De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Août. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Accès à 06 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pv6b27rf9w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4® JAÂRGANG ~ M1 7 10 em'itiemen het mimmer. Gent, 15 Oogst 1917 DE EIGENAAR Organe dT^loS^ Eigenaarsbelangen Het is het verdrag of kontrakt welke de bestemrning van het verhuurde | | C'est la convention qui fixe la destination de la chose louée. C'est le goed bepaald. Het wetboek verklaart zulks op klaarblijkelijke wijze, onver | | code qui prend soin de le dire que cette convention soit expresse ou schillig of het verdrag uildrukkelijk of stilzwijgend is. (Burg. Welb. art. 1723). j | tacite. (Code civ. art. 1728). Dit blad versehijnt den 15™ van elke maand, Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het b'ad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABONNE^EJiTSPBIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en réclamé» t Fr. 0,25 den regel en per nummer. Het lokaal der maatschappij Eigenaarsbelangen is tijdelijk overgebracht UHF" in in " Inst- en Lellertia „ Sl-JanSïEST, 18, le SENT. EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van ldeine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan on roerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Kunst- en Lettcrkring, St-Jans-vest, nr 12, te Gent. Bureel open den Vrijdag van 5 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzoclit het b!ad zelve, bij den heer Winsel, Dampoortstraat, 61, te gaan halen. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhui?.en onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrenle raededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doebinde in ons lokaal, Kunst-en Letterkring, geplaatst, toevertrouwen. nivr i i 'in ii m i i » i m ii m iwi mwiiwiiii il Bericht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatsehappijen van Oost-Vlaan-deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloop-ge Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dageiijks ten zijnent, Dampoorlstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfred Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, nr 35, te Wetteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 tôt 1 uur. tM'tiiri i'- «ri>e«32a»aC3®ai*ac3asî^35S£ansiraMaE3a^ Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vriidags in ons lokaal, St-Jansvest, 12, van 5 tôt 6 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel . . . . 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers 1 Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. Onkosten van verzending in meer voor de provincie. VA/V Pas verschenen Wat iedere eigenaar weten moet Een onontbeerlijke gids, welke de moeilijkste en meest onvoorziene gevallen voorziet, welke zich bij huur en verhuur van onroerende goederen kunnen voordoen. Per inschrijving ten bureele van dit blad tôt einde Oogst 1917 : 1,50 fr. Nadien in den handel : 2,00 fr« ONDER PERS : LA QUESTION P£S LOYERS. Het beschreven historiek dezer zoo brandende kwes-tie gedurende den oorlog te Gent, is niets anders dao een wann pleidooi ten voordeele der zoo getroffene kleine eigenaars Als tegenhanger van het programma van den zoo beruchten huurdersbond bevat het, nevens eene zeer omstandige uiteenzetting onzer grieven, een voor wetsontwerp dat wii, bij den terugkeer van de Belgische Katiier, onmiddellijk aan de leden van dit Wetgevend lichaam schikken voor te leggen om herstel en vergoeding voor de geleden schade te bekomen. Prijs en voorwaarden zooals hierboven. «cjïKWKj'Xisostics' Betaling van Huishuurvergoeding Er wordt ter kennis der huiseigenaars gebracht dat aile BONS, door wettelijk erkende Hulp- en Voedings-komiteiten uifgegeven, voor betaling van huispacht mogen aanvaard worden. Ook vernemen wij dat aile gemeenten, van GROOT GENT deelmakende, eindelijk tôt de betaling der huis- huurvergoeding overgegaan zijn! Reehtsgeleerdheid V. — In geval de bezettende macht bezit neemt van een verhuurd huis, grond of landgoed, is het huurkon-irakt daarom verbroken? A. — Het is aan de rechtbanken te oordeelen of de ingeroepene omstandigheden de verbreking van het huurkontrakt toelaten, of dat eene vermindering van huispacht zich opdringt. Zoowel onder rechterîijk opzicht als onder oogpunt van rechtvaardigheid en belang der betrokken partijen onderzoeken de rechters welke oplossing het best aan de zaak kan gegeven worden, volgens zij zich voor eene gedwongene onderbreking van pacht of voor eene andere stoomi3 van het rustig genot bevinden. Is de onderbreking van zulken langen duur of de stoornis van zulken ernstigen aard, dat de huurder verplicht is een ander huis te bewonen, dan wordt gewoonlijk de verbreking van het huurkontrakt ten voordeele van den huurder uitgesproken, lenzij deze, na het herstel der vroegere toestand het verlangen uit-drukte terug in het genot van het verlaten goed te komen voor gansch den duur door het kontrakt voorzien.Sommige îechtsgeleerden uiten zelfs de bewering dat de huurder gemachtigd is eene verlenging van het huurkoniraktte eischen voor gansch den duur dat hij van het genot der goederen heeft moeten afzien. Deze oplossing dringt zich bijzonderlijk op bij gedwongene pachionderbreking van hôtels, groote handels- en burgershuizen, alwaar voor den oorlog, de huurders groote uitgaven voor ineubeleering, versie-ring, schikking, enz., deden, onkosten welke zij in gewone omstandigheden op het getal jare*i door het huurkontrakt voorzien kunnen aflossen, terwijl zij nu weleer verliezen dan winsten ondergaan. V. — In geval van inbezitneming van een onroerend goed door de militaire of openbare macht, wie is er verantwoordelijk voor de betaling der pacht of voor de aangerichte schade ? A. — De gemeente op wier.s grondgebied het be-doelde goed zich bevindt. Doch deze is gemachtigd de betaling tôt gunstiger tijden uit te stellen, bij al degenen waar het bewezen is dat hunne finantieele toestand zich tot.onmiddellijke betaling dezer vergoeding niet leent. Doch in dit geval kan de eigenaar ook uitstel van betaling der aanverwante belastingen bekomen. En hier herfialen wij nog eens wat wij reeds zoo dikwijls neerpenden : dat de beschadigde eigenaar altijd verplicht is aan de overheid der gemeente waar het beschadigd of in bezit genomen goed zich bevindt, onmiddellijk ervan kennis te geven. V. — Is het de huurder veroorloofd van de eigenaar uit dien hoofde eenige vergoeding te eischen? A. — Geenszins, de overmacht, van bijzondere per-sonen, geen verantwoordelijkheid gedoogende. Een meuwe Regie door het Gemeentebestuur ingevoerd Maandag 23 Juli 1.1. heeft de gemeenteraad van Gent eene stemming uitgebracht welke voorzeker later menige eigenaar zal doen grinniken. Zoo heeft hij namelijk in beginsel aile or.dernemingen van gemakputruimec in regie aan de stad overgemaakt, aldus wederom een aantal personen, die hun werk goed verrichtten en er met hun personeel hun brood door verdienden, hun bestaan ontnemende. Door den Dekenenbond en het bestuur der maatschappij Burgersbelangen ondersteund, hebban wij, namens het Provinciaal Verbond der Huiseigenaars-vereenigingen van Oost Vlaanderen, bijtijds een krach-tig protest ingediend tegen deze nieuwe toepassing van het regiestelsel, terwijl een dagblad onzer stad, in eene grondige studie, het beginsel van dit nieuw monopool met mokerslagen onthaalde. Dank aan dit krachtdadig en gezamentlijk optreden heeft de Raad, alhoewel hij de gebeurlijke invoering van een monopool voor den openbaren ruiiningsdienst in aanmerking nam, desaangaande echter aile definitief besluit uitgesteld tôt wanneer het College een omstan-dig règlement met oniwerp van begrooting voor den dienst, aïs monopool ingericht, aan den Raad zal on-derworpen hebben. Toch moeten wij ons omtrent den uitslag dezes geene illusiën maken, want monopools en regiën zijn aan het orde van den dag. Zoo bemeestert de Stad de eene uitbating na de andere, niet om nut en voordeel te verschaffen aan het algemeen, maar wel om geld te winnen ten koste van gansch de bevolking. In geene enkele stad van gansch het land betaalt men het water, de gas en de elëctriciteit zoo duur als te Gent. Met het gemakputruimen zal hetzelfde ge-schieden, omdat al de diensten der regiën overbevolkt zijn van bedienden, dank aan het politiek geknoei, door hetwelk men verplicht is vetbetaalde en dikwijls onnoodige plaatskens te verleenen. Vroeger bracht het ruimen der gemakputten aan eigenaars en inwoners nog wat geld op. Zelfs tegenwoordig, nieltegenstaande de stad hare bemoeiing deed gelden, kan men deze, dank aan de mededinging, nog kosteloos doen ruimen. Maar eens dat de stad het monopool daarvan zal bezitten, zal het er anders naartoe gaan. De voorbeelden van Antwerpen, waar men voor het ruimen fr. 0,18 per hectoliter betaalt, en van Oostende, waar hetzelfde fr. 0,25 kost, siaven onze gezegdens. En men weze wel indachtig dat in die steden het ruimen der gemakken van werkmanswoningen ten koste der eigenaars geschiedt. Buiten het naleven van zeer draconische reglementen, welke maar in toepassing zullen gebracht worden jegens dezen die bij onze gemeentevaders in geen goeden... beergeur zullen staan. Voor de eigenaars blijft er maar een middel over om gedeeltelijk aan deze onkosten en moeilijkheden te ontkomen, namelijk het huurkontrakt van een beding te voorzien waarbij aile onkosten en bezwaren, daaruit voortkomende, door den inwoner moeten gedragen worden. Hieronder geven wij de kopij van den omzendbrief, welke wij twee dagen voor de stemming aan ieder gemeenteraadslid lieten geworden ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes