De godsdienstige week van Vlaanderen

529 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Août. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 25 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w37kp7z73p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NG H. FRANCISCVS SALESIUS, fi. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de (eden des GenooUchaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR — N'17 ITE AD JOSEPH. 21 AUGUSTUS 1914.. I Dit blad verschijnt aile VrijdageD 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met deD post fr. 4,Î.O. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDFN, Uitgevers. Ondcrstr., 20 ' te Gent. — Het abonnement kan sleclits eindigen met 30 April elk jaar. : I ANTONIUS STTLLEMAiXS, Door de berinhertigheid Gods en de genade van deri H. Apostflliiken Stoel, BISSCHOP VAN GENT, HuiSPRELAAT VAN Z. H. DEN P\IJV en Assistent aan den Pauselijken Troon , VEREERD MET HET HkILIG PaLLIUM. Aan de geestelijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaligheid en zegen iri Onzen Heer Jesus-Ghristus Zef.r Beminde Broeders, Wij zijn gelukkig te zien met welken ijver Onze beminde diocesanen hebben beantwoord aan onzen oproep tôt gebed voor ons duurbaar Vaderland en zijne dappere zonen ir> de huidige droeve omstandigheden In aide parochiën van het bisdom boodde smeekprocessie van 0.L.Vrouw Hemelvaart een aandoenlijk schouwspel, door den toeloop en bovenal door de ingetogenheid der biddende menigte. In het heiiigdom van Oostacker verdrongen /ich duizenden en duizenden bedevaarders rond het H. Sakrament en rond het beeid der Moeder Gods om. in boet- en smeek-gebed, zpgen te vragen over onze strijdende jongens en erbar-ming voor ons geliefd Vaderland. Dagelijks bezoeken talrijke geloovigen de aloude heiligdommen van 0. L. Vrouw te Oostacker, te Eecloo, in 't Gaverland, le Lede, te Edelaere, te Lebbeke, te Stoepe, te Geeraardsbergen, enz. ; dagelijks, 's morgends in de H. Missen, 's avonds in het Lof, komen in al onze Knrken talrijke scharen bidden om den hemel geweld aan te dû' n. Bij het gebed voegen onze bpminde diocesanen de ver- ! hevene werken der 1 iefdadigheid en der naastenliefde. Hoe is | Ons hert verheugd bij het zien van den spoed, van de mildheid, va» de edelmoedigheid waarmede te allen kante. in onze bisschoppelijke stad en in de meeste onzer parochiën, lokalen zijn ing^richt om de gekwetste soldaten, vreemde zoowel als bplgische, te ontvangen en 1 lefderijk te verplegen ! Elk gevoelt zich beter, elk gevoelt zich nader bij God. Met voile betrouwen hopen Wij dus dat de Almachtige, door de voorspraak van Zijne H. Moeder en van den H. Jozef. palroon van België, onze gebe ien zal verhooren en de onheilen die ons Vaderland recds troffen of nog bedreigen, zal doenophouden enafkeeren. Wij bidden voor de levenden, Z. B. B., doch dit is »iet genoeg : helaas ! de oorlog heeft van ons duurbaar België reeds bloedig'' offers gevergd; ginder, op het sUgveld waar ons heldhaftig leger, voet voor voet, den vad rgrond tegen den overweldiger verdedigt, zijn er van onze jongens gevallen en gestorven. Wij moeten voor hen bidden opdat de goede God onze martelaars eener heilige en rechtveerdige zaak in bermherti|iheid zou ontvang-'n. Wij bevelen dus dat iedere week in aile parochiekerken eene mis gedaan woide voor onze soldaten die op het slagveld gevallen zijn. Deze m<s zal eene Requierr.mis zijn als de ru bric ken zulks toelaten. Zij zal op den predikstoel aange-kondigd worden 's Zondags te voreri Wij twijfelen niet of onze klooslergemeenten zullen het-zelfde doen en in hunne gebeden en cominuniôn deze duur-bare afgestorvenen indachtig zijn Ingezien de moeilijkheden welke de staat van oorlog medebrengt ontslaan Wij van de wet van vleesch te derven. Men zal nochtans op de vnstendagen bij denzelfden uiaaltijd geen vleesch en visch mogen eten. Wij herinneren aan onze gHiefde diocesanen dat de boetveerdigheid gepaard met het gebed het medelijden van God verkrijgt : zij zullen talrijke en gepaste gelegenheden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes