De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

390 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp5011g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LJMDWACHT SSe jaar. Ntsm. 273 G. De Graeve» Keielvest, 3$ DE KLEINE PATRIOT Woensdag 15 Novembep 19î3. fit i .. 0% ■ Prljs S ceimemeB www 1 ■ I 9 a Buîtschs feerichîen ^an het Grsot HodMkwarti®?* BERLIJN, 13 November. Weshlijk kri]gstosneel* %egerf'ront van ojldmanrsohalk krnonprins Rnpprecht vnn Beieren Tusschen de An!;er en de Somme, af en toe *innige geschutstrij-i. Ons vuur dreef op het ter in vôôr onze stelling b'-zuiden Varlencourt rijandelijke infanterie uiteen en belemmerde troepenverzanu ling n in de Engelsche loop-tracaten tfn VVe ten van Eaucourî-1'Abbaye. Wij houden den Oostrani van Sail'y-Saillisel bezet. De Franschen vielen 's namiidags aan weerszijden van het dorp met sterke strijd-krachten aan ; zij werden afgeweerd. hpgcrs van den Duilschen kroonprins : Op een voorbereiding met het geschu^, 'en Woorden van DolIer(Boven Elzas), v«lgde een *oorwaartscbe beweging der Fianschen, die schter v«-lkomnn mislukte. _ "OostelSJIi krljgstooneel. BERLIJN, 13 November. Si esters van generaal-vcldmaarschalk prins Leopold oan Beieren : Tusschen de zee en de Karpathen, geea "Wezenlijke gebeurtenissen. JLeçer van Luit.-Veldm. Aartshertotr Karel. In het Gyergyo-gebergte ver»verden Duitsche fOosteni ij !:sch-iIon:,aarsche bataljons den tca Arsoeriior. De Russen vielen daar, alsoak «ÇP de hoogten beoosten Belbor en op den Ooste-fijken oever der Poetna, verscheidene malsa omhun v« rloren teuein te veroveren, doch J fclïianne jrogi-gen bleven vruchteloos. Ook op Ée bergen am weer?zij!en van den Oitoz-pas werden voorwaartsche bewegingen van den Vijand teruggcs'agen. Ten Nnard-Westen van ICampoloerg hebben onze troepen Candesti ver-Sverd. Ten Zuid Oosten van den Rooden Toren-|&.s en lan^s de Szoerdoek-weg, alsook ten fîoorden van Orsova; voerden Roemeensche ■Strijdkrachten hev:ge e ^naanvallen uit, die Jrun echter voîstrekt niets opbrachten. Zij leden schter bloedige verliezea en îietf-n weer meer <an IflÛO ffivanpfnp.il in nnzp. hanrien. oaïKamsen srijgsiaoneei. BERLIJN, 13 November. Leger front van generaal-oeldmaarschalk von Mackensen. Viiandelijke afdeelingen, dielangsdenDonau den linker vleugel onzer stelling in Noord-Dobroedzja kwamen verkennen, werden ver-dreven. Cernavoda werd zonder gevolg van op den linkeroever vaa den Donau beschoten. Ha&aâonisob, front In de vlakte van Monastir, krachtdadig %e-■chutvuur. De aanvallen van dea vijand naWj Lazec en Kenali en ten Noord-Oosten van Brod a/<l Czerna brachten den vijand aileen zware verliezen op ; de Duitsch-Bulgaarsche stellingen bleven volkomea in onze hand. * * * BERLIJN, 13 November. — Qf&ciëel : la den nacht van 10 tôt 11 November, zi;n Duitsche toipedobooten, tij-dens eene vert?enaingsreis in de golf van Flmland vooruitgedrongen tôt aan B.îlt'schport en hebben ©p eenen weinig ver-wijderden afctand, de insfcellin°;en vaa- dat Rus-sisch steunpu»t gebombardeerd. ÏH2RL1JN,13 November (Otficieel).—Vijande-lijke luchtvliegers hebben den 10 November tusschen 9 ure 30 en 10 ure 50 's avonds lokali-teiten en fabriekiaslellingen in de streek vaa de Saar gebombardeerd. Daar de bommaa gedeeltelijk in het vlakke veld « ieien en da» n-og gedeeltelijk niet onïplof-ten, w< rd er slechts oabeduideade schade aan-gericht, welke daareaboven geen hoejenaanii milifair belang opleverden. Daarentegea werden verscheidene woningen geraakten bij ieze ge'.egenheid werd een be-wo er gedool te Barbach, een andere werd âooAelijk en twee anderen lichtelijk geswetst. Te Sara*cmtind werd een huis vernield door eenen luchtviieger, die verdwaald was, twee bewoners doodend en er zes andere lich'elijk kwetsend. Een aanvaî tegen de lokaliteiten ea fabriek-instellingea in Lorreinen, welke denzelfden dag een weinig voor middernach paats had, had geen h»ogenafamd eevolg. Mo^ in denzelfden nacht hebben onze lucht-vloten 1000 kilos bommea geworp?n op Lune-ville. Nincv en hat vliemlein vnn Mril7Pvil 1 MENGELWERK.—15 November 1916. 54 m — Voor 't geld ! — Ach, zij heeft nog altoos hoop, dacht figura. Hoe fraai is Anna ; zij geiijkt vol-^^kt niet aan de dochter van eei^en armen Sft&fîjver. Men zou ze >-oor eene gravia aaa- S*n. Was ik Alfons Berger, ik nam haar tôt jne vrouw ai beiat zij zelfs geenèn cen-fem ! Lauva sloot de deur, ging naar de kamer en nam een tijdschrift, waarin de laatste «©«elle van haren meester was gedrukt. Met eenen hoornen bril op den neus, feegon zij te lezen. Een kwartuuis kon verstreken zijn, toen ftuiten gebe d werd. Be huishoudster schrikte. — YVie kan nog zoo ]aat kornen, peisde Ë. Als het raaar niet de dokter is, die terug- mt. Zij ging om de huisdeur te openen. Een g! oot deftig heer stond op den drern-pe!. Hij droeg eenen bril en eenen zwaren fcwarten baard. Zijne kleeding was zeer twierig. — Wat begeert mijnheer ? vroeg de ver-baasdc Lsura. — Ik verzoek mijnheer Groban te spreken. —Mijnheer Groban is niet t'huis,mijnheer. — I;5 bij op reis ? — Neen... — Dus slechts uitgegaan ? — Ja, mijnheer. De gioeiende oogen van den vreemdeling glinsterden door den bril heen. De huishoudster werd benauwd, en deed de deur haïf dicht. — Wacht, wacht ! riep de vreemdeling. — Indiea gij den heer Grobaa wilt spreken mijnheer, danmoetge morgea vroeg terug-komen. VVees zoo goed, mijnheer, mij uwen naam op te geven, dan kan ik aan mijnheer Groban zeggen wien hij morgen te ver-wachten heeft. — Vergeving : Maar mijnheer G obaa heeft eeue dochter, niet waar ? — Ja, mijnheer. — Deze dochter heet Anna ? — Ja, zij heet Anna. — Dan kan ik aan jufvrouw Grobaa de boodschap voor haren vader doen. — Ook de jufvrouw is uitgegaan, ant-woordde Laura. Ik ben de huishoudster en ontvang steeds de boodschappen voor mijne meesters. — Ik zal later terugkomen... misschien morgen ; mejufier Anna bevindt zich wel ? wnza vioien uunxmen-weipsis uojucu utsu-zelfdsn nacht hoeveelheden bommen geworpen op de statiegebouwen, op vijandelijke ammu-nitiëa-bergplaatsan, afdaken of loodsen voor troepen en vliegpleinen in de Somme-streek. Het gewicht der geworpen bommea bereikte hat oijfer van 6000 kilos. Nog lang nadien was van ver, de goed« uitsla? van het wcrpen «lier bocncaen zictïtbaar door groote uitgestrekte braudeu welke er door yerwekt werden. Offlcisels Oostaririjksohe barishlsn Oastelifk krifgstooiieel. Front oan den generaa.1 der ruiterij a&rtshertog Karl : WEENEN, 13 Novembar. — In hat bereik van Orschowa, op de Szurdukstraat ea ten Zui.l-Oosten van dea Roodea Torea-berspas, raadde de vijand tevoryecfs onze tr^p»a aan. Ten Noord-Wxsten van C'impolung" wierpen Oosteniijksch-Hongaarsche en Duitsche afdeelingen de Rutnenoa uit de taai veideùigda plaats Candeati. Beiàerzijds van Sosisero werdea verscheidene Rumeensche aaavaïen afgeslagen. In den seksor vaa Taigyes namen Oostea-rijksch-Hongaarsche en Sfruitsche troepen dea berg Bi ica-Arsuliror ten Noor len van Hollo. Aanvallaa van sleike Russische krachten die ten Zuid-Oosten vaa Tolgyes «a bij Beilor tegea onze kolommea op^evoerd werden zakten ineea. Léger front van oeld.na irschalk prias Leopol d van Beieren. Geeae bijzondere gebeu;teaissea. ISaliaaassh kpijgsîaaaasl. Niets van belang. Gebeartenfssen op Zea. In den nacht van 12 tôt den 13 baworpea onze zeeviieftuigea de fab iekinrichtinsea vaa Ponta Lagosciero ea da oaanianohtinjea vaa Ravenna met bommea. Het uitwerksel was verwoestend. In de oers o plaats werden raaksohoten be-komen in twee suikerrafStiaderijen, in de elek-triciteitsinric'ating en op de spoorwegbrug ea versch-eiiene brandea waargenoaaea. In Raveaaa wsrd het s:ati«£eoouw volop ge-troffea. Oaza vliegtuigea zijn oagedeerd terug-gekeerd. Vlotenkommando. — Zeer weî. — Hoe oud is zij thans ? — Negsutien jaar. — Goeden avond. De vieemielitig vvas verd^enea. Een zonderling bezoek, dacht de huishoudster. Deze man vraagt naar den wel-stand en den ouderdom van Anna... kennissea van dezeo aard be^aliea mxj niet. Hij w;ide haar zelve spreken en weigords mij de boadâchap te zeggen... dat is zeer verdacht. Jufïrouw Anna bewandelt misschien den rechten weg niet... Ik moet den inan nog iêts vrag«a, zoo kan ik hem met la te a heengaan... Zij ijlde den trap af. Toen zij den drempel der open huisdeur betrad, reed een rijtuig weg, dat voor de deur had gestaan, Laura zag een fraai gerij, bespan-nen met moedige paardea. Op den haogea bok ervan zat een baardige koetsier, die voorzichtig de teugels voerae, en achter op het rijtuig stond een lakei. Laura kon het nauweûjks gelsaven dat de vreemde de eigenaar vaa ditrQtuig was. Zij oogde het ver wonderd na en keerde vervol-gecs in het huis terug. (Wordt ooortgeset). ua oonoj in nsi ussisn, Torkach berloht. KONSTANTINOPEL, 13 Noveaiber. — (Ambtelijk bericht van 12 November.) — Op het Kaukasusfront hadden schermutseliogea plaais, waar bij wij in het voardeei bieven en een aantal gevangeaea maakten. Van de andere froatea zijn geea gewichtige gebeurteaissen te v^ï> meldea. Bulg-aarsîTi berloht. SOFIA, 13 November. — (Mededeeling vai| dea 12 November). ££as333.nlso!i front: Ten Westen vaa den ijzerenw#g Bjtslia-Lerîn levendige artilleriebedrijvigheid. Tea Oostca der zeitde liaie ea in de iaoa4iog van d-î Cze:na, heeft het g^veciit gansch den dag <a een deel van den nacht vaa 11 tôt 12 ïïûverab er voort» geduurd. Al de aanvallen van daa vijand werden af?e-slagen, eveawel is de vijaàd erin gaaikt stand te hoadea op de hoogten walke vooruit-sprong oazer stellineen vorxaen fa»n Noord-Oostea van het dorp Polog. Aan het Moglenitzafront, flauw kanoavuur en mijnbedrij vighe d, Ten Oosten van des Wardar en aan den voet van de Belasitza Plaaina, heerscht kalmte. Aan het Strumafroat kanoa-vuar ea schermutselmgea. Aaa 3e kuSt dut Egeezee is ailes rustig. Bameenflob front. Aan den Donauw is er niets nieuws. In da Dobrudscha gevechten aan da vooraiugelegea stellingen oazer troepen, zander evenwei hoofd-zakelijke gebeurtenissen te verwekken. Aaa da kusten der Zwarte Zee heerscht kalmte. Qorlog ia SSL1I3 sa ÎHMKR.H3L Fransohe bsrlohtan. PARIJS. 12 Novenber. -• Ten Noordea van de Somme hebben de Franschen tijdeas dea nacht eenige vorderingea gemaakt in Saiily« Saillisel eveaals in het oostelijk deel vau dit dorp. De Dni'schers hebben verwo-d heel d;aa streek beschoten. Ten Zuiden van de Somme hebben de Duit-schers een aanval uitgavosrd op ds Franscha s ellingen tea Zuid Oosten van Berny.De aanval werd gebroken door het Frausc'ae vuur. D« Duitschers, die er in geslaagi w«rea voet ta vattea in eenige vooruitgescaoven etementea, werJea er onmiddeUijk uit teru^geworpen do^t een leveadijce aanval der Franscne troepen. De Franschen hebbea hunae stellingen integraal behouden. In de sektors van Abfcùn-court en Sominecourt was de tfsschutstrij I buitengewoon hevig. Eea overvaî, uitgevoerd door de Fransche troepen op een Duitsche loap-graaf voor Armincourt, slaagde volsomea, Tus-schenpoozeode beschiatiag oj> bet ovariff froat-gedeelte, levendiger noci*aas i* de streek vaa h«t Fumia-bosch, op dea recbteroever dsr Maas. PARIJS, 12 November, avoadbfiricht. — Da Franschen hebben geheel Satîiy-Saillisel ver-overd. De Duitsche verliezen zijn zeer zwaar. Tal van lijken badekkeu dan grond. Het aant il ongewoade gevangenea bedmagt tôt nog toa 220 man ea 7 officieren. Ook zija er 8 mitral* jeuzen buitgemaakt. Van het overige froat aiets te meldea. En^elsoh borloht. LONDEN, 12 November. —3e artillerie vaa dan vijaad heeft zich gedureade don dag zeet bedri j vig getoond, in het bijz«der tn de buurt van Lesbœufs en Court l'Abbaye.Io dea vroegea morgend ea opnieuw in dea namiddag hebbea wij met succès een gasaanval gedaaa op da yijandelijke loopgrachtea ten Noordea vaa de Ancre. Overigens niets to vermeldea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes