De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1050 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz35g9q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

de gentehaji «de landwacht 33- ïaar. Hxitr.,22 G.BeGraeve,KetelvesMâ DE KLSÏMS PATH1DT Vfljilag a» Janaayj 1917. Prjs 3 csimemea BEKENDiAAKIN& Ai!e m . nne'.ijke Belgen uit Geut en de voor-tteden Ledeberg, Gentbrugge, St-Amandsberg, lie in de jiren 1S72 tôt 183 j (inclusieOgeboren lijn, moeten verschijntn op het Meldeamt Koufer, Nr 13) en d; t op de volgende dagen : 29 Januari, Ie wijk, letter A tôt K 's voorm. Iran 8 tôt 12 u.; L tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 30 Januari, 2e wijk, A tôt K 's voorm. van 8 tôt L2 ure ; L tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 31 Januari, 3<= wijk, A tôt D 's voorm. van 8 tôt L2 ure ; E (ot K 's namid. van 2 tôt 7 u. 1 Ft bruari, 3e wijk, L tôt S 's voorm.van 8 tôt [2 ure ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 2 Februa i, 4e wijk, A tôt K 's voorm. van 8 tôt 12 u. ; L tôt Z 's namid. van 2 tôt 1 u. 3 Februari, 5e wijk, A tôt K 's voorm.van 8 tôt :2 u. ; L tôt Z 's naratd. van 2 tôt 7 u. 5 Februari, 6° wijk, A !ot D 's voorm. van 8 ;ot 12 u. ; E tut K 's namid. van 2 tôt 7 u. 6 Februari, 6e wijk, L tôt S 's voorm. van 8 ;ot 12 u. ; T tôt Z 's namid; van 2 tôt 7 u. 7 Febn.a' i, 7e wijk, A tôt D 's voorm. van 8 ot 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 8 Februari, 7« wij'--, L tôt S 's voorm. van 8 6112 u ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u. 9 Fe! rusri, 8e wijk, A tôt D 's voorm. van 8 ;ot 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 u. 10 Februari, 8e wijk, L tôt S 's voorm. van I tôt 12 ure; T tôt Z 's namid. vsn 2 tôt 7 ure. 12Ftb;uari, 93 wijk, A tôt D 's voorm. vau S tôt 12 u;e ; E tôt K 's îïamid. van 2 tôt 7 ur . 13 Feb uari, 6e wijk, L tôt S 's voorm. \ an i tôt 12 ure; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 u, e. 14 Ff bruari, 10e wijk, A lot D's voorm. van I tôt 12 U'e; E tôt K 's nami''. van 2 tôt 7 ure. 15 F' bruari. 10e wijk L tôt S 's vooim. 8 tôt Î2 u. ; T tôt Z 's namid. 2 'ot 7 u. 16 Febuiari, 11® wr,k, A tôt K 's voorm. 8 tôt .2 u. ; L 'ot Z 's namid. 2 tôt 7 u. 17 Febru -ri, Lf deberg, A tct K 's voorm. i toi 12 u. ; L tôt Z. 's namid. 2 tôt 7 u. 19 Fetruau, i&'cntb ugge, A tôt D 's voorm. I tôt 12 u. : E tôt K, 's namid. 2 tôt 7 u. 2C Februari, Gentbrugge, L tôt S 's voorm. van 8 tôt 12 u. ; T tôt Z 's namid. van 2 tc^7 ure. 21 Februari, St-Amandsberg, A tôt D's voorm. van 8 tôt 12 u. ; E tôt K 's namid. van 2 tôt 7 ure. 22 Februari, St-Amandsberg, L tôt S 's vcona. van 8 tôt 12 u. ; T tôt Z 's namid. van 2 tôt 7 ure. Het niet verschijnen wordt streng gestraft. E. H. O., dea 20 Jaauari 1917. De Etappen-Kommaudau-, von WICK. Buitscha barichtea ?aa het Grooï HoûMkwartî®! Sôrsta Dnitsoli bsrioht. BERLIJN, 24 Januari. Westelifk krlJgsÎQaneel. Hoewel het weder den geheelen dag door heluer was, bleef de gevechtbbédrijvi^heid in de rneeste sekoien binr.en de païen. Da îuchtvaarders benuuigden het bel de: e vorstwetr voor hunne veelàijdige opgaven. In talrijne iucht^evechten en door afwcergeschut verloor de vijand 6 vliegmiachier.en. OosteSijk krljjgstooneei. Léger usa den generaul'veldmnarschalk Prins Leùpold van Beieren. Aan w.-erszijden van de Aar en tan zuiden van Riga he'oben zich geveckten oatwikkeld die ten onz : gunste veriiepen. L»gerfront aan generaal-ooarste aartshertog Jozef : Bij hevige koude slecnls plaatselijk geschut-vuur en voorveldtevech en. Leiferfvont van tfi'neraal-va'ilmaarsch&lk von Mackensen. De Noordelijke oever van denSt Georges-arta ten Noorden van Tulcca raoest weder worden op„-e«ev< n. Kacsdonisoli froat : De toes and is ouveranderd. Twsscla Baitsoli berlolit. BERLIJN, 24 Januari's avonls.— Duitiche aan\ailen aan weerzijdc-n der Ai ontrukten aaa de Russen c en aanzienlijk terri in. Tôt thacs !oe werden 1500 gevangenen ingebracht. OîîIgïqqïs Oosîsnrijkschg bsrichten WEENEN, 21 Januari. Oasterjk krifgstooneel. Legerxro<-p van sçen. oeldm. von Mackensen. Le Noorcel'.jke oever van den St-Gaorg-Arm is weer ontiuiind geworden. Le x-cr front van gener.-ooerste aartsh. Jozef. Behalve verlevendigde plaatselijka geschut-strijd is er niets te vermelden. Leiferfront van gen-Tual oeldinaarschalk prins Leopold oun Beieren. Bij OoEteurijk-Hongaarsche strijdkrachten nie;s nieuws. Itallaanseh ess Zaid-0»stsi5fk kpijgstooneel. Oa eranderd. Ooriog h SSLjIS »a FSMKHUK yranaclis bsrlohtsa. P <*. RljS, 23 Janum. — Nog al hevis;e geschut-strijd tu-sclien Oise en Aisne. Kalme nacht op he" groot te gedeelte van het fron'. PaRIJS, 23 Januari. (Avondbericht). — Vrij hevige \ uurwise i.ngin Champagne en Argonne. Etn vijandeiijk kanon van g o-.te draagkracht heeft enkele gran_tea geworpen op de stree* van Fronard. Gisttr avond heeft de vijand twee overvallen brproefd tusSchtn Armentières en Ploegsteert. Eén is afgesîaten, vcor de vijand onze Unies had bere.Ut. de atidere faereik'.e onze schansen, maar daaruit is de vijanl dadclijk weer verdreven. De aanvaîïeis kwaœei toen o:.der ocs machien-gewcetvuur en lie en een aantal dooden l'ggea. Aanrner.'selijke b.drijvigheid van de artillerie o-er en weer. Wij hcbb.n de vijandeîijke stel-Hngen op vericheidene punten met goed waar-nee.nbare resultaten beschoten. Onze viieg-tui.en hîbben gisteren dotltreffer.d met de artillerie samengewerkt. Een onzer vlie^tuigen v.ordt ..ermist. Eerg steren 'nebbîn wij een vijandéjfjk vliegtaig tôt lanlen gedwoEgen en dtn bcstuurder en dan waamemer gevangen genoinen. MENGELWERK. — 2(5 Januari 1917. 110 ' 3k» ; - . Voor 'f I Hij le^'e Gioban een dicht gevcuwën 1 papier, hefwek deze met beveode hand &î>ens'Geg-. Strak en alscf zij uit hunne kas-Ben wiide komen, waien zijr e oogen op het papie: ge icht.weiks iLhoud hij haastig las : « Aank'acht van mevrouw Corr-elie Sieg-» wait en mijnheer Alfons Berger tegen » Christian Groban en diens doch'er Anna... » Or tvieemdii g van kostbaarhedea en » pap.eren... Huiszceking m het huis van * w-oban... Gevargermeming van Anna • Groban als iteik verdacht \an diefstaL... ï haar vader wegens verdenking van mede-» piichtigbeid en het verheîen onder borg-I tccht te :.iel!en... » — Aimachtige God in den hemei ! Wat brengt ge over ons ? Het papier viel uit de wanhopig verwroa-£en ^a'..t,en van den ouden man. — Mijnheer, zei de assessor, niet zo;:der mede.ijden, het is mij pijnlijk mijnen plicht e vervulle», maar... ge begrijpt... — Doe wat uw arnbt vordert, mijr.heer, naar ontzie mijn ontchuldig kind — miine \nna ! — Wees verzekerd dat ik met aile toege* 1 z .•endheid te weik zal gaaa.Waar is de karner j wer dochter ? De tchrijver wees op eene deur. Ik ~ai zelf deze kamer oaderzoeken, erwijl gij mijne begeleide.r3 zult veroor-oo' en uwe schrijfkamer le bezicht:gen. De assessor gaf aaa eenen zijner Oi der-feschikten en àan eenen in livrer gekîeeiea cnccht, die zïch bij de polic'eage.nten be-:oi,d, cea vveiik en aile drie begaven zich :aar het door Groban aangewezen ver'rek. Laura verweoschte de slcchte manschea lie deu goeden naam van eene acliteus-iyaardige famiiie op zulk eeae wijze trachtie e veinietigen. Nu opende zich de deur vaa Anna's ramer en het meisje zelve kwam er u;t, jleek, oi>tfte!d, en evenwel eene kaîmte en ;eru;,theid vettoonende, we'ke slechts een uiver gewe'.en kan geven. Zij scheen allés ;eboord le hebben en op ailes vooibereid te ijn. — Mijnheer zesde zij, de roodgeweende togen viijmoedig tôt den beamb;e ophef-ende, daar men mij alleen van eene tnis-laad beschuld gt, en deze achtenswaardige nan, voor wiens braaf karakter geheel zijn orig le\en getuigenis aflegt, onmogelijk oor datgene verantwoordelijk kan zijn,wat q het huis Tan Siegwart is geschied, ver-oek ik u dringend uwe maatregslen toi mij te beperken, en hem op geenerlei wijze in zij ne huiselijke gewoonten lastig te vallen. De beambte, aie haar oadervragend aaa-schouwde, was eenigzics stuursch geworden.— MejuSer, ik heb reeds aan uwen vader verkîaaid-, dat ik gaarne jegens hem aile-toegevendheid zal gebruiken ; vaa het mij gegevpn bevei mag ik evenwel niet afwij-ken. Ge zuit hier bij uwen vader blijven tôt wij met ons oadarzoek ten einde zijn. De assessor ging met zijne twee bejze-leiders Anna's kamertje binnen ; twee der âge i. ten begavea zich in het kabinet van Groban, de laatste bleef als wacht bij de deur staan. — Vader 1 vader 1 dat ik u zulke eene schande veroorzaken moest, jammerde het meifje aan den hais van den ouden man. Groban kuste haar op het voorhoofd en stree'de hsar het hoofd : — Verlies dea mood niet, mijn kind ! Ds slag is hard, maar de arm, die hem wrekea moest, is reeds ui'gestoken en zal niet min-der zwaar treften. De agen'en otiderzochten den lessenaar van Groban. Zij doorzochten vervolgens de geheele schrijfkamer tôt in hare kleinste hoekjes, maar het gezoohte dokument werd ! nergens gevonden. En&sîson oerloat > LONÛEN, 23 Januari. — Ten Noord-Oostea van Neuviile-St-Vaast hebben wij een geslaag-den overval gedaan en gevangenea gemaakt. Ocstgnrijksch-ltaHaaaschs oorbg ItaUaanssoli beriolit. ROME, 23 Januaii. — In Trentina zwak vijaa-dtlijk geschutvuur. Onze artillerie heeft vijandeîijke werkploegen in het Pasubio-gebied (Et.-ch-dil) en op de htllingea van de Monta Peluggio (As:ico-dai) vtrstrooid. la het vak vsn Plava (midden-Isonzo) da gewoce vuurwisscling. Ten Zuid-Ootten van Gërz was na korte, hevige vuurvoorbereiding.een vijaudelijke afdea-lirg er in geslaagd e n onzer scnansan binnea ta dnng' n. Zij is er tclrer aar.stoads weer uit verdreven.Op de Karst Keschutstrijd vaa matige iatea* siteit en patro. lje-actie. RUSSISCH-BUI rSCHE ODELOQr Russisch gevechtstermin. ST-PETERSBURG. 23 Tanuari. - In de s'reek van Riga benoorden het Buggereinmeec htbben ce Duiuchers, in witte jassen gehuld, veldposten van ons aangevallea, maar ze werdea teru^geslagen. Da vijand viel na een stevige vuurvoorbs-reiding onze afcîeelingea beoastea het dorp Kalntzem aan, maar hij werd met zware vci-liezen teiuggeworpen. Aan do Stochod zijn onze verkemiers in da streek Viin Swidniki en Stary Mossor dôor da eerste piikkeldraadlinte van den vijand heea-gedrongen en de tweede linie genaderd. Toen do vijand aeze bew ging sewaar werd, opende hij een hevig geweer- en artillerie /uur en deed eea troep, ter sterkte van eea kompagnie ongaveer, een aanval. Bezuidea Stary Mossor heeft ena geschutvuur den aanval gestuit. Zuidelijk vaa Brzezmy baaibardeerde onze artilierie doaltreffend vijandeîijke werken in eea bosch bij het dorp Mitsjîstsjof en in de streek vaa S .vistelniki aan de Narajofka. Roemeensch geocchtsterreîn. Aan het front tôt dea Donau vuurwisseling. Lan,s den Donau was het kaim. ©P ZEE. Eea zesslagr in de Noorâzas. BERLIJN, 23 Jaauari. — Officiëel. — Bij eene onderaeming van deelen onzer torpedo-boôtstrijdkrachten kwara het ep 23 Januaii vroeg in den Hoof lea tôt eene botsiag met Engelsche lichte strijdkrachtea. Hierbij werd een vijandelijka torpedojager gedureada het gevecht veraield ; een tweeds werd na het gevecht do >r eea onzer vliegtuigea in zinkenden toestand geziea. Vaa onzetorpedobooten is er een door geleden avarij in zeen»od geraakt en is volgens ontvan-gene berichtea de Hollandsche havea Ymuidea binnengeloopen. Onze orerige booten zijn yoltailig met geringa verlie^en teru^gekeerd. De Chef van den admiraalstaf der Marine. Met den naam « Hoofden » wordt het Zuid-Oostelijke trechtervormige àeel der Noordzea (ongeveer tusschen Hoilaad en da monding vaa den Theems) bedoeld. BERLIJN, 24 Januari. — Ter vollediginj der officieele mdding over het gevecht tusschen eea deel onzer torpedobooten en Engelsche liehta strijdkrachten in dea vroe«en morgend vaa 29 Januari, worden sog de volgeade bijzoadsi* heden bekend gemaakt :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes