De Belgische standaard

427 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3775t3gq2j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE BELGtSCHE , Cvo^ejjy AA^n^e/j^A nd 1/ STAHDAAHD V~'*" *"' " '' ' "'nm' ' ^fflatHiir r BDWBS'i^îim ;; R rsse* S>#!^«ê*n ?" jsasûiâ fc, tJ»| A,S* fi itK:«W IJS K< M ïi ' îîîat éf-wi-M»*# . '/' . f»i» 'Ils»** ;j\l ®ai».s4 »rt ï,»3 , ! I issêiaèv |,|ç i | auumâw |,*f ; —*~- " ; t<i«4 ; S «!S|»93 ?< ©.go a î39M<is># -?.*e «<ss«4:>3 3t«gv OFSTIÈ. H BIHII1 ftULè a Mm OofmUl» Sbmbijk DBFAHnS Klt'a* atnkoi-diflngea 1 •.«•f. <• »r^ rbclaumh valent» ov«r««»- "SOMlt. arJuB -» _ "' ^ -, wmim „ S ft.tt Vtd«werktr$ : «t, I. Bslpatr#, L, Dtjktri, F. Bertrand fas é«? &fn«ldan, Dî Van de Perra, Dr. i. Van if Wetatyaa, iaai Fi!ii*trt, Dr L. De Woll, S. Sillon*, 0. Wsites, A.dv. H. Baeis, Hilarian Tbans Aai f'jo lielsîeu Broeàer een Zelig Mieuwjaar Voor d-*j çierdet; keer — neen voor den deréer keer — want met Nieawjaar 'i5 atondgij op d*n Yierea liepik ia Frankrijk, eu wisten we nietg van mekaar — voor den derden keer dan, onder den oorlcg, wensch ik a een gelakkig <*n zalig nieawjaar. Wat we het diepate zullen weaschen nu, is : vrede en naar buis gaan en ginder vicren, niet een cicuw jaar, maar een nieuw leven. Menschen die wat bôoge sobrijven veor wie niet hooger kan dan de stof en het wfreldje waarin hij beweegt, zouden ?ffgen: knnnen we den vreda niet hebben, dieu vi e Je,feter.keod door menach*nhanden, op een brok papier, met vuilen inkt ; dan kunnen we toc j een aodcrcn vrede hebben, vrede met ons selven, met onze medemer-schen, vrede met onsen echepper. Vrede geteekend in 't dit pile van ona cielen, door God zelven, met het mirer bloed Tan zijn eigan Zoon. Die vrede knnnen we habben door ona plicht te deen, eenvoudig, recht-zinnif, sterk ; «oa plicht ala menacb, ala aoldaat, ala Chriaten. Die waordan schrijf ik 00k neer voor n mijn liefsten Broeder, omdat ik weat dat ae ▼olle, sterke waarheid aijn ; omdat we in den oorlog vooral hebben knnnan voalen, tasten, wat aen werkelijkheid er in steekt. En 't is mij zoo'n genot te weten dat gij denkt sis ik denk, dat gij voelt als ik roel ! Kannen we nn thais feen nienwjaar ▼ieren, en konden we het 00k in '19 niet, weanllen toch eenahet nieuwe leven vieren, in de vemieuwde omgeving, in den ver-nienwden tijd van vrede. En knnnen we nn geen wecscb bij moeder, broer cf matera krijçen, 't zal hnn toch aooveel lijden ver-geiden, ala we bij hen xallen terug aijn voor dat nienwe leven, en wij het niet vergcld mllen hebben, maar er ons achooner voor opgewerkt, door onze tronw aan wat wij van hen aagen en lecrden ; ala wij niet nit ait den oorlog zallen kcmen, sla nit een vnilhoop, maar a!a ait een amrltoveo.....Ja, loolxns; een soldaat aeggen msg ; naar baie zsUk weer faan, gebjk ik er rais fekoœen ben, ïooJarsg is hij gelnkk'g ; zcolarg het vretb ia daarbinnen, aoolang staat bij kloek om d^n oorlog te doorsiaao De dood kan er tuaschen komen, ja, maar dan sterft |e gelijk gï geleefd hebt, en danxweven bo en aile kl-jcht en trenmis, de Troost en de H«pe Tan om Geloof. Dan is sterven het vieren van een nieuw leven, van een een^i^ leven ; daa ia sterven het weerkeeren, uit 't droevige tijtiperk van de menachen, tôt den eenwigen Vader, tôt de eenwige Moeder, tôt de eenwige Bloedferwïuten. En vr.ede wordt dair nooit verbroken. ^'k Weet het, velen zonden dat heeten, dolie. sotte praat. Maar voor ons d;e geloo ven is dat de zin, de werkelijkheid van een zalig Nsenwjaar, en dat wecsch ik n, mijn besten broeder, ait de diepte van mijn ohristelijke orertniging, met al de liefde van een broederhart. A. D. L. ' Front, Nieawjaar '18, ONLUSTEN IN SPANJE Er is thana algemeese verkieai^g Te Bareelona il de opgewondenheid groot Er haddan onlnstea plaa's. Te Valentia moest de politie chargearen e-3 to M^drH ie-ft men in ongeruatheii. Er broeit ieta in Sparje. i \ Uflze wmm mbzibk ! M. tA'MMVr a Eer?gfii tijd geieden frok Ph. M .usset in XXe £« te vtlàe trgen het indringen der dai'sche muziek in ons laod. Hij beweert dat de u.uz ek onder haren kn&stvorm, eeo en se"a»rlijke voorbereidsr"Î8 Tan duitschen j5 iavloed op allé gebied. Met nog cen beetje stoatmoedigh^id, sou hij het lelfs wagen, ' den banvloek te leggen op de knnststukken en der groote dnitacie meestera Hij beroept cb zich op individueele werking, op den ijver en de kieskearigheid van kriogen engenoot-schappen, om de duitsche maziek te be-u' kampea. De heer Moasstt herinnerti vervel-er gens aan de verplichticg der officieele iw overheden : « Om te beletten dat onaa en maziek en onze nationale muzikanten niet gQ verple'terd worden door de fauziek en de «iuMsche mozikanten, moet de Staat r>p af 8D doende wijze de belgische mnsiek en hare °i beotfeoaara beschermeu. » D> Deze atelling werd reeds lang, in menig an artikel, door de Viaamsche pera verdedigd, n doch niet met de eenzijdigbeid welke het artikel van M. Mousset kenmerkt. Immers, , zijn aangeprezen maatregela en afgekon-* digde voorstellen zoudtn best in groote or mate, gelijke waarde en geiijke toepassing jn moeten eischen tegenover vele uitheemache BD maziek, in het a'gemeen. Ons < eigen lt schoon » zou aidas nog degelijker verdedigd . worden tegen geriogschatting en miakenniog vao'opgeschrof fie, grcotbadsche messchen. Meende XX* S* rechtiinnig den inheud n, »«» *Ho •» »»• liijl nnrecht met zich zelf, dan hadde hij met ons reeds lang : kannen vragen dat in ons leger f— veronder-ateld aïs nationale school bij nitmnntend-D» htid — onze nationale muïitk, en niet htl it. minât onze viaamsche meestera, booger in jij eere en waardering gesteld en bewaaid 11 werden. ar st, n, • sr-auira '■r- J. R.— or ^ VAN £N VOOR ON2X SOLDATES nit — en Wat men ia bet Vatika&n deukt ( De vredesvoarwaarden door L'oyâ George 3ts sn Wilson opsnbsar gemaakt, trekksn on- s willekearig de aandacht op de vredeabood- j schap »an dsa Paus, die, zoo t kasl o.thaaïd werd bij ons. t De « Osservaiore Rornano > het blad 1 ***' Tan het Vatikaan, schrijft hisrover : \ CD « Nu weten we, door ambtelijke zijde, « wat Engeland en de Entente wilien om ] dea Trede te teekenen Engekad heeft veel 1 lw ballast oVer boord gegooid, en 't heeft wel 1 ir~ gedaan en heeft de vrsdesvoorwaarden vau | ir^ de Ententis tet eenige punten herieid die 1 :r> door den vij«nd kaanea ia aanmerking 8e genemen worden Trouwens, 't programma 1 011 van den eersten Engelschen minister sluit i zich aoo nfcuw aan bij de voorstellen vao y !n> den Oostenrijkscben eerslen minister Cker- < >0 nm dat het oogenblik gekotnea is om ( eri de panten waarop versebil van m^ening be-'jQ ataat beter, te omlijnen en te voilcdigen 'jn < Het woord ia thani aan^ Duitscbland en Oosîenrijk. , « Het is te bopen dat ze apreken zullen, j , ofwelin 't openbaar, ofirei langs diploma- ] tiacben weg met de vertegeowoordigers i der Entente Indisn het uit dez« beapre- kingen btijkt dat er een verzoemegagezinde j geest bet débat beheeracht, zou de liebt- | a'raal gekom-n vaa Brcs'-Litowsk en van ] „ Londen de dageraad van den vrede kannen M .. . ' st i ft Me|r warmte in de verloftreinsn \ Klacbten komen ons toe, in grooten ge> 1 talle I de «erloftreiDec zijn ijaputten, me/j I v?r*riest er in Gedarec'.e de Jaatste dagfn vae de grotte loa^'* het i's een vinger dtk op de ruiten. Ëa 't is een plezierig rei-n ze,ii tbanf, aïs raen met het rooraitzicht van r een of twee c«gcn \frîrîgipg,— door tf ^ brengen in den trèia ?tlf,— op verlpf gaat Q Als onze jotigena op verlof gaan ia het L<iet c om in den trein al de weder-onaacgensam 1, heden vaa de loopgraven terug |te vinden. n Een beetje goedeo wil wordt onze trein-' wachtera gevraa$d ! I t- Solo's van de Week j. Solo gespeeld opeea ziekbed in 't hospi-e taal Oceaan door Jan Mommaerts tegen a Piens Michel, Firmin L^mahiea en Willem ll VandeBragge ; Gespeeld door Pierre Stock tegen de e Boschbeer, de L«speE en de Yerliezer allen van D 222 12e Cie ; g Door Coornaert van de 7e Cie D 16g i) tegen VanDessH, Edeban en Verbanck. Viaamsche Mengelmaren e Te New-York werd einde November een | « Bazaar der Bondgenooten » geopend tôt Q steun van < het werk der noodlijdende Bel-d gische vrouwen en kinderen en der ver-g minkte Belgische soldâtes >. In dezen bazaar is België ver tegen woor-digd doer een verkoopkraam genoemd g « ÎIClu ». Dit kraam is uiterat belangrijk. Het is zoodanig ingericht dat het aan het Amcri-1 kaansch publiek eenjuist en trouw gedacht '"c geven zal van een Belgisch binneniicht, ait-gevoerd door Mrs. John W. Alexaader, een welgekende artist, die voor den oorlog veel op den bloeienden Belgischen bniten ver-keerde waar er thans, helaas 1 nists anden dan puinen meer van overblijven. Er |ia niets te kort om de herscheppicg velledig en trouw te maken. Men treft er 00k aan een Vlaamscbau haard tneene greote Btlgiscie achouw, een spinnewiel en cen spellewerkkussen, en*, Yerscheidene jaffers der hoogere kringen gekleed als Ylaamsche huiienmeisjcs,gspin-nenervlasen spellswerken. rDes avonds vertoikee goede [zangers en zangeressen, oude Viaamsche en ^Weals he volksz*®gen. e Scbilderijen en teekecicgen door onze * so'daten op het Westerfroat uitgevoerd Bil- • gische verbondene ^&ieuwsbladec, en ver- 0 scheidene oorspronkelijke duitsebe procla-tiëa zijn er te tien en worden er verkocht. 1 Ylaamsche lekkernijen en koetigheden die voaral veel aftrok hebben rond St. Niklaas- , dag, zaoals lekkerkoek of zoetekoak of pe- i perkoek ena , worden daar te koop aange- 1 boden. De zoetekoek werd de inrichtcrs 1 bereidwiilig en litfderijk ten geachenke ga- i geren door het huis G. Depuidt eu R. Raes, t van Eost Moline, III. ■( Jcffer Marie Louise de Sadeleer, dochter a vsn den heer Louis de Sadeleer, Bglgiaahen t Staatamiuister, heden te New-York verblij- 0 vende, is de inrichtster Tan het Belgisch - « Booth » en, te zamen met Mrs. P. Malt, q de schalbewaarster der inrichting. 1 217*7*l Op Zoo vele landen liggen braak > Sn wachten op het zaad ; Ei !... bang bealist de z&aitesch om s En zaai het goede saad. Zaai liefde alom en taai geloof e En hop- vast als steen : " Uit al dat goede zaad herwordt Q Het Ylaandren van voorheen. Zaai op, en zie niet emme waar Gedij de milde Tracht ; Zoo mei^ig harv» s er dni naar groeter deugden tracht. Q 39 12-17. J Van Nieuwenhuyse. " Ooplogs tijaingen ['n BELGISCH FRONT te i3 Jan. 20 «ur. — Ds vijgnd nam gewel-» digde straek vau Ratnscap:;?]?en onze leop* Bt grafen TO&r Diksmuide onder vuur. Wij j, hebben geantwcord met een beschieten der ] duitsebe batterijec. Heden werden uiteen- ■ t. drijviri|STuren uitgevoerd en de streek tas- ( schen Gaeskerke en den Yzer werd ernstig deor den vijand onder vuur genemen. j Onze vliegers hebben van het schoon : '* weder gebruik gemaakt cm een 47-ial vluch- i n ten uit te voeren^ n » * ,, Fransch- SDgelseh Front n PARUS, i3 Jan. i5 uur. — Artillerie- i strijd. 1 ^ LONDEN, i3 Ja". i5 uur. — AUeen pa- troeljegevechten om Armentières te melden. ' i Engeland wil de schadeloossteîling < n vaa Belgié, Al de Engelsche ministers doen thana een ronde in Engeland en heuden in al de greote , ateden voordrachten. Lloyd George, Churchill, Balfour die opvolgenlijk te Londen, , r" Birmingham, GUscouw en Edinborg spra-^ ksn, hebben er allen aangebonden op uit- J !.i4e,scha5loloo«*t«lli'1? van , !« België te vragen als eerstë voorwaar, v«n ( '* den vrede. »t ; j t- De wapenstilstand op 't Rassisch front met een maandverlengd. Te Brest-LitowsV wordt steeds aan den 1 vre£e met Rualand gearbeid. Trotsky heeft in naam van Rualand verklaard dat ze bui- IS » ten de bondgenooten 0m,yrede zullen aluiten, 1 de republiek van Ukranie neemt ala self- I 1 standige staat aan de onderhandelingen deel 1 en hare woordvoerders hebben self gepoogd de grondalagen te leggen van een algemeenen 1 vrede. ' In deze omstandigheden is de wap^natil-stand op 't Russisch front met een maand 1 moeten verlengd worden. i . 1 Engeland. Frankrijk je en de Vereenigdt-Statente akkoord r. betreffende den vrede. l 1- Stephen Pichon, Minister voor 't bniten- , t- iand van Frankrijk heeft eergister in een ie redevoeri&g ter kamer verklaard dat Frank-s- rijk*te akkoord gaat met de door Lloyd s- George en Wilson omscbreven vredrsfoor- , s- waarden. Hij zegde nochtans dat bij nog s hoopte op Rnsland 1 i, Het antwoord van Duitscbland. | von Hertling moet beden ant- j !r woorden- Heden zal Ton Hertling, duitache rijks-y kanselier, op de vredesvoorwaarden van , Lloyd George antwoorden. '> haatste lJur> PARUS meldt : artillerie-strijd naar Tinon en Bray en Laonnoia. LONDEN : geen bericht kwam toe. PALESTINA : het wordt thans beveatigd dat de Araabsche troepen drie dagen lar.g dea spoorweg naar M*4h hebben bezet. Zij 1 deden vervolgens den spoorweg met Ter- 1 schillende munitietreinen springen en kecr* 1 den bebouden terag. ROME MBLDT : AUeen sr-iHerie tri d ' en patrocijcgerecaten aan te aiippen. Khaki-Courage DOOR Coningsby Dawson. (1) Dit bo^k is geen roman. Het is een keus j Tan brieren, waarvan de eenige intrigue iat f het siele-leven van den schrijver op weg - Tan Canada naar Frankrijk en in de loop- - graren Tan de Somme. > Deze modder bevlekte brieren werden geachreren in dekkingen en loopgraven, i zonder insicht se een s te public eeren — en - met het eenige diep-menschelijke doel, sijn volk te hais op de hoogte te hoaden van 's schrijvers leven, voelen an doen in het oorlogs-vuur. Een Eogeischman levendc te New-York, - is Coniogsby Dawson, de wel-bekende novelist van «Th« Garden Without Walls», . « The Raft » en « The Claves of Freedom », die zijn steeds groeitnden faam brak, om met de Canadeesche divisies de groete r offecsieven van vorig jaar mede te maken.1 Zijne twee broeders sijn bij de vleot als vrijwill géra ook. Khttki courage is dese oprechte moed, ! Welke de massa jongens dagelijks bewij-zen, wanneer zij door muren van ijser en ' vunr trekken, sjeuwen an gaan, en gaan en gaan op het voor gewezen doel af. | ni* areefi pas, in een vijftigtal brie- veu, >Vcc/i <»u ceu uprccui- 1 groote menscbentitl. Liefde voor desen die thuisbleven, sijne familie, — sucht naar zelfopoffering, blij-heid om die zelfopoffering — liefde voer * heel die massa zich af-beolende jong-blee-i dige kerels, die bij dagelijks liet optrek-t ken naar de slachting, — groote afschuw - van de moordtaot eelen — het zich-altijd-, af-vragen naar de verontschnldigingen Toer - die moord-tooneelen — en Tooral dit steeds 1 moed-geven aan Tader, moeder, zusje, die 1 wachten - zijn de factoren en de leit-mo-î tieren Tan deze simpele, ^emoedelijke brieTen. Een vaste, stevige nit de pen brekende 1 stijl, — gemakkalijk te lesen om de juist-heid en boad'gheïd dsser sinnen — en de klaarheid der beelden, geven ons het bewijs dat we met een schrijver bij Gods genade | te doen hebben. De eerste brievsn, bij Dawson's vertrek nit Canada en zij a kort verblijf op de Shorucl'ff« bij Folksstcme, geven ons weer 1 dit manbattig ondersoek van een geweten, dat seker is zijn plicht tôt het uiterste te ' doen, doch graag vast stelt hoe een mensch sijn plicht doet. ■ Zielkondig-onderzoek, waarvan het resul> \ tact is deze vraag : a zou ik thuis zijn, bij de nr'jnen, — zoo ik kiesen mocht ?! — en ' als antwosrd klinkt — Netn, mijn plicht ' houdt me hier ! » Voortaan zullen deze begrippen van ^ . "plicht" en "iclfopoffering " weerkonaea ] — evenals de gevoelens van medeli)dan voor de alachtoffera en de afachaw veor al wat lijden doet. , Aan xijn vadtr gefft hij een wenk van fierheid : — r «« _. Beleid — sijt gij niet eerlijk-geluk* " kiger onze vader te zijn, sooala wij nn " zijn, dan zooala we waren vroeger. Ik " ben ?ast overtuigd, dàt gij het sijt, niet-" tegenataande eensaamheid en bartcpijn. i " Allen sijn we grstuwd gewerden in dit f " heroisme, wasr wij ona-zelven niet eens j <:bekwaamtoe achtten. Wij zijn opge* ■ " sleurd geweeat langs den Calvarie-berf • " der wereld, waar het noodzakelijk ia dat y ' (i) Khahi Couraqe, door Cottngsbj Dawson, .met iolei«i"g van W.-J. Dawson vader van deu schrijver, is nifgegeven bij John Lane, The Bodery Head, London A Dinsdag 15 Januari 1918 3de Jaar -- - — N'306(f^3\ /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes