De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1029 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x061j5r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE BEITEIAJIR • DE LHMDWA6HT IjSsss. 236 28e !aar. ®.DôSpa®ve9Esteàv©st,*$ DS KLEIMS PAT3Î3T OanderJîg £ Oktobsr 1911. Prîfs 3 cessfîemea ; , )9 pwn< IPMIIII IWiiLiWW.WM^'^jUiriaW. im 'Ii.j'L' ,»U- wnawt*.^ 1 juii f^KSS^t 6«u •9% gfltsr* w **9 Jairvw#"*' • ■".V£ SUITSCSE B1E1GHT1X ?an het Qroot HooMkwastler Saraîa Daitsob. barioht. BERLIJN, 2 Oktober. Wsslsl^k krifssfositëel. Lasers Dun kroonprins Rupprteht van Beicren De aitiiltriestrijd was sterk in liet middea van het front van Vlaanderen ; tusschen Large-ma'Ck en Holleboke steeg het dikwijls tothevig trommelvuur. Onze stormtroepen hebben 's morgands ds Esgelschen aan het Polygon-woud tea Noorden de baan Meenen Ieperen tôt op oagevear 500 Satters diep op het terreingevccht teruggedion-gen, dat nisttcgenstaande lierhaaide s erko tegecaanvatien behouden we rd. Buiten baiang-veriiezen liet de vijand gavangenea in onza handen. Legergrcep van den Duitschen Kroonprins. Ten Noord-Ocst<n van Soissons aam de ge-vechtsbedrijvigheid loe. Voor Verdun was de vuurstrijd, in aansluiting van eene suksesvolle onderaeming op den Oos-telijkea Maasoever, levendig. Bij Bezonvaux braken 's morgends infanter'e-«anvalstroepen met pionniers door tôt ?an de achterste iicie der Fransche s elliog, vfraielden daar loopgrachten c:i keerden overaenkomstig bevelmft meer dan 100 gevangenea in huaue eigene : teiling tc-rug. Op het Oûstelljk krijgstooneel en aan het Cïaoedoaisoû froat b!ecf bij g ring gevechtsbédrijvigheid, de toa-Itaud onveranderd. Twseàe Duitsoîi berioht BERLÎJN, 2 Oktober (avondbeiicht). — In Vlaanderen e i voor Verdun iterka vuurs'rijd. Kle'ine infanterieaanvallen variiapen voor ons gunstig. In den laatsten aicht werden Loiiden, Scheerness, Ramsgatte en Dover opnieuw door onze luchtviiegtrs aangev^llen, In het oestea Ciets bijzondera. &FU -w. tut M * M m - Officieela Ooslenrij'ksche bzrichien WEENEN, 2 Oktober. • Op al de krijgstooaeelaa is de toestand onveranderd.Se esrloj îii M Oasten. Tarkasia beriohtaa : KONSTANTINOPEL, S Okt. — Atnbtelijk bericht van 1 Oktober : Kaukaflua front. Op twee plaatsen vati den rechtervleugel-Sektor misiukten door ons vuur vijandalijka ondernemingea van ruiteriiafdcsïingen. Van do overige fronten zijn tôt hiertoe gaeaa msldsas-waardiga mededeeiingen toegekanaeu. Balgaaraeh berioht. SOFIA, 2 Okt. — Ambtelijk bericht van 1 Okt. H&oadonisob troo.% : Aan verscheideae saktors van het froat rer-storinxsvuur, dat slechts op den linker Wardar-oever ietwat heviger was. In het Wardar-dal en in da Seres-viakte matige bodrijyigheld. Rï-mesîisoii froat : Bij Tu.cea en Iraccea spaa:zaatn a ilierievuur. Ooriog ia BSLSIS sa FBAMBIJI Fraasshrj barlo&tdn. PARIJS, 1 Ok.ober. — Artilîeriebedrijvlgheid cp eckele punten van het Aisnefront. Iîe-; Duit-scheoverval op de kleiao Fransche steiiiu^en in de streek van Ailles b.acht denaaavaller sîechis verliezen. In Champagne drongea Fraasche dciache-inenien in de Duitschs liaies tea Noorden van Ville-sur-Toarbe, veraieldon er schui.pl .aisen en roerden gevangsaea mee terug. Op .e bei ie M aas-oeyers was denacht gemerktdoor hevi^-e #riilierie-ak!io, o. a. tusschen de Maas ea Bez n-vaux.la den sektor van Forge poogden de Duit-sebers, na eea bevig bombardement, de Fraa-cha liiii s te benadereu ; zij werden oaraiddellijk teruggedrsven. Eene aadere pogia^ op dea rech'eroever is tevens rr.islakt. In Lorrriaen patree!je-on moetingen in de streek van Foillo. Do FrAnschea aàinea ge-vaai;enen. De vijandeiijke luchtvliegers hebben dezen cacht do streek van Baarle-Hertog beschoten, stoâfclijke schade veroorzakende en teren» ver-icheideae'slacHtofiers makendo. Dea 30 Septeraber werdea er vijf vijaadelijke îucbtvîicg®rs sesrge'aaald tijdeas lucatsevoch-ten ; zevea andere vlicgtoestellen zij a gan:ch ontredderd in de vijandeiijke liniën gerallen. Oaze bambarderaent-vliegtuigea hrbbear met Iprojak'ielen be.^aaid de spoorwe :st; tie en de kaatonnemaaten vaa Frasaoy-le-Graad, alsook de spoorwegstatièa vaaTnionville, Mezières, Dieuze. PARIJS, 1 Oktober. — Aaa het Aisne front, taiaelijk levendig optredea der artillerie in de sektors va a Laffaux, Ailles en ia de streek tusschen de Miette en de Aisne. Ten Noorden van Brayo heeft een onzer detacbementen, bestaande uit eenea officier en twaalf laaanec, eenen handgreep bewerkstel-lu.d tegen eene vijandeiijke loopgracht en heeft zoider verliezen te hebben onderga.in 13 krijgs-• gevaageaen mede gebracht. Op d»a rechler oever der Maas, heaft de vijaad, na eeae gcrwtlàige beschieiing, cenen aaa val bewaiksteiligd tusscheu het Chaume-bosch en Bezonvaux. Eia verwoed gevecht heeft plaats gehad in onzs voaraangelegea loopsracht- ea verseban-singsdeslen, welke de vijand erin .gelukt was te bezitîen; htt gevecht eiadigdc te oezea voor-deele.Oiiîe liaie is geheet ea gansch. hersteîdf'Wij bebbaneen vijftiect.'lkrijgsgevangeaen geœaakt. Afwiïselead kanongeschut op het overige vaa het fronf. Eagolaok Tssricht : L'JNuEiN', X October. — Dezsh morgend bij het Umken van den dag heeft de vijand krac'nt-dad'go ze steiliagea geborabarJcerd tusschen To'/.' r-Him'.et eu het Poiygonbosch. Da^rna heeft hij drie aïnvallcn bewerkstellijd. welke aile drie met verlicz:n werdea afg:slagen. De '-erste aaaval h ;d plaats tea Zuidea vaa Remelbeek ea we.d atges'a.iîea door oas geschut voofaleer de vijand onzs steilin^enkoa bereikea. Kort nadiea is de vijaadelijko iufantaiii over-! ge^aan tôt eenea aaaval der tweed i zijdea van j den we,; IJperea-Meenen, beschuï door esna | MENQSLWERK. - 4 OKTOBER 1017. 22 | GëSGHONOEN ili. TT_ 1 I . ■ L J1 . . I rv , I 11UC Un. CUiJ LVcl^l U Ig vvab UCt IjUUUIUI 1 J/41 ; stervende kind op de tafa daa/, dat geen geluid deed hcoien, e:i we!ks levensuren i.aar me; schelijke berekening sîechts nog weinige konden zijn, — faezatai da( geld ea fiog vee', vee! meer bovendien, w;:arvan deze papieren het bewijs ieverden. E'. haar eigeti gezonde levensiuït-ge kinderea ont-biak morgen het dage ijksch biood om iîi hetieven te kur;nen blijvan ! Maar ais zij lens een aanzieniijke som i am, iee.ide natuurlijk ! en haar hardvochtige, onveibid-delijke îchuldeischsrs betaalde, zich andere werklieden ea dienstboden aanschafte, ai der en beter vee kocîit ea de gebouvvea fin schuren vaa den Wedditîghof beter iniichtte en herstelde, zooals liet ia oude tijden geweest was ? — Zij kon het later met intiest weer teruggeveti. Zij wist het immeiF, de Weddînghof was neinde en ver de beste, hij biachtdubbe! ea drievoudig zijn rente op. Het zou dus zeker îjiet lang duren, of zij had de sem weder, die zij haren ciger.aar teiug kon gevaa.Maar aan wiea zou zij terugge'-e.i — wie wai de eigenaar ? Bat kisd —ea als hetstieif — de fïseus. De fkcus, die dea afgesto;-vei.e oumeedoois'ejjd vervolgde, die hem over g:octe zeeets had gejaagd e i hem in vreemde Iand#u, oadei vvoeste volksstam-men liet verwilueren — want zij ne gezond-heid had onder de cchade ijke invloeden van het ongewoae klimaat vieeselijic ge-ledea en zija Icveu oudeimijnd, zooals hij vioeger reeds ia zija ze dzaœe berichtea aan Wedding rnedegedeeid. Ea nu zou cîe schatkist erven ? Inderdaad eea lachende e;fgen»am, die miljoenea op zija gemak ia dea staatsbuidel deed glijdeo, teivrijl zij, Richard Weddingr's vrouw, mec hu'pbe-hoevende kindeien van huis tôt huis ging. Was het dan niet geheel in den geest vaa den overiedene gehandeld, zoo zij alies voor zich behieîd ? Zeer zeker ! Hij had immera reeds ia goede voorzorg ten nanie vaa Weddii g de gelden op verschillende bati-kiershuizea vasigezet ! Met onrustige, îcoortsachtige haast schudde mevrouvv Wedding een dee! van den inhoud der geid-tasc!) op de tafel uit ea begoa met be de handen er ia te woelea. Oorsproakelijk was zij m:3-c'aien vaa pian de sommer, na te teilea, docii de poging y/as eea steike be- ** « 4 O eu UU 'l Ul.lH proeviiig vaa haar geduld, eu de geld-ma .sa'jj scheuea zich onder hare handen te veimeerderen, zij groeidea tôt in het onein-diga aan, ea de tafel vras ge'ieel overdekt, het floakerda ea glinsterde voor liate oogea, aog altijd was de zak niet half geledigd. Met pibtselhig uitbrekeaden, waaaziaai-geii aagst vloo.-ï zj naar de deur ea schoof den gre ;delet voo". Zoo iemaad haar hier eeas ïeuaste ? Haar oogea foakeldea van eea nooit gezie \ vuur, haar ledematea siddeiden, ea haar handea trildea ia harts-tochtelijke onrust. Eea koortsachtige b!os lag op haar zooevea nog zoo bleek aaage-z'cht ea maakte haar tôt eea bavteemdeude verichijning : da edele rouwgesîaite in oaedele geidzucht over dea van goud blia-kendea geldduivel gebogen, da geheeie houdieg als die vati een op den loer liggend rooldier I Was dat waariijk nog da vrouw va-i eea Wedding ? Eea geluid vaa binneas-monds tellen kwam over haar lippan. getallen gingea te hoog, zij ko i het niet mec bijhouden ; ja, indien zij pen en papier bij de haad had gehad, dan zou het gemak-ke iiker gegaaa zijn. Maar weggaaa om dat te haien mocht zij niet, nee neen, den schat mocat niemaad ziea i chcmentan Renie- on artillerlemanschapcan, die onafgebfokea tr mdstichtenda bomnrei wier-pen. Die infanterie is bij poozeningelukt in oaz«s vooraangelegca postes to drinsea. Een dadelijke tegenaan-.al onzer «roepaa heeft ons onverwijld in het bezit RîSts)d -.an dien post, bij die geltgenhïid eeni^o krijgsga-vangenen m '-kende. Later in den morgend is de pogiaf om dieu aanval te veraisuwen mislùkt door liât vuuf onzer artillerie. De vijand heeft aaderzijds eenen raid oader-nomen tegea oaze loop^rachtea ten Onsten raa Loos ea heeft eanon onzer maaschappsa krijgs» gevangea genomen. Wanneer het vijandeiijke detachoment zich terugtrok langs Nlemaadsiand, werdh j achter-volgJ door onzs troepen, die hem aaBïieîeu ea hem dwongea den pas krijgs^ovangec jeaqmea soldaatlos te laten. Eenige vijandeïijks solûatoa werden gedood of krijgsgevangen «enomsa. De vijandeiijke artillerie is zeer werkziaia geweest gedutende den ganschea op oc» front tusschen het IJper-kanaal van Komea ea Zonnab«ke, alsook in dea sektor vaa Nieuw-poort. Onza artilleriebedrijvigheid aaa het slag-front werd voott<ezet. Den 29 Septainber was de weergesteHaais zeer oa^unstig, nochtans werden een zaker getal fotografien sanomen en waarnemingaa voor d» artillerie w;rden bewerkste'iigd. De bjinbar-di-ering van îuçhtvliegarsstatiëi!, va.n ammunitie-cepots en van steliingen ea iizeraa'.vegen, ga-bruikt door den vijand, is krachtdacig doorge-dreven geworJaa door onze luchtvliegers zoo-wel 's nachts als over dag. LONDEN, 2 Oktober. — De vijaadelijko ar.i'lerie ontwikkelde in den nacht tea Oostea en tea Noordea van Ieperen evecals in den sek'or van Nisuwpoort bemerkenswaardixa bar drijvighe d. Verders is er niets vsn belang te melden. Oostcnrijkseh-ltaiiaanschB oorldg Ztalian,asob barioliî. ROME, 2 Oktober. — Officieel bariclit vaa 1 Oktober. — Op de hoogvlakte van Baiasizza veraieuwda de vijand zijna pogingon iot aanval tesea de steliingen onlangs dojr oas vexo erd. Hij werd telkens glai af^e ia;en. Op dea Karst levendige patrcelj'bsdrijvig-hei !. In het Fumaial (AdAmello) werden vijandeiijke afde.lingen die onze st^-!liaj;ea tussc'ien Col Purte ea Col Fo vel Rosse zochttn te naderen, op do vlucht eedreven en door an lera pat oeljea vor.olgd, die zich in bezit s^Hen Vt»n zeer f;rootehoevee'hsJenschietbehoefieaea brandi toffen. Op 30 September 's nachts wierpaa vijaa.Ie-lijke vliegtuigen bommea op do be ■ ooado plaatS''-n Palma Nuov-">, Aquilfi?, Monf lcone ea aadere op dea Neder Isonzo, zoader stolia-Ljke schade ie verporzakan. Dâ vgrseharpte daikbootsn-soîlo|. BE1ÎLIJN, 2 Oktober.— Officie^': Nieuwo duikbooten-aitslagea ia h-t spsrgebiad rond Eiigeland : 21,00J brato-ragisterion. Van da ver-zoaken schepen werden drie grco:e stoombootea uit een sterk beschermd konvooi geschoten. De chef van den admiraalstaî der marine. ITsT ZWEBEIT Oatalagr vaa h3t niialstario. STOCKHOLM, 2 Oktober. — Het ministerïe heeft zija ontslig aangeboien. De koaing heeft do minis'.ers verzocht ia hua ambt te blijven, tôt dat het aanzo. k onderz?cht is. Het aftredea vaa de tegenwoordige konserva-tleve Vfgeering in Zvved-a komt niet onver-' wacht - ua den ultslair vaa de EuksdA&verkieziagr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes