De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

607 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44n49w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

s?* mm |MI .11 .11 . Il mur <r—- Vrijdaj? SB îfovemkr 1915 W .281 DE GENTENÀÀR = DE LÂNDWACHT DE ELEINE PATRIOT Eupeeîen te Cent np lâ Ketelvasi filîicieÉ 1Mb tendit! i. B!jvo®S9«l tôt de Vérordaniag W° 81, § 1. De t kst van § l verkrïjgt het yolgeade bijvoegsel : « De Haaçsche Conventsen r.ijn fcuermede n^tuurlijk ni< t bedoeld*.» Gent, den 21 November 1915. Der Etappemnspçkteur, Geo er aileutaa^t. a. Bïivoagsel tôt de V^rordaningon betref- iende verbod van uityeer (Varorue- niugsbl&d 11° S, bltuU, 38). De uitvoer van aile sooriea vaa vet uit h«t Etappen bie 1 zonder vergunniag van aen « W rtschaftsausschuss der Etappemnspektioa 4 * is vefbod n. Goût, den 13 November 1915. Der Etappeninspesteui, von UNGER. General leu u -.îit, III. VERORDENIIG bstreifenâa hot verbod va» gabrulk vaa malkroom. § I. Het is verbolen : 1) Ro m in har.dels- en nijverheidsbednjven voor het bak'en ta gebruiken, 2) room in d n handel e brengen, uitgenonjœa voor het verv ardigen van boter, 3) slagrcom, alleen of in sam"nstellingen in ban etbakkerijen, h?rbe-rgen, drank- en . huizenalso' kin verfrischingslokalen uit terelken. De. voorschriften van §1,1 tôt en m 13,w<>r en niet .toeaepas op lazarettea, ziekenhutzen, genezingsii steîlingenen gelijksoortigegestichtea, voor z overre het be'reft vervaardiging en uit-* rei :ng van gen' eskundig voorgeschreven roedsel aa> ge vonden, ai k -a of b.ers'e lende zi^kea. § II. Wordt met ten hoogs te 3000 mark geld-boete of mit ten hoogsie één jaar gevangenis gestraft: 1) egene, die de bef alingen onder § I, 1 tôt en met 3, overtreedt, 2) die opzetteii;k eetmiddelen verkoo.pt of aan-biedt of op andere wijze verhandelt, weike - ioebereid zijn iu tegenstrijd met de bepaliagea onder cijn r I, 1 tôt en met 3. Gent. den 13 ISlovember 1915. Der Eta; peniaspekteur, von UNGER, Generalleutuant, IV. Bmimumm Het postkeuri igsbureel der Etappen-Inspektie, tôt hierioe in 't Paleis van Jusucie, en 't poat-bemiddHing.buree! der Etappen-Kommaadan-tuur Gent, tôt h>ertoe Kouter 5, verhuizen dea 1 iiecember aan>taande naar het ' hoofdpost-gebc.uw aan den Koornmarkt. Gent, den 22 November 1915. Der Etappeniuspektear, von UNGER, Generalieutnanr. MISBRUIKENI Een lezer uit h«t Land van Aalst heeft ons eenige opmerkirigen gemaakt, de voedingskomiteiten betreâende ; wij willea daarover eemge woordjes zeggen : De lezer meeot dat wij betwisten dat er tniflbruiken in aommige voedingskomiteitea bestaan. Vt-.ci oo'ing I in't geheel niet! We weten dat cr reeds uitgeroeid aijn — we zijn overtu'gd dat er nog bestaan. Onze lezer meent dat het nietdààr ia waar de diensten bewpzen worden zonder ver-ge'dii'g dat er het minst m^sbruiken bestaan — integendeel, meent hij : riiemand kaa werken zotider vergelding. Hij heeft ge ijk ! De bedienden der Voedingskomiteiten dieu en betaa d te worden. Wezijndaaimede t akkoord ! Als we spreken van onvergelde diensten dan mêeîien we die, bewezen door de ledea ▼an het Voedirigskomiteit, wier mandaat kosteloos is. De voedingskomiteiten zijn gemachtigd de waren duurder af te leveren dan ze die inkoopen, juist orn de noodige kosten en loouen te betaien en een hulpfonds te stich-ten — niet om eene wedde aan huuae ledea toe te kennen. Dat daarin ook misbruiken bestaan, daar-aan twijfelen we niet —dat degenen die er kennen ze aanklagen bij het ptovinciaal komiteit. De ingezetenen, zegt onze lezer, die het voedingbkomiteit uitmaken, zoaden van hooger band moeten aangeduid zijn en ondev de verschillende partijen gekozen. Zeer juist 1 In den tijd dat de voedingskomiteiten tôt •tand kwamen was de verwarring groot en het veikeer moeieiijk. Toen het provinciaal komiteit bepaald ► &rwmk. WiW»n «il vmmmry itrw»Mr.imrevm****-' jfesticht werdheett het voorare^ebreven dat m eike gemeente een voedingskomiteit moest gevormd worden, en dat aile paitijen erin moesteo vertegenwoordigd zijn : ledeu van het gemeentebestuur mogen er g een deel van maken. Die voorschriften, die nagenoeg beant-woorden aan de werfschen "an on ïen leaer, zijn nog aîtijd van kracht. Dat ze met overai nageîeefd woiden is wel mogelijk. In sommige gemeenten weet men zeîfs niet, zegt onze le^er, welke personea lid rijn van het Voedingskomiteit en a ies ivordt er afgehaspeld door eeu of twee perso ieo,-: hoofdekens oiider een matse I We gelooven het zeer wel ! Het waie goed dat de naraen der 'edeïi van het Voedingskomiteit uitgepiakt waran aan het gemêeniehuis of in de p;aats waar de waren worden afge eve d. In a!ie geval men kaa zich wendea tôt het gewestelijk komiteit — onze lezer tôt dat van Aalst, — men zal aile verlangde inlich-tingen bekomen. Onze lezer heeft geene bepaaîde misbrui-en aangehaald, noch pîaasen, noch per» »onen genoemd. Een onderzoek kan op onbepaalde klach« ten niet geopend weden. Het provinciaal Voedingskomiteit heeft een groot getal toezichters in dienst, juist ©m de misbruiken te voorkomen en uit te roe>en ; toch woekert er onkruil voort. We moeten hier echter waarschuwea tegen stiaatkiap en veronderstellingeu. Dikwijls hebben wij zelven hooren zeggen : A's die en die dat doen; — 't's dat ze weten waarvoor — ze trekkea vooizeker wel dit of dat. In een tweeden mo'id, ging de veronder-fitellintr over tôt zekerbeîd en weldra was het de gemeerue road dat de heer X... als lid van het voedingskomiteit in eeuen vettea ' kaas was genesteld. Bij onderzoek bleek datgerucht van allea gro id ontb oot. Nog ee> s : dat er misbruiken bestaan, daarvan zijn we ovcitu'gd, maar we mis trouwen het « hooien zeggen ». Het Provinciaal Voedingskomiteit en de Lar.dbouwersbond doen al wat mogelijk is • om ze te bestrijden. Ze vragen niet beter dan dat degenen die er kenuen ze hua zou-den kenbaa maken. Om te sluiten : we zijn de gezvvorsn ver-dedigers der voedingskocniteitea niet; we steilen enkel valsche bebchuldigingen aan de kaak, ais we dat kunnen. «.nw« -, ■^;a£H!QSMPEWMM«r»'1'' «■ Qemeenteraad van Oent. Zhting oan aa November igi5. De Raad : Stelt vast op de somme van 1474 fr., de yeideelingsroi der oukosten gedaan, voor de kuischirig van dea waterloop a° 10 (Kortrijkjchepoo't). Hernieuwd het mandaat van den heer i. Pankoek, als iid vau het Weidadigheids- ureel. Machtigd het Col'ege de noodige schik-kingen te nemen om de plaatsgeldea in 1916 in eigen beheer te innen. Neemt kennis vau den bvief wasarbij da heei koiïsal Kuyk de daakbetuiging van H. M. de Kanii.giu der Nedet landeu over-maakt voor de gelukwerischen Hiar ge-«temdter geiege..he'd van Koningindag. Benoemt atgevaardigden van dea Raad bij : a) De stedeiijke melkerij ; b) Het werk-huis van timmerlieden. Benoemt eene delegatie met îast om eeue reeks voorwetpen aan te duiden welke door de siad zouden kunnen aangekocht worden in de Tentoonstelliug-Pnjskamp van Speel-goed.Stelt voor deze aankoopen een krediet van 500 fr. ter beschikking van het kollege. j InSichtingan — Inlichtingea worden gevraagd over de vol-jende soldaten : Edmond Bufiiens vaa Qu arc mont, soldaat bij het 5e liaie. François Van Glabeke van Euyen vraagt telichticigen over zijnea zooa, Akwrt Rene, •oldaat bij het Ie lmieregimeut. Autwoord sturen aan De Landwacht. Henri Cardijn, 6eregimentkanonrciers. 6®leger-afdeeliug. Antwoord sturen aan De Geatenaar-De Landwacht. — O.er d 3 vol<ende personea worden inlich-ticgengevraagd door hunne familie : J. Van Eeckaute, woaende Korie Koesiraat, 28, Gent, vraagi inlichtfngen over de famille E. Lefevere, woneade steenweg van Meenea. Antwoord sturen aaa De Genteaaar, Ke elvest. — August Francis en vrouw, landbouwer te Waasmun .ter-Proefstatie, vragen iniichiingen over hunne ouders Joannes Stenting en vrouw. Antwoord sturen aan De Genienaar-Oe Land* wacht. — Men verlanpt nîeuws nooens de kinderen vaa Henri Terbeke uit Middelkerke (Madeleine, Eduard, Pa.xia en Alfons), waarsehijnlijk in gesticht te Gent. Antwoord Peperstraa:, K1. - Maria Schepens, wonende Hundelgem-schea strenwe,'. 70, Mfirelbeke, VTaagt iaiic!)-t gen over de Wed# Eug. Vaa Wy^sberge-Wîliaert, wonende Nteuwstr*at, Thourout. Aûtwoord a m he( blad De Geatenaar. — Romanie Velle, bij M. nataris Van Hqmel -ryck, te Dendermo-ide, stelt het goed en vraagt in'ichtiagen ov-r hare ou lers en fdmilie te Ichtegem (VV.-V1.) Anlwoore' sturen aia De Laidw, \éht. — Henri tVTaertens van Koolskamp en Richa d Foulon van Mouscron (4e regim.) b dden krij :s-cevangene.i te Darmstadt vragea nieuws over hunne familie. — Maria Crîel vraagt inl;chfingen over hare nicht Margaereta De Coninck, dochter van Adoif De Coninck, klocfm iker te Evergem. Laatst gewoond Villa des Ondes. Coxyde-Baits. vosTsat.. la da A. R. A. la Ganïoiaa. — Zondag aan-utaaade 28 dezer om 11 ureri Sporîiag Cl .ib II tegen A. R. A. Gantoise II ; inganç 0.10. Om 3 1/4 ure voort ^etting vaa het kampioena >tx Vriendsca<ip t?gen Sparta, die eeaen v rbeter-den ploeg in lija zal steilen daar verschoidene aieuwe spplers inteschreveu zijn. Schsid s-rech'er Van Houtte. — Herkansing van deu voetbal-maich tusschen de eerste eiftallen der clubs Nevele « Immer Voorwaarts »-Land :gsm « Vol-harding #, op Zondag 28 November, begin o a 3 1/2 ure namiddag ; ingang 0,15 fr., gewooa plein. De laijgîgevaagenen zul ea aiet vergeten wotden. Gez en omïren' dezelide sterkte vaa ba.de elftalleu, wordt een hevige strijd ve, wacht. . ■ i» OERHCHTSZAKE^ RECHTBANK VAN GENT DieiataHan. — Alfons Thienpont, daglooner te G at, voor di.'fstal van een rijwxel, tea nadeele vaa M. Louis De Pr&etere, van Gent, 4 maand en 26 fr. — Kamiel Vercauteren, aardow^rker, zonier gekeade woonst in Be gië, krij.;t voor dlefstal gepleegd te Ee;»loa dea 2i Juni 1915, ten nadeete van VI. Aeixè De Bruyae, 3 maial en 2o fr. E'irrooi.—Jules Rampelberg, schildersgast te G-nt, voor eerroof, 1 inaa.id en 26 fxaak en voor onderhoud eeaer bijzit, 75 fraak boet of 21 daaen. Slagren. — Jules Vaa de Velde, daglooner te Eeck , voorer,;e slagea aan K owel ûa Rycke, vaa Nazareth, 2 maanden en 50 ;r »sik_ BEROSPSHOF VAN GENT. Diefatallen. — Madeleine Rob«»vn, werk-vrouw te Kortrijk, die ten nad -ele van M. Lea Ctarysse, eene som van 60 fr. had gestoien, werd door do rechtbank vau Kortrijk" verwezen tôt 1 maand gevang. lu beroep wordt het vonuis bekrachligd. — Kamiel Roels'raete, van Kortrijk, die tea nadeele van Juliaaa De Rycke, een uurwerk had gestolea, werd door hoogergînoemde recht-ban i verwe^en tôt 1 maand en 2o fr. Het Hof heeft bij verstek het voaais vaa dea cers en rcchter bekrach g i. - " « Qrërsirmmm^i in Sibîiia. Uit Palermo wordt getneid, dat in Sicilië, ; tengevolge van ovemoedige segeiis en. wervelwiuden, erge oversuoomiagen hebben plaats geliad. De spoorwegliju Cataae-Palermo is op eene lengte van 40 kilometers geheei vernie-tigd. Bruggen werden weg^espoeld, de lan-den verwoest ; onteibaar zijn de huizea die zijn iagestort. Ook een groot getal personea z«jn veidronken. Te Burga zijn twee stapelhuizen van wijn en eene kazerne ingestort. Nieuwsglerigen die te Lïcata in massa op de brug stondea, om de groote snelheîd van het vooi tstroomende water gade te slaan, werden allen door den stroom medegesleept to«n eensk aps met gewe d de groote btug door de watermassa instortte. Meer dan 10<» personen ziju omgekomen. . Te Trapain is de kazerne ook ingestort. De zee staat hol en het slecht weder duurt voot. Het is zeer moeilijk om die geteisterde steden hulp te verleenen. — 1 i Ulf da ¥ini2»dars. Ëekloo. — Openbare en kostelooze ooor-dniokien over fruitboomteelt en groensel-kweek door M. De Loof, staatsvoordracht-gever te Gentbrugge, om 4 ure namiddag les over fruitboomteelt en om 5 ure over groenselteelt in de stadsschool Raemstraat, op de volgende zondagen : 28 November, 2 fanuari, 23 Januari, 6 Februari, 5 Maart, 4 J uni. Eine. — Ooerreden. — De genaamde De Ryck, knecht bij den voerman Bernaeit, die met zijnen wagen langs de baan van Gent reed, stuikte onderwege van zijn gespau en viel onder de wielen, die hem over do beenen reden. Het slachtoffer we d erg gekwetst en met een rijtuig huiswaarts gevoerd. STADSNIEUWS Bnkkersbelangen (Klaasteest). — De verdeeling der bloem noodig tôt bet bakken der specalatie zal op de volgende dagen plaats hebben telkens in de zaal Rhetorika (Parnas.-.us), Oude Houtiei, Vrijdag 26 November voo- de leden der bak-cers* maatsebappij « De Veieenigde Bakiers » (iokaai Haiewmd) e>i de bakkers niet lede» der le, 2e, 3e, 4' en 6e wijken. Zaterdag 27 November voor de leden vaa « Den Gentschen Bakkersbond » (iokaal Boei ) en de bakkers niet-leden der 5e, 7e, 8e, 9e, 10e en 11e wijken, alsook vooi de kon-fiaters van Ledsberg, Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Wonde!gem en Mei e'.beke, iede»en dag van 8 tôt 12 en van 2 tôt 4 uur. Iedere be^nghebbende wordt verzocht op de zak voor inpakkiug een kaartje met zijn adies vast te hechten. — Te eerkrijgen bij al de verkoopers Antoniusalmanak fr. 0-10 en Reynaert De Vos, fr. 0-15. — ïï ik oor Ds Daok'ïr, tandoseester, vroeger Oitogracht,27,/iu Steendam, 5;,Gent. Raadpleging van 9 to' 6 ute. Te Eekloo, Groote Markt, 44, den Donderda^ voormid-dag van 8 tôt 11 ure. Behandeling zonder pijn. 4624 — Tentoonstelling-Prijskamp van speel» goed, ten staahuis». — Zooals wij geîchi e» ïen hebben, we>d de^e tentoousteliirig Maandag, zo :der de minste plectup egiag, geopend voor het publiek. Zooals wij zegden in ons numtner vasi Dinsdag, is de Tentoo istelling oppèrbeat gelukt en mag zij, onder mear dan een opzicht, eene wezenlijke veropenbaring ge oemd wordeJ. Zij wordt zeer druk bezocht en met ge-noegen zal men veraemen, dat er den eer-sten dag, voor 1175 f^ank en 90 centiemea speeigoed werd verkocht, zonder eenigea aftrok voor de vertfaard4gers. Bestellingeu van voorwerpen werden gedaan voor een totaal van verscheidene hoa-derden franken, en talrijke voorwerpea werden vijf, acht tôt tien maal aangevraagdi voor de reproduktie. Wij mogen ook met genoegen melden dat de gemeenteiaad der stâd Gent op voorstel van M. De Weert, schepen vaa schoone kunsten, eene toelaag ■/a.i 500 fr. gesteaid heeft voor het aankoopen va i zekere voorwerpen weike m beirekk'ng staan met deo Gentschen haadel of nr.verheid ofwe! met de Folkïoristische ge chiedenis der st-d. De voorweipeu welke toî heden door de stad aa.jgekocht werden zijn : de voor.stelling van het l eldeweik : 1° De melk oor de kleinen, door Mej. Al'ers en M. Dubar ; 2® Eene volledige verzameling Spe Igoed is tinwerk, door het buis De Kegbe' ; 3° Een if-root dorp, door Mev. Ocket-Datry ; i® Frœbeltverk door M. Van d<j Wincket, en 5* Fig-uren door M. Van Huffel, bouwkua-dige.Wanneer de tentoonstelling werd op touw ge«et, wesd er beslist een aantal prijzen te verleenen tôt een gezamen.ijk beioop vaa 500 frank; welnu de bij val der tentooustet-ling is zoo volledig, d^t het bestuur het bedrag der te win- e i prijzen van 500 fraak op 1345 frank heeft gebracht, weike ver-de^ld worden a's volgt: Een prijs va i 50 frank ; 24 prijzen vaa 25 frank ; 23 prij/.en van 15 frank; 18 prijzen van 10 fsa ,k eu 34 p ij/;en .au 5 fta »;<. Dat ailes zegt meer dan lange artikeîen en bewijstdat demrichterseen werkcebbea aangevat dat niet alleen schoon, lief ea nuttig is, maar dat wellicht, — wie weet, — eene nieuwe nijverneid zal doen on'.s.aan, waarin talnjke personen eeu eerlijk bestaan zouden vinden. Het komiteit heeft op korten tijd wonde-ren verriebt, m<ar de voo'znter iVï. Hend, Keurveis, d^e tevens de ontwerper der ten-too istelling is, ste de zich van 's morgends tôt 's avonds onverdroten te pande en ver-dieat eene gansch bijzondere meldii.g. Opsommen eû beschrijve.i wat al schoons, nuttigs en ieenijks er daar te zien is, zou ons te ver leiden, doch wij moeten uitzoa-dering maken voor eenige inzendnigen. De reeks poppentafei eelen, welke door Mevr. Dutry-Massy werdea ingezonden, en gansch de lengte van den linkermuur der groote zaal innemen, zijn verrukketid. Men krijgt daar opvolgenhjk te zien landeiijke tafereelen uit Rusland, Grieken-land, Noorwegen, Algerië, Italië, China> Zwitserland en Holland, welke verbeela worden door poppen gekleed in de kostumen van genoemde landen. Die serie tafereelen is wel het liefste ea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes