De godsdienstige week van Vlaanderen

729 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Janvrier. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k649p30j32/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aûaat voor de leden des Genootschaps) ^ ZES-EIV-VEERTIGSTE JAAR. — IV' 59. ITE AD JOSEPH. VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICI1T1NG. 25 JANUARI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,.j0. — Annonces aan 35 c. den drukregel. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 2o Januari. Zondag, 5<<<> na Drijkoningeridag. — In het eerste deel van het Evangelie van dezen Zondag, uit het VIII»'® hoofdstuk van den II Matfheiis genomen, wordt ons de genezing van eenen melaatsche voorgesteld : Laat ons tôt nut en onderrichting over dit mirakel van den goddelijken Zaligmaker, de volgende vragen stellen. Ten eerste. VVaarom zegde de inelaatsche tôt den Zaligmaker: Heer indien gij wilt, gij kunt mij genezen ! Daardoor toont hij zijn geloof in Christus, Dien hij aanziet als den beloofden Verlosser der wereld, Die hem door de kraeht zijner godheid de gezondheid kan schenken. Hieruit leeren wij: ons betrouwen stellen op God, d'e een helper is in aile noodwendighederi ; ailes aan den Goddeltjken wil over te laten door deze of dergelijke woorden : Heer, als het U belieft en mij zalig is, geef mij dit... of dat... Ten tweede. Waarom strekte Jésus zijne hand uit, om den melaatsche aan teraken? lierst en vooral om te toonen dat Hij boven de wet was, die verbood eenen melaatsche aan te raken. om daardoor niet besmet te worden, hetgeen bij Jésus het geval niet kon zijn. Dan ook nog om ons daardoor een voorbeeld van ootmoedigheid en liefde te geven, ten opzichte van de arme kranke menschen. Iltj wil dat wij van Hem leeren, geene ellendigen of zieken te schuwen, maar wel met de oogen op Jésus gevestigd, die op zieh het pak onzer zonden heeft genomen, de arme eu zieke inenschen altijd met genegenheid en liefde bij te staan en te helpen, om zooveel mogelijk hun leed te verzachten en hunne ellenden te heelen. Oh! hoe hard zullen dezen in den laatsten dag .les oordeels beliandeld worden, die de arme inenschen schuwen en de lijdenden en kranken verstoo'en! Ten derde. VVaarom bevool Jésus aan den genezen melaatsche het aan niemand te zeggen? — Om ons te toonen dat wij uit ijdele glorie onze goede werken niet dienen bekend te maken ; alzoo immers verliezen wij den hemelschen loon. Ten vierde. VVaarom wordt hij tôt de priesters gezonden ? Ten eerste, om alzoo de wet te onderhouden, die bevool dat elk gezond gewordene melaatsche zich aan de priesters zou gaan toonen, een ofler brengen, en van hen onderzoclit en gereinigd zou verklaard worden. Ten tweede, om de priesters, als zij het wonder zouden aanschouwen van den inelaatsche in eens zoo genezen, te overtuigen dat Hij de ware Messias was. Ten derde, Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDFN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elkjaar. om ons te leeren dat wij de priesters altijd om hunne weerdig-heid moeten eeren, alhoewel deze van het joodsche volk niet volgens die weerdigheid leefden. — Feestdag van de 11. Familie. (Zie hoofdartikel.) — Herinnering vau den II. Paulus en den II. Petrus, apostelen. — Paulus, tôt de liefde van Jésus bekeerd, gaf zich gelieel en gansch ten beste voor den goddelijken Meester; door de prediking van het ^vangeiie eu eenen brandenden iever voor de glorié van den Verlosser herstelde hij de kwade voorbeelden van zijn zondig leven ; hij bleef Jésus getrouw tôt den dood toe, en ontving van Hem de kroon der rechtveerdigheid. 26 Januari. Maandag, feestdag van den II. Poï/vcarpus, paus en martelaar. — De II. Polycarpus, bisschop van Smyrna, was een leerling van den H Joanries zelf. Hij had dus meermaals met hem en met vele anderen gesproken, die Jésus gezien hadden, en al vvat hij leerde, kwam volmtakt overeen met de woorden van die oogjjetuigen des VVoords II ij schreef eenen brief aan de Philippiërs om hen tôt onderlinge liefde en tôt liaat der kelterij aan te zetten. [u 167 brak eene vervolging uit in Smyrna. Polycarpus kon gemakkelijk vluchten; doch hij zeide: « Dat de heilige w il van God geschiede! ». en gi"g hen, die hem opzochten, te gemoet. Hij vroeg h un enkel een uur eeuzaamheid en gebruikte het om voor de II. Katholieke Kerk, gansch de wereld door, te bidden. Bij zijne aankomst in de stad werd hij ouverwijld naar het worstelperk gebraclit. Het was op goeden Zaterdag en men hoorde eene stem uit den hemel die zeide: « Polycarpus, wees sterk. i) De landvoogd eischte van hem, dat hij den Christus zou vloeken. « Ach, antwoordde de heilije grijsaard, ik dien Hem reeils zes en tachtigjaren en nooit heeft Hij mij eenig leed gedaan-hoe zou ik dan inijnen Koning kunnen vloeken, die mij verlost heeft! » Toeu de landvoogd vervolgens dreigde hem levend te verbranden, sprak Polycarpus: « Gij dreigt mij met een vuur, dat spoedig wordt uitgebluscht ; omdat gij het vuur niet kent, dat den goddeloozen wordt bereid. » Op den brandslapel gebonden, bedankte de heilige den Heer met luider stemme; het vuur werd ontstoken, doch de vlammen klommen wiegelend en kronkelend boven het hoofd des martelaars zonder hem te deren, terwijl eeri welriekende geur zich verspreidde. De heidenen, zieude dat de vlammen niets vermochten, doorstaken den bijna honderdjarigen bisschop, diealdus zijne martelaarskroon veiwierf. 27 Januari. Dinsiiag, feestdag van den 11. Joannes Cunv-sostomus, belij ter, bisschop en kerkleeraar. — Hij werd om zijne heldhaftigc verdediging der rechten vau Gods Kerk uit Con-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes