De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

828 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Juillet. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g73bf1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

de gehtemaar.de lamdwacht 18e Haar. Uiiaever G. De Graeve» Genf, Ketelvest. ï®. PS BZXjSIITg PATBIOT Damier dag 13 Juli 1916. Num. f6f ——— s STADSNIEUWS. ' , * A'fieoering van vleeschmeel. —■ Het Land-wbuwkomiteit van Oost-Vlaanderen zal Vleeschmeel, biji Boeveelheden van 5 tôt lOkgr. afleveren, Zaterda»? 1S Juli, van 5 tôt 7 uur namiddag, in het « Landbouwershuis », Goudea Leeuwplaats, te Genf, a an de inwoners van stad en voor-Steden, voor de voedering van kiekens, hondea af ander-e dierea waarvoor het hoofdzakelijk wordt benuttigd. — Verloren.—Er is ia den tram nr 3, rijdende van den Brugschen steenweg naar de Dampoort, Maandag, 10 Juli, rond 3 ure, eene bruine valise gelaten. Goede belooning aan den persoon die net voorwerp terugbrengt, St-Michielsstraat, 9. — Voor OD2& krij%sgeDangenen. — De lijst der wimiende nu m mers der tombola ingericht an het « Vosken », Nederkouter, wordt verkocht aan 0.10 fr, in aile aubetten en op straat ten voordeele van het Werk. Uit die redea zullen wij de lijst în cns blad niet meedeelen. Finaneieele inllehtingen, Vooit iiilicbtingen ovei Braziliaanscfce en Xan&cfeesohe waardan : Brazil Railways, Port of Para. Port of Havana, enz. ; Iakasseering en inlichtingen over koepons : Kaa der Eigû-naais, Russische, Japansche, Argentijnscae, Nij yerheidswaarden, enz., wendt U tôt G. WTTER W ULGHE, aaagenomea wissel-agent, 89, Coupure, linker oever, dicht bij de « Refuge Ste-Marie », Gent. 7454 St-Amandaberg. — Diefstal. — Maandag nacht zija ten nadeele van M. Léon Bastiaans, Denderrnondschensteenvveg, uit de meerschen gelegen tilde Bylokstraat, twee koeien gestolen. Zij hadden eene waarde van 3,000 fraak. Een onderzoek werd dadelijk ingesteld. Diasdag avond was men reeds op het spoor en de koeien werden teruggevoadea op Kalkea, bij zekere Colman, daar verklaarde men dat de Koeien daar gebracht werdea door dea broeder van Colman, wonende Kazemattenstraat, te Çent. Da policie begaf zich naar de woning van den Irerdachie, -loch deze nam bij het zien der agenten Je vlucM. Toen do policie eea uur nadien terug kwam, laai het hais van Theofiel Colman, had deze :éeds docr verhanging een einde aan zijn leven gfesteld„ Het onderzoek duurt voort. fc i 'I iiiiiiii wiiiii'i nii ti'i'i'iiiiiinii i nmiii uni» MEÏSGELWERK.—13 Juli 1916. 50 Schelmsche Liefde —- Het wordt Iaat, zegde Bostock. Zoudt je nietîîever naar M. Aspen gaan ? — Natu'arîijk, maar ik kan voor het JogeiïWik toch niets voor hem doen. Ik bea ïeen dokter en geen verpleger en hij zal in let hospitaal natuurlijk goed verzorgd vorden., maar ikzou, voordat ik naar hem oc ga3 geerne uwe théorie hooren omtrent il die .tnoorden. Zij stonden thans op den dorpel van den L'oeristenchib. — Wel,zegde Bostock langzaam.Er wordt icg altljià een man gemist — Rat Gundy. Ik :ou we] eens wilîen weten waar die man zit. — J uistj zegde Granton, zonder een spier 'an zijn, gelaat te vertrekken, waar zou hij :it(en ? Et waar is die andere — hoe heet hij iot weer —- Japhet Bland ? Waar zou die nan zijn ? En terwijl hij die vraag deed, ueld hij zij m oogen op Bostock gericht, — Ik weet zoo weînig van de geheele ge* chiedeais, zegde Bostock. Ik kan alleen iordeeî«n naar hefgeen ik ken. — IV?à£' aïs :k u goed begrijp, denkt ge Duitscha berichten waa het Groot Hoofdkwartler» Westelijk krijgstooneel. BERLIJN, Il Juli, — Tusschen de Aaker-beek en de Somme, aan weerszijden van den ■roeg van Bapaume naar Albert, gingea sterke Engelsche strijdkrachten des namiddags en des nachts over een breed front ten aanval over. Ten N.*W. van dien weg zakten zij reeds in ons vuur in elkaar, voordat het tôt een gefecht van lijf om lijf kwam. Ten O. van den wsg, ont-stonden hevige gevechten aan den zuidrand van het dorp Coatalmaison en vaa het bosch van Mametz. De vijand deed tevergeefs herhaalde pogingen om het boschje van Trônes te heroveren ; hij leed zware bloedige verliezen en liet een lOOtal gevangenen in onze handen. Ten Zuiden vaa de Somme werd eea stormloop van zwarte Fran-schen op de hoogte vaa La Maisonnette met een overstelpend vuur ontvangen. De enkele negers, die tôt aau onze loopgrach-tea geraakten, werdea er met de bajonet afge-maakt of gevangen genomen. Bij den gisterea gemeldea tegea-aanval op Barleux, namen wij 5 officieren en 147 minderea gevangen. Het geschut was ia dea ganschen geveehtssektor druk in de weer. Ons spervuur verhinderde al de aanvalspogingen vaa dea vijand tusschen Belloy en Soyécourt. la het Maasgebied werdea zeer Ievendige ge-schutgevechten geleverd. Op de overige front-deelen was hier en daar het vuur heviger en deed de vijand meermaals vergeefsche gasaan-vallea. De vijaadelijke patroeljen ea verkea-ningsafdeelingen waren zeer in de weer; zij werden overal afgeweerd. Bij Leiatrey (Lotharingen) drong1 een Duitsche afdeeling, aa een omvangrijke mijnontploffing, de sterk bescbadigde Fransche stelling binnea ea aam er 60 maa gevangen. Ook ten Z. van Lusse bracht eea patroelje gevangenen binnen. De luchtvaartdienst was zeer bedrijvig ; bij de talrijke luchtgevechtea, verloor de vijand 2 vliegtuigen aan de Somme en twee ten W. vaa Vouziers ; ons afweervuur schoot bij Cource-lette (aan den weg van Bapaume naar Albert) een Etrgelsch tweedekker neer. BERLIJN, 11 Juli. — Officiëel, — Twee Duit* dat Rat Gundy de man is, die een ander tôt deze moorden en moordaanslagen aanzet ? —Als ik bevoegd ben een eigen meening te vormen.zou ik zeggen,dat dit zoo zij a moet. — Het is zonderling, zegde Granton. Ik geloof juist dat de persoon, die dat doet Japhet Bland is. Hoe het zij, ik ga nu naar den armen Aspen. Ik vermoed, dat als Japhet Bland wist wat er in mij gpiging, hij mij wel àtilweg zou volgen, om ook mij af te maken. Maar ik ben iemand, die zich niet zoo gemakkelijk laat aanvallen. Ik luister naar verdachte voatstappen achter mij en hoor ze. Die Japhet Bland mag dus wel op zijne hoede zijn, Goeden nacht, heer Bostock, ik ga naar mijnen vriend, — Zult ge lady Scardale morgen met de geschiedenis bekend maken? vroeg Bostock, — Ik zal het lady Scardale morgen dadelijk zeggen, zegde Granton. Goeden nacht. Wilt ge aansteken, Niet ? — Neen, dank u, zegde Bostock. — Het verbaast mij altijd, zegde Granton, hoe een mensch kan leven zonder cigaren ; tnij is dit onmogelijk. Het houdt mij siaande in aile moeilijkheden van het leven, Doch sommige menschen hoeven aiet staande gehouden te worden ; zij zijn onwaakelbaar. Toen verlief hij heaî. sche marine-vliegtuigen hebben ia dea nacht van 9 tôt 10 Juli, haveninstellingen ea kustver-deaigingswerken vaa Harwich ea Dorer met bommea beworpea. BERLIJN, Il Juli. — Officiëel. — Twee Duitsche marine-vliegtuigea hebbea ia den nacht van 10 tôt 11 Juli, Kales ea de troepenkampen vaa Bray-Dunes met bommea beworpea. De vliegtuigea zijn welbehouden weergekeerd. Oostelijk krijgstooneel, BERLIJN, il Juli. — Op het front vaa de kust tôt Pinsk, geen bijzoadere gebeurtenissen. Nabij Pinsk, rust. De Russische melding over de ontruiming der stad is glad verzonnen. De vijand viel op vele plaatsen de Stochod-lijn vruchteloos aan, en wel met sterke strijdkrachten nabij Czerewiszcze, Hoelewicze, Korsyni, Jaaowka en aan weerszijdea van dea spoorweg vaa Kowel aaar Rowno. Nabij Hoelewicze werd hij door eea krachtl-gea tegenaanval tôt over zijn eigen stellingen teruggedrevea. Hij liet bij die gevechten meer dan 700 gevangenen en 3 macaiengeweren in onze hand. Onze lucht-eskaders wierpea talrijke bommen op uitstijgende troepen bij Horodzieje, op het baanvak van Baronowitschi naar Miask, en herhaalden hua aanvallen op Russische schuiloorden beoosten de Stochod. Bij luchtgevechtea, werd eea vijaadelijk vlieg-tuig bij Worontscha (ten Westen van Ziria) en een tweede bij Okonsk neergeschotea. Bij het leger van generaal graaf von Bothmer, leverde een jachtkommando een gunstig gevecht tea Zuiden het bosch van Boerkanow en aam daarbij eeaige dozijnea Russea gevangen. Balkansch krijgstooneel. De toestand is oaveranderd. Officieele Qosienrijksche bérichtan Russisch krlSgstooneel. la Bukowina geeae bijzoadere gebeurtenissen, Bij Zabie, aaa de Czersmosz, sloegea onze troepen Russische opmarschen terug. Verder teaN. tôt aan de Opper-Stochod duurt, afgezien vaa succesvoile onderaemingen oazer vliegeade kommandos bij Burkanow, de strijdpoos voort. Bij Sokul stortten overmachtige Russische aanvallen voor onze hindernissea ineen. De vijand bemoeide zich tevergeefs om de terug-stroomende massas door het vuur zijner kanon- Granton reed naar het hospitaal, vroeg den dokter te spreken en daar deze een oude vriend van hem was, werd hij terstond bij den patiënt toegelaten. — Zal hij herstellen ? vroeg Granton. j — Ik denk het wel, zegde de dokter, maar hij heeft een paar flinke slagen op het hoofd gehad en 't is eene zonderlinge geschiedenis. Bij het bed van den patiënt zat eene ver-pleegster, die hem'meelijdend en zorgzaam gadesloeg. — Hij is wat ijlhoofdig, zegde de dokter. Ge moet niet met hem praten. — Dat begrijp ik, antwoordde Granton.Er is voor mij op 't oogenblik hier niets te doen. — Neen, niets. Deze verpleegster verzorgt hem. De dokter verliet het vertrek en liet Granton bij den zieke. Op eens sprong deze in zijn ledikant op en gilde a Fidelia ! » Granton schrikte. Hij trad een ipaar stappen dichter bij het bed, — Fidelia ! ratelde hij met doffe stem voort, uw vader werd niet vermoord. O, Fidelia, aïs ge mij liefhebt waarom zouden wij dan wachten, totdat gij het weet ? Het is veel beter dat ge het niet weet. Zeg er niets van aan lady Scardale. O, aïs zij het wist, zou het haa'r den dood aandoen I! nen ea zijner mitraljeuzea tôt staan te brengeqJ Bij Hulewicze aaa de Stochod werd de tegem stander door Duitsche en Oostenrijksche leger" machtea aa verbitterden strijd met afwisselead*' kansen, teruggeworpen. Ook yerscheidene aadere aaavallen, door dea vijand in de Stochod-streek ondernomen, oiiit luictea volkomea. Italiaansch krlfgstooneel. Oak gister faaddea geene iafanteriegevechten-van beteekeais plaats. Talrijke vijandelijke over-! loopers bevestigea de bijzondere zware ver* liezea der Italianen, bij de aaavallea in de strselî tea Oostea van Cima Dieci. , ^ Oaze zeevliegtuigea bewierpen militaire mstellingen, en de statie van Latisaaa ovefr vloedig met bommen, wejke groote braadeâ veroorzaaktea. Vijaadelijke vliegers wierpen bommea af i* Judikarie op Tione. Zuid-Oosteliik krlSgstooneel, Buiten tusschenpoozige schermutselingea *aa de benedea Bojusa is er aiets vaa belaag e« meldea. 0a oorloj in hst Oostôfi, Turksehe berichten. KONSTANT1NOPEL, Il Juli, — Van het; groote hoofdkwartier : Geene hoegenaamda verandering aaa het Irakfroat. In den Felahie sektor werd eea detachemeaS vijaadelijke ruiterij welke aaa den rechter oever vaa dea Tiger op verkenaing was, aangevallea door ons verkenningsdeiachement ; de vijand werd. op de vlucht gejaagd ea wij ontnamea, hem eea aaatal paarden. Geene hoegenaamde tijding vaa het Perzischa froat. Aaa het Kaukasische froat, aiets belaag" rijks te vermelden aan den rechter vleugel, Tea Z. vaa Tschoruk werd de totaliteit der tegea-aanvallea, welke eergisterea door dea vijand in gansch den sektor werdea ondernomen! afgu-slagen.De vijandelijke troepen, die eria gelukt waren ia onze vooraangelegen loopgrachten vaa enkele sektors te dringen, zijn verjaagd geworden in de richtiag vaa het Oosten, na onzea tegenaanval,, welke uitliep op bloedige lijf omlijf gevechtenlj Ten Noordea vaa Tschoruk, hadden er aaô dea linkervleugel eenige schermutselingea plaats. s — Heeft hij reeds meer geijld ? vroeg Granton fluisterend aan de verpleegster,, diej handig de kussens opschudde. — Alleen het laatste uur, zegde zij. , — Kuntge uitmaken waarover hij aaa heS ijlen is ? —-Neen,mijnheer,zegde zij kalm.Patienter*, ijlen dikwijls over dingen.die nooit gebeurdh zijn en personen, die nooit bestaan hebben»] De zieke lag thans weer stil te slapen «œ Granton begreep dat hij beter deed te vertrekken.— Luister eens, zuster, zegde hij, gij z® eene verstandige vrouw, die ik in mijn ver» trouwen durf nemeo. Wat deze arme maa praat, is geen onzin. De verpleegster knikte loestemtnend» alsof zij zeggen wilde : Dat dacht ik wel. — Welnu, wij begrijpen elkander. Keal ge lady Scardale ? — Ja, ik heb haar dikwijls gezien en veeî van haar gehoord. — Deze dame en misschien Mej. Fidelia Locke ook, zullen den patient waarschijnlijk komeu bezoekea. Het is van het hoogste be*\ lang, dat de een noch de andere dergolij droomen hoort, Zult ge zorgen, dat ladjO Scardale hem met ziet als er kans bestaa^ dat hij gaat ijlen. {Word! t>o0tf£rseë)»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes