De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

678141 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 13 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63cx2j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

36'JAAR w fi1... -i1— Woensdag 25 Kovember 1914 H-873 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT Î1F. KÏ.FINE PATRIOT Bureelen îe Genl nr 16 Keteivssi DE EMCVCL1EK VAN ZIJNE ÏIEILIGIIE30 PIUS BENED1CTUS XV. Het Hollatidsch blad De Tijd geeft den iah^ud der eucycliek van Z. H. Pans Benedictus XV, «an de bisschoppen der katholieke- wereld : Wij nemen er eea en ander uit o"er : In den aanheflezen wij : « Hen die over de staten zijn aacgesteld, smeei en wij diingend, dat zij toch inzien, âioeveel tranen ea bloed reeds vergoten zijn en dat zij toch reeds de terugkeer van den wel-doenden -*rede onder de volkereabespoedigen. » De Paus hoopt, dat zij naar de boodsciiap zullen fuisteren der £n»e!e i op Kerstdag : Vrecle op eard ; asn de menschen van goeden wil. « En dan, Kristus wilde het rijk des vredes vestigen op de grondvesten der liefde. Doch geb- el anders zijn de zeden onzer tijden. Nooit r-wellicht is cr zooveel gesjrroken over mensche-Uijke broederschap als tegenwoordig : ja, zelfs aar-'elt men niet, met verwaarloozing van het .wcord des Ev<ngelies, met terzijdesteiling van !hct werk van Kristus en de Kerk, dit streven ('îiaar broederschap ta verheerlijlcen, als een van t.deroornaamste weldaden, op onze tijden, door de menschheidbedacht. En inderwaarheid w.-?rd er onder de menschen ^oo'1* minder broederlijk gehandeld dan op onze dagen. De rassenhaat is verschrikkelijk ; meer dan door de grenzen. zijn de volkeren door ."vijandschap van elkander gescheiden ; in eene ®e!fdegemeente,binnen df zelide murer,vcrteren Lee vtrschillende burgerskiassen van mjd tegen-over eïkander; tusschen de personen worden aile •onderiinge betrekkingen geregeld door de albe-îieerschende wet der eigenbaatzuchtigheid. Met het gem's aan wsdfrzijdsche liefde gaat «de v. rlwijning ge^aard van aile gpzag, en het is dan niet te verwonderfn zoo de M:iatschappij als in twee vijandelijke legers is verdee'd. De Paus ]aafct den.jj.qsit verzadigdeti dorst 'jffaav' gelijkheid 'in aiffs : ïij keurt oproer en v«' s'akingen af. Na .'e-yedenkwaardîge encyclieken van Zijne {Heiligheid-Léo XIII, ware de veroordecling •van het socialism overbodig'." De maatschappelijke hervorming moet op de jîiefde steunen. Alsdan zullen de hoogera klassen zich lot de minderen vernederen, en zij zullen ' siï■ t alieen rechtvaardig handelen, zooals het 'sgeboden is, maar zij zullen tevens voorkomend en minzaam toegevend wezen ». Na den geest van geloof en den Godsdienst i®angep_rezen te hebben, handelt Zijne Heiligheid lin "t- bijzonder over de belangen der H. Kerk. jHij prijst de groote werken van zijnen voorsan-iger, en verheugt zich over het feit, dat over i't algemeen, het gevaar van het Modernism ge-"Weken is. i Verder steunt er Z. H. op, dat ailes moet in i&et werk gesteld worden opdat de. onderlin,e 'îwisten of misverstanden tusschen katholieken iaouden verdwijnen ; beijveren wij ons, opdat er sgeene nieuwe ôp'ijzen... • Wanneer de wetiige overheid uitdrukkeliik ie's heeft bevolen, dan heeft niemand het recht datbevelfe veronachtzamen, ondrr voo'wend-sel dat het niet met zijne eigene zienswijze «trookt. .• Etk mcet zijne gevoelens aan zijne rechtstreek-'jîche overheid blootlegg^n, en er in geweten ®an gehoorzamen. Dat niemand zich selven Jaanstelle als leeraar der Kerk, noch in boeken, ®och in digbladen, noch bij politieke vocrdrach-jten.< Dat allen duidelijk inzien, aan wien, door God, <âe zending van het orderwijzen in den schoot Sder Kerk werd opgedragen. Aan dien alleen l'faehoort het, zoo hij het noodig oordeelt uit-spraak te doen ; voor de ande-en is het plicht kerbiedig toe te hooren en te gehoorzair.en aan |«ijn_ woord. In zaken evenwel, waarover men fbeiderzijds van meering kî:n vprschillen, zonder geloof en tucht te schenden, w'.jl de Apo:toUsche ptoel zijn cordeel niet heeft uitgesproken, ma? ieeker eenieder zeggen, v/at hij denkt en zijne aaeening verdedigen. » Ziehier een ander uitireksel dat belangrijk is : -7 « Niemand schrijve zich het recht toe lie \ die |Tan eene andere meîningzijn,daaroraalleen aan >$e zien als verdacht in het geloof of weder-jspinnig aan het gezag Wij willen, dat men zich ion'hou ie van renanungen, we ke mm onlangs fbegou te gebru ken om de Katholieken va i ;ell<aar le onderscheiden, men moet die woerdea fve-miiden niet alieen a!s « profane nieuwig-p°den », maar osk a's ia strijd met « aarheid en jfci'.l jkheid, wijl ojder de Katholiîken daaruit kr »cte gesckillen en verwarring ontslaan. De |®ard van ons katholiek ^e'oof is zôô, d t er taiets bij of af kan. Men houdt ailes of verwerpt plies... Dasrom hoef er niets te worden bijge-Ivcegd. E n; der houde zich vo'daan met deze ,i>elijd nis : Mijr. eerste raarn is Christen en fnijn, tweede naïm is Katholiek. r De Paus gaat dan xo :rt tegen de moder-misîen : ' Zoo zij a ontstaan de monsîerachtige dwa-jJicgen vaa het Modernism, hetwelk Onze voor-®anger terecht eebrandmerkt heeft als eene ver-'zame ing van aile ketterijen en dat hij plechtig i«i:'iIHIJWJ.il ilsr heeft veroordeeld. Deze veroordeeling, Eer-waarde Broeders, herhalen Wij hier in haar geheel ; en daar nog niet overal deze zoo ver-derfelijke besmetting onderdrnkt is, doch zelfs thans nog hier en daar.ofschoon in 't verborgen, vocu tknaagt, moeten allen — wij drukken het U op het hart — zoo ieverig mogelijk zich hoeden tegen elke besmeuring met dit kwaad, waarvan men zetr terecht kan zeggen, hetwelk Job over iets anders zegde : « Het is een vutir, dat ver-slindt lot vernietiging toe en dat aile levens-kiemen uitroeit. » En Wij verlangen, dat de Katholieken niet slechls een afschuw zullen hebben van de dwa-lingen, doch ook van de gezindheid of, zooals men zegt, vaa ien geest der Modernisten, we'ike iedereea, dien hij bezielt, ailes, wat naar het oude smaakt, met weerzîn van zich doet afstoo-ten en alom gre'ig doet rondgrijpen naar nieuwigheden. » Vervolgens prijst de Paus de Katholieke ver-eenigingen aan. De leden daarvan moetën gehoorzaam zijn aan God door gelioorzaam te zijn aan de Leider der Kerk. Zijne Heiligheid gaat roort : « Daar is intusschen éére zaak, waarover n:et maggezwegen worden. Wij wenschen namelijk aile priesters als Onze zeer beminde zonen erop (e wijzen, hoe drin^end noodig het is en voor hun eigen heil en voor de vruchtbaarheid van hun heilig ambt, dat zij — ieder van hen — zich zoo nau w mogelijk bij hunnen Bisschop aansluiten °n hem een zoo groot ir.ogelijkegehoorzaamheid betoonen. Ongetwijfeld zijn — Wij hebben het hierbovea betreurd—niet aile bedienaren van hei igdom vrij vin dia opgeblazenheid des geesles en die vermetelde aanniatiging, die tôt de eigenschap-pen b-ihooren van deze tijden ; en het gebeurt niet zelden, dat de herders der Kerk verdriet en verzet ondervinden van die zijde, waarvan zij terecht troostea hulp verwachten. Laten zij, die zoo jammerlijk hun plicht ver-zaken, wel bedenken, dat het gezag dergenen, weîke de Heilige Geest gesteld heeft lot bisschoppen om de kerk Gods ta besturen, een Goddeliik gezag is, ea dat, indien, zooals Wij gezien hebben, alvvie aàa eenig wettig gezag' weerstaan, aan God weerstaan, diegénen des te goddeloozer handelen, die weigeren te gehoorzamen aan de bisschoppen, welke God geheiligd heeft dcor het zegelmerk van Zijne macht Waaruit volgt, dat hij niet met de Kerk is, die niet is met den bisschop. » Ten sloite komt de wereldlijke macht van den Paus nog ter sprake. « De Kerk mist intusschen reeds veel te lang die volledi->e vrijheid, welke zij noodig heeft; namplijk van het oogenblik af, waarop haar hoofd, de Paus van Rome, de wereldlijke m~cht verloor, welke hij, krachtens Godd»fijke wils-beschikking, in den loop der eeuwen had ver-kre<en, ten eiade die vrijheid te b=schermen. Van daar dat Wij, vurig wenschende, dat ds volken zoo spoedig mogelijk vrede sluiten, ook den innigen wensch koesterea, dat er een cinde kome aan den onhoudbaren toestand van het Hoofd der Kerk, een toes'and, die onder meer dan één opzicht voor ds rust oeder de vo'ken hoogst nadeelig is. In deze zaak hernieuwen Wij hier — oai dezelfderedenen — dezelfde protes-ten, weïke Onze Voorgangers meerm^len hebben ui'g'ebracht, Eiet geleid door mensch^lijke be-weegrfdenen, docti door de heiligheid van hun ambt, ter uerdedi^ing van de rechten en de waardi^heid van den Apos'.olischen S'.oel. » ^adagavosl van dea Paus, Rome, 21 November. — De Corrière d'Itnlia meldt dat kardinaal Gaspari, siaatssekretaris in 't Vatil'aau, een brief gestuurd heeft aan Uardi-naal Mercier, aartsbisschop van België, waarin onder meer het volgende voorkomt : « Laat mij me innig vereenigen met de srnar-ten en het leed, welke het wee en de droefheid die uw edel en duurbaar Vaderland onderstaat, aan uw hait van herder en vader verroorza^ea. i » Ik heb niet nagelaten uv/en brief te onder-j werpsn aan den H. Vader, die uvve aagsien en i <'e?.e vaa uw zwaar bepro^fd voik deelt en God bidt U ter hulp te komen, U te steunen en te troos'en middea uwer droefheid ea îouw. » Ter getuigenis vaa zijne gunsten en zijne vaderlijke welwillendheid, zendt de Paus zijn apostelijken zegrn aan U, aan uwe geestelijlc-heid ea aaa uw volk. » (Reuter.) , ...i. .... ■ , ^w<83P«' ■■■■ ' . Oorlog ira Bel^ië en in Frankrijk. Uit Duiisehe bron: BERLIJN, 22 Novembf-. (Wolflf.) Kenais-geving vaa heden morg« n ' it groote hoofr'-kwartier : Op het Westelijk o rlogsterrein is de toestand onveranderd. Uit Frarasehe bran: PARIJS, 21 November. (Reufer.) Officieele kennisgeving van's avonds elf ure. Er is heden niets belangrijks gebeurd, behalve in Wosvre, wair vijfainvallen der Duitschers, in een tijd-verloop van twee ure onîemomen, door de Fransche artil'erie zijn afseslagen. PARIJS, 22 November.f Reuter.) De Officieele kennisgeving van 's middags behelst dat het van laag op het geheele front rustig is geweest. Oorlog tusschen Servie ea Oostenrijk. Uit Oastenrijksehe bran s WEENEN, 22 November. (Wolff.) Van het Zuidelijk oorlogstooneel wordt ofticieel meege-deelddat een sterke Oostentijksch-Hongaarsch3 troepenmacht de Kolu'oara reeds is overge-Irokken. De vijaad biedt ech'er no? wearstacd ïn verseheidene goedgekozea versterkte stel-lingen.Groote patroeljen hebben de laatste twee da;en weder 2440 irevaa^euen genaaakt. Het aantal Servische kriigsg:vangenen in de g?.-vechten sedert 6 November is hiermee tôt 13,000 geklommen. âussischî-Dui tache OORLOG. Uit Duitsche bron s BERLIJN, 22 November. (Wolff.) Kennisgeving van h "den morgend uit het groote hoofd-kwartier : In Rus-isch-Polen is nog geene beîlis-sing gevalien. Ten Zuidea van Plozk, ia de strée.k van Lodz en bij Czenstochowa, duurt de ttrij 1 vcort. Uit Oasteiîpljksche bran s . \v-EB-KEN, 22 November. (Wolff. "Officieel.) De Duitschers en Oostenrijkerj zetten in Rus-sisch-Polen hunne aanvallende bewegingen niet bijval vooit. Op zich zeif siaande tegenaaavallen van den vijand zija afgeslagen. Tôt dusver hebben de Oostenrijksche-Hon-g jarsche troepen meer d.an 13,000 gevangenen gemaakt. 0:k ten Westen van de Dunaiec en in de Karpathen zijn belangrijke gevechten geleverd. Uit Russiseha bi-on s ST-PETERSBURG.22 November : Ds groote generale staf deelt officieel m'îde: De strijd tusschen de Weichsel en de Warta wordt met de grootste hardre kig'neid voortgezet. Wij hebben enkele plaatselijke overwiaaingen b"haal 1. De gevechtea cp het frint Czenstochowe-Krakau hebben geen wijziging van beteekenis m den toestand gebracht. Wij hebbea 2000 maa gevangen geao.nea en mitrailjeuzea buitge-maakt.In Galic'c hebben de Oostenrijkers onder den druk onzer aanvallen Neu Sandez (aan dî Dunajec) ontruimd. JurkîJe en En|@larad Uit Turksehe bron: KONSTANTINOPEL. 22 November. (Wolff.) | (Officieel). Nasr het hoofdkwaitier mededeelt zijn de Turksche troepen bij het Sjezkanaal aangekomsn. In een gevecht bij Kanlara zijn de Eagelschen versla^en en na zwar; verliezen te hebben geledes, gevlucht. Aau de Perzisehe Golf. Uit Turksehe brois : KONSTANTINOPEL, 22 Nov. (Wolff). -Het Turksehe hoofdkwartier maakt bekend dat den 18 dezer aaa den Sjat el-Arab eea hevi-f sev»cht is geleverd tusschen Engelsche ea Turksehe troepen. De veiliezen der Engelschea waren sanziealijk. Gevaagea genomea Engelschea hebben verklaard dat hua opperbevel-hebber gewcni is. Een kanonschot, d )or de kanonneerboot «Marmaris» gelost, heeft eene Engelsche kanonneerboot getroffea ea daarop eene ontploffing veroorzaakt. Bijzonderhedea over de gevechtea ontbreken. la de Zwarte Zee. Uit Turksehe bran : KONSTANTINOPEL, 22 Nor. (Wolff.) — Officieel'.} kennisgeving van hethoofdkwartier ; De kruiser Hamidié heeft gisteren de Russische opslagplaatsen van petrcleuta ea de stations voor draadlooze telegrafie te Tuaqsse (ten Zuid-Oosjen van Nowo Kossisk) beschoten en vernield. Oi rnM ia ZiiH-IfriKa. PRETORIA, 22November. (Reuter. Officieel.) De opstand is aan het uitbrandea. De opstaade-lingen gevea zich dagelijks in groote getallea over. Ileden hebben zich twee zoons vaa De Wet overgegeven. DA6B0EK. De Duitsche soldâtes TE GENT Telegram vas? het Gents-jh gemeeir tebesiaur aan Z. M. den iioning. Ziehier het telegram dat het kollege van Burgemeester en Schepenen gezondea heeft aan dea Koning, op 15 November : « Het Gemeentebesiuur van Gent, uit name van gansch de bevoiking, verzoekt eerbiediglijk Zijne Majesteit den Konini?. ter geleienheid van zijn P^itio mfeest, de hulde van zijne onver-gaakelijke verkleefdheid en van zijne vurigsta wenschen te willea aanvaardea. De Burae neester, E. BRAUN. » Provinolaal bsstuur van Oost-Vlaanderan Provinciale schuld, De kcepons der provinciale schuld van 2,000,000 aa.i 2 1/2 0/0, vervallende den 1 Januari 1915, zijn, * an nu af, betaalbaar, zonder korUngnoch kommissie, ter Bank van Vlaanderen, Naam-looze Maatschappij, aanges'eld door de Besten- Idige Deputa'ie a s provinciale Ontvanger. De Voorzit'er van het. Burgerlijk Beheer van Oost-Vlaanderen, Ecker. ALLERLEI. Hazen en wilde konîinen. Door het verbod draper te zijn var. wjpens en tevens van vuurschoten (e loasen, is (lit jaar feitelijk de jacht geiloten. Die toestand die eaa gevolg is van den ootlo?, waaraan niemand dacht, heeft bij de landbauwers eene gegtonde vr.ees doen oatstaan voor hunnea aans'ajnden oogst, die vast en zeker ta^l zal te lijdea hebbea van de hazen en wilde konijn n. Uit Namen, onder andere, wordt gemeld, dat, ia zekere deelen vaa Con iroz het wild zich ia overvloel verloont en dat de landbouwe s met een bînepen hart hunnea aaastaaaden oogst te gemo "t ziea, daar hij dreist door die kleine vier-pooters afgeknaagd en grootendeels opgevretea te worden. Wat ?.ich in het Namensche voordoet. is ook het g! va' in andere provinciën waar de jacht-I artijen jaarlijks duizendea stuks wild op-brachten.'t Is te hopea dat f r maatrfgelen zullen ge-troften worden om het gelai te dunnen van die dieren, die zoo schadelijk zijn voor de akker-velden in het algemeen ea voor dea landbouwer in het bijzoader. Namen in de duisternis ! ? Da Gaskoinpagnie te Namen heeft aan hare geabonneerden latea wetea, dat zij niet kan waarbo-g^n hua dagelijl.s de noodige gas ta kunnea blijven leve'ren, d mr de kolenvoorraad sierk aan 't minderen is. 't Is te hopen dat de bavoegd : ove' heid zal zorgen voor den noodigen aanvxer van kolen. Andsrzij !s wordt uit die stad verzekerd dat er seen druppel petrool meer te krijgea is in Namea. Namen dreigt dus dagelijks met den valavond ia eene volladige duis ernis gedompeld te worden indien er geen middel gevondea wordt aan hetgas^eslicht de noedige kolea te verzekerea voor het voortzetten zijner exploiiatie. ïn de Ioapîir.îchten. Bij dit gme winterweder, wordt er veel ge-dacht aan oaze kloekmoedige joagens, die zich aan de vechtiijn bevinden, en door regen, sneeuw eivorst, soms urenlaag en zelfs dagen, in de loopgrachten inoefen doorbreagen. Eea korrespondent vaa de 7'imes, in West" Vlaanderen vertelt van het verbhjf der soldaten in de lo >pg avea, ia deze koude digea. De loopgrachten vormea eene beschutling tegen den snijdenden wind, die van de zee uit over de troostelooze, lage en drassige velden tuîschea Nieuwpoort ea Diksmuide waait. Het zou eene vergissingzija te denken dat het leven in de loopgraven a m dea Yzer het maximum vaa ongemak beteekent. Deze loopgraven zijn zoo goei ingeriefât en zoo beschut, a's ze door inspmning en vernuft maar eenigszins kunnen gemaa'ù worden. De m mschappen dia beneden de oppervlakte vaa den bolemzitten hebben zich zoo iagedami dat wind regen en sneeuw hen niet bijzoader deren. Sommigen zijn zoo gelukkig geweest zich vaa peiro'eutnvuurljes meester te maken, en in dat ge7alzijn de Kamertjes mat aarden waaden soin» warmer en misschien meer bfs'oten enbenauwd dan volgens de gezondheidsleer wel goed is. Franseh oorlogskredriet Zwitsersche bladen melden, dat de Franschs regeering aan de Ramer, die 20 December bijeen-komt een oorlogskred et van 10 mililard frs zal vragen. De reis van graaî Tisza. BERLIJN, 22 November. (Wolff.) Graaf Tiszi, de Hongaarsche minister-presideat, is in het Duitsche groote hoofdkwartier door den Keizer ia langdurig gehoor oatvaagea en . daarna door den Keizer tôt het oa'b:jt uitgenoo- , S/7 »» . _

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection