De Belgische standaard

352 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 10 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gt5fb4xw57/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

(• num-vw m m# ■ H gtiêessm Btâ If'SJl îfcjh mfâi* §.#8 MigeîA&tea ; i^ 'j lîB<i ! aaLsd S;r. ï.?5 jf >lè«B(ÎMî J-S9 auprès s» «S ,va 'llJUMl > f ; mu. £f- «.So | MUMtise |.Cfi v4« I «?- « Ma C«(ifll* £BKS>!)K mF&Éms &lsint nattas- disiogaa i £>,£§& d* r«r*' KBCLAUBR ovartaa» ftOKM. _v " t -»*-• fol* Mtiemtrktr» : M» Ë. Balpiîra, L, Dsyksra, F. Bs?tï*EÉ ?sa ««r StiMUta, Dr Van de Pcrra, Dr. I. Van de Weeatyne, Jnol FilUaart» Dr L. De Wolf, i. Slaasaa, 0. Wattez, Mr. 1. Baeîa, Hiiarien Yhani 1 eenTgnonâe Staataûioe, GodsâienstigB bu Qanùelstie-1 pfcwp tnsEcîien Ylaanûereii es ils Britscle eWeo. h II. Bfugge. toevlucbtsoord vaa Eugelsche koniogen en prinsea. (Vervolg.) Ter felegenheid van het huwelijk fan Margareta van York, zuster van koning Edward IV Tan Engeland, saet Ksrel de Stoute, den 2 Jali 1468, was de ganache stad Brugge met goudlaken en xijden be-hangsels, met bloemenkransen en groen op-getooid, terwijl tien zegebogen langs den doortocht, bijbelscN en wereldsohe tafe-rcelen voorstellende, eenen ongemeenen prachtigen aanblik gaven aan de aartsherto-gelijke stad. Na de hawelijksplechtigheid te Damme, die de Koning van Engeland met *ijne tegenwoordigheid vsreerd had, werden de Vorsten aan de Speipoorte door de Brngacke burgervadeis allerhecriijkst ontvaugea. De feesten ter gelegsnhûd dezer itlijde întrede gegeven gaan aile beschrij-ving te boven. Wanneer Koning Edvrard IV in 1471 oit EoffeUud verj*M[d werd door Warwick, in den oorlog der T««« K"aicn, k;j met aijn broeder Rijkaard, hertog van Gloucester naar Brugge en genoot er de gasivrijheid tan Lodewijk, Heer vanGruat-haae. Hij hieid er bof van den i3 Januari tôt den 19 Febraari, dag waarop hij, dank aan zijneu schooosoon den Hertog *aa Bar-gondië en aan de Hanzeatedt-n,sijii konieg-doia herkreeg, Bij zijn verirek werd hem aooveel eer aaagîdaan, dat bij de prachtig versierde schepen dasr iiet die hem naar Damme moesten brengea, om te voet zijnen weg te verrolgen met xijne Brugsche^vrien-Een.. Nauwelijlcs terug op den troan, detd Koning Edward sijne dierbare Bragsche -▼rieaden raa ambtawege bedanken " voor "de oprechte, buitengewone hoffelijkheid " die lij hem in aijn baiiingsohap fcetooad hadden, en schonk Lodewijk van Graulhuse den titel van graaf van Winchester. .... Ook het kasteel der Heeren ran Gruat-huse te Oostoamp beeft Ketsicg Edward IV ageherbergd. Zijn wapenachild als Ridder ■tan het Golden Viies, prijkt in het gestoelte Ifvan de O, L. V. kerk te Bragge, htt eerste Basa dsa Zuidkant. Het n< A%emeen Ka-api'itci ?erg*«ierde aldfiar » n den 7 tôt den ■g 1468, ea Koning Edward er If gehtrfdigd aïs U ; «.er Golden Vlies Orde. Inheï mascara dsr BorgÊrlijke Godshaizsn, Karthaizerinneûstraat, bewaart ^ men een afbeedsel ranhet halsnoer in gond, ^ roaen en edclgea'eenten met het xinnebeeld f van den witten beer, kenteeken van het 1 koniaklijk hais van York, hetweik Koniôg S Edward IV gesehonken had «an Heer Joost 1 de Bu!, in daokbetuigÎDg voor de gastvrij ( heid door hem in ihyi verlccnd aan den I hertog Sciles, broedsr de* konings, en aan I vericheidene andere Eageische edeiiieden. I — Doclosj" Bruges Histoire & Souvenirs". Na den s!ag van Wercesn^r, dçn 22 April P '656 *)uclîtte Koning Karel H mat 3îji= ïO-'-"!--r Hendrik, tiertog van Gïoj rester, I *4 hof aasr Brngge. 'il*in gtjql§ b«-| s on a ait sestig narninea- l'teu a5 iseptem» I ber voss-^e ziya anôer broader aich bij lîeai, I Jaceb, hertog van York, die naderhand : eok koaijig w®rd van Eîîgeiand. I Thomas Près ton, borggrasf van Tarach, I ^fiecg grootsnoeder eene Viamicge w»s,bood ■ hua ds ^ëstrrijheid aan in aijn bois in den i ^taaburg, tôt ^Koning Karel den 3 Juni, tel Wi» « Gasselberg " in de Hoogstrate linI betrekken, Dat »ij naar Vlaanderen > gcfcomen waren wp ia dn hoop raa met Spacjs's hu'p itnanen troon te her- cmec. Don Jaan van Oostecrijk beaocht hen te Brafge en beloofde geldelijke bulp van wege dea Spaanschen vorst, ten einde legerbenden aan te werren voor den oorlog tegen Cromwell. Dese laatste zond gedarig bespieders naar Vlaanderea om hem nanw> kearig op de hoogte te boa dea van Koning Karel's doen en laten. la het Siaatsarchief " Thurlae State Paper s " British Muséum beruaten vele dezer geheime verslagen. Mecige personen van rang en aanzien mie- ken deel der Engelsche kolonie te Bragge. Daar waren o. m. Sir Hyde, die er den grooten staatsxegel ontîiûg i de graren van Norwich, Bristoi, en Rochjster ; Sir Edw. Ntohoias, sîaalisekret&ris ; koiouel Syden- ham ; Sir Rofcert Murray ; M. Cïirlt'ss ; Sir James Tomer. Te Brugge bewaart man ûo^ de lijst van het koitinklijk gevolg, op- gemaakt door het gemeentebestaur, ten einde den dageiijksc'aen voorraad te bepa* ha ?an bier ec wi]n die moest geleverd wordsn aan het Eigikch Hof. Zij bevat sesti? aamrit met het aandeel veor iedere ramille. In een ge ieimen brûf, dagteekenend ait Bragge, 29 Sepkmber i656, wordt ver-haald hoe Liliy, de stcFgekijker van Londen den koning voorsegd had dat hij het jaar daarop zijnen troon zou fcerkrijgen en dat al de Eagelîc'aeu te Brugge opgetogea wa-reu. In een verslag ran Febraari 1657 mrldt de bespieder dat het Eagelsch Hof voorts te Biugge verblijft, maar in geliaood ver-kaeri, soodat de âauwerying van kearben-den opgeschorst is. In eenèn brief Ter zou-den ait Slais, zegt hij dat Koning Karel geerne gezien is te Bragge, maar dat aijn Hof er in geene gear van hsiligheid staat. (Karel en de meesten van het Hof waren immers protestant, hetgeen dikwijls tôt onderliage moaiiijkheden aanleiding gaf ; de koniûgia Catharina van Brocanta (1) en de hertog van York waren katholiek). Koning K* rcl wae zeer «eer volàsjesind en nam ateeds de«l aan de openbare volksfees-telijkhsden en prijsachietingen. In de aichieren van de Si-|oria en St-Sebastiafluïgiiden wordt hij dikw'jls ver-noeiatf. Dea 11 Jnni i656 werden Konbg ford ea ^e hertog van Giocesttr door <âe St Jonsgilde nitgenooâigd op hare feeat-ver^àti«ï'ii.g. De koning met iie hertog wa-rea de eerstea om te schieten. Pieter Pruys* senaere, een wijnhandeiaar uit den Oaden-barg schoot den oppervogel, en de koning weuschte hem geiak, orerhandigde hem in peraoon deu eersprijs, en hong hem den goaden eererogel om den hala. De koning beaoeht ook eens de St Bar-bara's gilde met de hertogen van Giouccs-ter en York. lu Graathose bewaart men eene sehilderij verbeeldende het feeatmaal door deae gildc dea Koning en zij as broe-aers aangebodea. D.<n 26 Jaai braeht hij een besoek aan de S. StibasûaEUigilâe : Michiei Noë, hote» n> r, was er de pr;jswinnaar. Dea 3 Oogat het hij zich aast de hsrtof van Gioaceater eia ieden opfcchrijv'sa. la het io&aal der giide, Carmarsstraie, bewaart men tasscheu meer andere fËerkwaardigfrsdea een in rood maroki|n ingebondea boek waar hun-fce namen ia prijken, aîsook dea eerevogel met goaden kettisg, de ziiveren pijl door* (1) Zij overlced te Bragge in 1705. Haar gemaal, koning Karel, bekeer&t lioh op sijo «terfbed. Uit het Saldateoleten Luite%an% la d« adldâtentad vonden wa meer dan een woord waaria tîooi oî Jais sen ondertaal aitmaakt, (laiszak, laizige ?ent, vlooinett, enz.) Ea dit l:gt in den aard van lut oorlogs-leven ia de loopgrachten waar het oisgedierte krloelt. Zoo onstond ook luiaegang. Bij offieieel beaoek van overheid en mon-sterbetoogirgea of wapenschoawÎDgea ter gele^enheid Tan uitdeelicgen van oorlog kraisen en a. in de Compagnie, zorgt ieder overate — van korporaal tôt Commandant — dat het haar der soldaten ep een paar milli-meter lengte gesaeden is. In algemeenea regel heeft de belgisohe jas wriuig gosating den schrdel « op zijn daitsefc » te latea scheren. Om aila tegenstribbeling te vermijden, worien de aoldaten metgroepen van twin-tig, dertig op ééa rang gezet en in tegen-woordighoid vas dea « eeraten boem » wordt de eene na da andere do. r den haar-kntpper een * laizegang » geaneden van aan het voorhoefd tôt in den bals, En de aoldaten verkitaen nog met eea kalen ache del te loopen dan mat een loiaegang. Loizegaug 1 wordt aok nog gebraoht aïs juiW! 4woord r»qr «oldi'ea dis het haar op een streep aragen, ea gorouiinj». ordelooze haarbos hebben opjhet voorhoofd. Yxerringskens Met koper van de banden en aluminiom van de koppen der duitache obussen, met brons van de klokkea ait de platgesohotea kerkeavan Nieuwpaort, RamscspïUe; Loo, St-Joria, Pcrvyi?, Stoyrekenskerke, Caes kerke, «na. wsrden riugen gevijld door de belgiachs soldaten ia d* loogpravea. la platàdoosjes wordt het metaal gesmol-ten en in vormen van klei gegoten. De vorm verhard bij het koud worden. Dan wordt er aan geala|en, gerijld en ge-sohaafd.De meesterlijk- en eigenaardîge veraierde ringen die dikwijls 'n opschrift droegen van 'a piatgesehotea dorp of de naam van de eeuwige Yaer werden naar marraines of gcliefden gtstuurd of verkoeht voor ailveren psnnisgen aie 'n gedenkenisjs. Het zijn " Yzeriiogakena Zij die ringen vijlden hielden zich ç©k bezig met de versiering vaa u obusdeoilles ", het csaken vas inklpotten uit oboskoppîn, en s.s chebakjes of stekjesdoosjes ait koper en alaaiiaiam van dea Mof. Uit Vivisektie van den Jas in den oorlog door M. L. DE NAEYER. achrijversrechteD voorbeb0._tieB, deû hertog geachonken, waarop aijn wapen en 't jaar i656 gegrift ataan (2) Twee hon-derd jaar later, den i5 September i?45, beaoehten Koningin Victoria m Prins Alberl, haar gemaal, samen met onzen koaiag Leopold I en koniogiu Msrie-Loaisa de St-Sebaatiaau3gilde ia de Carmersstrate en liëten aich ata ieden opsc'arij vea. Konin-gh Victoria schoak haar in i845 en in 1893 haar jubeljaar, twee ziiveren bekers mat hare nasîm opgegrift. ('t Veryolgt) R. A. O'FLANDBRS (2) De hertog vaa York, naderhaad koning Jacob II, moet een ervaren schutter geweest aijn, want in het atadhaia van Bragge bestaat er nog eene sehilderij van Jan van Meunirxhove (1671^ waarin koning Karel den eerevogel om aijn broedera' hala hangî. Oorlogs tijdingeri De tosstaod i;i Dultschland Uit Bile (Zwiig^rlaad) worit ggiaeïd dat de Duitsc'ûis biaden uit de hoofdstad heden de h«op uhaprtken dat de werkstakiagen een eiade suilen r.emen. Te Leipzig aou allés terug rustig aijn ge-worden.Te Macchen hadden aog opstootjes plaats, maar aender gevolg. U/t ai die inlichtingen bbjkt dat de tee-atand weer nermaal is geworden. c jjL ! Een persgesprek van dea Paus « Dt " Sun ,, van de Vereenigde S'aten geeft op 3 Fabraari een persgesprek dat aija briefwiâsslaar had met dea PauS. Uit het beknopt verslag kannen we op-maken dat de Paa3 defl wensch heeft uitge-gedrukt zoo spoedig mogelijkeen rechtvasr dîgen vrede te zleu aanbreken. Het Bolo Schandaal Gister is 't Procès begonnen Gister ia voor ket 3de krijgsgerecht van Parijs het procès begonnen van Bolo-pasja. Boio-pssja heeft «en grôet getal getaigea ait de heoge wereld doea dagvaarden. De besluitseleu van den hoogeren ^ la Heden wordt medegedeeld dat : De hoo? gere oorlegaraad der Bondgenooten beaîaan-de ait : Voor Amerika : Geaeralen Bliss eu Perahing. Voor Frankrijk : Clemenceau, Pichoiî, geaera'en Fych, Petain, Wtygautl. Voor Engeiand : Lloyrë George, Lord Miiser, générait n Robertson, Haig, Wilson. Voor Itmlie : Orlaado, Sonniao, Cadorna. in algemeene beraadslaging vergaderd : Met de grofttste zorg de verklaringen van Von Hertliug en Czernia heeft ondeizocht, niets is er in gevonden dat de beaadigde roorwàarden van de bondgenooten te na komt. la deze voorwaarden heeft de Raad be-sioten : dsa ooriog voor't oogenblik faard-nekkig door te aetten tôt dat bij den vijand een verandering in de atsmining wordt waargenomea die teelaten zai den recht* vasràigen vrede te siuitea op de grondalagen van de vrijheid en de eerbied voor het recht der naties. Op aile aaâere pun'en is men volledig te akkoord ge.ailes om meer eeaheid te weeg te bre&gen. De Vredesonderhandelicgen van jSrest-Litowsk Paa zijn de onderhandelingeu voor den= vrede te Brcet Litowsk herbegonnen of in de pers worden weer allerlei geruehten ver-spreid als aoa er eîen definitieve afbraak tusschen Rusland en Daitscbland te ver-wachten aijn. Dat gaat werkelijk een beetje te ver. De vredesonderhandeliugen duren aan en in -de nentraie fcladca laat men door* schemeren dat men ditmaal wei tôt een ait-alag aou konneo liomen. l^aatste Uup PARUS meldt : Een daitscke handshg paar Couey le Chateaa (Fresnes) werd af-geaiagen. De artillerie strijd was hevig in de Aiaae streek, ia Argonne en Opp«r-EIaas. LONDEN meldt : Daitsche rit ten N. Ha-vrincoart en Z. Armentières werden afgc-slagen. \ VAN EN VOOR QNEE SOLDATEN Guyûomer was vaa Vlaamsche afkoaist In het iaa'.ste auœmer van de « Revue des deux Mondes » beto»gt de groote Fran-schu schrijver H. Baïdtaux, ^at Guyaemer, de luchtheld, van Vlaamsche afkomst ia. De overgrootvaders van Guynemerjwaren van Viaanderen naar Bretagne verhaisd. Een ervaa was magistraat onder het Franseh Kekerrijk. Dese megistraat had vier kin-ders waarvan drie in 't leger en 't aeewezen een roemrijken dood vonden. De jongste, Acaiel, werd gereformeerd^ Hij ia de groot-vader van Guyaemer Hij dieade in 't lejer vaa Jutot in 2806 Zijn aooa, geschied-schrijrer, is de ?ader vaa dea joag gesaea-veiden Guyaemer. Mea zieï dat Visamsch bloed nooit liegt ! Solo's van de Week Gespeeld en gtwonnen door korporaal Théo Decrom tfgen Jef Lvcacrts, Jan Reniera (die ^elukaak, 't ia al den tweeden 3ok> walke hij dess week ziet spelea en mag betalan) en Bonvier, a'ian van D 263-7e Cie. G^speald en gewounen, bij de ouvermoei-bftra kiarter^ van 't derde pelotpo vaç |) efe/1 Loastte fds Limfaurger) met cipelers waiea : l^n Dopper, 't Fort les Pieto Da k»rp»raaÏ BaI|aar viras ooggetui? *e. Profioiat dea man van Llmburg. ■ .1 , DE TOESTAND Da conferenti eder bondgenooten die te Parijs drie dagen lang vergaderd*, is ait-eeixgegaan. Van de genoimen bealuitselea wetea we op s'ellige wijae nog niets af,maar half ambteiijk wordt medegedeeld dat de besprekingeuemet allep gedragen bebbea op krijgs'iuadige '4*]jten aliéna : ook de di-pîomaîieke kaal van den ooplog is besprg; ken gewQfdea en naar de verklaringen laiden die door de vèrantwoordelijke persQ-ntn aan zekere persmannen aijn gedaar^ mofen wa gerust besluiten dat een grootd stap is gezet geweest op den vrede-weg. We magea dea oorlog geea dag langer dotn sandurea dan noodzakelijk is en dit geaegde ia verband gebracht met de door Clemenceau uitgedrakte meening : dat een vredesbespreking mogelijk zal wordea van zoodra het dui'schg volk zal outwaken, be-wijst genoeg dat, vaa onzen kànt, pogin-gea aalien aanfewend om die besprekingen in de mate der mogelijkheid te verhaastçn De toestandie Daitscbland schijnt geîeide-lijk een keerieg te beleven, die in de lija va» dese méemug s&csfuwt. Tôt nog toeis ket zeker dat de werkstakingen te Berlijn en elders siechts nitgaan van de mindtr-heidsfractie vaa het daitsche volk. Maar d« ernst van deae beweglcg moofen we niet onderachatten Immers de ooraaak van deae mianoagdbeid ligt »iet in de benepet:-heid dia ss onderstaan inzake vecdselbe-vQorrading, Zitlen de doitscke werklieden in den nsod, voor wat aangaat voedselbe-voorrading ; ia fi&aatieal opaicht vinden ze de vargoediag* Immers de werklieden ia de staats&ijverheid winnen gemiddeld du-«g tôt veertig marken daags. Ze kunntn dus dsa mee nog al wat koopen en seaden ten slette moeten tevreiea aijn. Ofwel is Doitachland's papierengeld geen sikkepit meer waard in Duitschland aelf en wcet het volk er geen weg mede, ofwel ia de drang naar den vrede 100 groot dat hij 1"' -r - "w d€ jaar — Nr i 1 (b8*) 'A * Woensdag 6 Fèbraapi 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes