnekkig den vrede opdringen, de voile eensgezinde orde in dien warboel van verschillende rassen, stammen en volkeren zoo verschillend in zeden en neigingen, in opvatting en betrachting. Een volk alleen is op zichzelf reeds een w rboel : de eenen denken zus,de ande-ren zoô, de eenen willen dit, de anderen dàt en daaruit spruit eene eeuwige tegen-strijdigh»id en een eeuwige strijd tusschen de.l®den van een zelfde natie. En dan zouden de paeifisten die her-senschim dutven koesteren ! Is 't geen wonderbaar verschijnsel. Zij zelf zijnvan verschillende opinie, en van verschillende landen.... en niets is klaarblijkelijker komen ba&vijzen dan het Haagsche Congres xelf, dat de vredc-heeren, door hun Duitsche Confraters om een tuin werden gelcid. Nog meer ! Teenemaal doortrokken van 't Vredezap, konden ze nog het wedelicvend gedacht niet opdoen, tôt hun hooge godenvergadering toe te la-ten, Hem, die meer dan gelijk wie onder hen, geplaatst is om op een troon in het vredepaleis te zetelen, daar hij boven en buiten aile nationaliteit staat met 'n on-verbiddelijke onzijdigheid. Van hem, den Paus en van de Kerk, is van af Christus, den Vrede-God, dit zoet gedacht van « Pax » uirgegaan — 't stond reedsgebeiteldin de Catacomben en thans staat het nog gebeiteld overal — en ze hebben den vrede door hun Pacifisme en hun Internationale, op de wereld ge-bracht....Thans worden ze miskend,verzuimd.... maar eene zaak staat toch rotsevast : altijd hebben ze hardnekkig bevochten watde mensphen ieidt tôt haat en strijd. Noch Marxism, noch Manchesterianism hebben ze ooit aangekleefd. Nooit hebben ze ten strijde getrokken met de be-talers tegen de betaalden, noch met de geloonden tegen de belooners, maar ze hielden steeds onverschrokken weder-zi^.ische plichten en rechten voor. Ze hielden 19 eeuwen lang staan, dat's menschen driften moeten geteugeld en getoomd worden, als anderen predikten dat de tien geboden, de werken van barmnartigheid en de acht zaligheden mpesten wijken voor eigen voldoening en voor het recht van den sterkste. Ze waren de steun van de kleinen en on-machtigsn/en spijts aile gegret, van iieéerlijkfc feestvierders, potters en ver-drukkers.bevestigaen zij dat hoovaardij, geldjacht en genotzucht ter verdoemenis leidsn, dat de wereld een vergankelijk tranendalis, waar de goeden, zuiveren, nederigeri, onderdanigen 't meest ver-diensten vergarendoor lijden en strijden, en het leven 'n overgangsbrug tusschen twee eeuwigheden. En tôt de regeerders spraken ze on-vervaard. Gij zijt de beschermers van uw volk en niet de tijrannen vol grillen en luimen ; 'n wandaad is het uw volk te gebruiken tôt voetschabel om u hooger op den troon te verheffen, en de kroon van een koningshoofd of de vrede-lauwercn van 't hoofd van een volk te rukken. Dit is de leer die beschaving bracht... en vrede. Noch Paus noGh Kerk echter hebben ooit die dpoomerij gevo©d, aile i ? strijd en aile oorlog te kunnen beletten. \ Ze kennen daarom sinds te lang de f psyché der menschen en volkeren en ze n weten daarbij dat de oorlog is : een 1- wapen in de handen van God. e P. Bertrand van der Schelde. ; DOORBELGIE. L. _ HET LEVEN TE BRUSSEL. n I Eenspeciaal afgevaardigde van Le Petit u Parisien maakte eene reis door Beigie. Uit r zijo toegezondee indrukken knippea wij het :s volgende. Op de grans wordt door de duiische wachten iedervrouwde vraag gesteld of zij wel man p of vrouw is.Dit komt omdat zooveel maanen, spioenen en smokkelaars ia den laatsten tijd ;r de grens overstaken, in vrouwen verkleed. In Brussel doet het den correspondent n aan dat hij in een duitsche stad wandelt, Zijn hôtel verlateud botst hij op een duitsctien polUieagent. Op de hoekén der straten staac n boekenverkoopkraaratjes waar niets anders n dan duitsche lectuur is t8 vinden. Overa] r. blekken op enorme piakkaten de duitschfi n arabtelijke berichten. Alleen de duitsche sol-daten lezen deze berichten. Het brusselsch n volk gaat onverschillig voorbij. 1- Aile herbergen, spijszalen en hôtels zijn i- open. Hier en daar hebben vaderîanders het rechte eindje gevonden om met den duilsch te spotten. De balcon van de brouwerij De la n Poste is overvlagd met de belgische driekleur n waarin gestikt staat : Aan Koniny Albert. i_ Bij de Hallen vanElsene zag de correspondent ;r een uits-teekbord met de melding : Brouwer% 1- de Yser. n Er wordt geea duitsch bier mear gevraagd, n Het Munich bier is do^r den Brusselaar ver-vangen door biei van Koning A'bert, nationa-n len brouw. De pasteibakKers bakken geen Bouleè de Berlin meer,maarwel Yzerbolletjes. Eu de duitsche officieren nemen veel Yzerbol-ietjes, zoov/el in den figuurlijken als in der ;r werkelijken zin. ;t Overal werd het Duitsche uur debevolking :n opgedrongen, maar de bewoners houdec l- evenmin aan duitsche uur als aan duit-i, sche complimenten, Boven de uurwerken, ir if de herbergen, hangt cr een berichtje dat df ;- verbruikers verwittigt dat het uurwerk eer ;d uur voor loopt. Kunnen de Duitschers he is uur doen veranderen, ze kunnen toch de men :e | sehen niet beletten te aeggen dat duitsch* in uur niet moet gevoigd worden, i- Op dea tram gaat het er dikwijls heel pie' zierig t©e voor de Belgen. Stapt er'n duitsche jonker op, seffens stappen aile Belgen al, 0 : veranderen van plaats. Een duitsche officie] n vroeg een tramzitter zjyn cigaretje te moger î. aan zijn cigaar aanbranden. De Brusselaai « gaf zijn cigaar, de duitsche officier stak aan >- groette op militaire wijze en gaf den cigaai I fcerug. De Brusselaar gooide zijn pas begon-.e l nen cigaar de straat in en de duitsche jonkei e ] werd bîeek als een linnen onder de belee-•- . diging. e ' Twee, drie schouwburgen spclen sarrende s revues. De Duitschers geven vertooningen in n den Muntschouwburg. Ze kondigden op n l zekeren dag een extra-vertooningaan.metde n ; deelneming van beroemde duitsche kunste-n I u&ars. Het verhuringsbureel werd bestormd. S | Geen plaatsje bleef oobesproken en 's avonds e S was er geea levende ziel. Al de plaatsen had- - - den opgekocht geweest door één enkelen Q f Brusselaar! Ze hebben nooit meer extra- - î vertooningen aangekondigd, > î Opdemarkten gaat het gewoon leventje s zijn gang. Er is overvloed van groenten en 5 andere waren. De priizen zijn genaakbaar» Telegrammen. tusachen den Tsar ^ en Koning Albert Jongstleden werden tusschen den Tsar eu Koning Albert volgende telegrammen ge-■j wisseld : ^ « Mij aan 't hoofd stellend van 't Bussinch =. « leger, houd ik er aan uwe Majesteit myne r « vriendelifkste wmschen over te brengen die j « ik voor u en voor uw heldhattig leger . « koester ». Nikolaas. i « 1k bid u myne ontroerende bedanliing te \ « aanvaarden voor de uitgedrukte wenscrien . ' « opsichlens Beigië en zijn leger in dezen tyd r « van harde en lange beproeving. » ; * Albert. DE 00R L0G Laatste Berichten FB.ANSCH FRONT Parfis, 16 September. 15 Uur. Gevechten met grea&den op de mijnings-hoofden in den sector vau Neuville. Een bombardement van de vcorsteien van Atrecht Jieeft een krachtdadig antwoord verwekt van : onze artillerie op de vyandelijke batterijenen ; ioopgrachten. Gevecnt met mij'ien in de f streek van Frise (Somme) . Kanongeschut ? gedurende gansch den nacht rond Roye eu i Lassigny, waar onze obussen brand gestoken | hebben, in de stixek vau Berry au Bac, in |j Champagne, naby Saint Hilaire en Auberive | in noordelijk Woevre, en in de Vogeezen in | den Ban le Sept. B.TJSSISCH FRONT Hardnekklge gevechten in 't noorden | en 't center. Het Rusaiseb oflenciet be- t reiki de Strypa in 't zuiden. Pstrograd, î$ Sept. 22 u. I Het oprukken en aanvallen van den vyand ; tenNoord-Westen en ten Zuid-Weste'j vau i Dlinsk is oveial afgeslagen geweest. Hij ? werd uit de streek meer 't Westen in gedre- | ven. Plaatselijke aanvallen in de streek rond tikidell, waar wij op verscheidene plaatsen bet oliensief nebben genomen. Onze voorpo-sten werdeu over de Elnia {bf Mosthy) ge-dreven. Tôt aan de Pinhsmocrassen gaat de strijd voort met wederzijdschen bijval. Zuide-hjk de moerassen deden we vooiuitgang en | VVestelijk weid het duitsche leger i teruggeslagen. Wij pleegden een gelukkigen handslag bij Korabiltchka ten Naord-Oosten van Dombo waar wi] eene stelling verover-den waarbij 85 officieren, 2593 soldaien-7 mitraljmt&n in onze liandea vielm. Doch door een tegecaanval moesten wij de stelling opgeven. Zuidertroùt. Ten Noord-Westen Tarno-pol vitlen 5 fefïicieren en 5+7 soldaten in onze handen. De strijd woedt hardnekkig. Dorpen worden veroverd en vetloren. De vijand werd teruggeslagen tôt op' de Strypa. Ons of-iensief deed het belangrijke dorp Betnave in onze handen vallen. De vijandelijke troepen trokken de Strypa over, onder zware verlie-ze n. In den avond rukten onze legers zelf de Strypa door en mieken I500 krijgsgevangen. EEK DUITSCH VLIEGTUIS KEERGEHAALD TE STEENVOORDE Ons wordt bericht : Verleden Dinsdâg werd een duitsch vlieg-tuig dat de linies boven Yper overvlcgen had door een Engelschen vlieger achtervotgd. Nabij Stcenvcorde had een luchtduel plaats waarbij het duitsch vliegtuig in zijn motor geraakt werd, wijl een der inzittende vhegers door een mitraijeuze kogel werd doodgescho-ten. Het vliegtuig werd verplicht neer te dalen. Soldaten snelden toe, maar op dertig me-l tei s werkte de nog levende duitsche vheger zijn mitraijeuze af. Een soldaat werd dood-[ geschoten. Direkt klonk een tegensalvo dat ; het vliegtuig verbrijzelde en den duitschen ; vlieger doodde. j DUITSCHE INZICHTEN TEGEN ITALIE. Een mogelijk Ottensief Een opzienbarend nieuws kwam gisteren I toe : De Oostenrijksche- Zwitsersche grens werd door Oostenrijk gesloten verklaard en strategisch bezet. Aile verkeer wordt voor 10 dagen verboden. Oostenrijk wettigt dezen maatregel docr krijgsbeweegredenen. Wat moet uit deze tijding besioten worden ? Vast en zeker dat er toebereidselen ge-maakt worden om een handslag te plegen tegen Italie. Het Itaiaansche léger alhoewel traag maar staag vooruitgaande is er nochtans, gezien de ontzaglijke versterkingen door de Oosten-rijkers opgeworpen, niet toe gekomen hét weerstandbieden van het Oostenrijksch leger te brekec. En sedert eenige dagen moeten we toestaan dat de Oosténrijkers zelf het begm genomen hebben met een gedeelteh'jk offensief. Dit vastgesteld zijudft, is het meer dan w&ar-r schijnlijk dat uit het Duitsche front in Rus-| land een groot getal troepen gelicht werden, Îdie, achterwaarts, een nieuw leger kwa-men vormen. $ Dit biijkt uit de versiapping van het i Duitsch ofl'ensief op 't Oostelijk front. Gissin-i gen werden gemaakt op welk nicuw front I die vrijgekomen troepen zouden werken. i Men dacht eersl uitsluitend op Servië.maar l daar het niet onmogelijk is dat son voldoende l getal Oostenrijkers tôt een gebeurlijk offen-î sief op dit front saam^etrokheu ziin, dringt I het besluit zich als van zalfs op dat tegelij-1 kertijd met een oprukkeu tegen Servie, 00k | een ofitnsief tegen l'aiië kaa ingezien wor-| den. Dit offensisf zou aan bijna uitsluitend \ gevoerd worden door Duitsche troepen. En alhoewel Duitschland nog altijd den oor-I log aan Italie niet heeft verklaard moet dit î ons niet te zonderlitig voorkomen, daar we f van den eersten dag van den oorlog de eer-| lijkheid vau Duitschland bij den tast hebben \ kunnen meten. Dit gebeurlijk offsnsiei zou I ten doel hebben den Italiaanschen rechter-; vleugel ai' te zonderen en zoo mogelijk, tien inval iu do Lombardii»che vlakteu te betrach-? ten, Dit is oGiv een Duitsch plan. Tôt hoeverre we den ernst en het weigeiukken Vc'n du. plan mogen aannemen is niet te verkiaren. | Het wordt aileeniijk zeker dat het desgeval-; lend ofl'ensief van geweldige kracht zal zijn, maar eveneens staat het vast dai van nu af het Italiaansch bevel deze mogelijkheid heeft ingezien en < .at het meer dan waarschijnlijk is, zooniet zeker, dat het nieuw Duitsch-Oos-tenrijksch offensief tôt een mislukken is gc-doemd.IN DE VEREENIGDE STATEN Gespannen toestand, Laatste duitsche verweerkracht. De Amenkaansçhe lankmoedigheid wordt op een dure proet gesteld. Wanneer de ont-huliingen over de handi lwijze van Bernstorff in de pers verschenen, ging er maar een stem in de beschaafde wereld op om Duitschland in de daden van zijn gezant te schandvlek-ken, en 'trnocht terecht genieend worden dat de Vereenigde-Staten ditmaal beslissend op-treden zouden. Waarom het zôo niet is ge-beurd, kunnen we best begrijpen als we weien dat het hier onmiddelijk Duitschland geldt en dat DuiUchlarid's invloed nog over-wegpnd werkt in het yankeelana. Het schan-daal doofde uit als een strooien vuurtje. Nu gebeurde een zelfde daad van Oostenrijk door zijn gezant Dumba. En daar Oostenrijk bij-lange niet op een zulkdanigen invloed als Duitschland kan bogen, miek Wilson er kort spel mee. Dumba moest terug geroepen worden. Hij had den Amerikaanschen handel willen lam leggen, de Amerikaansche nijver-heid willen dwareboômen, hier was dus een rechtstreeksehe tegenwerking in de Amerikaansche belangen en Dumba moest weg. Het feit zou missebien reeds zijn beslissing en uitvoering gekregen hebben, indien ;de duitsche gezant er niét tusschengesprongen ware. Nu zijn bondg"no'it in ^uikeu neteligen toestand is geraakt, komt hij op met bedrei-gingen. Een bewijs dat hij zich machtig weet. En dit besef is zijn laatste verweerkracht. Nu moeten we de zaken onder eeu volgend oogpunt beschoawen : An,erika werd ge-dwarsboomd in zijn mjverheid, in zijn handel, in zijne vitale natie-belangen docr Oostenrijk. Want leitelijk handelde Dumba Op last van zijne regeering. Hij besteedde aan dat werk millioenen franken. Amerika, verontwaardigd, seint teWeenen dat Dumba moet teruggeroepen worden. De heele pers ondersteunt deze daad en heeft geen lof genoeg te over om de handelwijze van Wilson goed te keuren. Bernstorff, en door Bernstorff Duitschland, bedreigt de Vereenigde Staten. Dumba zal bliiven of Duitschland treedt handelend op. Zai het mogen gezcgd worden, later dat het Amerikaansche volk zich heeft latea muil-banden door Duitschland ? Dit wordt de beteekenis van het hangend konflikt. Brieî uit Idn^eland. i(Van onuen gewonen bricfwisselaar) » i 10/9/15. De verliezen der Duitschers in duik-booten zijn verscLrikkelijk, zegt Mi-| nister Balfour zelf ! I " IHierachter volgt nu een tweede en nieuw officieel bewijs dat mijn iniichîingen aan-gaaade het Verschrikkelijk verlies der Duitschers in onderzeeôrs echt waren. Niet altijd, — verre van daar, — hoe om-zichtig ik ock sprak, heeft de censor mij toe-gelaten zeifs aigemeenheden te vermelden aangaande die verbàzende, en voor ons ver-heugende verliezen. Doch de Opstelraad van het blad weet er meer van te vertellen dan het biad zelve toegeiaten was te zeggen. Dit tweede officieel bewijs,dezen keer door den Engelschen Minister van Zeewezen zelf, Mr Baifour, onder vorm van brief aan een uitheemsch biad, zal niet te min welkofti we-zen. Gceft het ons het genoegen te kunnen toonen dat onze iniichtingen niet uit de lucht gegrepen waren, en op vasten grond beruslten,het geeft ons alien tevens de verze-ktring, dat die monsterachtige wijze van ooixogvoeren, door de Duitschers ingebracht en volgehouden, al heeft ze voor etupig den Ibanvioek der beschaafde Wfereid, over al wat Duitsch is of hett.gehaald, 00k volstrekt haar doel heeft gemist ! De tonmaat van de Engel-sche handelsscheepvaart is nu grooter dan ze was bij het begm van den oorlog, ondanks de aeeschuimerij 1 En hei, getal Duitsche on-derzeeers, gepakt of gezonKeu door de Engelschen is byna zoo groot als het getal gezon-kea Engeische bandelssc^épen ! En dat heeft wat te beteekencn ! Hier volgt nu de beruchte brief van den Minister van Zsewezen, hedeu verschenen : < Veel is er geschreven over Duit&chlands oorlogswijzen en doeleinden te lande ; niet zooveel is er gezega geweest over haar 001-logsgebruiken en doeleinden terzee. Nog-thaxis de twee zijn aauw verbonden ; en het eene kan met begrepen worden zonder hei andeie. Het was in lQoo dat Duitschland opeulijk besliste en besioot eene vloot te bouwen, ge-richt tegen Engeiand. En van het standpunt 1 beschouwd van hareeigene ambitiëi,, erviel Idaar niets op aan te merken. Daitschland doelde op wereldheerschappij ; en tegen wereld dominatie is de Britsche vloot, van den tijd vau Koningin Elizabeth tôt den dag van vandaag, het zeker ste en meest doeltrefiende Ibeschermiddel gebieken. De Duitschers hebben aile redens om het te begrijpen ; want, zonder de Engeische vloot, ware Frederik De Groote bezweken l onder de slagen zijner vijanden ; en, zonder \ de Engelscne vloot, Pruisen zou moeilijkde î tyranie van Napoléon kunnen ontvluchten ,■ hebben. Om het even wat ge denkea moogt , nopens de vrijheid van de zeeën, in al haar | verscheidene ûitingen, de vrijheid te lande is j in ge^n minder mate te danken aan Britische | schepen en Britische zeelieden, j Er is, nogthans, tijd noodig, en ook geld, I om eene vloot te bouwen. En de Duitsche Staatslieden waren te bedreven en te wijsge-leerd om niet te weten dat ze zoo maar niet al ia eens, eer.e vloot konden in 't leven roepen, bekwaam, op gehjken voet.de macht der zee te betwisten met eene Mogendheid, die zij wel vV isten dwars in den weg te staan van al hun aanvalplannen als een verschrikkelijk zware hinderpaal. Maar, zij iwijfei den geen stond over het onmiddelijK voordeel, dat zij gingen trekken uit hun nieuwe beslissing. Zij rekenden er op, dat een machtige vloot, al had ze niet de getalsterkre van de Engeische, toch de Bntten niet te min machteioos zou maken, daar ze meenden dat de Britische Regeering het niet zou aangedurfd hebben eenen slag te wagen, die, in de veronderstel-Img zelf van victone, tocii haar vloot zou ten slotte minder sterk gelaten nebben dan deze van een andere, derde Mogendheid. Dit is het doel en de gedragsljjn der Duitschers, klaar genoeg, alhoewel omzichtig, uitgelepd in het voorstel vac het Duitsch zeewezen ! Nutteioos nier bij te voegen dat het beruchte < Duitsch Zeeverbond » veei grooiç-re plannen en ambition koesterde. ? Ie Jaar — N° 156 Vijf centiemen het nummer Zaterdag 18 September 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes