De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

644611 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 03 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4j09w0d446/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT 33e iaar. — Bareeïsîi te Ge&îs KeteSvesi» S8. 3DB lïST-i'STISrS PATRIOT - Diasdag g Mei !9îS. kisîîs. 19 ■Mdm£>«ts&a vfjwitîMSI ïfficiësla Ou Ische berishiea VERQîîOENIffB bstraffsndo da ha a viol m3Ï melk. In aaavulling van de bepalingen van de 33el«isçhe wet he'refï. nde den handel met melk "word verord nd : i. — Htt wordt aan do melkverkoopers rer-îioden, g. durende bct vervoer en verkoop vaa melk, water mcde te voeren en, gedurenrie het vervoer de ledige meîkkannen met water te feinicen. Tegenhandelingen wordrn met geldboe'e van 20 Mark tôt 1000 Mtk of met gevaigenis van i dcgen tôt 5 maardea geslraft. * 2. — De mejk-verkoopf r mot t ontroomde melk in knnn' n t ouden, welke de van de Belgische w t voorge; cbreven ten minst; n 5 ctm breeden "blamven sneep duidelijk zich'basrdrafeen. Tegenhândelirsgen worden met geldboete van 10 tôt 200 mark of met h^cb'enis Tan 2 tôt Ï4 dagen ye; trnft. 3. — De bestemmin en der Belgische wet .feetreffende den hand>l met m; 1k worden voor \ overige door de/e veror lening nict opçeheven. Cent, den 22 April 1916. De Etappenlroroimndant, get. von WiCK. Gebed :nhcnd vecr den Yrede. 1° De Akeme-se Komir.unie zal naargewoônte yl«iats h» bben in de Mis van 8 ure, welke zal •jppscdragen -vordcn tôt het bekomen van den ♦rfde; D n Woensdag 3 Mei in de St-Pie:erskerk 40« L. V. ter Rieven). Ou'tscha hsrlchîsa %an feei Groot !Soaf4kwa£*iîep« West&ljk kp'fgstoonael» BERLIJN, 29 April ("s middags).— Op het £ront tusschtn he knaal van La Bassée en ^rras du art de levenako sirijd met mijnen in t>r s voordtel voort. In de streek van Givetichy-Cn-Gohel e muakten onze troepen r/eer wat «ordonne en weerden de twee ltrachii^e Engel-4C e han granatenaanva len op hua terreia-winst > loedig af. In het grbied van de VTaas hebben wij n:euwe ie^'onaai valîen dtr Franschen nabij den « Doo-den Man » ta ten oo ten d<u.rvan docn raisluk-ien.tteszsTKB mtsmstmBateÊBaKsaaaassmaaaaÊ^mam . me nom Onze afweerkanonnen schoten ten miden ran Moronviliieens-in-Champagne een Franschea tweedekker naar beneden ; de inzitfenden xijn dood. Eerste-Iuitenant Bôlke schoot ten zuidcn van Vaux zijn veeitiecde vijandelijk vliegtuig aaar beneden. BERLIJN, 30 April ('smiddags).—D« En gel-rchen hebben h^rhaalde malea hunne tegen-aanva!len vernieuwd ta Givenchy-iu-Gohelle, zonder eer.i,:en uitslag te bekomen. Ten noorden der Somme en ten noord-westsn der Oise, hebben patroeljes gevechten plaats gehad, we'ke gur.s'ig voor onze wapens afliepen. Ten we:-ten der Maas hebben sterke Fransche effektieven gisteren avor.d onze stelltngen aan-gevallen op de hoogte van Mort-Homme. aLook de lijne-! welke er zich aan verbinden dicht bij het noorden van het Caurette bosch. Na verwoede gevech en op de ooste'ijke hel-ling der hoogte werd de aan val afgeslagen. Aan den rechfer oever van den stroom snis-lukte eon vijandel ik vooruitrukkaa ten noord-westtn van hetgehucht Thiaumont. E'n Duitsch vil' gtuig he ft boven Verdun-Belleray tijdeas een luchtgevech', waarin hij strijd leverde tegen drie tegensireverj, eenea de zer Jaatsten ne er^ehaald. Oastelljk kr jgstooneal. BERLIJN, 29 Apri'. — Gisteren voerden onze troepen ten zuidcn het Naroczmeer een voor-waartfche beweging ttit, met htt doel ds op 2S Maart hernomen waarnemingspunten meer uit te breiden ; zij verovcrden vo <rbij de loop>-grachten, die den 20 Maart in Duitsch bezit wareu, de Russische ste lingen tussch>jn Stano-rooxe en het landgoed Stachowee. Daarbij viélea 5,600 gevan;enen met 56 otBci;.ren, w. o. 4 staf-officieren, alsook 1 kanon, 28 machienijeworen en 10 mijnwerpers iu onze hand. De Russes 'eden bovendien zware blosdige veriiezea, die nog pan ienlijk toenamen bij han nachtelijken, met dichte iroepenmassa's ondemomen tegen-aanval. Do vijand Maagde er niet in eenvcet breed van het verloren terrein terug te winne«t. Onze luchtschepen v.e'en de spoorweginrich-tingen bii Wende» en op de baanstrook van Dunaburg naai Rjezyca aan. BERLIJN, 30 April (s middags).—Ten zuiden van het Naroczm< er hebben wij's nachts vier Russische kanonnen gekipt en eene mitraljeuze. 83 krij<sgevangenen werien genomen. Baikansch oî>r!ogstoonsel. BERLIJN, 29 Api il. De toest n;l is On^ewijzigd. BERLIJN, 30 April ('s middags).— Geene veraadericg, dus niets meldenswaardigs. BERLIJN, 30 April.—(Officiëel).—De onder-aeeër (U. C. 5) is van zijne laatste kruistocht nog niet teruggekeerd. Volgens olfic.ëeie mededee-Îiiîgen der Sritsche admiraliieit, werd da onder-soeer den 27 April veruield. De bemanaing zou krijgsgevangen gemaakt zijn. De chef van dan admiraalstaf der marine. Gifïcîeele Oostenrijksshs bepichîsn Rîjssiseh krHgstoonsei. WEEMEN, 29 AprU. — Ofîicieel wordt laedegedeeid : Afdeelingea van het loger onder aartshertog Jozéf-Ferdmand wierpen den vijand te Noorden Mlynow aan de Ikwa uit zijne voorste sîellingen. Een Russisch officier, !80 man en 1 mittaljeuze vielea iu onse hand, Voor het Ov'eriga de ge-braike'ijke geschutgevechten. liaïiaanssli ks*l|gsto9ii3e!. Gisteren namiddag bcschoten de Italiaanschs batterijea lavandig de haogvlakte van Dobsrdo, ket bruggenhoofd van Gôrz en enkele dorpen achter ons front. Onze vliegeniers bestooktaa de spo >rsta iën te Coricons en te S>n Giovanni diManzanomet zware bomtnea. Op het Dolo-iniete ifront woadde eveneens een tamelijk hevig geschutgevecht. Op den Col di Lana hsb-ben wij eenea nieuwen Iialiaanchen aan val op onze loapgrachten van het s euapunt van den bergkam afgeslagen. Ziilfi-Oostelîjk kpijgstooîissi. Onveranderd. WEENEN, 30 Wpril. — Officieel wordt sncdegeieeld : - Russisch kpiigstooneel. Ten N. van Mlynow zijn onze afdeeliacen voor evermachtige Russische aanvallea teru<-genomen geworden uit de Russiche voyr-stel lingen op 28 dazer veroverij. Ilot .jetai der gis ter ofge^evene gevangeaea is op mecr dan 200 geste^ en. lîailaaassîi kr^sbanosl. De kanoncengevech en, die op vêle p'aatsen ~aa het front gevoerd werden, ginge.i niet over de çewone maat. Tijdeliik stoad desBidGorz weer onder vuur. Onze vliegers bewierpen de vijandelijke baraskenkampen bij Villa Vicen ina mat bominen. Na eeuan vastgesteld welgesUag-icn luchts rijd e^rdea al onze vlisgtuigen wel-behoudjn weer. B;j Ûan eledel-Fr iudi streed een onz-r vhegers tegen viec vijandelijke en dwong eenen ervan ia stortd ling naar beneden te gaau. In het Adamello-gebied vielen Itatiaan-sche afdeelingen, die in Dossoa-di-Gen'>va oprukten, onze stellin ,en aan op den Topele-pas. Het Ilaliaansc'i Pc-rs-bericht van den ïS deze behelst de geh- el iàigovondece vocruiîzef'i' dat O'is voetvolk sfeed-. meer en meer gebruik iGaïkt van ontplofbare kogels. Daar tes'enover zij enkel vastgesteld dat da Ifaliaansche handehngea tegen het volkearecht, de aanwending van ontplofbare kogeîs, van gas-granaten, beschiering van duidelijk geksame:kîe gezoadheids-lastellingen, kerkea, kloosiers enz.,~ niet meer aangestipt worden omdat zij te dilî-wijls vo'irkomen. Z>tiJ-Oostel!jk krljgstooïsoai. Onvtnuidçrd. Ds striji om de Darda^Hsn IN MSS0P0Ti:vllS BN IN DEN KA.UKA3U8, Dit Tarksehe brons KONSTANTINOPEL, 29 April. — Hat al emeen hoofdkwartier kondigt aan : Aan het Irakfront teene belangrijke tij'd'nqen. A ;n het Kaukasische front zijn vijacdtlijke strijdkr.chten, welke den 12 en )3 April onze det tchementen aan den rech'er vleui'al :n hel gewest van Wan hadden aangev-.l'en eria geiukt op eenen afstand vaa 300 meters onze stellingen te naderen. Do->r eenen tegenaanvaJ, werden zij tôt den aftochr gedwongen. D> n 13 April vr rnieuwde de vijan t zijnen aanval tegen de ste'lingen *ea Zuiden vau Bitlis ; hij weid evenwel verplicht zich rond den avond 'erug te trekken onder geschut vaa onze artillerie en van ods '.'or tvolk. In het center en aan ^en linkervleugel aan de kust, hadden gelokalifeerde govechten plaats. ; Een torpiljeur en twee vijandelijke lucht-vli-gers, die dea 13 dezer, 's avoncis gepoogd hebosn de kust te naderen in het petvpst van Sed (-U1 Baar, werd n op de vlucht g dreven. Vijandelijke schepen zijn den 12 en 13 April sa de wateren van Sinyrna verschenen. Zij hebben beurtelirgs hun vuur gerich' tegen de kust van Kucbe Ada Tscheknie zonder eenigen uitulag ta bekomen, da..rna zijn zij weggestoomi. Tw.-e vijandelijke luchtviiesers zijn boven Smyrna ge logeo en hebben een bem geworpen welke haard el miste. Den 12 April heeft een torpiljeur zonder goei gevo'g omt; e<:t 100 grtnaten g' worpen le^en de hoogten welke de stad Alexandrette beheei» schen en is daarna in de verte verdwe'ien. KON3TAM T INOPEL, 30 April. (Officieel). De onder opperbevelhebber van het Turksche leger kondigt aan dat het Engelscb f avnizoen van Kut-El-Air>ara (Me opotamië) bes'aande uit| 13.300 man, on der het bevel van .cencrait' Towashend zich onvcorwaardelijk overgegevea heeft. i MENGELWERK. — 2 MEI 1916. 1 Schelmsche Lfefde De Toeiisîericîub was ^en merkwaard'g'e club, die z'cbzelve dan ook de club bij uit-îiemcndheid beschouwde. Te'.eus waszij r:og ffen zc-er iorjg g?"COt-îchap, trot<ch op zijn jeugd en gdheel îevet.de in en voor het tegenwoordige. De toeristen drocmden van îuchtreizen ïiaar de maan en van uitsfapjes naar de d'ep?te dippîen der aarde. En wanr.eer zij geen wedloopen otgavnjeeiden naar de "Wi detrtt??en van Zuid-Amerika of ontvrer-per maakten voor spoorwegen in Perzie, of drocmden van annexaties in de Zuidzee-«ilanden, dan iedi^dei. zij in de gezeilige rookkamer op het St-Jamespà!eip, toomets op mannen ais Stanley, Richard Bai ton en caratiel Baker. t De club was nogslechts een jaar in wer-king. Zij was opgeiicht door een handvol kioeke reizîgers van de nieuwste school, ciaar daar het aantal reizigers, die de ge-heele aarde dooikjuist hebben, nog altijd geririg is, moesten zij, zou de club zich uit-«reiden, hat recht ora dit heiligendom binnen le treden, niet te zeer beperken. — Wij moeîen schikken, en plooie.i, had Jan de Raaf, kernachtig gezegd, toen de club nog in woiding was. Weinig personen hadden voor ieir.and van zulken jeugdigeu leeftijd, zoo ver en zoo snel gereisd aîs dez« man, die door zijne vrienden vroolijk de zwarte kapitein werd genoemd. Hij kende de wereld toen hij de club oprichtte, maar hij begreep ook terstond, dat een merisch aile recht had, lid van de club tewoiden, zonder Midden-Afrika en Be!occhistan_ doorkruist te hebben. Het knmiteit steldedus vast datieder.die duizend engehehe mijlen van Londen veiwijderd was geweest, als lid van de Toeristenclub mocht opgenomen worden. Getard Aspen zou zich misschien nooit als lid van de club hebben latea inschrijvea, ais de zwarte kapitein niet tôt haar koaiiteit had behoord. Hij had te Praag met Jan de Raaf kennis gemaakt en hem kort daarop weer te Weenen ontmoet. Daar haddea de heeren van lieverlede een vriendschapsver-bond gesloten.zooais mendat in den vreemde geneigd is met landgeriooten te doen. En toen hij zich een paar jaren later als dag-bladschîijver in Londen kwam vestigen en zich, met zijn inkomen van vier pond 's weeks, de weelde durfde veroorloren, lid eener club te worden, * koos hij di« der Toeristen. ; Over dit ailes was na bijna een jaar heen-gegaan. Gérard behoorde nu reeds tôt de oude leden. Hij kwam er elken dag. Een jonkman, die op kamers wpont en in Londen geene betrekkingen en weinige vrienden heeft, hecht zich natuurlijk aan zijn club. Daar vond hij niet alleen gezelschap, maar taveas ai de geriefelijkheden vaa een goed faote). Gérard had, naar hij meende, bijzonder gelukkig gekolfd. Toen vele jaren geieden, 4j_n vader piotseling verdweaen was, werd hij aan de zorg van eene oude tante overge-^ten, bij wie hij tôt aan haren dood bleef inwonen. Daarna was hij naar Londen ge-trokken met het dubbele doel, zijnen vader te vinden en fortuin te maken. Zonder raoeite was hij meevverker ge-■Bforder:^ van een wcekb'ad der nieuwe school. Te schrijven voor de Steenwerper, te behooren tôt den Toe: istenclub, op gezeilige kainers te wonen, die het uitzicht hadden op de rivier, — wat kon een jorjgmensch meer bsseeren ? Ja, wat?— als hij slechts wist waar zijn vader was, of wat er van hem was ge-wordea. Doch aangezien hy dien vader ccoit persooulijk gekend had, betreurds hij zijn gémis alleen in het afgetrokkene. Zijtie verdwijning was een mysterie, dat, hij geroepea was op te lossen, maar dat hem toch geen slapelooze nachten kon bezorgetî. Hij hield zich voor het oogenblik veel meer beàg met zijn werk voor De Stecnwerper en met b«studeeren van Londen en van d«' ledea der Toeristenclub. I. i Het was een avond op het einde van ApriJ»| Gérai d Aspen zat aan een tafeltje in de cet-; zaal van de Toeristenclub— eea laats'c, dat* zoo mogelijk altijd door hem in beslag wer<ï genomen. Het tafeltje stoed voor het raam, ea daar? d* gordij nen dien avond aiet waren neerge»; laten, kon hij de oegen naar buitesa we cfet» ' en zich aan den aanblik van het groote pleit» verlustigen, met zijn gordel van vonke'end#1 lichten, die als zoo vele diamanten ia de! duisternis schitterden. Het weer was koud eu guur, zooals feetj doorgaans in April is, en het was cen genofc in de heldere, warme kamer t* zitten, met hare zachte tapijten en hare met gekleurd» kappen versierde Jampen en keersen, terwijif aan weerszijden van de tamelijk groot^ zaal eea w&rm vuur, in dea bsard hrandda^ {Wordt ooartgezet}*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes