De godsdienstige week van Vlaanderen

382 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Janvrier. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 21 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tq5r789296/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

nF. BOT1STITENSTI6E WEEK VAN VLAANDEREN aivi\s,r ni? df«rhifnivii\rri VAN D'EN H JOSEPH. H. FltANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. Mflli daimii tfluat mtnr il» .I»b ONBERWIJS EN ST!6fîTlNG. Zr.G.nv-vnr.RTiiiSTir. .itin — iv< st. iti7 .4 n /nvf'pii il JANUARI 1914 Bit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Pri.js: voor Gent -1 f 's iaars en met den post fr. 4,."-0. — Annoncen aan 35 c. deii drukiesel. Qeleafd 7/ii iGKiis-f.ïiristiis in âp.r Afiiiwiotifvirl ! DAGWIJZER. ▼ T lu^Luiv* 11 Januari. Zondag, l»t0 na Driekoningen. — Toen Jésus twaalf Jaren oud geworden was, vergezelde IIij Zijne ouders naai Jerusalem orn er het Paaschfeest te vieren. Bemerken wij dat in iederen ouderdom, dien Hij doorle«fde, Jésus ons voorbeelden gegeven heeft van groote deugden. Uit het Evangelie van deten Zondag leeren de kinderen, hoe zij zich moeten gedragen ten opzichte van God en van hunne ouders; ook leeren de ouders. waartoe de zorg voor hunne ouders hen verplicht Jésus bleef te Jerusalem zonder dat Zijne ouders het wisten dit geschiedde niet bij geval of uit ongehoor/.aamheid, maar dooi een bijzonder besluit der Vooriienigheid. De Zaligmaker wild( zoo de Joden bereiden, oin in Hem de goddelijke wijsheid t( erkennen; daarenboven zouden Jozefen Maria, beproefd door d< afwezigheid van hun Kind, het voorbeeld en de troost wordei d«r zielen, die op den weg der godsvrucht met geestelijki dorheid soins baproetd worden. Ook leert ons Jésus dat, wannee de heinelsche Vader het vereischt, wij altijd moeten bereid ziji om ouders en bloedverwanten te verlaten. Jozef en Maria wisten zeer wel dat Jésus God was, ei bijgevolg door onwetendheid geen verkeerden weg kon inslaai of in iets missen. Zij lieten daarom niet voor Hem bekommerd t zijn ; want de Verlosser gedroeg Zich als een kind, en had zicl uit bermhertigheid aan al de noodwendigheden en zwakhedei der Kindsheid onderworpen. Zijne goddelijke maeht ontsloe; Zijne ouders niet van zorgvuldige waakzaamheid. Groot was d schat, die Maria en Jozef toevertrouwd was; zij zochten Hei dan met angst en haast. Wel is waar, hadden zij Jésus zonde hunne ichuld verloren, vermits zij gegronde redem n hadden or te denken dat Hij, volgens de bestaande gewoonte, Zich bevon met de kinderen van Zijne jaren, onder het geleide van hén, di bij de terugkomst van het Paaschfeest onder de menigte de goed orde moesten handhaven. Zij zochten Hem nochtans met kore mernis en gedurende drij dagen, om ons te leeren met w; neerstigheid en volstandigheid wij den Heer moeten zoekei wanneer wij Hem door onze vrijwillige zonden verloren hebbei Jésus werd door Zijne ouders wedergevonden in een d< voorportalen van den Tempel, waar de leeraars der Wet huni vergadering hielden. Vele Joden kwamen gewoonlijk naar hum (jeraadslagingen en redevoeringen luisteren ; onder de toehoo Men scliri.jft in bij A. & V. VANDEK SGHELDKS, IJht.evers, Ondeistr., 20 te Gent. — llet abonnement kan «ledits eindigev met :i0 Api'il elk jaai*. ders bevond Zich ook het goddelijk kind. Jésus ondervroeg de leeraars, niet als gezig hebbende over hen, m,aar als een een-voudig kind, leeerzaam en oplettend. Zoo wijs nochtans waren de vragen, die Htj stelde ; zoo verstandig ook de antwoorden, die Hij zelf gaf, dat allen, leeraars en toehoorders, llem bewonder-den, hoewel zij niet wisten dat 11ij de Messias was, de eeuwige Wijsheid. Die waarhsid is ons veropenbaard ; hoe kostbaar moeten ons dan Jésus' lessen zijn, hoe geerne moeten wij Zijne zalige ingevingen ontvangen ! Danken wij den goddelijken Meester, die ons gedurig onderwijst door dei, Paus van Rome en de Bisschoppen ; bewonderen wij de leering van het Evangelie, en verheerlijken wij die verhevene lessen door onze goede werken en christehjke deugden. Heden gescliiedt de onitialiiig ten voordeele der Afrikaansche Mission. 12 Januari. Maandag, Zevende dag dev Octaaf van Drie-' koningen. 15 Januari. Dinsdao. Achtste dag van de Octaaf. — De 1 plechtigheid van Drijkoningen wordt ook het feest der Ver-' schijninq genoemd. De H. Kerk herinnert eerst en vooral Jésus' r openbaring als God mensch .eworden aan de Wij zen; heden stelt 1 het evangelie ons het Doopsel voor van den Zaligmaker door den H. Joannes-Baptista. De godheid van Jésus werd er veropenbaard 1 door de stem des Vaders en de nederdaling van den H. Geest. 1 Zondag toekomende zal ons de openbaring voorgehouden worden 5 van Jésus als goddelijken Leeraar en Meestèr der menschen in 1 het inirakel van Canna. I 14 Januari. Woensdag, feestdag van den 11. Ilir,yrius. î belijder, bisschop, kerkleeraar. — Hij vermaande de christenei e tegen de listen van de Ariaansche ketterij, en moedigde kracht !1 dadig de priesters aan om de dwaalleering te bevechten. » Ver r wachten wij Jesus-Chrislus, schrijft hij, vermits de Antechris II overal heerscht ; maar verwachten wij ook de vervulliug dei d beloften ; vermanen wij de verdwaalden; langer mogen wij nie e zwijgen ; even vcrderfelijk is het allijd te zwijgen als nooit. : e — Herinnering vi-n den II. Feux, martelaar. 15 Januari. Do.ndeiidag, feestdag van den II. Paulus '' belijder, eersten eremijt. — De wildernis was voor hem eei '» heinel, en de Heer deed groote wonderen ten guuste van zijnei '• getrouwen dienaar. Gedurende zestig jaren werd Paulus er doo !r den Heer op eeue wonderbare wijze gespijsd; dagelijks bràch e hem eene raaf een half brood. Eens dat hij het bezoek ontvin ie van den Abt Antonius, werd hun eene dubbele vooraad, ee I>_ seheel brood aanaebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes