De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

735 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Janvrier. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m03xs5kd6x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappiien. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de m aatsch a ppij en 5.00 ,, ,, particulieren 8 00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elt abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUKIERIJ GEBHOEÛEfiS DIBLTJEHS Antwerpen Ouoe vaartplaats, 63, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT ; des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag. AlJe mededeeimgen moeten franco toegekomen zijn op het buneJ der Redactie ten laatste DINSDAG 's MORGENS. H«NOSCHRIFTEN WORDEN NI ET TERUGGEGEVEN Elk<; inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijve.. in or.sblai AANKON DIGI NGE N die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overccnkomst Elke aankondiging eener verkooping van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde maat-1 schappijen gratis opgenomen. ^t STERFGEVAL Een nieuw en smartelijke rouw komt den Stadsbond en geheel de Antwerpsche lief hebberij, te treffen. Mijnheer André GALLIAERT sedert lange jaren, onze Ie Onder-Voorzit-ter, is op 18 Januari, in den ouderdom van 67 jaren, te Borgerhout, overleden. Mijnheer Galliaert, dankaan zijngezond oordeel en aan zijne ondervinding als lièf-hebber, was een wijze en voorzichtig raadsman, en heeft als lid van ons bestuur, aan onzen bond gewichtige en merkelijke diensten bewezen. Alhoewel, deze twee laatste jaren. eene pijnlijke ziekte, gevolg van een betreurd ongeval, hem belette aan menige van onze vergaderin^m, deel te nemen, bleef hij niet te min van herte aan onzen bond ver-kleefd, en stelde belang in al wat hem kon voordeelig zijn. Van een zoet en vriendelijk caracter, met buitengewone kennissen als liefhebber begaafd, zal zijn dood in ons midden, eene leemte brengen, die moeijelijk zal de vullrn zijn. In den naam, zoowel van onze leden, als van de talrijke vrienden van onzen vriend André, verzekeren wij aan zijne achtbare familie, dat wij in hun zoo droevig verlies, een waar en gevoelig deel nemen. reporter. i Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem yooî* 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. NAMENS HET BESTUUR : De Ie Schrijver, De Voorzilter, Georges GITS. L. VAN CUTSEM Een razende Chareltje schrijft dat hij razend geworden is; nu moet hij naar den « Institut Pasteur ». Dit is och arme ! nog erger als Gheel ! reporter s Een dwaas voorstel M. Servais stelt voor aan het fransch beheer te vragen, voortaan geene duiven meerte laten invoeren dan degene welke den ring F. C. B. zouden dragen. M. Henri Servais van Antwerpen, heett aan De DuiJ geschreven, dat ik zijn voorstel slecht begrepen heb met het groot gevaar voor onze liefhebberij er van te doen uitschijnen. Doch M. Henri Servais heeft zich wel gewacht te doen kennen wat zijn voorstel eigentlijk is geweest ! Welnu, de heer Léon Dufeys, beheerder van den Moniteur Colombophile schrijft mij het volgende : » Het verslag der laatste vergadering » der Belgische Fédératie, in den Moniteur » Colombophile verschenen, werdopgesteld » op notas mij door den heer Van den Eede » Sekretaris van dezen bond zelf medege- » deeld en hierin staat duidelijk dat een heer » Servais voorgesteld heeft voortaan » geene duiven in Frankrijk meer toete- » laten dan diegene welke de ring F. C. B. » zouden dragen. Zulks werd mij nog » mondelings door den heer Sekretaris « bevestigd en zal in het officieel verslag » vermeld worden. » Nu gij, M. Servais? veritas. GEMEENTE BERCHEM Merkwaardige Tentoonstelling en UIT TER HAND TE KOOP Op Zondag 18 Januari, van 10 tot3uren, in het lokaal Roskam, Grootesteenweg, 33, te Berchem, Merkwaardige Tentoonstelling en verkooping uit ter hand, der Reisduiven vOorts-komende van den welgeker.den liefhebber den heer Edward APERS (woonachtig Ridderstraat, 20, te Berchem.) daar dezen liefhebber een uitmuntend ras bezit voor de groote prijskampen, zooals van Chateauroux, Angoulème, Bordeaux, St-Vincenl in Brussel, enz. enz. Zoodus wil u schoone en goede reisduiver voor de groote drachten, komt ziet dan op Zondag 18 Januari, naar deze prachtige duiven daar zult gij u niet aan bedrogen vinden. Den tijd van overwennen is onbepaald en zuller altijd den eigendom van den kooper blijven. ^ - I Buitengewone en eenige gelegenheid Eene buitengewone en eenige gelegenheid, om duiven te kunnen bewonderen, die door hun schoonheid, en hune hoedanigheid van onvermoeibare vliegers, de bewondering zulle afdwingen van ieder kenner, zal op Zondag 25 dezer voorkomen. Op dezen dag van tien tôt een uur, zullen in het lokaal Den Boer, bij den heer Jos. De Bot, de duiven ten toon gesteld worden van den heer Ed. PERREMANS van Wilryck, den sympathieken Schatbewaar-der van den B.B. Genoeg is het gekend dat den heer Perremans sedert jaren aan het hoofd staat, wanneer het prijskampen zijn waarin cr te strijden valt, en daarvan heeft hij dit jaar nog het bewijs gegeven in de regionale prijskampen uit Bordeaux uitgeloofû door B. B. en S. B. waar hij niet minder dan twaalf prijzen behaalde, en dit tusschen de beste duiven van den omtrek, want zoo zijne duiven in andere maatschappijen van Antwerpen hadden mede gevlogen, zoo had hij daar van 16 duiven 16 prijzen behaald. Zoodus liefhebbers van goede duiven, daar deze gelegenheid zich niet jaarlijks voordoet, profiteerd er van, en allen op Zondag 25 dezer naar » Den Boer », gij zult het u niet beklagen. TOB. Algemeane Afrekening VAN Angoulème te Gent Zij is eindelijk verschenen, na bijna 7 Maan-den uitgesteld te zijn geweest, de rekening van dezen vermaarden en kostelijken eereprijskamp. Zij is enkel opgesteld in het Fransch en wij wachten naar een Vlaamsch exemplaar om ze in haar geheel op te nemen. Bepalen wij ons voor het oogenblik met deze aanmerking : 1° De toelage der expositie fr. 5000 is enkel bluff geweest daar men voor dezelfde som inkom kaarten heeft moeten nemen. 2° Er werd betaald als commissie (!!) voor de verkoopers der bons van de poule spéciale de colossale som van tr. 2,201.10 zijnde bijna 10°/0 der opbrenst. 3° Er werd betaald voor verzending en verge-zellingdenietmin colossale som vanfr. 5,373.85 een echte geld verspilling ! 4° De salarissen van het personneel, drinkgel-den, eten en drinken beliepen op fr. 1,577.70 dat kan er nog al door. Door al die geld verkwistingen werd men genoodzaakt een niet voorziene aftrek van 2 °/0 op de prijzen te doen zijnde eene som van fr. 3,305.04-die goed had kunnen uitgespaard worden. En dan durft De Duif mij beschuldigen het beheer van den grooten eereprijskamp van Angoulème voor persoonlijke redens te be-1 knibbelen!! VERITAS. 33e Jaargang. Nummer 3, ^ ^ ^ Antwerpen, 17 Januari 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes