De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

344 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 16 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vx05x27778/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LAIHDWACHT Nam. 264. 40* Jaar. G- D# Graefd, Ketelvest, lf. DE KLEINE PATRÏOT Dinsdag 19 November 9938 P^js S cantiemen ALLERLEI. 8» heer hurganaastar Max te Citai- Ds heer buricc.eeater Braun, de schepenen Coppiateri en Vander Stegcn, waren Zaterdag œoi>: end ten Stadauize rergaderd, toen eii het bexoek kregen van de» heer burgemetster Max, ila vargezeld wu van M. Franqul, voorzitter *»n het Natlonaal Komiteit. Het onderhoud der tw--e burgemeesters was «eer aandosnlijk en pprecht hartolijk. M. Max, die sederi eea vijftiental dagen te )0eslar (Oultschlasd) was, heeft van de revolutie feidaar gebruik semaakt om to ontsnappen en 3Be'gië ta bereikea. f M. Max Vrijdag avond incognito to Brussel fcinfekomen verliet Zaterdag de hoofdstad om î!?ooraleer zijne aamnrezigho d te Brus el zou fcskend zija, on verlangde erst ea vooral Zijne jlfajesteit don Koninff te begrotten. M. Max il San '» Bftebts te Brussel aangekomen, (. Tijdens het bezoek vai den heer burçe-taees'er Max, kwaœ icsgelijks da heer senator :Van Hoegaerden van Luik ten stadhuize aan. D» Balglsohe koolmljn-n. i De Belgische rexeerinjj hed vernomen dat de dDuittchars, vôôr den wapeustilstand, vetzaakt jhadden, ten gevolge het verzot van Amerika, de pe'gische koolmijnen te rernielen.De Belgische t»fe®riag heuft do regeering der Vereenigde Staten voor bare tusscUenkoasst bedankt. Qeneraal Lsm&a te Brnssel. v Hei schijnt dat do heldhaftige verdediger van ïLuik, generaal Lemaa, den Koning zal verge-f«ilen tijdens de .regerierende inocht oazer .Vorsten in de hoofdstad. Koninj Albert te Brussel. , ' Ztjne Majesleit Koning Albert zal Vrijdaj aan-Sftaaade zijne zegerierde intrededoen te Brussel. TrooaafstanA van Keizer Karel. i De Keizer van Ooslearijk h.:eft officieel yfs'andgedaan vaD zijnen troon. Tarngbear der bannolingea. { Te rekeneu van Dinsdag 19 November zullea Sroi&cn worden ingencht van Le Havre naar iîelgië \ooï h-.t vertrek van de Belgische administratifs ca het dipiomatisch korps. . De Belgîsohe treepen jfaebben hueme beweging begonnen op Brussel en fAntwerpen. Acderen zullea to Gcnt garaizoen ghoudet). ; Xr.sschen Ernssel en Oeat. t Taliijk zi]n de personen die van Brussel naar Cent komen. Op geheel den weg is het eon ver-jkeer van vluchtelingan uit de bevrijde streken »a op^eëischten, komeade van boven Brussel, Ole naar hunce hsardsteden in de Vlaanders /terugke^ren. i De iaatste Duitschers werden gezlen aan de tf>rug x an Molenbeek, waarover den tram van iBerchcm rijdt. Geheel de weg ran Brussel naar jGent iï berlagd, bijzonderlijk te Aalst en bmstreken. In verichilli£« dorpen zyn trioaaf-J»Ogen opgericht. T« Brnssel. ^Brussel is bijna oatruimd ; slrchts op de iRogierplaats staan nog oen vijftigi.al Duitscho wageos. Vrijdag avond werden de oerste Fransche toldaten en e:n B'l^ischo officier aaa de Beurs Rvnav.iJ >i . i UUJI 4 iiimKniv>>aiiw ii»ijiijinp.II. ■ «>>»' 1 — . i_*. n.,. triomfanteliîk rondgedrarea te midden der toe- ; juichingen van da ontzaglijke meaigto die daar vas toogostrooœd. Italiaansche «oldatea die daar aankwamea verbroîderdon zich met voornoemde soldaten. Op zeker oogsnblik moeston ook de Verbonden soldaten tusschonkomea om een Dui!»che soldait te beschermen en het publiek tôt kaimte aan te zetten. Sameakomstan la da koniaklijke realàeatle. KonlDg Albert heeft Vrijdag op hetkaste»l van Lophem. de heeren Levie en de Favereau ontvacgcn al s ook MM. Delacroix, Ryckmans, Eugeen Hansstnj, Jaspar, Tibbaut, Neirinok eoon, Paul-Emiel Jansoa, Albert Mechelynck, Anstele, Bertrand, Pastur en Wauters. Met ieder dezer personen heeft ZijneMajesteit een lang onderhoud gehid. De soaa vaa den krooaprlas. Het BerlinerTagebla.t bevesti^d aat ofiieieren-luclitvaarders dtn oudstenzoon vaa den kroon-prins per automobiel ia verzekerde b:-waring h'bben gebracht. Prias Wilheloi-Frédéric is 12 jaar oud ; men zegt dat den Keizer ten zijnea roordeele troonafstand had gedaan. Het lot vaa âaa Keizer. Vol^ens Engelsche bladen zoa den Keizer door de rechtbanken van gemeen recht moetea gevonnisd wordea. EieziagrealnSnselaad. — De Eagalsoha WerîUledsa Part'j. De Engelsche kiezia^en zulten Zaterdag 14 December p!aats hebben. De Werklieden partij heeft met 2,117,000 stem-men te en 810,030 besloten de regeering (e ver-laten bij het sluiten van den huidigen zittijd. De partij heeft eenstemmig besloten te vragen: 1. Dat de werklieden vertegenwoordigd eouden zijn in de afvaardiringen der oorlogsvoerende landen met het vredesverdrag gelast. 2° Dat eon werkliedenkonKres zou bijeen-komen tezelfdertijd al3 de viedeskoaferoncie oa ia deze'fde stad, 3° Dat het Gouvernemnt tu^schenkome om de uitvoeriag der twoe voorgaaade wenschen te u nr rr e\ rvs a i 1 Ir^n - De terugreis van M. Braun. Te Herbestahl kwamen wij met veel moîlte aan, waar wij oindelijk esn huurhouder ain-troffen die ons voor honderd mark naar Verriers overbracht. Daar, geene treins naar Luik ; we nemea den elektrieken tram tôt aan Pepinster; — daar eon rijtuig voor 80 mark tôt Trooz ; vervolgens per elektrieken tram naar Luik. Te Pepinster liep 't gerucht dat keizerWillem zich te Spa gezelfmoord had. Te Luik ontbijtende, ontmoette ik in een restaurant M. Francotte, gemeenteraadsli l en een Franschman M. Rooman, die de Gardénia ran Antwerpen gesticht heeft, Om 6 ure vertio t een bommeltroin naar Brussel. Hij hid echter 2 1/2 uro vertrajing. Hij was stampvol. Ik alken kon er n^g plaati ia vinden. Gsen enkele simpsle soldaat had willea ops'aaa voor den officier Scharnack; deze had in de statie eenen bak genomen dian hij in den couloir steïde o.n er op te ziUen. De soldaten aoholdeti hem uit voor >zwijn« en ean hunnsr roor « dief ■ oaidat hij den bak tôt zjtsel gi&omsn had. Ik dacht dat hem slccht zou vergaan, maar Sehàrnack ant\roord4e niot. In de nabijhsid van Tleaen bleef de trein 4 tôt S uren staan, daar de spoorweg remield was bij middel van vliegerbommen. Dan konden we voort tôt op 1 kilometer afstand van Loir an, waar ook de spoorweg vernield wa3 's avonds te voren tusschen 8 1/2 en 9 1/2 ure, juist op het uur dat wij atouden aangekomen sijn, had onze treia om 6 ure moeten vertrekken. We zijn te voet naar de statie moeten gaan ; we kwamen er aan om 7 ure. De statie was op sehrikkelijka wijze rerwoeit. Wagpons met ammunitia waren door rlieger-bommen geraakt en waren in de lucht gevloi^en. Twee treinen met gekwetstan, daar dichtbij staande waien vernield on tr waren honderden «lachtoffers. Da buurtspoorweg Lsuven-Torvuren was ook door het bommenwerpon ontredderd. Dank aan M. Claes, sehspene van Leuren en Kamerlid. kon ik voar 105 frank esa rijtuig krijgea dat mij te Torvusren afzotte om 11 1/2 ure. Na een uur wachtens konden wij den tram nemen. Ik had vruchteloos aan melkboerea ge^raagd mij naar Brussel te voerea — ze reden allen naar Leuven toe. Ik kwam om 2 ure te Brussel aan. We moasten ons aanbiedsn op de komman-dantur. Daar vernamen wij dat de gouverneur-generaal aangehouden was, dat het gezag was orer^egaan in handen ran een komiteit van soldaten en werklisden, en dat wij ons moestea be^even naar het bureel der passeportea op de Koainklijke plaats. Om naar Gent te gaan was ge_m paspoort noadig, maar men dioade ta wachten tôt de vijandelijklieden gestaakt waren.. Het was 3 ure. Ik ging naar het stadhuis ea on*moe'te er rerschsidene notabiliteitec. Mijn broeder Alexaader was juist weg ; ik heb bij h;m den avond doorgebracht. In den avond werd het «Café des Boulevards» door de Duitsch^r3 b«s»ormd, dte bîwesrden dat er van daar uit op hen geschoten was. 's Anderendags woonda ik eene zitting bij Tan den gemeanteraid om 4 1/2 uro. M. Japson de d er verslagovor zijn bszoek aan Koning Albert te Lopham den 11 November. hij zegdedat de Vorst dsa 13 zijne iatrede zou doen to Gent. Ik had misschian dien dag te Gent kunnen zijn om Z. M. te ontratigen, maar weteade dat M. Anseele ailes had gereed gamaakt, had ik liefst dat hij ds plechtirheid voorzat. Ik kwam dou Donaerdag 14 dezer, te Gent in auto toe. Het 7de regiment artilferïa. Het 7da regiment artillerie, onder barel van kolonel Mercier, nuteGast, heeft eene roem-volle blidzijdein degeschiedenis van den ooilog. Een zijner groepen werd niet minder dan 5 maal op de dagorde ran hot Belgisch leger gebracht. Geheel het regiment hesft dezolfde eer verworven, vanwege het 34* Fransch legerkorps om zijne schitterende deelneming aan de laatsto operatiën. Daarbij heeft het regiment het Fransch Oor-loïskruis mst ziiveren rerguldo ster bakomon ea 45 kruisea zija ter beîchikkiag vaa kolonel Mercier ges' Ai. ! Deze iieefczo gister aia de Terdisastelijks'.a zijner mannea ter hand gesteld voor het froat van 't régiment te dien eindeop St-Pieterspleia bijean geroepen. Da plechtigheid had plaatê voor generaal Tack di3 daama het regimsat voor hem heeft doea de&leesen op den Koutor. 1 ... Belangrijk b^richt aan do krijgsvôrmiakten. Wij verzoeken al da invalleden zich zoohaast moselijk bij dan heer « commandant de plac ), » Leopoldlaan, 71, aan te bieden. Van daar zullea sij naar Brugge gestuurd worden. Al de invalieden, die mescen voor lichameliike redeaon, deze reis niet te kunnen ondernemea of die twijfelen dat^'j no>' voor he' leger zoudea geschikt zijn, worden verzocht zich op ons bureel, Bagattenstraat, 6, aaa !n bieden, 's mor^eads ▼an 9 1/2 tôt 11 1/2 ure. Wij zullea hun dan d« noedige inlichtiagen vorschaffen. Het Bestuur van het Komiteit » "N Hulp aan Knjgsvermink'en. 3 T S 'H,F3'£ . — M. Eduard Van Herreweghe, leerling "aa St-Amandsgest'cht, zoon ran don heer no'ari» Van Herrewege ea vaa Mevrouw Jostp;in« Taclman, goboreu to Gent, den 29 Juîi 1898, vrijwillijjer in het Be'gisch loxer, in^elijfd bu het 48 lanciers an oprolgenlijk gedetacheera bij het wielrijderspeloton ea het mitialjeuzea p«!e'on van dat regiment Na een horstellings^orlof uit hooflo eenar bronch ot, opgedaan in de loopgrach'oa, werd Brankardier bij het eerste regiment jag^rs t< voet ; onderscheldda zich d n 17 ApriL 1918, ia hEt gavecht van Merckem, en w^rd, wegenj schitterende dad^n veraerd mat hetoorlogakrui% Doodelijk gewond dea 2 Oktober 1918 ta Oost-Nieuwkerke (kanton Passchendaeie), door eoa granaatscherf, terwijl hij cecea gekwetste wsg« droeg, en naar he' hospitaal rau Hoogstade over-gebracht, bezweok aldaar den 8 Oktober 1918. Rapport van den kompagoiebevelhebber : ..... Allen zîgen een voorbeîld ia hem, dia immer bij de hand wa3 om zoo spoedia mogelijlc aan zijne makkers hulp te brengaa : zijnj krach-tan begaven hem, maar niettemin wiïie hij da taak die hem was opgedragen ï-olbrengen. Ik begroet in ham het stoftelijk overschot vaa eenen model-soldaat, waarvau de kompagnia eea onvergetelijk aandsnken zal bevvaren. Laatste brlef van d«n afgestorvene (aan eenea vriend). Front, 26 September 1918. « Met haaît, vôôr het offensief. Binnen 24 uren misschien zal ik gekwetst of gedood zija. Dat do wil des Allerhoo .sten ge-schiede ; ik ben gereed. Ik bea gister ta communie geweest enheb mij niets to vorwijten. Indien ik sterf op het slaeveld zal het zija bij da vo'rulling vaa mijnen plicht, voir ons iaad. Vaarwel dus aan allen. Troost mij ne be-mindîn en zeg hun dat zij fier mogen zijn ovat hun geliefd Warije, gedaan bij de bavrijding van het o/erweldigd land. Moed Lieve vrien* den het is de stond van de zegepraal. Ik omhels a (get.) EDUARD. P. S. Enkele Iaatste wil : Ik verlan? bagravea te wordea, ter plaats waar ik «erallon bea, ia 't midden mijner wapeabroed-rt voor 'tVader-4 land gesntuveîd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes