De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

157 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hd7np20v0f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT $îîbï. 227 39# |aar. G.Da Spaeve, Keteîvesî, a § PS KLEINE PATEIOT Zondag 83 en Maandag 9 a Sepîember !3!7. PpIJs S ecnîiensso SÏÏIÏSCHI BESICHÏM van ho» Grooî HooSdkwas tlsr Esrsts jDnitscb berlohi. BERL1JN, 21 ScpteTnber. Westslîjk kpSJgstosneel. Leg'ârs van kroonprtns Ruppreeht van Belc.î'sn De troepea van het 4e leger.strijdend onder het bevel van dea voe'.volk-ge ,eraal Sixt von Arnim, hebben met go d gevolg dea eersten dag door-wotiteld van den derden veldslag in Vlaanderen. Indien de bedrijvigheid der arlilleris binnen de laa ste dagen reeds eene greota ontplooiing van linsezsche krachten liet voorzien, vormde de tusschenkomst en de samentrekking der bo-driivigheidsm ddelen, welke den 20 September door den vijand op een front van omirent 12 kilomeîers, werdea in 't gelid geb acht, evea-vvel een maximum. Vcorafgegaan door eene verschrikkelijke vlaag geschutvuur "uitgespuwd door de kanon-ben en de mijnvverpers van allen kalibtr,zijc,tea bainste negen , Engelsehe divisies, waaronder verscheidene Australische, 's morgéads tôt den itormloopaanval vooruitgerukt, — verscheideae înalen ges'eund door geblindeerde automobielen enjammewerpers,—in desmalleaanvalsstrookea tusschen Langemarc'.f en Hollebeke, Lie aanval voerde don vijand, na een voor beide partijen golvend, wisselend gevecbt tôt pp 1 k lometer diepteinonzeverdedigiBgsstrook; de tegenstrever wierp zich bijwijlen vooiuit in 8e richting van Passchendacle en Gheluveld. Ten Westcn van Passchendaele, werd hij fcchierui<i,eslagen door enzen tegenaanval. Ten Ncorden van den weg : Meenen-Ieperen, bleef een deel van htt terre.n in z'jne handen. In al de andere sektors van het ocrlogsveld, tverden de Erigelscbennset de groots'e verliezen, tôt laat in den namiddag, echteruitgeslagen, ilanlc zij den hardnelckigen en lieldhartigen fctrijd onzer troepen, tôt in de ve'den der trech-ters van ons gevecht gebied, waar verderop feieuwe vijandelijke renioittroepen, welke des avonds in den strijd werden gemengd, er niet in lukten leirein te winnen. Al de lo*aliteitea-ge-kgen in het gevechigebied, zijn in onze macht. Dezen raorgend hebben de Engelschen tôt nog ioe het gevecht niet hernomen. Net gelijk in de vorige gevech;en welke in Vlaanderen werden geleverd, hebben onze soldaten en hunne over-fcten zich wairlijk zelvea overtroffen. Bij de andere Jegers van het westelijft front, bij die van het oostelijk front en in de Balkans, vallen er geene bijzondere gebeurtenissen van tel of van eenig aanstippenswaardig bélang te rermeiden. Swes&e Dnltsch berioht BERLIJN, 21 September (Avondbericht).,.— In VJaauderea steeg, in den namiddag het fcrtil'eiiegerecht ; 's avonds plaatselijke iafaate-tiegevecliten. ■ Op den lini sr Duna-oever doorbraken onze troipenten Ncord-Westen van Jacobstadt de Kassieche sttlliagea. Tôt dusver worden over de lOuO gevangen gemeld en werden talrijke kaaonnsn buitgemaakt. Ten Westen van hei Ochrida-raeer (Mace-fionië) mislukte een aanval van de Fian^chen. Offioisaîa ûostennjksclis barichtan WEENEN, 21 September. ! Een Italiaansche aan-. ai tegen onze Lief-stelling *ferd door de d^ppere bezettina: met de voor- treffeiijke medewerking van de artillerie in i "hindgemeengevech ea af^rslasen. Benevens ongehoorde bioedige verliezen ver- i floor de vijand vier officieren en ineer dai 100 maa i ^aan gevangeuen. A.nders op al de krijgstoonee-en i *tene bijzoadcie gebsuitoaissea. j 0@ eorloa m hat Ooslâiî. Xurkssii bariohê. KONSTANTINOPEL, 21 September. — (Ambtelijk bericht van 20 September) Aan het Kaukasus'ront werdsn oadernemmgen van steike vijandelijke patro_ljea afgeWezen, Anders niais gswichtigs te me'dea. Bulgaarsoh bsrloiii. SOFIA, 21 Septeaibar. (Ambtelijk bericht van £0 September). Maosdonisob froat s Aan de Cerna-Stana en ton Noarden van Bitolia malig verstrooiïngsvuur. la de Cerna-bocht afwiiselend onderbrokea en lereadig geschut- en mijaonvuur. Tamelijk îoveadig artil'erievuur, tusschen Wardar en Dpiran. Aan de Nooidhelliag Tan de Bruscha Placina werd eene b'redene Enge'.sche afdeeling ia de nabijheid van haï dorp Ak-Budilik door vuur versttooid. Wij maaktea eenige gevangensn. Aaa 't overii; e front z wak gevo chtb îdrij vigheid. Euraesasob front: Tea Wessen van Isaccea spaarzaim geschutvuur.Ds vsrsîhc-rpte daikb9Diia-oorh|. BERLIJN", 21 September (Officieel). — Onze onderzeeërs hebbea opaieuw 20.000 scheepstoa in den At'.an ischen Oc.-.aan tôt zinken gebrac'at. Onder de in den grond geboorde sc'aepen bevonden zich tvvee groo'e bewapende schepen, alsook een vrachtscaip zwair geladei, waar-schijnlijk met ammuni'ie, welke in dea grand g e-boord werd te middan vaa eea zwaar en stèrk eskort. Da Paus en de Vrede Daltsoh© aatïvoordaota aaa toi. Va&er BERLIJN, 21 September. — Het Duitscbe sntwoord op de Pauzslijko vredesnota luidt als volgt : Iîesr Kardinaal, Uvve Erninencie liseft de voorkomendheid gehad aan Zijne Majesteit den keizer en koning, mijnen a lfr^'enadigsten hser, met uwschrijvèa van 2 dezer maand, een vertoogîchrift van Zrj'ne Heiligheid den Paus orer te ma'cen, waaiin Zijne Heiligheid vol kommer o>'er da ver-woestia ,ea van den wereldo.rlog eanen drin-gendeu vredesoproep richt aan da staatsopper-hoofd . n d^r oo logvoere.ide volkeren. Zijne Majesieit, de Keizer en Konicg heeft zich gewa.-.rdigd mij itennis te geven van het schrijven van uwa ETai:jencie, en mij opdracht gegeven lietzelveta beantwoo clea. Seiert geruimon tijd volgt Z.jae Majesteit met met hooge achting ea oprecht^ dmlcbaarh ïid de bemoeiin ;an van Zijne Heiligheid, strekkende Dm in den geest van ware onpartijdigheid het lijden van den oorlog in de mate zijaer krachten telenigeu, ea het einde der vijandelijkheden te bespoedigen. Le Keizer ziet in den j->ngsfen voststap van Zijne Heiligheid een nieuw bewijs van edele menschlisvende gezindheid, en uit den vurigen wensch, io'hiil van gansch dî wereld, dat aan 3en PauzelijH;en oproep sukses moge beschoren djn. Het stre.ven van Paus Benediktus XV, tôt-het Danen v in den weg tôt eene overeeakomst onder 3e volkeren koa met zooveel te ms:r zskerheid reken op eene sympathische opname, en eenen )vertuhden steun van wege Zijne Majesteit, har de Keizsr sedert het in handen nemea der •eia ring, als zijnen voornaams'en ea he.ligsten ?licht hesit aanzieu, aaa het Duitsche voik ea aan do wereld de zojeningen van dea vrede to bewaen. la da eerste (roonreie, bij deheropening van den rijk'da"; den 25 Juai 1S83, be'ooL'dede keizer dat zijne Mefde voor het Duitsche leger en zijne positi-î tegenofer het'elve hem noo.t ia d ; ver-zoekirgzouden brengen, aan hst land de wel-dadea van den vr de te onttrekkea, indien da oorlog niet door eenen aanval tegen het rijk of «ijne bon Igenooten.voor onsee.ieopgeiroageao noodza'celijkheid werd. Het Duitsche léger zou ons den vrede be-waren, en indien dezeWe toçh verbroken werd, met eere voir den terug&'eer van denzelven strijden. De Keiier heeft de bylofte dis hij toen allegd?, gedureede «eae zege7iereade regecr'.ng van 26 javen, zocdjr acht te slaan op aile aan-vechtingen en tentaties, door dadea geîtand gedaan. 'Ook ia de krisis die voerde tôt den huidigen wcreldbrand, wis het stre :en van Zijne Majesteit tôt op het laatste oogenblik ernaar gericilt, oadin strijd door vreedzaraa miidelen bij te le?gea ; aadat de oarlog tegen zijnea wil en wensch was ui'gebroken h*eft de Keiier, in overeînstemming met zijne hooge bondgenso-ten, het eerst de plechtige bereidvvilligheid gî-toond om in vre lesoaderhandtlingen te tivdea. Achter zijne majesteit stond in werkdadigen wil tôt den vrede. het Duitsche volk. Duitsch-land zoekt binnen zijae nationale grenzen vrije ontwikkeling zijner gesstelijke en stoffelijka goecïeran, en buiten het rijksçebied de onver-hind^rde kohkurencie met gelijkberechtigde en gelijkgeaciite naties. Een onbelemmerd spel der vreedzaam in da werold met elkander wedijvereude krachten, hadde tôt de hoojs'e volmiking der edelste menschengoed-;! en q;e'eid. Eene onheilvolie aansenschakeling der ge-beurteniss'n heeft in het jaar 1914 eeaen hoop-vollen ontwikkelinirsgânî jaramerlijk onder-brok a en Europa hersciiapea in eea bloedig slagveld. Ter waardeering der beteekenis, die aaa het macife^t aan Zijne Heiligheid toekomt, is de keizerlijks regeerin? niet in g bre'ce gebleven, de erin vervat e a inmaningen aan een ernstig en gewetensvol o;:derzoek ta onderwerpea ; de bijzondere maatreielea die z'j ia en e voeling met da vertegenwoordiging van het Duitscha volk, voor de ber iadsla^ing over, en da be tnt-v/oording deropenbire kwesties getuigîn ervan fcoe bet haar ter harte ligt, in overeenstemming met de wenschen van Zijne Heiligheid en met het vredesmanifest van d;n Rijksdag van 19 Juli van dit jaar, bruikbare grondslagen te viadaa voor eenen gerechten en duurzamea vtede. Met bijzondere sjTnpathie begroet de keizer-lijkeregeering da ieiJende gedachten van den vredesoproep, waaria zijne Heiligheid op klare wijze zijne overtuigitiï te kennen geeft, dat ia da toekomit, de stoffelijke macht der wapens, voor de zedelijke kracht vaa het rscht moet plaats maken. Ook wij zijn erran doordrongea dathetkranke lichaam der uienschelij'-ce maat-schappij, slech's door eene versterking der zade-ltjke kracht vaa het recht kan gezond worden. Daaruit zou volgens de meening van Zijne Hei ighA 1, de gelijktijdige vermindering voljen der strljdkrach'.en van aile Staten on de instel-ling van eene varplichtende on-lerwa.piag dsr internationale betwistingen aan e».i scheids-gerecht.Wij deelen de opvatting van zijne Heiligheid, dat b pul le regelen en gewissa z-kerheid voor eene geiijktijdige en wederzijdschs beperking i der bswape^ingen ta lande, te water en ia da i lucht, eveaal? voor de ware vrijheid dir hooge | zceën de "«nderiverpsn zijn,bij welker behaad#-liog, de niîuwe geest die in 't rervo'g de ver-■ lioaimg de; statea tôt eikaad«r behserschea moat, de eerste veelbeloveade uitdrukkiasf moeten vinden. Het zou dan sefïens, zondi"r raser noodwendig wezen, voorkom-mde m'ernationale m eainss-gesshillea. niet door het opîtel en der s rij i-krachten. raiar door vraedzama m ddelen, voor-namelijk lings den weg vaa hît scheids.erecht te l.aten besiissen, welke hooge vredestichten la werkin^ wij ten voile met zijne Heiligheid crkennen. De keizerlijke regeering zal daarbij elk voorstel oadersteanen dat vereen'gbaar 13 met de levensbelangen vaa het Duitsche rijk. Duitschlani is door zijne aardrijk kundigo liscgiag en zijne ekonomische nooiwendigfceden als aangewozeïi voor het vreedzame verk^er met de naburen en het verdere buitenland. Geen volk heeft diensvclgens meer als lj£î Duitsche vo'kreden om ta wenschea dat in da plaats van den al^emeeneti haaî ea strijd, eea verzoenlijke en brjederlijke geest, onder ds naties zich zeu do_'n selden. Wannser de volkeren, door.diea geest geleid, tôt hun heil zullen erken J hébbsn dat het geldt zich meer op vereeniging, din op afscheiiing in hunne betrekkidga^i toc te leggea, dan zal het hun gelukken ook de bijzonde:o nog epeno strijdvra?en zoo te regelen, d it aai el< volk ba-vredigende voorwaardea vaa bestaan worden gegeven, en dat daarmede eea terugkefrea der groote-volkerenramp uitgesloten schijne.Siechts onder die vooru;tzetting kan een duurzama vrede Kesticht wordea, die de geestelijke her-toenadering en het ekonomische heropbloeïea der msnschelijke maa'schapplj beguustisrd. Dcze arnstige e i oprechte oveituiginf mosdigt ons aan tôt het vertrouwen, dat ook onze tegen-staaders in de gedàchten door Zijne Heiligheid ter overwaging voorgelegd, eenen ondergroad mogen ziea. om oader voorwa'trden die met dea geest der biïiijkheid en den staat van Europa overeenstemmen, nsdar te treden tôt de voor-bereiding van eenen toakomstigen vrede. Gelieve Uwa Eminencïe te aanvaarden... en?. MICHAËLIS. Aan Zijne Emlneacie den Sîaatssekretaris vaa Zijne Heiliïhei 1 Paus Beaediktus XV, den haer kardinaal Gisparri, te Rome. Het antwoord vaa Oosîôarljk HonâratlS. De antwoordnota van Oosîearijk-Hongirië luidt als volgt : Heilige Vader, Met den verschuldigden eerbled en diep fca-wogea hebben wij kennis genomen van dea nieu wea voetstap, die Uwe Heiligheid, in ver-vulling van het heilige ambt, U door God tos-vertrouwd, bij ons, en bij de opperhoofden der andere oorlogsvoerende Staten bçeft ondar-nomea met het edel inzicht, de zwairbepro; fda volkeren te voeren tôt eene overeeakornst, dis hun den vr ede wederschenkt. Mat een dankbair hart ontvangsn wij dia nieuwe gift van vaderlijke bezorgdheid, w an-an Gij, Heilige Vader, steeds aan aile voLeroa zander oaderscheid blijken ge^ft ea begroetea wij uit het diepste onzer ziel den vermanings-oproep door Uwa Heiligheid aaa 4e re^eeria-gen der oorlogvoarende volkeren gericht. In d'-n loop vai dezen gruwzamen oorlog hielden wij steeds tôt Uwe Heiligheid het oog gericht, als tôt de pprso->nlijkheid, diekrachtfna hare boven het aardsche reikende zendlng, ea dank aan hare hooge op /attiag der haar <>pg,s-legd8 plichten, hoog boven de oorlogvo ere-ida volker;n staat en ontoegankelijk voor atlenbeia-vloeiing, eanea weg kondet viaden, dia zou kunaen ieiden tôt verwezenlijking van onzer eigenen wensch, aamelijk het bijbrengen x'aa eenen duurzamea, voor aile partijsa eervolien vrede. Sedert het bestijgsn van den troon oazer vc.or-vaderen ten voile bewust van de veraot wocrdS-i ijkhoid die wij met betrekde oas toevertrouwdo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes