De Belgische standaard

1105 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 22 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05zg3w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

itT F'278 Dînsdasî I ! Deëember Î917 te r it* &*&& $«?§ r £ ifrïéitem f H*»*: ai if. x.73 i'iWi«9 î-5® . :ji's5 8 «S , êî 'I !*»<* : sud ir. S.30 nfidîS 3»ao «£*■ *«8« . - '.«r» De Belgische Standaard QP5TBL SX S3S8ES81E msA « s?a c»f Hisre &SSÎSÏJJS sa pasbw ^■vT«Wft EieSufi JuiafcO! ciigiiigîa ? S.îêfc rfs rog * SBCLAMBi? yctg«n> ov«r*e% korast ^ ^ ^ "Sœaa,M^ 1# j,/« Medewerkert : M, Ë. Belpaire, L, Duyker», P. Bertrand Van éw Scholdoa, Dr Va« de Perro, Dr. J. Yan de Woeityae, Jnal Fiiijsert, Dr L. De Walf, J. Simon*, 0. Watt ex, Adv, H. Baels, Hilarioa Tbans NGELSCHE INDRUKKEN 3o No^ember 19 r 7 - ; Ds K D»i|y TelegrapK" publiceerde gis-m een brief vaii den MarHes ?aa Lans■ • me, w&arin deze de oorîogsàoeleinden t Entente bespreekt, en terens, ten ge- . ire der Verbonden Regeeringea, eene Ingslijn afteekent dis het mogelijk zoa , ikea een eervollea en daurzamea vrede tt de Geatralea te sluiten, bij middsl van ieriinge overeenkomst en wederzijssche fôrenobeid. Dat boogst-merkwaaidige, inmeut heeft natnnriijk de heele pers in * [Oiiing gebracUî, én de morgenbkden ahsden wijd«ji er aitvoerige beschon-' sgea aar, daar Le*. vwor de bacd lift i bel jdoortaittade en ocdubbeldnnige , idobi voor vrede T&n een scbrander ; te&at en bcfea^d ata*f £mau ,on * ermij » f lijk een diepen iimrnk teweeg rnoet isgen op de ops<b«re me?nïag, een weer- j ick vindea in *eie îwlcde^s. Bij wjjsie vat< toelichting stîp ik hier I ioaan ctat^Lord Laistiovr&e een der bcst | tende en hoogst-stsaBsIe voermasnen îs * de siaaikuûssige wereld, ea em ïiuch- J eblik op zijn politicke loopbaan bewijst 1 ;aegzta:a zijn vet.îaij-iige beroegdheid : i Kirta in i845, otîiade hij feel aiubt ait f u Go^triior-Geaéïai la Kanada ?an i8S3 i \ ti, Oederkomwg iu Iadië van 188S ; '(j'i, werd Miuisi^r van O^rlog in 1895, Mii)i«t«r van Buitenlan«scue Zak«n ia ;0. Mtt ver bon* tussenen Japan eu Enge-i is aaa hem tu uu&ac, «a door 0, <bv* «de wâikiug »ti#t nij «e FiacKet-Brïï-e " Entente Goraiate " te baforaeren, ea e toesauerifcg (usaeken zyu land en de [te&igde SiaUiu ia 'i le Ten te rotpea. Tocb aihier, iu M-i 1915, bât sers te niitte Mmisteric; g«,?ormd wvrà, z»g hijj i, oiû gézondbei^sreâeuen, verphcat het iter van een Staat«*departement &f te m, «loch vervoegde de Regeemg; ab mer zonder portefeiia, en bekieedde ambt tôt den val vaa het ministerie |aiih, in Decemb^r 191 S. «tes we tbans, zoo bonâif mogeiijk betoog «an Lord Lias ïowaa outleatn iiiue besieitâëfea ia eakde woordee i&vattea : Ve staan do« ia ket vierde jaar ran een ■% waaraan •ng'eîesr 24 miijoeu strij- ■ deel&emen, waaria reeda miijoeaea ■schappen gesaeuveid zijn. Veraatwoor-■m staatslieden rerzekeren ovs dat er I geen vooraiizicht op een spoedlgen lie te ontwaren vaU, en iedereen erkeat Ide hinderpaita, die dea weg naar vrede ■ijdea, iaderd#ad oatiagiijk zijn Toch i|Qt er middei te bestaaa, zoo men de ■u op dea keper bescboawt, een eersten | te leggea ont den vsrirotstea i ■tlàvrcde weey op te boa«en, ea d?ze ! ■'wijze beruet eeaemjds op de onlie- | ■ r#a de krijgsdoeîemden der EtUeotc, | BerxiJ^is op de verljarmgen van gesag-1 ■■«da persoaea aau beide kautes. v!ke toch zîjn de doeleiodeo, aage» 1 •H door de Verboadeaea f Veiligheid ; fte loekomstj hers tl ^an|het gBpieegde J ■iciit, VfiJî^hëîd ia de is><;kos«ist is ofigs- f ■ oïtje Yoprc&aïBate fee'rsebtirg, ] BC'tss kito. eikei vemeseilijkt tvordea ■ 9"«- Mogendbadea er ??ch toe Terbiaden e&derfin*» $<e «0 Lfu 'e iafen be- ■ ' " ddor nu' i. !«sr<-.■< ?oaaie Sci^eida- Dat t>i\ ,• j..-} <!ctamt th»; » ?rlj al- aan wi4 , en bet arbitra* H **■' werd 4ii^s«àk«iijH iu|e^r *ea ■H oor Pi&si v,i-t Wijsoî» e». Basa-V Holiweg, ia 1917 «i«or Paa» Beae- iiktas, Graaf Gî^raia en Miûister Balfoar. Om het aaleren deztr verpliehtin^ te ver-zekf.rea, îsou het Wereldverboad ôver twee doeltrefTende ^ epenea beschikkea : verplet-tereade overmacbt der vereeaigde legers ea vlotea tegeaover eea allceastaaadea vijaad, voliedige baadeisbojeott vaa dea orertreder. Wat aaugaat het tweeie paat — kerstel vaa het gepleegde oarecht, — «aie desiderata ia dat opsieht werdea in groets trekkea afgelijad in de aota der Verboade&aa vaa ie Jaaaari 1917, doch het lijdt geea twij-fel dat deze vstbaar ïiia voor wijzingea, ea dat de Verbosdeaea desaaods haaae terri-toriaie bJrachtiagsa ia |einceazaam ortr* kg oadersoekea ea hersiea zallea. Met het oeg ®p dat alies, ware het weasehelijk on-verwijld de velgende verklaringen af te leg-gea : 1. — Dat we deu oudergaog vaa Daitsehland aia «ea groste atogeadheid aiet beoogea ; a. — Dat we het duûsche volk geea re-geeriDgarorm wiïlea opdriagea, die tsgea zîja eigeu kease iudraischt ; 3 — Dat we de haadelsrechtea vaa Daitschlasd aiet wiltea kreakea ; 4 — Dat we bereid »ijn, aa den oorlog ssmen met de aodere Mogeridhedea, de internationale vresgstQkkeD te oadersoekea die i« verbaad sîaaa met de vrïjheid der lee. 5. — Dat we bereid sija oos aan te siai-ten bij een wereidverdrag om iatercatioas-tioaale gesehiiiea op vreediame wijze te beskchtea. « Zoo het eeamal wordt aitgewezea » zoo beslaït Lord Laasdowae, * dat er geea oaaverkomelijke {aoditijktîedea ia dea wr-g siaaa om mekaar te versiaaa cp d«ze pastea dan k*a de poiidske gesiebtseiader miaaebisa met masr heop gepeiid wardea door bea die biddea, doch op hedea aog amper durtea verwatfbtea, dat het Nieawe Jaar oas eea daarsamea ea earvoiiea vrede moge breagea. » Onthsadaa we oas voorioopig een oordeel te vellea over de ïieniwijie en voerateilen raa deaedalea staaîamaa ; ia eea volgead sohrîjfea hoop ik te fieeidea hoe z>js brief oatbaald wordt ia parlementaire kriegee, ea welke de hc adlag der Regeeriag ia te-geaorer de verzoeaiagspalittek welke hij aacpredikt. JOE .-V «(>.■«,>'. tv-rs».' - r-^-t-oo. J -r. . Cjwuvrs». UïttooHt. De doakere aeeht wordt iichfe dag Ea zoeie wiadea waaiea ; Het ziagead heir trekt aaar dea slag Waar oosterzonaea laaiea. Het ia «en dag aïs vekn zija, E&rs deg als vêle warcs, Masj dag noch aren zijn aiet kl«in Diestaik een êjr«f«theidbtren. Een grootheid voor het laed dat vrij Ea schooaer wordt doar't atrijdea, Vaa 't krschtvolk dat ik zij aan tfy Naar 't front vaa r#em nie schrijden Het daghet ia den Oost 1 De zon Beglaast dea aieawea nsorgen. Wat hoo «t de çroote horizon. la zij s geheim geborgea 7 Ea 't heir dat n*ar den sl»fç trekt, komt In 't 9y ndachoon niet hen?a ; H-h bitjfi zoo trsgisch wfggedrom^, En doet »aa trois me weeaea. Galaia, Arth. Conaaens Oorlogs tijdingen l BELQISCH FRONT , J Eea aanval naar Stiiyvekeoskerke afgeslagen- i 9 Dec. 20 Bar, '— la den aaaht vaa 7 t I dezer paogde eea sterk daitac'a detachemeat - om Stayvftkentkerke onze postea te beme*»-1 terea. De pagiag mislakte tea voile oader oas vaUr wat de aaavallerg eiteeajoeg. De dag vaa t dezer waa gekeamerkt door swakke artilleriestrijd. In dea aacht da&r-epvelgead hebbea wij de daitsehe «tallia-gea ia de streek vaa Dikimaide ea de Kippe gebombardeerd ala weerwraakmaatregel.Op 9 dezer artilleriestrijd. FruMk-ligiM Fuit PARUS, 9 Dec. i5 aar. —- Patroeije-geveehtea ia de streek vaa Chavigaaa, op den reeatoroefer der Aisae en ia 't boseh vaa Apremont, Daitsehe handslagea aaar Basoavaux ea den reehter Maasaever wer iea afgeslagea, LONDEN, 9 DiC= i5 «ar. — De daitsehe artillerie waa bediijvig Z Kamerijk, op de Searpeoererâ ea Z. Leas. De nieawe itaiiaansche weerstandlinie Na dea kleiaea roornltgaag door de Dait* schers ea Oo3tenrijkers op de Sstte Comm*-ai is de strijd gestild De Italïaaea makea er gsbraik vaa om t huuae tegera dp de alcade weerstaaëli^ie iaterieuten. Meu yoorziçt dea beshsseadea slag Toor de eerste dagea. De Russen sluitea een wapeu- stilstand van twee oiaanden Eea telegram vaa Krileako berieht dat de wapeastifstand voor twee maandea gesletea is. i Vaa eea aaderea kant wordt iade laatste aar geseiad dat er op 't aiterste oageablik ' moeilijkhedea opgerezea zija tassebea de j oaderhanieiaar* ea dat dé wapeastil| stand aogaiet gesioten isîil D« ramp Tan Haiifax 5,000 dooden. 10.000 gekwesten Uit New-York wordt gemeld dat de ramp gebeard is door 't aanvarea van een met ' Ioatplefoare stof geladea sohip, dat op an-ker lag ia de havea, j De oatplofficg die volgde stak ?uar aaa ' het arseaaal waar miliioeaea obasssa ft-stapeld Jagec. Daardoor werd bijaa de | heele stad ia de laeht geslagea. | Er zija tôt aog toe 5ooe dooâea ea ioo«» | gekwetstea. ÈÊkmm&Mkm kiup \ fPARlJS meldf : Wij hebbea daitsehe | hàadslagea ia Qaampagïe 9%-s'a|sc wasr l de etlillerii-kedrijvigheid groot is al souk ' op dea reehtea Massoever. | LONDEN meidt : Op h«t gerecktsfraxt : Taa Kamerijk werd en wat «veral patrotdjt» ! ge?ech(en geleverd. De Doitsehea poogdbn : eea voorpost-aaaval naar Graadcoart. In den sector vaa Meessea was de artil-' lem-sîrijd zeer hev'g. Oase vlitgÊrs hebbea de vijandelijke kaa-toauemeaten gebombardeerd. ROME meldt ; Tnssch^a de bergen ea de BrenSa w»s de ge^echts-bedrijvigheid miad^r. Patroelje-gevechiea hadden overal piaats tasschea de Breata en de Piave arsiilsrîe stiîjd Eoa fraasche patroelje heeft 10 krijgsgerangesen opgebracht. Oase besiaarbare ballons wierpen 4 ton bommen op de vijandelijke verkeerwegen. t ' i VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN T^TrT-»^ ; ^ Do verieven Toor Esgolaad Vaa versebillende zijdtn komen oai brievea toe om te klagen dat de verlovei Voor Eogeiand aoo sîecbt aageleefd wordea Reeds meermalea hebbea w* op dien waa teestaad gewesea, maar 't kwaad zit diep te oerdeelea naar het getai brievea die on gewerdea. Om mair een ■soorbeeld aaa t kaka : la de is Gie van D 83, moet mei altijd S, 6 maandea waektea v««raleer eei ▼er lof voor E«ge!a&d te àrijgef. la der sol dsat keefi aoebtaas rsaht op eea ?erlo aile 4 auasdea. la aadere eeakedee onaak men steeds moeilijkhedsa als mea eea ver lof naar Eagelaad aaavraagt. We reepen daarop nogeens de aaadach vaa den beer miaister ! Batoestand in eijl rs Sedert 'n maaad of twee vaa hier is d« toestâud heelemaal oaigedraaid. Gijfm seggen veri.-We zallea dus ci] fer en ! De »f'al!in^adaad vaa Rustaud is di sebald vaa al un miserie die we tegen woordig hekben. Maar die miserie moetei we kennjtn, wiUen we xe Le eu s esters a. Rusland hetfi ésa wapeastilstand geslo' ten. Maar 't is eebter veel erfer dan eei wapesstilstaad. Immers aile volkstammei die Rusîaad saasetoîellen roepea, bn^a* ooafhankelijkheid «u en 'i eerste dat d< regeeriïJfsD do^o is hanae soldaUn aasi hais roepea. Zoo fre'ikeu de Pianen, d« Erthoaiers, de Ukraniers, de soldaten vai SiHçrie, Kaakasas «a Grimé* reeds aaai huia. W# r$rlks*aop 't rassisek froat mse> dan eea millioira rasîisoha soldaka «a dri< konderd daize-sd roemeeatsske soldaten Ken groot getai daitsek« en oostearijkacki soldaten komea daardoor vrij. Mea zeg ook dat twes millioea daitsehe ea oostea rijksehe krijgsgaraagemen weerom loi komea ! We verlorsa ia Italie : twts hooderd dai zeod maa en drie daizend kanonaen. D< iakrimping vaa 't Italiaaosoh front hssef den vijs.ad aog eea wiast va a iwee headert maa aa^gebracht. Hoe suilea we dit tekort aaavallea ? Amerika driit thaas eea miflioea ea bal: •oiiiatea en Japan heeft er twee miilioec Maar dekwestie is s,e zoo spoedig mofeiijl hier te krljgen. Mea rekeat voor Aa^dUu aog twae maandea en voor Japaa f Ja, d< Japanners, dis nset meer gedrild saoetei xiin, zoadea hierkunaea aanlatid^a sa ses wekea maar z-.: kasaen er niet toe be&lui ton, wp.t op zija miast vreemd is ! Bçslait wie kan en wil. Eenige bladzijden UIT EEN OopîogsdagboeH 3s VERTOLQ 9 Oktober 1914 Te Winckel Ste Krnis krijgen we rust We kufiaea niet meer. We hebben on» Yoeten ten bloede geloopen. Mapr aog hei ik nieî aeerjjezeteo, of de korporaal heef me bij de ooroa om de wacbt op te trekken 's Avoads aochtaî'S, wordea we teruf bis nengeroepea. We moeten oase] pijalijk krnisvaart voortzettea Aaa de brog vai Ternenzen gaan we de Scbelde over 't Avjùdt. Nn en daa valt er een longs d< baan vaa zijn stek. De vlottiog in de ran ges is dadelijk hesteldj en ieder stapt, stapt oaophendenfî, sh eea wandelende jood reis rond de wereld. j 10 Oktober 1914 la dea namidd^ir bereikea wr. Aeltcr. We vertemea dat de «adora «roepea reedtt ia dea treio zittsa. V/e sshepeo oas inoge lijk3 io. Wat later rijdec we dcor.Wa»rheek? 1 Vraagteekea. ; n Oktober 1914 Rond vijf aar 's morgeus stoomea w « Oostende binntn. De stad ia rep ea roe» .. De Kapiteia belooft oas versekgeschikb-,. gestoofde patatten. Laid hcerakger««p^ti -deriijat zija woordea, We rollea tôt ia dêj ^ oustrekea vaa Ghistel, waar we aitstappov.* ^ De foerier komt ess t« geoteet en meldt: t dat de t«Cd gfdekt staat 'sAroads krijgeii " ( we ia een veihge sshaur eea steek stroo test ^ beste. Er boeïea geea wiegeliedjea gezongetu s om oas in 't sissp ie donwneiden. 12 Oktober 1914 | Eté», drhe-ken, rust ! \ i j3 •kiober 1914 i In de kleiae aurtjes worden w» otf ona* kevie gestawd.Wr moeten gv.4, haastig «aa klesden en er rats odder mht^a. We bcbbeR. j ss'-fa dea tijd aiet, sfishsîd te nemea vaii! ^ h t boerke} op wiers erf we ingekwariierûi f lagen, en rond w;r;as baard, we gedareadîr j les ea dertig areo, de gulste gaatvrijheid' « gOBotes, We trekfces de baaa vaa Gbiatd1— j Thoarout op Alhoewe! we t.a wat laager-, dau aaar gewooate mogaa aitrastea^hebboai, toc?» voeiea we vog de vermoeieaio der t voriged#gei? do >r oiiâ lichaaca loomea. Ws 5 stappen »rt lootâ ia du sehoeaea door de» I killea £aj«a$*a><<rgea, Wear gaaa we op \ aff wa*gt er iëm?.ad te vragea, NaarFraa-, | krijk, z?gt d« eea. N«ar Vtarne, beweart, oen aadere. Kets durcie aatwoordt gaiiigf; ' Naar de maaa I Einédlijk wordt er g^pooaâ. We tijn te WyueEdaeîe, Laag^heee dea zoom vaa eea boseh piaatsea we 4e geweren aaa rottea. De oificierea wordea te samea 1 gatOÉterd. f Wij gaaa op jao>H We golakkfn er i« eea haasje e ark o^er te kaappelea. De «toutst oaier klopt aaa bij dea .«achtwach-1 ter, ea vraagi heca of we ouaeu haas aiet ' op zija «uur zoudea mogea roosteren. Tegea aile verwachting i», knikt hij vaa ja» Z:ja mm* steekt zeifz eea fcaadje toe. We f likketi juist het iaatste droppeiken ssus van de viegers wanueer het flicitje vaa dea. kapiiein tjsrpt, VVe stormsn aaar de ver*a--| melplaata, vattea geweer ea raasel, ea oea: kalf aar nadiea zija ws h«stg met loopgra-i vos te delvea kagsbeea de batg.Bij 't avoat* , aehemeréa krijges we raat* Wo oeaigs taakea af ia 't boseh e> boawea ous : eea ioo/erhat, Pas iig ik ia mijn wigwam ? of 't begiat te regeaea l i4 Oktober 1914 Al àeei vroe< hitff sien oas ait de ?eeren geklopt. 0».tbijt : beschait moi kofâe, Daar* ; na, de loopgravea ia. Straks zallea wo op grooîe wacbt b'gg.-s Doch er komt tegaa-■ bevel. Ma om vier car moeten we im de»; omtrtk een post bezettea gaan, om den af-| tocht der atdere troepen te beaefcwraaea, : Er dreigt oaweer : de iueht zit vol dikke * wolkeakoppen ges; apeld. Eea eerste blikseœ 9 doorklieft het zwerk. Eea krakeade doader vol^t Ea 'i kegeispel i« aaa dea gang. ' Aldra gadst ds regen. Dit aachtelijk atort-' s bad hoadt saa toî tegea dea mo^gsa. 5 i5 Oktobrr 1914 k l Met eea sscht ran verlichtisf begroetefl . f we den dageraad We zijaaat tôt op 't veh » We rollea oaze mattea bijeen, trskken het - domeia vaa Wyneadaele's kasteelbeer door^ , en met versrielden spoed gaat het voor- ■1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes