De godsdienstige week van Vlaanderen

330 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Octobre. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 07 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jh3cz32z9v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WEEK VAN ONDER DE BESCHERMIN H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0 (100 dagen Aflaat voor dt /eden des Genootgciiap ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N« S VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. I 9 OCTOBER 191 "^^ït^îaT^ërschyn^Tn^^rydage^^^avonds^^^Prys^Tooi^Gent^^ft^T^^Tleii schrijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDFN, Uitgevers, Onderstr., 20 'e io«ir>C <-i lï . ' /'ûll T\r\c4 fn 1 KA Atin'.^nnw non o A r>Y\ H milrrû/rûl ! llnt nkAnnnmniil lrf\*\ r-lrv/»V\4«> t\\ o »4î. rni i r.iûl '-?fk \ ■.. ( i 1 P-ll.' ÎTÏ!' Geloofd zij Jesus-Cliristus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 11 Oclober. Zondag, 19<ir na Sinksen. — God de Vader schonk de H. Kerk aan Zijnen eenigen menschgeworden Zoon, Jésus Christus, die ze bemint als eene uitverkorene bruid, met welke Hij dan ook een geestelijk feest viert, dat, om eenen overvloed van zalige vreugden en genaden, aan een heinelsch bruiloftsfeest mag vergeleken worden. Aile raenschen zonder onderscheid worden tôt het feest uitgenoodigd. Doeh velen weigeren te komen; anderen maken misbruik van de goedheid des Heeren, en bieden zich aan op eene onbetamelijke manier, zoo dat zij, tôt straf hunner vermetelheid, buitengedreven en verwezen worden tôt eeuwige duisternissen. Bewonderen wij de goedheid des Heeren, Die ons tôt Zijne Kerk riep zonder eenige verdiensten van onzentwege, en gedoogt dat wij in haar midden verblijven, hoewel wij dikwijls door de zonde ons onweerdig gemaakt liebben van nog onder Gods vrienden te verschijnen. Overwegen wij ook, hoe rampzalig het lot is van heu die in de H. Kerk in staat van doodzonde leven ! Zij zijn getuigen van de blijdschap die hunne medebroeders, de brave christenen, in Gods vriendschap smaken, en gevoelen zich van dien zegen beroofd door den duivel, die in hun hert heerscht. De herinnering komt hun te binnen van vroegere tijden, toen zij welgesteld, met een zuiver hert, tôt de vergadering der geloovigen kwamen, en deelachtig werden aan de Tafel des Heeren, waar de ziel verkwikt wordt door hemelsche ge.iaden en wellusten. Nu is al dat geluk verdwenen ; het hert vindt geene rust meer, en is met schrik bevangen in de verwachting van welhaast den Koning, den oppersten Rechter, te zien binnenkomen, en door Zijn straffend vonnis getroffen te worden. Niemand nogtans moet of mag wanhopen ; immers het Hert des Heeren is altijd bezield met dezelfde goedheid, waarmede Hij den mensch uitnoodigde, die nu, in doodzonde gevallen, het bruiloftskleed der heiligmakende gratie verloren heeft. Aan den zondaar, die zich rechtzinnig tôt Hem bekeert, zal de Heer een nieuw kleed geven, waarmede hij wederom zonder vrees voor het goddelijk aanschijn zal mogen verschijnen, om de vreugde van het geesteliik bruiloftsfeest te genieten. moeten meer en meer hun geluk naar weerde leeren schatten • zich meer en meer onthechten van aile aardsche vermaken en genegenheden, die het zuiver genot van Jésus' eeuwig liefdefeest beletten. Wij mogen niet zoeken, om de eersten te zijn op de wereld; maar wij moeten trachten eene schoone plaats te bekleeden aan de Tafel des Heeren, door groote zuiverheid des tierten en het oefenen der deugden. Het bruiloftskleed der heiligmakende gratie moeten wij trachten te versieren met de edelgesteenten aller goede werken. Dan zal de hemelsche Koning, tôt ons komende, ons minzaam groeten, en, na deelachtig geweest te zijn aan Zijn feest op aarde, zullen wij binnengeieid worden tôt Zijn zalig en eeuwig feest in den Hemel. — Herinnering van de II. Biugitta, weduwe. — De liefde tôt den lijdenden Zaligmaker vervulde haar hert met m-jdelijden tôt den evenmensch. Zij ging in de hospitalen de zieken opzoeken, die meest walg en afschrik inboeztmden; zij waschte, reinigde, vermaakte, en kuste hunne vreeselijke wonden, om de wonden van den stervenden Verlosser te vereeren. 12 Oclober. Maandag, feestdag van den H. Ludovicus Beiitranbus, belijder. — De H. Ludovicus werd te Valencia in Spanje, in 1826 uit hetzelfde geslacht als S. Vincentius Ferrier geboren. Alsjongeling was hij zedig, ootmoedig en godvreezend; Uij bracht gansche nachten door in de gasthuizen om de zieken te verplegen. In lS4o werd hij, na verscheidene beproevingen, geprofest in de orde der Predikheeren en in zijn vijf en tvvintigste jaar reeds tôt noviciemeester gekozen. Vele groote dienaars van God werden door hem opgeleid. Gansch zijn leven in het klooster werd hij verteerd door de vrees van Gods gratie te verlie7.en en om die vrees te overwinnen, voegde hij bij de smarten eens iiekelijken staats, heldhaftige boetple^ingen. Acht jaren lang werd zijn angst vermeerderd, door vizioenen van de pijnen zijns vaders in het vagevuur. Toen eene pestplaag te Valencia losbrak, wijdde hij zich toe aan den dienst der zieken en stervenden en begroef de dooden met eigen handen. In iS62 verkrceg hij oorlof om naar de zendingen van Amerika te varen en bracht iaar aan gansche streken het licht des geloofs, ontzaggelijke getallen Indianen bekeerende. Hij verkreeg de gaaf der mira-kelen en toen hij het Spaansch, zijne moedertaal sprak, ver-stonden allen zijne prediking. Na zeven jaren keerde hij naar Spanje terug om voor de verdrukte ludianen ten beste te spreken, maar men liet hem niet toe naar hen terug te keeren. Het overige zijner dagen sleet hij in zijn vaderland, arbeidende DE GODSDIENSTÏGJi;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes