De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1021 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 11 Juillet. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9882j6cd8d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 38e laar Uitgever G. De Graeve, Ger.Ê. Keielvest, 141. X3B œi/BXITJSl PATRIOT Dinsdag II Juli 1916. Nam. 165 Officieele Duitsche berichten 180. Verordening. în aansluiting aaa de veroi'deciag van den fceer Generalgouverneur in België van den 30 Juni 1915 (Wet- en Verordening voor de be-se te streken van België, blz. 759) beveel ik als roîgt : Iiet mandaat van derr> grifper der pro-rincie West-Vlaanderen, M. A. Vérougstraete, wordt tôt 31 Dccember 1916 verlengd. A. H. Q. den 25 Juni 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wùrttemberg. 181. Verordening de verpUchting tôt meldlag der besmettelljkâ ziekten. § 1. De Belgische geneesheeren en bestuur-éeis van ziekenhnizen moeten elk geval van 'fceamettelijke ziekte (roode koorts, mazelen, siiphteritis, bloed'oop, typhus, vlekkoort?î fcersenvlies-rugge'nergontsteking, choi ra, pok-Iten) aanstonds schriftelijk aan de naast biige-■ltesene Etappenkomniandaatur me'den. Aangiften betreffende den oorsprong der be-stnetiingen de eventueele mogelijkhèid eener besmettiog voor militairen moeten er steeds •worden bijgevoegd. S 2. Van bloedloop, typhus, vlekkoorts, Iters-nvliesrug'emergon'steking en choiera rnoet *r selfs eene melding gedaan worden, wanneer « slechts vardeaklag: copens deze ziekten twstaat. 3. Deze verordening slaat niet op oene volons de Belg'sche wetten soms voor^eschrevene ^erplichting totmelding. §4. — Het nieî ia aanmerking nemen van #st voorschriftwordt metten hoogste I0,000mark ïeîdboete gestraft. § 5. — Het bevel van 8.XII. 14 en de b-kend-laaking van 27.X.15 betreffende de vcrplichting tôt mcldinjrder besmet'elijke ziekten (Verorde-singsblad N° 10. blz. 92) worden bij deze opge-feeven.E. H. O., den 5 Juli 1916. Der Etappeninspetkeur vom UNGER, Geaeraal der Kavallerie. Duftsche berfohieis iiet Geaoi iïoofdkwaplier» Westel'ik krîfgstofjneel, BERLIJN, 8 Juli. — Aan weerszijdea van de Somme, heeft de heldenmoed en 't uithoudiags-"»ermogen oozer troepen den vijand een dag vol «■s'goocheîingen bêrokkend. De talrijkf,steeds weer herhaalde stormloopen «erden bloedig afgeslagen. De tallooze lijkea ^an Engelschen voor den sektor Ovillers-Coa-taîmaisen-Bazentia-Le Grand, en van Franscheti faor het front Biaches-Soyecourf, getuigen in *."elke dichte drommen de vijand heeft aange-vallen en hoe vreeselijk ons geschut-, michien-«eweer- en infaaterievuur daaroader is te werk fegaan. -îechts van de Maas, ofïerde de vijand voort-curend zijn masschappen op om onze stellingen «•p de hoogte « Kouden Grond » te bestormen, «och hij werd telk?as teruggeslagen en kon gc?n «oet bieed vooru tkomen. Daarbij vielen eenige fconderden gevangenen in onze h nden. vrijzwakke aanvallen op de « hooge batterij Vâ? Pam'ouP " sloegen wij zonder mocite af. Op «akeie punten van de overige frontdeelea was F8Scbat- en p.troeljebedrijvigheid levendig. *•> net Priesterbosch mislukte de aaaval eener * ransehe kompagr.ie. BERLIJN, 9 Ju'i.— Ton Noorden der Somme d« Engsljcb-Fraasçlie aajrva'Ica vooit- gezet ; Zij werden aan het front Ovillers-boscb ! van Mametz, evenals aan beide kanten van Hardecourtgezannentlijkzcer b'oedig afgeslageri; de tegenstrever deed zesmaal vervolgens tever-geefs eenen stormloop tegen het bosehje vaa Trônes ; het gelukte hein binnen te dringen in het dorp Hardecourt. Teu Zuiden der Somme verhoogden de Fran^chea hun geschutvuar tojt de grootste heftigheid; gedeeltelijke opinarsche» misIukteD. Op het overige front Iiadden bij geieelteo Ievendige vuurgevechten plaats, alsook vijan-delijke gaS-aan wendingea en patroeljegevechten; bij deze laatste namen wij in de laatstverloopen naehten, te<i oosten van Armentiéres en ten We.sten van Markirch eenige gevangenen. i ❖ Lui'enant Àluiztr heeft bij Miraumont een Engelsch strijdvliegtuig naar beneden ge-schoten. Zijne Majesteit de Keizer heeft den verdienstelijken vlieger-officier, als erkenniag zijner dienstende orde « Pour le mérite » ver-leend. Een vijandelijk vlie tuig werd ten Zuil-Oosten van Arras door afwesrvuur naar omlaag gehasld ; een ander dat na eenen luchtstrijd ten Zuid Westen van Arras ain geene zijde der vijandelijke lijnen naar beneden stortte, werd door artillerievuur vernield. OosîeZijk krllgsîooneel. BERLIJN, 8 fuli. Leçergroep van generaal-veldmaar&ch.ïlk von HindenBurtf. Bij het afweren van herhaalde aanvallen ten Z. van het Narocz meer, namen wij 2 officierea en 210 minderen gevangen ; op aedere plaatsea sloegen wij vrij zwakke ondernemingen af. Levers van ffeneraal-oetdmaarachalk prina Leopold van Beiacen : De sedert gisteren herhaalde inspanningen van sterke Russische strijdkrach'en op ons front van Zirin, ten Z.-O. van Goroditscbtsche, alsook aan \ve rszijdea van Darowo, miîlukte.a vol'o-men. Voôr onze stellingen liggen duizenden lijk«n. Bovendien verioor de vijand eea aanzien-lijk aantal gevangenen. Nieuwe gevec'atea zija aan den gang. Leifers van çeneraal oon Linsingen : Ten Z.-W. van Loeck hebben wij eenige voordeelen behaald. Leg-sr van generaal graaf von Bothmer. Ten N.-W. van Boeczacz mislukten Russische aanvalsondei nemingen. BERLIJN, 9 Juli. L^gergroep van generaal-veldmaarschalh prina Leopold van Ueieren. Meermaals herhaalden de Russen nog hunne sterke aanvallen teg'en de fronten gisteren ge-noemd ; z:j stoitfen evenwel onder ^roote ver-liezen ineen. In de gevech en der tvvee laatste dagen hebben wij hier 2 ofïicieren en 631 man* nsn gevangen genomea. Lesers van gen raal oon Lissingen. Vijandelijke opmarschen op verscheideae plaatsen beproefd blevsn zonder gerolg. >je Bij Molodeczno werdea Russische troepen die gereïd stondenom te verirekkenovervlocdl^ met bommen bewerpen. Den ^ Juli werd een Russiîch vliegtuîg ten oosten van Borowao (aan de Stochod) in luchtstrijd naar beneden geschoten. Baikaniseh oopiousîerrôia. BERLIJN, 8 Juli. 1 usschen de Wardar en het Doir<tn-me?r, geschutîtrijd zonder be'ang. BERLIJN, 9 Juli. — Niets nieuws. Ofîicieele Oosîenrijksoha bsrlclîtea Russlseli kri]gslooneel. lîi Bukowina w.'erpen onze troepea den vijand terug in het dal van de boven-Moidawa. Aaa -iea boven-Proeth en iea Zuidea ran den Dniester was gisteren de gevecWsbedrijvigheid gering. Ten Westen en tea Noorden van Buczacz mislukten met groote hevigheid gevoerde Russische aanvallen. Ten Zuid-Westea van Loeck werd de vijan lelljke Unie nognaaals terugge-worpeu. De strijdkrac'aten uit de Styrbocht, ten Noorden van Kolki, teruggetrokken, bereiktea de plaatsen die hu% aangewezea waren. De vijaad drong enkel op eenise p'aatsen vooruit. Tegen de Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche troepen ten Noord-Oosten van Baranowitschi stormde de vijand gisteren nog-laaals met groote strijdkrachten. Aile aanvallen werdea te pletter geslagea. Onze Zevenburgsche reg raicten stredîn ia de volkomea stukgesclio-; ten stellingea ea sloegen de Russea verschei-dene malea na verbitterde gevechtea van man tegen man terug. Duizenden lijken vaa gesneu-velde vijandea bedekkea het veld vôôr onze stellingen. Hallaaitseh hrlisstssnssl. Aaa het Isonzofront breidde z'ch het geschut-gevecht ook op de bruggenhoofdea van Goerz en Tolmein uit. Tegen dea rug van Monfalcone begonnea de Italianen des aachts. na sterk artitlerievuur, verscheideae aanvallen, die bloe-dig afgeslagen werdea. Ten Z. van het Strgaaa-dal duurt de aaaval van de 20° ea 22e korpsea tegen ons front tusschea de Ciraa Dieci ea den Mon'.e Zebio voort. Deze zes voetvolkdivisiën en verscheidene Alp;nigroepea sterke vijandelijke krachten werden ookgisteron zonder oader-scheid oader de zwaarste verliezen terug gesla-gen. In het Ortler-gebied mislukte een aanval van den vijand te?ea onze stellingen op den kleinen IJskegel. Zull-9dstelî{k kpligsîoaneel. De 'oestaad is oaveranderd. WEENEN, 9 Juli. Russisâh k?î|gstooaââl. In Bukovina bevochten onze troepea, het West-Galicische infanterie-regimeat nr 13 aan de spits, bij Bresza dea overgmg over de Moldava. Ten Zuid-Westea van Kolomea doea Russische afdeelingea voelingen over Mikuliczyn. Verder in Galicie, bij oaveranderdea tosstand, ge";ne bijzondere gebeurtenissea. la Wolhynie bij Stobychwa aaa de Stochod werden Russische opmarschen afgesiagea. Ten Noord-Oosten van Baranowitschi storttea voor het front der Verboadene troepea ander-maal sterke Russische àanvalskolommen ineen. Oqz: lunhtvaarders wierpea tea Noord-Westen van Dubno bommen op eene groep hoeven die zooals het bewezen "was, door den staf van een Russisch legerkorps waren bezet. De vijand liet niet na van op de bedreigde huizea de vlag vaa Geneve te hijschen. Hrîliaanselt krljgstaaaeel. Het geschutvuur vaa het Isonzo-front houdt aan. Gorz ea Ranziano werdea in de avoaduren heftig beschoten ; bij laatstgeaoemde plaafselijk-hei 1 koos de tegeastandar klaarblijkelijk het duidelijk erkenbare veidhospitaal tôt hoofddoel. K'eine aanvjlsondernemingen der Italiaaea tegea het bru^genhoofd van Gôrz en den be g-rug tenOostea van Monfalcone mis'ukten. In den loop van deanacht bevvierp een eskader onzer z evliegtuigen Bierris, vervolgens Caa-giano, Besiiigna, en de Adria-werben met bommen. Ons front ten Zuidea van het Sugaaa-dal stond oader sterk geschutvuur. Er hadden gister in dieu sektor geene iafan'e-riegevechtea plaa's. Zaiti-0jsî jiijk krljgsfooaeeL Aan de Neler-Bojusa is er sedert eenige digen opnieuw verhoogde artiïlerie-bedrijvigheid, op sonimige plaatsea uit stukken raa zwaar fcaliber. Da oorlog in het Oosten, Tarksohe borlohtan. , KONSTAJMTINOPEL, 8 Juli. - Het hoofd-kwartier maakt bekead : Op dea rechtervleugel en in het centrum vaa het Kaukasusfroat, geene gewichtige gebeurte-aissea. la dea Tschoroek-sektor durea de or.be-diudende plaitselijke gevechtea voort. Tea Noorden van dea Tschoroek veroverlen onze troepen op dea rechtervleugel nogmiaïs eaa deel der vijandelijke stellingen. De Russea deden (egeaaanvallea ea poog.ien ons te overrompelea om die stellingen te her-nemen, doch zij werdea volkomen afgeslagen en leden reusachtige verliezen. Alleen voir onze stellingea lietea zij 200 dooden achter. Wij namen 17 man, waaronder 1 officier, gevaagea, ea maakten tvvee machiengevveren, reservena-aonaen, eea aaatal kistea met schietvoorraad, alsook gewerea, teaten en uitrustingsstukken buit. ^ KONSTANTINOPEL, 8 Juli. — Het hoofd-kwartiei m iakt bakend : Vaa het front ia Irak en I-ran geea nieuwe b> richten, pairoaljegevechten, geene gebeurteais-sen. In het centrum, patroeljegevechîen en plaatselijka vuurs:rijd. In dea Tschoroek-sektor vielen onze troepen den vijaad aaa, die er ia geslaigd was eene hoogte te bezettea aaa de ia Oostelijke richting voortloopende stellingen; wij heroverden de hoogte, achtervolgdea den vijand tôt in zijne vroegere stellingea en bezettea een deel van dit terreia. In dea sektor benoordea dea Tschoroek, in de richtiag vaa de zee, poogde de vijaad ons te overvallea. Wij sloegea h^m zon 1er moeite af en ont-namen hem machienengeweren. Op den linkar-vleagel herhaalde hij zijae gebruikelijka over-vaUe% la dea loop vaa die gevechten vernieldea wij eea Russisch kanon en deden wij een vijaa.-delijke ammuaitiebergplaats in de lucht vliegea. lu de waterea van Sna)-riia, bescho'en eeniçe vijaade'ijke scliepen zonder gevolg de kust. Zij verwijderden zich daarna. Een Frausch vlieg-tuigmoederschip verscheen voor Hifa en liet er twee watervlie.ituigen opstijgen. Eea daarvan viel in zee, de vliegeaier en de waaraemer werden door h:t aalere vliegtu'g gered, doch wij brachtea het onbeschadigde toestel aaa land en maaktea de bommen, alsook het machiea-geweer met dea schietvoorraad buit. KONSTANTINOPEL, 9 Juli. - Op het Irakfront, rust. O ize verkennings-afdeeliaçen bekwamen voeling met de, uit Kermamschah verdreveae Russische kiachten, 25 k 'omaters ten Oosten daarvan op dea weg aaar Hamadan. Russische krachten in deom^eving via Smeh werden door onze vrijwilligers aan.^evallea, aa eenen strijd van 7 uren verslagea en gedwoagtn asar Smeh te vluchten, waar zij door onze vrijwilligers belesrerd werdea. De v:jattd hadtijdeas datg'.vecht een verlies van 100 doodea, waar-on 1er 2 ofïicieren. Op het Kaukasusfroat is de toestand op dea rechtervleugel ouveraaderd. In het Centrum kanoanengevecht. In dea Tschoruk-sektor stikte vollelig het offensief der Russea tegea dea flaak oazer strijdkrachten ; offeasief dat sedert verscheidene dagen voortdureud ondernomea werd in de richtiag vaa het Noorden, met het inzicht oaa oprakkea tegea te houien. Door eea tegenoffeasief namen wij eenige deelea veld vaa plaatselijke beieekeais, dia tijdens de gevelde aaavallea in de handen vaa den vijaad gevallen waren, weer, en kaapten eene grooto mea'gte krijgstnaterialen «a aitie. Aanvallen tegea zekere plaatsen vaa de* linkervleugel tegen onze voorposten wcirdsa met verlie3 voor den vijaad gemakkelijk -slagen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes