De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

260 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 19 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w950g3mh53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

de ©sutmmn - de landwacht N»m< M9. 40« Jatii». 0. Do Graeve, Ketelvest, 88. DE KLEINE PAÏRÎOT Sossderdag 14 November 1918 Prîjs 5 csntlemen , ut liH'W rm-WT—irinnnn^tinr—i^aa HEJIXJ OIsTZE VORSTEM ! ~r_ -en tt "TT* a -en ~r . ml, ~r tt* i «I—I Al V i MïlERENDE ISTSE8E Watr Kajostaiiaa Koalas JkUK&T Koalagia XUSABSTEI •fi PrJLni LBOPOX.X», «• ««s*. Vijf jansn ia 't galaèn, Dat — b.au(«lijk«a dag « Seat, feast'lijk uitgadost, Hier ook sjn Vorsïea zag ! ïmq «it elk w?*«ldoord, uit allé ataat an laadoa Ctvolk'rea eogTereeod, la vasta vriendsehaps- [budu Jvetlijvarde» ont stryd, om palsaan eer *n gunst MirttdzMa worstelperk van aijveih^ld «a [kuost l Taon kwam de woralbraad la varie rooden glosd Mot al lijn ija'lijkti-êa Van rookoad pu» aa blocd l wkuld'loos, #ffer, w*rd obi Balgië vi«r [jaren ««trap^ald door dm blol vaa '• vijands'legar- [saharen, 's'wH xijn Vorstenhuia versuchtte op 't bal- [liogastrand to«h !?evolfd door 't kart vaa 't eaasche [Vadtrland ! Thans rees do vnjhaidsw»n In nieuwan gloriaglant, Thaoi wapparsa alom Ea *Ug aa V îwstaaakraas ! " Vlaandaraa'a koofdatad, weor ia feestdos, L [oj-getosea, wellcom tooroapt, door triomf «a zegebogen, ! o Vorttla, o aadla VonUentelg tour ea cauw varknocht aan 't hart vta falicen Bel|( I U groataa ira aaa de spU» Der dapp'ra lagerschaâr, 0 Vont, stasd* rat mi pal y ïa strijd ea doodsgavaar I w foorbeeld itortte moed ea fiarheid ia de jv [harten ^ "«nnea die met U dot vijands storraan Eit-ii, [tarttanl Din ki ' "*** *r een "9a pliaht tea ©fier riel, Woedde mede uw hart, «a w««nde uw [vaderziel ! -» -i—J % A —L. JUJUI ■ U greeten wa, o Vorstin Der liefdtî zinsebeald Terwijl uw moederhart Sa sraart en wonden healt l Haavelen dankén aaa uw zorg 't behoud ea ['t leven Ah ! wander is 't aiet, dat in de oogsa transa [beven Van aooveel moaders, voor wier toon Ge een [meeder waart In teed're zorgen door geen aad're g'eyenaird ! Wij sroîtsa U o Prins, Wien 't leven tesenlacbt, Als de eerste morgendstraal Bij lentezoanepracht !... Uw jeugdige srm haeft reeis voor België'» heil [gestreden Bij ruurdoîp hebt Ge uw vaderlandscb geloof fbeledea. Oas yolic blijft U rerkoocht ia onrerbreekb'ren [band I In U barust de hoop van 't Belglsch vaderlaad !... 13 November 1918. D. R. H. DE K0N1MUME FÂiiLIE TE C3-E1STT. E»n onvergetelijke dag beleefde op Weensdag 13 November 1918, de Gentsche bevolking. Immers Zijna Majesteit Koning Albert, de Koningia Elisabeth en de oudste zoon, de Erfprins, Laopold, soldaat bij het 12® linie, zoaden aan het hoofd van h«t ze<;evierend Belsische leger — slechts drie dag en na onze bevrijdiag vaa den overheerscher — in de stad Gent, die no? tôt ia den nacht van Zondag ea Maandag 10-11 November met de wapons werd verdediïd, hunna intrede doen. Werd eenige jaren ge'.edea bij dé bliide intrede van ors Vorstenpaar, Hunne Hoogheien groote ovatie gebracht, wij moeïen bekennea dat heden eeno onbeschrijflijke geestdrift zieh van onze bevolking had msester gemaakt. En zulks is niet te verwonderen, wanneer wij de vier jaren oorlog herdenken, en het oas ver-boden werd op den Nationalen feestdag vaa Î1 Juli, aan onze vaderlandslievende gsvoe-lens, die alie.Beliîen voor hun geliefd Vorstenpaar en vaderland koesterenr; luebt ta ge/en. Aan 't Staakskeu. Woensdag morgend, van af 9 ure, hadden op de wijk 't Staaksken (Brufische poort), aan d& vier wpgen (Gent-Vinderhaute-Mariakerk e-Woa-delgem, rechtorer het kasteel van M. Carpantier, een 50-tal onder-of&cierea van de gendarmerie, onder bevel vaa majoor Blanpain past eev»t. Nu ea dan brachten automobieien Fransch^ I ea Engelichc opperofficieron mot buanan staf ' aaa. Langs de baaa stondea de paarden voor al dois officie-en gereed gezadeld. Vela t'eljjische officierea, die aan hot gevolg van de.i koninklijken »to©t moasten deelnemen en in d?n omtrek zaoal# te Mariakerke,Woadel-Vinderhoute onz. warea gekaatonaoerd, kwaman ook te p»ard toe, in afwachting tan de konist onztr Vorsten. Een tiental minuten vôôr 10 ure kwam d-î heer gouverneur van Oost-Vlaanderea, verg^zeld van den heer surondissementskommissaris Henri de Kerch-nve d'Exaerde per lijtuig op 't kas'eel aan. Vijf minuten iater brachten twee autooio-bisien oiue geliefde Vorst on Vorstin ea de ptins, abook generaal Jungbluth ea de eere-dame der Koningin, baroanes d# Caraman Chimay op het kai!eel aaa, waar Hunne Majei elten door den heer Gouverneur en dea heer arroadissements-kommissaris, den heer en Mevrouiy Carpeniier werden verwelko.nd. JuistomlOu;e verliet ons Vorstenpaar, het kasteel om «toetsgowijze de stad Gent binnen te tredea. Ket signaal werd door klaroengsîchal aan-gegeven.M. Van Dousselare, hooid-policiekommis-saris en zijn *ekretsris, da aijunkt Lafontaine, die in een rijtuijr hadden plaats genomea, 1 opeadea den kouiaklij<en stoet. Achier h.:n volg le de rnajoor Blanpain van de gendarmerie, gevolgd door een zes'al onder-officieron, die den weg tusschen da àaar reed3 op het Staaksken po3tgevatte raenigte open-maikten.Daarna voli'de Koainpr Albert, gezeten op osa bruia paard, links de Koningin op esn zwart en reclus do Prins op een wit paard. Achter het Vorstenpaar volgde kolonel Tiel-ken3, aide-esmp van den Koaing, da Fraasche faneraal Dégoutté an oane menigt© BaUische, "ransche en Ecgslsciic officierea, die bij da bevrijding vaa de stad Gent hunne troepen aaa-voerden.Daarachter kwamea de twee Belgische leger-divisies, bestaande uit het Ie en 22e linieregi-1 ment, het 3° linieregiment,ee'! re.îlment ar illerie mot licht en zwaar geschut, alsook 't 4P re^imont lausiers met de transportwagens. Zooa'* wij hooger schrijvea had gich reeds eene ontelbare œenigte langs de baan tôt dicht het gemeentekorkhoi opgesteld om onzon Vorst •n Vorstin en da Prins on geheel het koninklijk gevolg, alsook de tr«epen, daar het dezen zijn die den IJzer zoolang hebben vardedigd en waar de vijand niettegenstaands al zijne kracht-iaspanningen en offars nooit in gelukt was over te komen, te bïgroeten. Het zijn deze dappere soldaten die aangevoerd door hunne oventea, op Woensdag 13 November 1918, een echte schoone Noveoabsrdag, hunne intrele in ds stad Gent 3ede*. De geestdrift der mensc'aen bij het zian van onzen Koaing en Koningin,den Prins en de nette en prachtige houding onzer zegevierende Be'gi-sehe troepen bâschrijvea, is schiar onmoïelij^f. Aan da Palingshuizan moast de stoat bijna aan aile huizen tulhouden ; orze Vorsten werdea lattarlijk ondar da bloemen bsdolven. Een auto die volgde l^g weldra vol mat prachtige ruikers van chrysambemen en hoa dichtar meu do De Sme'siraat naderde, hoe talrijker hot ov- rhandifen van ruikers plaats had. De po'icio hier ten lastigc taak ; met groote siOvi.s kon zij da mMjijte op afstsnd beuiea. Niât allean op straat was de manigte çtoo%. maar in aile huizen tôt op de hoogste verdiep«a» stoiid eene dicht opeengepakte me:ilgta die sa«' witte neusdoeksn zwaaide, bloamea gooi^' en gedurig riep: Lave de Koningin, leve 4i: Koaing, lave de Prins. Aaa dese kreten kwamen gean einde; iedereaa voelde zich galukkig cens luidruohtig zijae vader-landslievande gevooleas te ui*en. On3 Vorstenpaar bagroetta minzaam de meaifta voor d# hsn toegezw.\aido lofkreten. Ga' Qtnen vôôr de De Smetbrug had da stadsharmonie, dat oas vôôr dea eorlog dea Woînada? avond op dea Kouter mat zija uitga-lezsn muziekstukkan vergastte, post gavât «a sp -elda bij de aankomst vaa do Konioklijka f itnilie de • Brabançonne, » waarop de door op post gestelde soldaten het geweer presente^rdea en de burgers het hoofd ontblootten : bij h^ voortzetten van den stoet ovei de brug, werd nogmaal* ult voile borst door de mefiigte ge-, roepen : Leve de Konin/, leve de Koningia, leve da Paus, leve Baigië, leve oazsa Verboa-donea.Aan den ingang der De Smatstraat is eeaâ o /erschoone paort opçericht die de heele straat I overspanf. Vaa bovea het opschrift in ze«* groote lattcrs: Levoaonze Vorsten! bekroondmat eea vlaggentrophés van Belgische, Engelsc'aa, Ameri-iainsche, Fransche as Italiaaasc'ae viag, getjes. Daaronder roodgelo dooreengcvlochtoa drapseringen en een groune bladerkrans. De meisjes van hat klooster der Klekenstratt staan op de rachterhand van dea lngaag elle ean driekleuri^ strikje om den arm an een drla-kleurig vlaggetje in de hand. Belgische soldataa doen den ordeJienst. Men ziet van over de brug den koniaklijkan stoat naderkomen oader het jubelande ffcjtjal en het blijde wuiven van hoaden en zakdooken. Als de Vorsten den zegeboognadsren biedt eeaa Eerw. Grijze Zuster eea tuil vaa witte chrysaa-themen en wi'.te rozen aan H. M. de Kor.ingia onder de kretan van Vive le Roi, Vive la Reint, Vive le Prince ! die uit de menigte opstijgen. Meïeen worden tal van kleina bloamtuilen vaa op blinde muren en vaa uit de vensters gewor- ' pen die aile zoo dicht bezet aija dat geen enkel plaatsie meer overblijft. De Koningin die er uiterst welsteilend uitziet, aanvaardt met minzamen lach de bloemen. Za heeft reeds soovele tuilen ontvangen, dat eea rijiuii er vol van ligt. De Koning en de Prin3 groeten voortdurenj met de haad. Op den doortocht van den stoet is het overal hetzelfde juichen, wulven, aaa-bied8n en toewerpen van bloemtuilen. Na da Vor3ten zijn de Franscheea Engelseho overheden vau het legar op hunne beurt hot voorwerp van de geestdriftigste betoogingen. Intusschen is ds raist op^atrokken an mejv geniet hot schoon^te weer dio men ooit ià Novembef kan genieten. Eene heldere luc^! zonder het mins(e wolkja mat «one «tralonda aon op het blauwe hcmclveld. 't Is tooverachtig schoon wear ! In de Peperstraat zitton aile vensters vol volk^ Daar, in de Burchtstraat en de Hoogstraat zija^ groote lnnwaden strooken gaspannaa, waarop 1%, groota lettars gedrukt staat : « Welkom ! a — Bienvenus I Op den hoïk van Burchts'raat en Siate-Elis»» ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes