De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

540945 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mk6542np65/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

37e JAAR. Vrijddg 6 Auguste 1915 Liw—HUJHII- ■ im—w>i'^l'Miwiiii i n i un m mHriMr/W K' 185 n»wwgwaaji.i—a un DE GENTENAAR -= DE LANDWACHT BE KLEIÏfE PATHIOT Bu^eelera fe Geai iïp î8 keieivasi Bericht aan delezers Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft éwe© «pî*<ies5ae?î. De kweslle m iiet wil hml Een onzer lezers, de heer A. Dhainaudt zendt ons het volgend schrijven, waaraan wij eene plaats verleenen. Gent, den 4-8-15. Mijnheer de Hoofdopsteller, In uw geëerd blad van. gisteren schriift gij r.opens de kwestie van het « wit brood # alsdat het komiteit moet mededeelea dat de vooriaad witte bloem ineer en meer uitge-raakt, en dat men voor 10 of 9 gewone rantsoenbons, slechts 7 bons voor wit brood nog zal kunnen bekomen. Vele menschen geraken er waarlijk niet wijs uit. Ten lste, in lirussel hebben al de inwo-ners tôt heden nog niet anders gehad dan wil brood. Waarom dit verschil en waarom geene juiste verdeeling voor het gansche land ? Ten 2' waarom îaat rnen hier in Gent toe, aïs er zoo weinig bloem is, dat er dan nog ïn het openbaar, vvafels, oliekoeken, enz., mede gebakken worden ? En ten 3e, was ik Zondag laatst, getuige dat er te Drongen, in eene welgekende herberg, aan al de ver-bruikers, die het verlangden, wit brood gegeven werd. Vple vrouwen en kinderen lijden hier te Gent, bij gebrek aan wit brood en zijn niet in staat hun eeu maandelijksch getuigschrift van den geneesheer aan te schaften. Met eene goede verdeeling zou men het tegen-woordig brood veel kunnen verbeteren, want ik denk niet dat het liefdadige Amerika onverschillig zou blijven, ware het goed op de hoogte van de tegenwoordige verdeeling der bloem. Het volk in het algemeen klaagt er over an niet zonder redens, en steunt zich op de bulp der drukpers ten °inde verbetering en gelijkheid voor aile Belgen te zien bekomen.In de hoop, Heer Hoofdopsteller, dat gij tnijuen brief zult gelieven ruchtbaar te maken, bied ik Ued. de verzekering aan mijner grootste dankbaarheid. A. Dhainaudt. ALLERLEI. Oorlogsuiiwljkehngen. Het blad Le Temps, van Parijs, deelt mede dat de inwoners der Belgische plaat-sen in de operatie-streek geîegen, op bevel Van het Gouvernement, naar het Fransche binnenland zijn overgebiàcht. Een eerste trein lieeft te Rouaan 220 kinderen en ouderlingen aangebracht, 26 vrouwen en B0 mannen, Nieuwe afreizen zijn te ver-wachten.De prijs van een Misseboek. De « Revue Internationale de Florence » geelt de omstandige rekening op van den jpiijs van een Misseboek, van de XVe eeuw. Het boek bevat 225 geschrevene bladzijden; het is versierd met zeer koste-Jijke kleur-oplichtingen en verbonden in hemelsch-blauw fluweel. De volgende rekening is ontdekt gewor-den in een handschrift van de Ambroziaan-Eclie Boekerij, te Milanen, De ponden en Btuivers zijn omgezet in franks : Voor 225 biaden perkament. . . 74,02 Voor het schrij ven 194,40 Voor het oplichten in kleur. . . 401,85 Tien groote vergulde zilveren na gels en voor vier hoeken. . . . 180,67 Negentig kleine vergulde zilveren oagels . . 40,90 Slot in verguld zilver 3,60 Het hemelschblauw fluweel. . . 18,00 De band 18,00 Versiering van den band .... 1,80 932,84 Hetzelfde werk zou nu veel meer kosten. Het perkament is nu bijna nog zoo duur en het overige ook. Het fluweel alleen staat teellicht aan denzelfden prijs. ■ — ,i In Servie. ▼ T . 3 O . *__V ~ ^ Vim ocivibuic giens, z uogst. — Men telegrafeert uit Nisch.aandeagencie Havas, de volgende dagorde van den Kroonprins Alexander, op 30 Juli : Daar bloedige gevechten geleverd worden çp de grenzen van Frankrijk, België en Italie, evenals in de vlakten van Galicië en Russich Polen, is het onmogelijk onz< militaire plichten als vervuld te aanziea er onzen degen in de scheede te laten. Wij zijn verplicht onze nationale plichter tôt het einde te vervullen, alsmede onz< plichten van bond'genooïen, met betrek oç de Russische kwestie en de Serbischt kwestie. OP ZEE. «s uogsc 1310. — ije stoomej « Clintonia >>, is in den grand geboord ge worden. 54 koppen der bemanning zijr gered. Elf worden als verloren beschouwd ■ Lloyds meldt : De Engelsche stoomei « Benvorlick » is in den grond geboorc ,,jgeworden. De eerste luitenant en 6 matrozer ' zijn geland. De kapitein en het overige dei bemanning verlieten het schip in eenet boot. AMSTERDAM, 2 Oogst 1915. — He Nieuw3 oan den Dag meldt uit Ymui den (?): De hier aangekomene stoomboo Beijerland vond Zondag namiddag den Engelschen « Cutter » L. T. 1102 op ze: mijlen van het vuurschip Nework in brand. De bemanning trachtte in een bootje aat land te geraken. KOPENHAGEN, 2 Oogst 1915. — Hei blad Politiken meldt uit Londendat gisterer zes gewapendeEngelsche Regeeringsbooter uit Lowestoft door dezelfdeDuitsche onder zeeboot in den grond geschoten zijn. BREST, 3 Oogst 1915. — Schipbreuke< lingen der « Clintonia » verhalen : Zondag, rond 7 ure 's morgends, stevenden wij ter Westen den vuurtoren van Arme vGorbij als wij den periskoop van eene duikboo bemerkten. Wij poogden te ontvluchten, maar het was te laat. Vier granaten vielen op het dek er verbrijzelden ailes. Een man werd gedood vijftiea gekwetst. Wij lieten snel de reddingsbooten t< water in welke de gekwetsten overgebrachl werden. Wij verwijderden onsdaarop. Een torpédo trof weldra de « Clintonia > die in drie minuten zonlc en eene reddings-boot met tien man in zee meerukte. Wij roeiden drie schepen die hulp kwamen bieden te gemoet. 54 man werden gered; 11 kwamen om. ROTTERDAM, 3 Oogst 19!5. — D< « Rotterdamsche Courant ï verneemt ui Londen : De bemanning van den verzouker stoomer « Clintonia », van welke er ci leden worden vermist, bestond uit Engel schen en Indiërs. DEN HAAG, 4 Oogst 1915. — Volgen; een Lloydsbericht werd de Enge!sch< stoomer « Rollo », in de Noordzee dooi eenen Duitschen onderzeëer in den grond geboord. Ach. mannen verdronken. LONDEN, 4 Oogst. — De Engelschî stoomer i« Ranza », 2320 ton, werd in dei grond geboord.Negen leden der bemanning werden door den Hollandschsn stoomei « Prins Willem V », gered. De dubbele moord TE EEKL00. (Nadere bijzonderheden.) Naar Gent. Alvorens de heeren van het parket en d< wetsgeneesheeren Dinsdag namiddag, na de lijkschouwing der twee slachtoffers en d< lconfrontatie, naar Gent terugkeerden mel den tram van half zes, weid bevel gegeyen den moordenaar terug te voeren naar hel gevang en hem Woensdag morgend naar Gent over te brengen. Bij zijne terugkomst in het gevang hac August eene poos geweend Woensdag morgend was de bevolking dei stad nogmaais talrijk te been, om den moordenaar te zien wegbrepgen. Vooral aan de tramstatie der Groote Markt, waar men ver-moedde dat de dader zouopgeladen worden, zag het zwart van volk. De policie en Duitsche wachten waren nogmaais op de been om de orde te hand-haven.Midden de Statiestraat, rechtover de Raamstraat, in dewelke het gevang geîegen is, bleef de tram stoppen ; zulks werd opzet-telijk gedaan, ombetoogingente voorkomen. Om half acht werd de moordenaar uit het gevang gehaald, en omringd door stedelijke policie en soldaten naar den tram geleid. De moordenaar was aan beide handen ge-boeid ; hij droeg lichte sletsen, welke hij onderwege, na het voltrekken zijaer euvel-daad en vôôr zijne aanhouding,had gelcocht. s want hij had met kloefen aan de voeten de i ouderlijke woning verlaten. Hij zag er geenszins terneergeslagen uit ; i integendeel, hij keek vragend de omstanders : aan. die met afgrijzen de onverschilligheid i van den ellendeling bespraken en zich niet • konden bedwingen uitingen van haat en afschuw te mompelen. Met vasten tred steeg de moordenaar in het tramrijtuig, in een afçesciieiden kom-partiment van den laatstea waggon, waar hij door policie en soldatea werd vervoagd. Op de Groote Markt aangekomen, waar : eene groote menigte volks stond, richtte de broeder- ea zustermoorder zich op, om de 1 nieuwsgierigea aan te staren. Was het nu loutere schaamteloosheid, of kwam het gevoelen ia hem op, dat hij l weliicht esne laatste maal zijns levens, de Groote Markt zijaer geboortestad, zou te aanschouwen krijgen. De policie moest hem op zijne plaats terughouden. Op heel den doortocht van den tram door de stad, en vooral aan de halten, was er vtel volk. De moordenaap hoewel nog geene 19 jaar oud, had thuis dikwijls ruzie met zijaen broeder. Deze laatste, een stille jongen, was van August bevreesd. i Suaar Corn. Een onzer lezers vraagtons, nog eens de wijze op te geven voor de bereiding van de Sugar Corn. ; Wij voldoen aan dat verzoek, doch wij moeten ons lezers verwittigen, dat het ons voortaan onmogelijk zijn zal gevolg te geven aan vragen van lezers, die iets gelezen hebben in ons b'ad en zich niet juist meer 1 herinneren wat zij gelezen hebben. ' Dat opzoeken vergt veel tijd, vooral wanneer dan nog eene verlceerde maand î wordt opgegeven. Wij raden dus onze lezers aan, wanneer zij in ons blad, iels aantieffen dat hun b élan g inboezernt zulks uit te snijden en te bewaren. RECEPT 1. — Een. ajuin fïjn gesneden laten stoven gedurende 5 minutea, in twiatig grammen boter en 20 grammen vet. De sugar corn erbij voegen en samen een half ® uur laten koken. De noodige specerijen c bijvoegen peper en zout, en binden met eea ' koffielepel aardappelbloem, opgelost in een ^ weinig water. Ailes te zamên eens goed laten doorkoken. Opdienen bestrooid met wat peterselie. ! RECEPT 2. — De sugar corn doorstekea ! 20 giam boter laten smelten, 30 gram bloem ■ bewerken met boter, aanlengen met eeae halve piat melk, de doorgestoken corn en 40 gram gruyèrekaas. Al roerende eens goed i laten doorkoken, proeven of het goed van i smaakisen de noodige specerijen bijvoegen. Van het vuur nemen, een voor een twee eierdooiers bijvoegen en 3 tôt 4 eierwitten tôt vasten sneeuw geslagen. Een vorm met buis, met boter inwrijven en met beschuit bestrooien. Giet de verkregen crème in den vorm tôt op een vinger van den boord. I Laten koken (au bain marie) een half uur en dan nog een kwart uur in den oven. Opdienen overgoten met eene crême-saus (20 gr. boler, 20 gr. bloem, 10 gr. gruyèrekaas, l/2pint melk, al roerende eens goed laten doorkoken). ' Het Katholiek Komitsit der Krijgsgevangenen van Gentbrugge die door het gemeentebestuur uitgeslotea werden, had aau den heer burgemeester de toelating gevraagd inschrijvingslijsten in de geineente te mogen aanbiedei. De heer burgemeester Verdonck, na eerst mondelings aan de twee afgevaardigden geweigerd te hebben onder voorwendsel dat hij Iiet opschrift der lijst niet kon aaa- ■ vaarden, heeft aan het komiteit, verleden Maandag, 2Augustus, eenen brief gezonden. In zijn schrijven zegt de heer burgemeester dat hij : 1. Zich wil inlichten nopens eene vroegeie omhaliag in de gemee nte gedaaa. 2. Dat hij de hoogdringendheid (1) dezer zaak niet iaziet. Daarop gingendea Diasdag, 3 Augustus, de twee afgevaardigden, mea eenen brief terug, bij M. den Burgemeester, hem , vragende onmiddelijk een klaar antwoord te willen geven. De heer burgemeester zegde nog geen besluit genomen te hebben en beloofde een antwoord te zenden aan het komiteit voor Woensdag middag. Rond vier ure werd ons dringend den tweeden brief gezonden* waarin de heer burgemeester doodeenvoudig herhaalt, wat hij in zijnen eerstea brief zegde. Wij hebben du-, de toelating nog niet orahalinger! te doen ten voordeele van de Gentbrugsche krijgsgevangenen. M. ds Burgemeester vindc dat e; zoo veel haasî niet bij is. Zouden onze krijgsge'.'angenen ook van d;t gedacht zijn ? Mr de Bnrgemeestet zou zich willen inlichten nopens eene vroegere omhaiing in de gemeente, maar hij doet het niet ; die inlichtingeu kom hij ncchta is bskomea in een ha'if uur tijds ! Hoe Mr Verdonck zich keere of wende, wij kathoîiekea, wij zullen zorgea dat onze kiiigsgevangeiien er niets door te lijden hebben. Daar, zonder toelating van den Burgemeester, het komiteit geene omhalingen mag doen, kan het, tôt zijn groot spijt, da lijsten ten huize niet doen aanbieden en ver-zoekt het aile menschlievende personen en goede vaderlauders hunne giften voor onze Gendbrugsche krijgsgevangenen te wiilea zenden, aau eene dur volgende dames : Mevr. Jan Cardon de Lichtbuer. Mevr. De Leenheer fSnoekstraat). Mej. Marguerite van Hoobrouck de Ten« huile. Mevr. Jules De Bruycker (Kerkstraat). Mevr. Lefevère deTeahove. Mevr. Galle (Arsenaal). Mej. Van der Linden (Brusselschen steen-weg).Mej. De Potter de ten Broeck. Zoo de gemeenteiaadsleden met hun eigen g-e/rf en volgens belofte geene hu!p willen zenden aau hun 24 bevoorrechte krijgsge-. vangenen, zoo is het katholiek komiteit bei eid ook pakjes aaa deze 24 te bezorgen. Iedereea geve eeneagoeden stoottot onder-steuning en vertroosting van onze dappera medeburgers. SPORT WieîrSjden. Veloâroom van Kfariakerks. — Uits'agen. 80 km. per ploeg • 1. Cocquyi-Josse ; 2. Maes-Vau Waes ; 3. Vercautereu-Reniers ; 4. Do Jaegher-Goetçetyaur ; 5. De Backer-Fonteyne; 6. Vetraeersch-Bauvvens ; 7. DeBeul-Vaii Hecke. In worstelen won Waldack tegen Verpoest en Vander Leendea tegen Depunt. —^— 130 kllomoters. — Zondag 8 Augustus, om 3 urf (M. fî. T.), mec Léo Buysse, Pier Van de Velde, C. De Baets, P. Verstraete, J. Dossche, F. Maerteh5?, J. Saelens, J. Dhondt, Van Renter-ghem, Vernest, Cocquyt. De Roo, De Jaegher, Vercauteren, K. Marteas, koers van 1(0 kilo-meters, in twee reeksen met 4 klassementen, Ook 10 kilorne ers voor beginaelingen. Prijzea der plaatsen 25 ea 50 centiem?n. Een deel der ontvangst wordt gestort in de kas van het Hu!p- en Voedingskomiteit. —-K'— Wij vernemen dat denkelijk op den laatsten Zondag van Augustus een groote koers op Mariskerke's piste zal gegeven worden, ten voordeele van het Werk van de « Kantien van den Krijgsgevangenea. » De brute opbrengst zou voor het Werkzijn. Ailes zou gratis geb.uren: drukwerk, propagande, enz. Da rijders geven ook gratis hunne deelueming. Wij komea aierop -terug.VOSTBAÏ.. Vijvs-St-Elool. — Zondag 8 Augustus, bm 4 ure namiddag (M. E. T.) nutch tusschen de Footbalclub van Vijve-St-Elooi (Jong maar Mre lig) ea de Footbalclub van Waregem (De Eendracht), Scheidsrechter M. J. Kimpe. Het inkomgeld zal dienea voor de « K intien der Krijgsgevangenen. » — - —0&" 1 11 1 ' ■■■ Sferfgevalîeo. De eerw. heer Ma'hicu De Bruyn, pastoor te Hombsek, is aldaar godvruchtig overleden. — M. de l'Arbre, burgemeester te Merxem (Antwerpen), is te FoUesioi overleden. — Mgr. André Bovet, bisschop van Geneve en van Lausanne, is overlelen. Oit de Viaanders. m m f» Tf w < t a 1 C Ftitri asiuritt;» — Lresnzuveia. — anuua Van Iieule, ecbtgeaoot van Zulma Caroa, soldaat bij het 5e linie, wonende en geboren te Mariakerke-bij-Gent, den 7 Sept. 1879, is gesneuveld te Kessel, den 4 Oktober 1914, en begraven te Lier. Vooraleer te vertrek-ken, had Alfons gezegd, dat hij zija gilet altijd zou aauhoudea. Nu heeft de familie eea stuk van den gilet ontvangen, zoodat or . nopens de persôonlijkheid geen twijfel meer kan bestaau. Aaa de echtgeaoote en gansch de familie onze kristeae en vaderlandsche deelneming. Hansbske.—A rmvermorzeld.— Woensdag morgend werd de dochter van de weduwe Claeys, laadbouwster, met dea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection