De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

539778 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 26 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sj19k4987j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

8?'JAAK Vriidàg 17 September î 9 î b N' 22 W DE GENTENAAR- DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Postpakjes. Aan 103 krijgsgevangenen werd deze weeK een postpakje cezonc'en, inhoudende : een paar kousen, een doosje sardienen, twee militaire beschuiten en twee pakjes sigareiten. _ Wij vezonden nu reels 640 po'-tpakjes. tk ' Je Sommige personen sturen ons een postpakie vcor hutme fami'ieleden. Wij verzoeken die lezers : Ie de pakjes te wegen (niet meer dan 1/2 kilo) ; 2e,ailes m een doo je doen ; 3<=,ons den inhoud te verinelden ; 4®, het adres er opgelakt. Aniers h>;bben wij er moeilijkheden mede met hat plaiitselijk militair postbesluur. lanlienea uaar Bsilschlaid. Het is de belanghebbenden ter kennis *e-brac'nt dat K'ntiecen aan de volgende krijgs-gevar.genen toegekomen zijn : Philemon De Wulf. — Isidoor Declercq. — F. Van den Beke. — C. Buysschaert. — Pieter De Mever. - Richard De S me'. - C. Jonckheere. Karei De Backer. — Honoré Van Parys. — J ules Van Waeyenbcrghe. — Victor Declercq. — R. Viaene. — M. Labatb. — Henri Vivier. — Ch. Vercautercn. — A. Vanderhaeghe. Steph. Ver m- ulen. — Kamiel Slock. — Julien Schaubroeck. — M. Tondeleir. — Vanauickel-berghe. — Leroy. — Veyt Pieter. — Léon Lelange. — J. De Lantsheere.— Edmond Fiers. Lodewijk Boels. — Coeman. — Medard Baert. Emiel Kegels. — Alph. Van Brabant. — César Goemmeriyn.—G. Lagaert. Delmotte Prosper. — Detal Edmond. —■ De Cors inc.: M. — Boelaert Remi. — Coppieters Petrus. — Loveniers Ch. — Bonheure Julien. Casteleyn P. — Carlitr Em. — Cardon Charles. Cambier Cyriel. — Baert Alpha. • Alglcva Georges. — Biesbiouck E. — Mortier Orner. Provocst Em. — Demoor Louis. Impens Richard. — De Byciter Phil. — De IDycker. — Doyon Ernest. — Noyez J. — Par-mentier H. — Aerts M. — Vlerick Kam. — A. Steechouie. — Boelens Emiel. — De Bouwer René. — De Block H.—Cornelis A. — Hoste Ernest. — Alloncius H. „ , _ De Rycke Jaques. — De Jaegher Gentil.— De Brice Jacques. — De Baets Gust. — De Smet •Ju'.es. — Desmedt J. Ed. — De Moor Aug.— De Meyer G. — De Meulemeester A ch.—De Clercq I 0. _ Van ELtraie Aug. — Fenier Victor. Jâr.ssens R.—De Vos Julien.—Ghyselinck Edgr. G» luck François. — Haeck Eugeen. — Mat- tkeuws Jan. „ _ î. viaiabœuf. — E. Therssen. — Oscar Rorn-baat. — Jan Rcecks. — Pieter Rcelens. — Cam. Reynvor t. — Roger Alfred. — R. Vindevogel. Knowl s William. —Cyriel Delbeke. —Ivo Van "Wassenhove. — Gustaaf Dole} aut. — F. Pcter-çen. — P. De Coeman. — Tlieiriynk. — A. Quei noy. — Lodewijk Poupart. Vandenbrouck. — Vandenbroucke. — Van Veerdegem N. — Van Loo Ose. — Van Campe L. — Dumont Pr. — Ackermans Ad. — Laurent F. — Vanden Hecke P. — Di lies H. — Dhainaut F. — Gi'lis Hendrlk. — Quataert E. — Lavent Acbiel. — Coeman. — Lo ens Louis. — Duret Torts. — Verbe,?ge. — Cortier Alf. — Haentjens Theo locr. — Dauwe Kam. — Linthout Paul. De Wilde. — Meyen Ad. — LieforgUe Ad. Lefebvre R. — Lecoutre A. — Lauieys A. Lecle c M. — Lorthois. —Laguemcnt P. —Wer-broutfk H. — Wauters J. — Carel Theofiel. Messiaen. —Vaubert H. — Haedens. —Vander-B'rai ten J. — De Vrieze U. — Van Damme E. Pieters Léo. — Vernassea. — Verhegge Th. Viaene R. mi. — Warke Jozjf. — Der3rcke Edg. Decock H. — Haentjens Th. — Porthals J. Picaid J. — Vanden Brouck. — Herreng Jules. Huwel Martin. — Labbe Emiel. — Vervaat Prosper. — De Rybel F. — Back Alf. — Mon-naeit Victor. — De Weerdt Aloïs. — Ee ckhaut Alf. — Claerman Lodewijk. — D'Havé Kamiel. Bïuggheman Phil. —Goossens M. — Haverhate Pieie'. — Tniry Edmond. — Verniers Karel. De .Bosve Pieter. — Vandekerkhove Jan. — Vander-h<yden A. — Meys Ad. — Van Elslander C. De RidderH. — Costeur Cyriel. — Huygels Michel. — Van Els'auder Jan. —Faucheux Cyr. Mestach Joris. — Kindt Isido ir. — Kurvers Wil. Vander Br :en Lcdewijk. — Vanderhaeghe Urb. Clay Desideer. — Delecourt H. — Herfegc.nne Joz-.. f. — Boembeke. — VanHove Aug.—Segliers Karèl. — De Ceuninck E. — D'Haene Jozef. Smekeris Ph. — De Vlaeghe H. — Vermeulen Val. — De Mulder D. — Seghers K. — Baert Jozef. — EeckhoutA. — Stoop Hektor. —Van Vreckhem L. — Adolf Brigou. — Gustaaf Quin-tyn. — Ravier Kamiel. —Trifoon Mortier. — Isidoor Herman.— R. Van Hore. Oberhode.—Edm. Braem. — Désiré Voet. — Isidoor Impens.— De ■Baets Alfons. — Kosolosky Aifons. — Maurits Begyn. — Robert Van Hirnpe. — Remy Viaene. ( Wordt ooortgeset). Pîovinciala Paardsshsrvsrsohriag van Oosî-Vlaaadereit. , Het bestuur, vergaderd in zitting van 87 uogst 1915, heeft besloten aan de aange-Siotene maatschappijen voor de verliezeu ledaan m 1915, voorloopig slechts het zesde cer verzekerde waarde uit te betalen, en iater tôt een vierde te volledigen wanneer de geldmiddelen het toelaten. — De maatschappijen diehunne premiën Voor 1915 nog niet betaald hebben worden Verzocbt het te doen zonder uitstel ; anders Xullen d:e premiën afgehouden worden van de schadeloosstellingen welke zij voor paar-den, in 1915 gestorven, te goed hebben. Den 2en en 4cn Vrijdag van iedere tnaand, zal de sekretaris M. f. VVierii.ck, in het « Landbouwershuis », of in den « Rooden Hoed », spiekelijk zijn. Bericht aan de Huismoedars, Komkommerkonserveu. Wij hebben metecht genoegen het belang bestatigd, welk onze lezers gesteld hebben in onze recepten tôt het bereiden van kom-kommers en graag voldoen wij aan hunnen wensch met hier eenige bereidingen van komkommerkonserven op te geven. Gelijk wij in ons voorgaande schrijven, vaststelden, is deze smakeiijke groent in Belgie niet genoeg gekend en haar verbruik verdient algemeen te worden gemaakt. In den winter, is de komkonimer zoo aangenaam, a!s in den zomer, want versche groer.ten zijn zeldzaam en duur en dan kan men de komkommerkonserf maar prijs-schatten.De groote komkommers bewaart men op de volgende wijze : goed gereinigd, worden zij, in dunne schilletjes gesneden in eenen bokaal, waarin men azijn giet, tôt ailes bedekt is. Men voegt er zout bij, peper in korrels en een takje dragon en venkeikruid (fenouil) en stopt goed toe. Ziehier nu de eenvoudigste en meest gebruikte manier tôt het bewaren van kleine komkommers genaamd « Verts de Paris » of « Parijsche groene #. Men legt de komkommers in eenen saladekom, bestrooit deze met zout en dekt ze met eene telloor en daarop een gewicht, opdat zij goed zouden op een pakken en met zout doordringen. 's Anderdaags worden zij zorgvuldig met een handdoek gewreven, om ze te ontlasten van zout en zand, die er aan kleven, en in eenen bokaal ge'egd. Deze wordt opgevuld met wijnazijn, waarbij men peper in korrels en eenige takjes dragon en venkeikruid voegt, en, vo'gens goesting, twee laurier-blaadjes. De bokaal wordt met een goed Stopsel gesloten. De komkommers, van het ras Parijsche groenen, welke 10-15 centimeters lang zijn, kunnen evengoed op hun geheel bewaard worden. In eenen grooten bokaal gelegd, worden zij met pekel overgoten, welke men bereidt met keukenzout in kokend water op te lossen. Als een ei, in de koud geworden pekel boven drijft, is het een teeken dat deze sterk genoeg is. Men legt ook in den bokaal eenige jeug-d'ge wij rigaardb'aderen, die de komkommers eenen bijzondeien smaak bijzetten. Deze worden alsdan in schilletjes verbruikt. R. PEEMANS. Staatsvoordrachtgever, 39, Leopoldlaan II. SPORT Wislyfjdea. Valodroom Gsntbru^go. — Voor den drie uren koers van Zondag aanstaande om 4 ure (M. E. Tijd) zu'.len wij eens de nameu der rijders herinneren : Marcel en Lucien Buysse, Pier Van de Vekle, A. Persyn, Michel en César De Baets, Pol Verstiae'e, Léon Buysse, Maer-tens, Dhondt, Saelens, Vernest, Van Renter-ghf-m, Cocquyt, Karel Marteos eu Cyriel Josse. De ingangprijzen zijn als volgt : 2, 1, 0.50 en 0.25 fr., in het bereik van eenieders beurs en h»el het bedrag der ontvangs'en is voor het Werk der Knjgsgevanienen. 't Is M. Bayjearr die zich aan het kontrocl met ailes s:al gelasten. Men wordt vriendelijk verzocht met gepast geld te be alen. De prijaeo die op dezen ooi:enblik in da vitrien van M. Dobbelaere, Vlaauderenstraat, tentoongesteld s'aan, zeggen genoeg dat da inrichters een puik faest verlangen om zooveel mo^elijk onze moedige soldaten in hun balling-sch ip te helpen. M. Van den Haute, bestuurder van d« « Sportwere'.d » heeft u;t Brussel wat tuben medegebiacht, wat nu de prijzen als volgt samenstelc : Schouwstukken : van M. Jan Colle en kin-deren ; van de voerliedea van voornoemde firma ; van onbekenden ; eene pr^ mie, gewicutwerper, van Mevr. De Noye.'.e ; koperen inktpot van M. Dobbelaere ; 2 tubes de piste (extra lichts) van de Compagnie Dunlop en daarbij eene trui; 3 tubes de route Colonial ; een prachtig brons-stuk « Vrede en Arbeid », van Raciag Vootbal-club Gent ; bekers van M. De Vos ; van M. Cornelis, velDdroombestuurd r ; van de A. R. A. la Gantoise ; van het dagblad « De Gentenaar-De Lan lwacht» en van de inrichters «Sport-wereld ». Nog versch'.llende andere prijzen, die als premies zullen geschonken worden, werden door vriendeu beloofd. 't Is te hopen dit het dan goed weder is. Riiders, toescbouwers, inrichters, en niet het mmst onze soldaten-spormannen, die krijgsge-vangtn zijn, zullen dan tevreden zijn. '• -,\7' ^ Voetbalkamoioenaat Gent 1915. Onder da regrlamanton der Union Belga S. T. A. Om aan de lezers van De Geanenaar aangenaam te zijn, geven wij hieronder eené tabel, die zij kunnen uitsnijdea en voor geheel het seizoen invullen : Plein A. a. A. Gantois». „ Plein Raoing Olub Gant. ; 26 September. fiSiiS 3 Oktober. F. C. Eendracht, Muide SpottiEg Ciub Gantois . ; . . . Eendracht F. C., Biugsche Poort . F. C. Eendracht, Muide Ganda F. C ^ F. C. Vriendschap, St-Amandsberg. Sporting Club Gantois ;S. S. A. Alliance . 10 Oklober. ij Oktober. - v S. S. A. Alliance "F. C. Eendracht, Muide œ&idracht F. C., Brugsche Poort . S. S. A. Alliance Ràcing Club Gent. . . î . . J A. R. A. Gantoise . . . . 7 . I Sporting Ciub Gantois Eendracht F. C., Brugsche Poort . 2$ Oktober. 3z Oktober. F. C. Vriendschap, St-Amandsberg. Ganda F. C F. C. Eendracht, Muide Eendracht F. C., Brugsche Poort . 1 Nov^mber. j November. Sporting Club Gantois A. R. A. Gantoise S, S. A. Alliance F. C. Vriendschap, St-Amandsberg. 1/}. November. ai November. Racing Club Gent Ganda F. C S. S. A. Alliauce F. C. Eendracht, Muide. .... 28 November. 5 December. F. C. Vriendschap, St-Amandsberg. A. R. A. Gantoise Eendracht F. C., Brugsche Poort . . Sporting Club Gantois ..... la December. ig December. Racing Ciub Gant ....... A. R. A. Gantoise G^uda F. C S. S. A. Alliance 25 December. ai> December. Racing Ciub, Gent. ...... F. C. Vriendschap, St-Amandsberg. F. C. Eendracht, Muide Sporting Club Gantois 1 Januari. a Januari. Gc:uda F. C 7 'î 2 Sporting Club Gantois S. S. A. Alliance Eendracht F. C., Brugsche Poort . g Januari. 16 Januari. R*;cing Club Gent .7 A. R. A. Gantoise F. C."Vriendschap, St-Amandsberg. Ganda F. C a3 Januari. 3o Januari. Racing Club Gent F. C. Vriendschap, St-Amandsberg. A. R. A. Gantoise . Ganda F. C 6 Pebruari. i3 Februari. Racing Ciub Gent ....... A. R. A. Gantoise. Eendracht F. C„ Brugsche Poort . F. C. Eendracht, Muide | r... « ——-—-—— VOETBAÏ.. Sairelboise. — Uitslag van 14 Septemper : F. C. Albert II (Dorp) 11 tegea F. C. De Maagd I (Molenhoek) 0. Kaaîssa. Lefebeke. — Maanda? 20 September, op de Groote Plaats, om 2 ure namiddag (M. E. T.) kiatsspel tusschen de 3 uitstekende partijen : A:»lst, Herders':m en St-Gillis. De opbrengst is ten voordeele der krijgsge-v-ingenen in Duitschlaud. Ingang 50 en 25 ctm. 13e aardbeving in Jainaïka De vuurbergea der Antiljen zijn sedert eenige jaren ia werking. De aardsc'nokken welke nu een beetje overal in Europa gevoeld worden herin-r.eren ons dat, een tienta! jaren geleden, het eàland Jamaïka zoodanig het uitwerksel f tivoelde van dergelijke aardschokken, dat feet maar weinig scheeide of de hoofdstad Kingston, eene stad welke 60,000 zielen telt, werd voikomen vernietîgd. Reeds in de 17« eeuw, werd de stad Port Ifôyal, aîsdan hoofdstad van het eiland, £f:er erg geschud door aardschokken. De stad Kingston welke dagteekent van 1693, werd hoofdstad uitgeroepen in 1802 en werd op haie beuit door eenen verschrikkelijken b'and veniieid ten jare 1843. De stad welke een lachend en bevallig uitzicht heeft, is amphitheatersche wijze febouwd aati de boorden der zee in het ep esner baai, aan den zuidelijken kant vati het eiland. Jamaïka zelve is ge'egen aan de zee der Antiljen op omtrent 80 mijlen ten Zuicien vaa het gtoot eiland Kuba. Het is eene Engelsche bezetting alwaar een groote kandel in Rhum gedreven wordt. Gelijk in meest al de steden der Antiljen zijn bijna al de gebouwen samengesteld uit lichte bouwstoftea waaronder het hout de voornaamste plaats inneemt. Dat stelsel van bouwen is voornamslijkin zwang gekomen sedert de laatste aardbeving omdat men bevonden heeft dat meest al de gebouwen in steen opgetiokken, ingestort zijn, duizen-den menschen onder hunne puinen be-gravend, terwiji het grootstedeel der houten gebouwen wel leden doch weinig instortten. Gngelukkig zijn de houten gebouwen meest al'.en vermeld door den brand, ook eene ramp waarniede meest altijd de aardbevin-gen gepaard gaan. De kwart:ereu ge'egen ter lengte van den cjver, hebben het meeit geleden. ■Ov îs - . - - . - —■ Men heeft ook opgemerkt dat, eenig'8 dagen na de aardbeving, het strand inzaktè f en laogzaam doch gedurende een aantal dagen in de golven der zee verdween. Da baai werd geheel verwoest. Verscheidena gebouwen verzonken; de licht- en- vuurtorens werden verzwolgenen verscheidene schepea verdvvenen in de draaikolkea om niet meer te verschijnen. Onder de weggezakte gebouwen, vermeldt men de kazerne en het militaire hopitaal waar 43 zieke soldaten den dooi vonden. Kolonel Camin en eenige officieren werden zwaar gewond. Geene enkele andere stad van het eiland werd geteisterd en zelfs op verscheidene plaatsen werd geene de minste zindering van aardschokken waargenomen. Teugevolge der aardbeving is er iets beurd met het standbeeld van koningin Victoria dat onwillekeurig tôt lachen stemt. Het beeld is gansch omgedraaid op xsja voetstuk, bij zoover dat het beeld der Koningin nu naar eene zijde gekeerd is, welke voikomen in tegenovergesteide rick-ting ligt als voor de aardbeving. De Rhum en het suiker, welke voort-komen van het suikerriet, maken dea rijkdom uit der oude koloniën Martinique, Guadeloupe, Réunion, maar sedert ia Frankrijk de uitvinding werd gedaan suiker uit betteraves of beetwortels te trekken ia de nijverheid van het rietsu'ker sterk aaa 't zakken gegaan. Vele suikerfabrieken gingen te niet, maar enkele werden vervormden op dit oogenbhk zijn bijna al de suikerfabrieken Rhum-stokerijen geworden. Ilet suikerriet moet gedurende vier jaar op het veld wassen ; na dat tijdverloop ver-vangt men het suikerriet, dat afgesnedea wordt, door Manioc of andere groenten gedurende ook omtrent vier jaar. Het riet wordt geplct tusschen groota cylinders in gegoten ijzer. Een sap, veson genaamd, stroomt uit het riet, het wordt opgevangen in groote kuipeni of tonnen, uit rood koper vervaard'gd. Na eenige dagen gerust te hebben in die ketels, wordt de oeson gek'aard bij middel van kalk. De siroop op die wijze verkregen, wordt gc-schuimd,' gewarmd in groote ketels en tea slotte nog eens onderworpen aan eene ge-weldige vuurhitte. De siroop kookt voor de laatste maal ea de Rhum na afgekoeld te zijn is kiaar en gaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection