De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

241 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 30 Decembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 14 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4m91837927/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT y tu* je 3Se |aar. Nam. 311 G.DeGpaeve, Keielvest, 13 1>E KLEINÏÏ PA'TStlOT Zaierdag 8» en Zondag 3ï Dîssmbsp 1913. Prïjs » csistisaisa Ungs am straffer, gelijk op de foore î Aa..gezien Vooruit geheel de week toch 209 tan het boffen îs op zijne instelliogen en voort dea t*m-t-m s aat over den K'oedkoopen kofas de bekvraaauheid znner administrateurs, wâ &e Gentenaar (wat effae preteptie a. u. *>.) in dat orkest uu cens de eerste viool spe.leu ea ferengt, uit die reden het volgende, dat <!e opper-veueel va a ^ooruit ter eere strekt, ter Leani# ▼an het publiek : * KOL,fc,N. — Wij lazen onlangs in Vooruit, dat de woekerhandel in kolen even zoo erg is, als ki andere waren : Kolen, die in rnagazija îiggen, worden van den eenen dag tôt dea fenderen met vijf frank per duist kilos opgeslagfcia. Wij wragen eone uitlegging aan den heer SGcialisten schepene, opperheer van Vooruit «a van de sfadstfas, over het volgende : Den 18 December kostte de grove coke in on* Éasiiesticlit 1.30 fr. den hektoliterjden 10 Décerner 's morgends 1.80 fr. Dat maakt 50 centiemea per hecta of 12.50 fr. per duist kilos opsVag. De geklasseerde coke kostte den 18 December 1.50 fr. en dea 19 Dc-cember 2.20 fr., of 0.70 fr. opslag per hektoliter, 't zij 17.50 fr. per duist kilos. En zelf de vagelingen. stof met aarde, die den 18 December fr. 0,60 per hekto kostten, %verdsn Toor de noodlijders den# 13 December lot fr. 0,80 «ipgeslagen. En het is nochtans wel dezelfdecoke.liggende la magazijn en voortkomead# van koléa die §eea duit opgeslagen waren. iîiitscha feerïchtefi ffàm het Grosî El«»fdkwarte Borate JJultsoh barloîit. BERLIJN, 28 December. WesteS'lk krljystooneel. Enkcle sektoren van het Iront in Vlaanderea £a in de bochr aan de Somme werden af en toe krachtig onder vuur genomen. De luchtstrijd-kraehten legden eene zeer levtidige bedrijvi ,-flcid aan den dag. De vijand verloor in luchigc-yechten en door afweervuur 8 vliegtuigea. Oo&telijk krijgsîoanee!. BERLIJN, 28 Decembar. . Léger v in den generaal-veldmaarsch&lk. Prias Leopald van Beieren. De bozettiog-onzer loopgrachten sloeg op verscheidene piaatsea van het front voorwaartsche beweging=n van Russische verkenningsafdee-lingen of. Lesrerfront cuir, gener.-ooerste aartsh. Josef. Aan de Loedova, in de Woud-Karpathen, verdreven ûuitsche jagers in eea gevecht met handgraaaten sterke Russ sche pairoeljei. In den sektor van Mestecanesci, op talrijke plaatiea, leveudig geschutvuur. In de bergen uabij het Oitoz- en het Poetna-dalis degevechtsbedrijvig-heid levendiger geworden. Legergro p generaal veldm. von filackenssjl. Den 27 December behaalde het 9e léser onder generaal der infanterie von Falkenhayn in den s^ag bij Ramnikoe-Saiat esn volkomen over-wianing op de ter verdediging van Roeinenië bijgeh >al le Russen. De vijand, dieop 25 December acbteruitgaworpen werd, poogde door de tegenaanvallen van aauzienlijke strijdkrachîea het verloren terrein te heroveren. De aauvallea mislukten. Pruisische en Beiersche infanterirdivisifts rukten den terugstroomendea vijand achlerna, overr. mpelden de steilingea die hij 's nac'nts opnieuw had aangelegd, en drangen tôt over Ramni-qe-Sarat vooruit. Terzelfder tijd door-braken Duitsche en Oostenrijksc'a-fîongaarsche troepen verJer Zuid-Oostvvaarts de ster'c ver-schaaste lioie der Russea; zij sloegen ook daar hevige tegenaanvallen op hua flank af en ruktea vechti nd in Noord-Oostèlijke richting vo iiuit. Weer iiep de vijand bij zijne neerlaag zware Lloedige verliezen op. Gisteren werden 3,000 ga-vang nen en 22 machieageweren binaengebiacht. Het 9e :eger hoeft in <ie t;evccht-n nabij Ramnikoe- Sar^t in het gehtel 10,220 Russen g-v.rn-gen genomen. Bij het Doaau-leger ha Iden gisteren slechts op zich zelf staande gerechtjn plaa's In de Dobroedzja slaagden Bulgaarsche en Turksche troepen er in, de Russen te ver-drijven uit de versterkto hoogtestelliBgen be josten Macin. MEN GELWE RK. — 30-31 December 1916. 88 Voor 't geld Siegv>'art sto>-d met den jongen Breifung in voortduretiden hai del aisook in persoon-îijke, vriend chappelijke betrekking. Het Mras op aanbeveling van Breitung dat hij de nieuwe gauvernante, de opvolgster van Anna Groban, in zijo huis had aange.^teld. In de handelsweield was hetgeen geheim dat de fiima Breitung, die reeds op het punt van te springen was geweest, niet lang meer bestaan zou, ii dien het niet eenenmachtigeu fiteun bezat in het rijke huis van Siegwart, dat nog telkens in beslissende oogenblikken ter bulp kwam. Van deze hulp weid zoo dikwij.s en op groote schaal gebruik ge-daakt dat de bedienden van Siegvvart's kanteor eenige angei ustheid voedden, ter wijl de patroon op zijne onuitputtelijke hulp-bronnen vertrouwende, de grootste zeker-faeid en zorgeloosheid aan den dag legde. In stilte waren hem deze telkens weder-keerende vorderingen misschien niet heel aangenaam, en hij zou er zich aan onttrok-ken hebben, zoo hiertoe eenige mogelijkheid was gevveest. Maar Breitung bezat het moodlottige dokument, en hoewel deze zich zelven, door er onbedachtzaam gebruik van te mai?en, zou he'oben blootgesteld, mosst toch elke stap, die hem eens tôt iets derge-lijks kon overhalen, ten zoigvuldigsie vermeden worden. ' De gëdachte dat het kvvijtschrift volstrekt niet meer in Bieitungs bezit was, was nooit in Siegwart opgekomea. Hij had isiderdaad den ouden Filips, den toenmaîigen klerk van den ad.okaat, die getuige bij het opstel-len van het testament was geweesr en bepaald het toen beraa^mde en slechts door een toeva! verijdelde bédrog had doorgrond, bij zich genomen, en hem edelmoedig, tôt het einde zijns ievens ondersteund, natuur-lijk slechts' met het oogmerk de geheim-houding van den oaden maa nopens al datgene af te koopen, wat dezen van den geheimen handel tusschen de i bankier en den advolcaat bekend mocht zijn geworden. Indien Sie?wart ooit eenig vermoeden had gehad dat de oudeFilips.in het bezit van het hoogst gewichtige dokument was, zou hij geen middel van geweld of list onbeprosfd hebben ge'atenom hetdenoudeteontrukken. Sedett het laatste gesprek met Alfons, was het Siegwart duidelijk geworden, dat het geheim der nalatenschap op eene of_ andere wijze geschonden was, ja dat misschien het Slaoeflaniaoh front s Teu N.-O. van het meer van Doiran vielen Enge'sche kompagnie-ën, na een krachtdadige vuurvoorbereiding, vruchte.oos de Bulgaaische roorposten aan. » ?CT£3da Duitsoh barloht. BERLIJN, 28 December 's avonds. — Aan het Westfront alleen op den linker Maasoever1 verhoogde ge ,-echtsbedrij vigheid. In het Oosten geene b:jzondere gebeurienisseu. Bij de achter-volging der Russen heeft het negenste leger terrein gewoanen. Van Macedonie ntets nieu ws. OffioiseSa Oostenrijkscha bsrichten WEEMEN, 28 December. Oastslijk krllnstooneel. Legerfrontoanoeldmaa.r8cha.lkoonMackensen De verbonden sinjdkrachten van generaal von Falkenhayn hebben de Russen bij Rimnicul-Sarat een zwarenederlaa? voorbereid. De vijand p og le gister neg eenmaal ten Zuid-Westen en ten Zuid-Oosten der stad stand te houden. Hij onderaam verscheidene massa-stormtoopen, om zich ruimte aan te schaffen. Zijne lijnen werden op verscheidene piaatsea doorbroken. De vijand week teruiï. De achtervolging werd voortgezet over Rimaicul-Sarat. Oo : op da hôogten ten Noo-d-Wes'en der varoverde strd trokkea zich de Rus?ea voor de bajonetten der Oostenrijk-Hongaaische en ©uitsche troepea terug. Er werden gister 3000, en seiert 't begia van den slag 10,000 gevaneenea binnengebracht. Legerfront van Gen°raal-overste aartshertosr Jozrf. Bij Sas-Mezoe, en in het yebergte ten zuid-oosten daarvan groeit de heftigheid van den strijd aan. Onze lucktvaa'ders schoten in die grensstreek twee vijandelijke Farmans naar beneden en dwongen twee andere s.rrjdlucht-vaarders, uit nood te landen. Het Russisch geschutvuur bornbardeerde onze stellingen in den sektor van Mesticmesti. \hegergroep vin den generanl-veldmarschalk prias Leopold oan Baieren. Niels nieuws. Sîalîaanssh en Z-ild-Oasteliik kp'Iast joneel. Gsene biizondere gebaunenissen. kwijtscarift uit de handen van Breitung in die van eenen de'de was overgegaan, die er heimelijk ten nadeele van den bankier mede werkte. Deze zaak kwam hem zoo gew:ch-tig voor dat hij het besluit nam onverwijSd naar B. te reizen, om zich daar ter pîaatse in'ichting en zekerheid te verschafîen. Hij had tôt hiertoe steedseenigen schroom gehad met Breitung openhatttg over deze zaak te spieken. Nu kon hij het niet langer verbergen. Hij had het vast besluit genomen zijnen twijfelachtigen toestand tegenover den zoon en erfgenaam van zijnen vooi ma-ligen medeplichtige geheel en at op te hel-deren. ïe dien ei' de moest hij zich eerst overtuigen of Breitung nog in het bezit der kwitancie was ; vervolgeas onderzoeken aan welken ptijs hij genegen zou zijn ze hem te verkoopen. Siegwart hield het voor bet best het dokument voor eene zeer groote som in zijn bezit te krijgen, indien hiertoe ten minste eenige mogelijkheid bestond, daar slechts het bezit er van hem rust kon ver-schafien en zoowel geschikt was om aan de onmatige vorderingen van Breitung een einde te stellen als de bedreigingen van zijnen stiefzoon onschadeHjk te maken. I 03 oorlo] si hoS Ojsîsh, B^ilgaarsofe bsrlobi: SOFIA, 28 December. (Ambtelijk bsriclit va» 27 Decmber.) 3Sao9-3onlsoi!i t'-ont : In eukele sektoren van het front heerschfe sterk geschutvuur; In het dal van de Wardar en in de vlakte van Sîres, vruchte'ooze bsdrijvig-heii van het vijandelijk geschut. BanieenisoU front. In de Dobroedzja beschoteix vij^ndelijka moni ors Isaccea, Toe'cta eu Malimoedia. D® vierde divisie (Preslav) heeft na een uit rst nardnekkigen ea verbitterden strijd dea hongta-kam van Tailor veroverd en, bij de achtervolging van^Jen wijkendea vijand, den uitging uit de bosschea ten Zuiden LosUovitza bevochten. lu den loop der laatste gevechten heeft dez$ dsppere divisie 1.250 Russeagavangengeuonisa, alsook 4 michiengewerea eu raeer dau 2.50Û ge-weren buitgeinaakt. Qorlog ia BSW» aa ÎMWWJïi Franaofee &ârîohtan. PARIJS, 27 De"cemb r. — Kalme nacht, ba-ha've op het front Vacherauvili -Vaux, waar da Duitsche artilierie zich zeer bedrij /ig heeft ge-houdsn.PARIJS, 27 December (Avondbericht). — Aanmsrkelijke geschutbedrijvigheidin sommige vakken tea Zuiden van de S jiame, waar eea vijandelijk ; brtterij is oatp'oft. Wij hebben met succès verscheidene mïjnea laten springen in de streek van Bsu.'raigai'es, ten Zuiden van de Avre. Daarop hebben wij da vijandelijke linies overvallen en gevangeuen gemiakt. Sa^alsclia barlo'atoa : L.OMDEN, 27 Decamber.—In den sfge'oopaa nacht heeft c-ea oizer afdeelirigen over e uiga honderden miters de eerste linie der vij mde-lijke loo^graven ten Noordwesten van L a! verkend. Zs bastookte schuilholen mat bommea en beschwd'gde verdcdigingsstellingea ernstig. Zo~derjjerliszeo is ze teruggekeerd. De vijand heeft onzen rcchtervleugel baaoor-den de S imine heftig gebomba-deerd. Wij be;chotenmatgo deauuslag verdedigi-ïgs* werken ten Zufd >n van Arras, bij Hulluch ea tea Westen van iMeesen (Messine>). 0û3Î3Of!jk>ch~itaiiaaii3ch3 oorlaj ïtal'aaagohabarioîitaa. ROMS, 27 DiCatnber. — In de streek van het E'sch-dal heeft onze arii'lerie da vijaidelijka linies en verdediging3%érkm hevig en daeltref-fond bîschoten en den vijand bij hat aaa'ergea van versterkingeu belemmerd. Op de reat vau het front hebben onze troepen zich bezig g eh îiiden me' versterkingsa bail dié hier en daar door kleine voorpostgeyschtea werd ondjrbro'<en. EU33I3C3-DÏÏITSCHS 0DBL01 Jl«33lg-3he barloht-aa. iîT-PKTËRSBURG, 27 December. — In da streek van de rivier Berezina, banoorden W sj-nef, zija o ize verkenners er bij een speurtacht in geslaagd binnen te dringen in de vijande'ijka loop ;rach en, waar een deal der Duitschers uaa de bajoiet geregea werd. In de richting van Kovel heeft de vijand tet s'etkte van-twee tôt zevaa kompaniën onze steilingea in de buurt van Maly Porsk aan3*svailen, maar ons vuur wierp hem met zware verliezea terug. De vijand heeft met geschutvuur onze stel-lingen in de streek van Piniaki en Tsjepela Wisjea gebombardeerd en in het gebied vaa Piniaki het ofïensief genomen. Dit had g--ei succès.Op beid'' p m e t hes't ir g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes