De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1858 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Avril. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 25 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4t6f18t534/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 3e jaar. — N. 17. Zaterdag 25 April 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 0, LOMMEL Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Oeloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Kantonaal nieuws. — Kiesmeeting. Overeenkomslig met de UH. Kandidaten der aansf.. wetgevende verkie/.ing, zal op HJ" Mei aanst. eene algemeene groole kiesvergade-ring te Peer plaats hebben die terzelfdertijd eene [luldebetooging zal 2ijn ter eere van den Ilooggeachten lleer Minister Ilelleputte. Al de maatschappijen, vrienden en kiezers van het kanton wor-ien dringend verzoclit deze vergadering en manifeslatie door liunne tegenwoordigheid te wïllen opluisleren. Vorming van den Stoet ten 1 f/2 namiddag aan de l'astorij. (Steenweg Wychmael.) De Kleine Burgerij. a ■::> •<&> a u ■ vr» u n ■ Dut, de burgerij een aehtenswaar digeen noodzakelijke stand is in de maatschappij, dit zal geen welden kend menscli betvvijfelen. Verdwijnen kan of zal die stand niet, maar ongetwijfeld hebben vele kleine burgers het tegenwoordig erg te verduren. De oorzaken daar-van kotnen aile terug tôt deze ééne: de uitvinding van groote werktui-gen, en de inrichting in 't groot van al wat nijverheid en handel betreft. Daaruit imtners volgt, dat de kleine kapitalen de mededinging niet vol-houden tegën de groote. En ver mits het onmogelijk is de werking der groote kapitalen te beletten, volgt daaruit dat er maar één middel is om de kleine aàmbachtslieden en neeringdoeners recht te houden : 't is dat zij zic.li vereenigen, om alzoo gezamenlijk over meer geldmacbt en meer middelen te beschikken. * ★ ★ Nu moet ook de wetgeving den strijd der kleine burgers niet nog lastiger maken met de kapitalisti-sclie inrichtingen te bevoorrechten. Dit was tôt hierloe het geval; want het is zeker, dat de groote bazars, in verhouding tôt de uitgebreidheid hunner zaken, minder belastingen betalen dan de kleine bakkers, win-keliers, enz. De belastingen zouden moeten geheven worden volgens de veelvuldigheid der artikels, waarin handel gedreven wordt, en volgens het beloop der zaken. Ook het leuren hoeft aan billijke belastingen en aan strenger regels ondenvorpen, opdat het niet in landlooperij ontaarde. Moeten ook do coôperatieven be-last worden? Indien zij alleen aan hnnne leden verkoopen, zou men dat kunnen loochenen, omdat zij alsdan geen handel drijven. Toch hoeft er in aanmerking genomen, dat een verbruiker, die zich bij een kleinen bakker bevoorraadt, meer betaalt in diens patent en belastingen; want het is natuurlijk dat die bakker den prijs van zijn brood verhoogt, uithooide van zijn patent en van de belastingen voor zijn huis. Daarom schijnt het billijk, dat ook het lid eener coôperatief iets meer betale en dat de coôperatief patent neme; toch mag dit minder zijn j dan wanneer zij verkochten aan vreemdon. In dit ailes verdedigen wij een-' voudig de gelijkheid der burgers ten opzichte der Slaatskast, en wij kun nen het eens zijn met de midden-standers.* ★ ★ Neteliger wordt de kwestie, als men vraagt of ook katholieken mo gen coôperatieven stichten. Zeker zullen zij dit niet doen om de kleine burgers ten onder te ! brengen. Dit valt wel in het plan j der socialisten, die de samentrek-king der kapitalen, alsook geza ; menlijke voortbrengst en verbruik wenachen als eene voorbereiding ! tôt de socialistische gemeenschap. Katholieken, integendeel, hebben - aile redens om zich daartegen te stellen. Doch, anderzijda, kunnen zij on-i mogelijk beletten dat er groote | bakkerijen en groote verkoophui zen tôt stand komen. En, wat erger j 's> juist die instellingen worden centra van politieke en anti-gods I dienstige propaganda. Men mag zeggen dat het socia- r lisme in ons land bijna niets zou : zijn zonder zijne coôperatieven. Te 0 Gent, te Brussel, in Henegouw ' steunt heel zijne macht daarop.Elke ; klant der coôperatief wordt een ge- s : dwongen lezer van Vooruit of Le k : Peuple; bij eet de socialistische j1 gedachten met het socialistisch J] brood, en terzelfder tijd voedt hij de socialistische pers en propagan- n i dainstellingen, welke leven van de r ontzaglijke winstder coôperatieven. b i Als ideaal van maatschappelijke ^ - hervorming is het socialisme een j flauwe droomerij, en zou aldra een i : versletan vod zijn ; maar door de 1 , macht van het geld en van stoffe- r I lijke voordeelen liggan vele men- ;| i schen er aan gebonden. e l De katholieke volksvrienden had- g ) den de macht der coôperatief even t goed kunnen gebruiken als de socialisten; zij hebben het niet gedaan, r uit genegenheid voor de kleine bur- e gerij. Dat was eene groote opofife v : ring, die, wij bekennen het, ten z slotte aan de burgers weinig gebaat z heelt. Te Antwerpen b v. hebben t mannen der Vredes larig eene op-lossing gezocht door eene overeen- c I kornst te sluiten met de bakkers, 1 i maar ten slotte heelt men toch de s coôperatief Het Beste Brood moe i ten stichten. z i Indien te Antwerpen het. socia- r i lisme zoo sterk niet is als te Gent > of te Brussel, dan is dit grooten- j deels te danken aan Help u Zelve, j s aan de groota kapitalistische brood % s bakkerijen, en, eindelijk, aan Het i Beste Brood. d Door Help u Zrlve is Antwerpen r de eenige stad, waar ltberale werk- t i lieden nog eene zekere macht ver-i tegenwoordigen. j Dit ailes bewijst, dat de katho- \ \ lieken, met zich stelselmatig te z , onthouden van coôperatieven, niet e i anders verkrijgen dan de menigte J r over te leveren aan soicialisme en s - libéralisme. De volksziel staat hier r î op het spel. z 1 t Welk is het practisch besluit ? v i Moeten de katholieken nu boven- ^ arms gaan coôperatieven stichten ? t ; Neen, nog denk ik dat zij in deze s ■ zaak nerger.s de voorbaan moeten <1 t nemen. Doch daar, waar een coôpe- i ratief der tegenpartij bestaat, of op- !- i banden is, daar hebben de katho- f lieken geene reden om achter te 1 blijven. Immers, zij zouden daar- z i door de burgerij toch niet redden, maar enkel het volk laten meeslee- ^ ■ pen door eene goddelooze propa- f ganda. t Kunnen zij echter de bestaande v \ bakkers in hunne coôperatief opne men als werkbestuurders of als d verkoopers, zoo zullen zij er ten z minste eenigen van den ondergang ^ vrijwaren. Anderen zullen zichzel- d ven rechthouden, ofschoon niet y. zonder strijd. Deze en al de andere midden- 1 standers moeten steun zoeken bij de wetgeving, en vooral in de on-derlinge vereeniging. Zij moeten hunne eischen voorhouden aan de politieke partijen. Verkeerd echter 1 dunkt het mij, wanneer zij zelven J als politieke partij in de kiezingen willen optreden. Immers, zij heb- \ ben, buiten de burgersbelangen, geen politiek programma. Zoo kan t die strijd niet ernstig zijn, hij kan t lien slecht hatelijk maken bij al de . andere partijen. (G.v.A.) F.Drijvers. ] De Sociale Verzekeringen. Reeds in Nov. 1912 hebben de katholieken een wetsontwerp neergolegd dat tôt heden door den haat en nijd der tegen-partijen, door nutteloos gebabbel in de Kamer verschoven werd. Nu verleden Dinsdag is eindelijk de bespreking bogon-nen ; men leze wat onder rubriek Kamer op ons tweede blad gegeven wordt. Opdat iedereen de bespreking dezer wet die onze werklieden zoo zeer aanbelangt met vrucht kunne volgen, herhalen wij j hier volgens den Mijnwerker de hoofd- : trekken van het wetsvoorstel. Volgenrle beweegredenen hebben het j ontwerp ingegeven. 1. De ouderdomsverzekering op haar eigen is slechts eene onvolledige verzeke-ring.Immers hij, die alleen stort voor zijnen ouden dag, loopt gevaar niets in ruiling j te krijgen, indien hij komt te sterven vôôr con ouderdom van ingenottreding. Daarenboven indien hij vôôr den vastge-stelden ouderdom ziek wordt of onbe-kwaam tôt werken, is hij niet alleen door nood belet verder te storten, doch hij vervalt onmiddelijk in nood zonder recht op eenigen onderstand. Daarom eisciit de gezonde rede dat men zich op volledige wijze zou verzeke-ren : 1° tegen ziekte of vroegtijdige on-bekwaamheid tôt werken voor aile ge-vallen welke onderstand vereischen, vôôr dat de werkman den ouderdom van 65 jaar zal bereiken ; 2° tegen ouderdom om In aile geval 't zij ziek of gezond, ten laatste een pensioen te genieton op 65-ja-rigen ouderdom. Hij die aldus eene dubbele verzekering aangaat kan gerust zijn voor de toekomst en deze twee verzekeringen zullen aan- gemoedigd worden door toelagen. * * * De ondervindinn heeft bowezen dat nieitegenstaande aile moeite en toelagen er nog duizenden menschen zijn, die het vooruitzicht misachten en niet willen zorgen voor hulp in lateren nood. En het zijn juist diegenen, die meest blootgesteld zijn aan armoede en gebrek, en de mees-te nalatigheid toonen. Daarom heeft men dan de ziekte- en ouderdomsverzekering zoo ver mogelijk verpliclilend willen maken, gelijk dit reeds in Duitscldand en Frankrijk bestaat.Iedereen zal nochtans niet verplicht zijn stortingen te doen. Alleen de perso-nen, 't zij werkman of bediende, man of vrouw, die regelmalig tegen loon werken bij eenen landbouwer, nijveraar of handelaar en minder dan 2400 franken per jaaa vérdienen zullen aan de ver-plichting ondenvorpen zijn. De ambachtslieden, landbouwers, han-delaars en onafliankelijke huisarbeiders moyen zich verzekeren en hebben dan recht op dezelfde voordeelen als zij die verplicht zijn zich te verzekeren. * * * Ten einde aan de verzekerden zoovoel vrijheid mogelijk te gunnen zullen deze zich mogen inschrijven in eene onderlin-ge maatschappij naar hunne keus, op voorwaarde dat deze maatschappij wet-telijk erkend en aangenomen weze. Bestaat er zulke maatschappij in hunne ge-meente niet, dan zal de belanghebbende zich altijd rechtstreeks kunnen wenden 't zij tôt de Lijfrentkas van den Staat, voor de ouderdomsverzekering, "t zij tôt nieuwe officieele raden welke in elke pro-vincie zullen ingericht worden. 't Is echter te voorzien dat het stelsel der plaat-selijke ziekenkassen voordeeliger zal zijn dan het tweede. Voortaan zullen de belanghebbenden niet alleen kunnen rekenen op staats en provincietoelagen doch degenen, die verplicht zullen zijn zich aan to sluiten, zullen ook recht hebben op toelage van ba-zen on patroons. Het wetsvoorstel. isdoor aile vereeni-gingen van werklieden en landbouwers goed onthaald : Drie der voornaamste hinderpalen welke zijn stoffelijk welzijn meest in den weg staan, zouden er door weg geruimd worden. Tegen ouderdom zal hij verzekerd zijn door de plaatselijke pensioenkassen of door de lijfrentkas van don staat, tegen zieke of tijdelijke onbekwaamheid tôt werken door de maatschappijen van on-derlingen bijstand en tegen de langdurige ziekte of onbekwaamheid tôt werken door de Herverzekeringskassen. Yoor ons Yolk. Hulde aan pater Ftutten. Het bureel van het Algemeen Cliristen Vakoerbond, te Brussel vergaderd om de bijzonderheden van die feesten te regelen, heeft besloten, dat aan pater Rutten, bij deze gelegenheid, een geschenlt zal aange-boden worden. Dat geschenk zal bestaan in de op-brengst eener inschrijving van al de Chris-ten vakvereenigingen van België. De minimum-inschrijving is gesteld op 5 fr. voor elke vereeniging. Het bedrag der inschrijving moet ten laatste tegen 1 Juni eerstkomende inge- I zonden zijn aan den schatbewaarder van ■ het Algemeen Cliristen Vakuerbond, Mr. 3_ John Van Dyk, Nationalestraat, 119, Ant-^ werpen. .j Wi.i wijfelen geensins of elke vakver-j(1 eenigingzal gaarne dien blijk van erken-,n télljkheid geven aan onzen pater Rutten 3_ on hem, door eene inschrijving, willen in de gelegenheid stellen de propaganda voor de Christene Vakbeweging als het ware nog krachtiger door te drijven. ',![ Elke vakvereaniging zorge er voor, dat 'j: deze kwestie besproken worde in de eerstkomende bestuurszitting harer vereeniging.3t JDavidsfonds. u, Vergadering van het lioofdbi stuur. e- Het hoofdbestuur van het Davidsfonds vergaderde te Leuven ten huize van den m heer algemeenen voorzitter, hoogleeraar ig E. Vliebergh. ;n * * * Rekening over 1913. e_ De rekening over 1913 werd goedge->n keurd. Het déficit van vorig jaar is reeds groo-tendeels ingekort. *'* ■tt Uitgaven voor 1914. e" Ziehier wat besloten werd voor de boe-tt" ken-uitgave voor dit jaar : ®" De leden hebben het jaarboek ontvan-gen. Eerlang krijgen zij De Zouaven; ver-iiJ volgens het derde deel van De Verlosser, 111 een echt standaardwerk, en ten slottè :n Zweden en Noorajegen, éon reisverhaal. a" Er had eene beraadslaging plaats over den keus der werken voor de boekenuit-'S gave. s' Ziehier op twee voorname punten het Q' besluit der boekencommissie, dat door het hoofdbestuur werd bijgetreden : In algemeenenzin geeft het Davidsfonds a( boeken uit, die de leden altijd in de han-!n den hunner zonen en dochters mogen ge-et ven- ,n Wat de gewesttaal betreft, zulke boe-ei ken worden enkel bij uitzondering uitge-ld geven en wanneer het werkelijk schoone s. boeken zijn. Een goed nieuws voor al de afdeelin-,n gen : de drukker is nu totaal in orde en k werkt nu met zulke snelheid, dat voor-iL taan elke vertraging uitgesloten is en de e_ boeken steeds op tijd zullen toekomen. Eene vraag van den drukker, naar ver-!t meerdering van den eenheidsprijsvoorhet 0_ drukwerk, wordt op die wijze beant-3{ woord, dat hem, bij tijdige vcrschijning r. van elk werk, eene toelage als premie wordt vergund. * m * * r- Congres te Vilvoorde. Om niet samen te vallen, noch met het 1_ Nederlandsch congres te Haarlem, noch rs met den studentenlanddag te Berlaer, zal l.D het congres te Vilvoorde vermoedelijk den le tweeden Zondag van September plaats hebben. * * * el Boekerijen. ie Op het congres zal een verslag worden a- ingediend over het inrichten van biblio->P theken. Er zal aan de afdeelingen eene t- lijst verstrekt worden van boeken, best e- geschikt voor volksboekerijen. g- Doch het wordt onmogelijkgeachtdoor ie do zorgen van het hoofdbestuur aan de m afdeelingen de beoordeeling le sturen van t, de boeken haar door Staat en provincie 3t geschonken. £ 11-13-X3 Juli 19i4. t- 11* Juli hordenken de Vlamingen van in allen stand den roemrijken zegedag van Groeninghe (1302). m 12' Juli van dit jaar vieren de vereenig-:n de christene werklieden van België de 10" r- verjaring der stichting van 't Algemeen 1- Secre.tariaat der Christene Beroepsveree-a- nigingen. 13e Juli wordt het 3eChristen Syndikaal i- Congres, den vorigen dag plechtig geo-rs pend, voortgezot. te wij hebben het hier voornamelijk over in 12e en 13e Juli. 3r De 10° verjaring der stichting van het Algemeen Secretariaat zal den Zondag in 12 Juli gevierd worden op de volgende of wijze : m Ie Om 7 uren 's morgens, algemeene ol- communie, met gelegenheidsaanspraak tt" van E. P. Rutten. 2e Om 11 ure plechtig Te Deum. 3e Om 11 1/2 ure opening van het 3e Christen Syndikaal Congres. 4e Om 3 ure namiddag groote feeststoet ; 5e Om 4 1/2 ure, feestvergadering, ver-oerd door de aanwezigheid van Z. E. Kar-dinaal Mercier, Aartsbisschopen M. baron de Brocqeville, hoofdminister. De feestre-den zullen gehouden worden in 't vlaamsch door hoogleeraar Frans Van Cauwelaert, ■ • volksvertegenwoordiger van Antwerpen, e_ in 't fransch door hoogleeraar Léon Ma- bille, volksvertegenwoordiger van Thuin; p- 6e Om 6 ure uitvoering eener feestkan-s- tate. 7e Om 8 ure, groot kunstconcert. Flijn-Maas- Schelde Kanaa 1 3n De deputatie van Aken, die voor eenige ;e- maanden te Brussel en te 's-Gravenhage vertoefde en den betreffenden regeeringen v ontwerpen van een over Aken loopend v Rijn—Scheld-kanaal voorlegde, is, naar de Vfr. zegt, met goede hoop terugge- g keerd.Overal vonden de heeren sympathie g voor hunne plannen. Nadere bijzonderheden ointrent de o verschillende bijeenkomsten alsook om- v, trent het ontwerp zelf, kunnen niet worden medegedeeld, daar de voorzitter der commissie den leden verzoclit heeft het strikste stilzwijgen in acht te nemen. g' Een niet te onderschatten concurentie s( is echter gekomen, n.l. het door M.-Glad- s( bach voorgestelde kanaal-ontwerp. Het ti, plaatselijk bestuur dier stad heeft eene te memorie laten uitwerken betrefl'ende een hi sclieepvaart-kanaal van den Rijn tôt de , Maas en verder lot de Schelde. Het is er ci om te doen eene verbinding te krijgen, , die, wat betreft de plaatselijke ligging, het midden houdt tusschen de door de stad Aken voorgestelde en die van Krefeld. Het kanaal zou aan den Rhijn bij de mon- Si ding van het Erftkanaal, tusschen Neusz le ■ en Oberkassel, beginnen, tusschen Noord- di kanaal en spoorweg de richting naar M.-Gladbach vervolgeu, dan door middel van v: sluizen het Niersdal bij Reydt bereiken. si Deze richting behoudt het tôt aan de in Maas ; het loopt voorbij de plaatsen Er- te kelenz, Baal, Lindern, gaat verder door het Wormdal tôt Geilenkirchen en van bi hier in Westelijke richting tôt de Maas bij p: Maastricht. Van Maastricht uit zou het ir over Hasselt en Herenthals een directe ei 1 verbinding met Antwerpen vormen met g ! gedeeltelijke gebruikmaking van reeds bestaande kanalen ; ook zou er een zijtak œ naar Brussel loopen door het kanaal van Rngel. li Dit ontwerp heeft wezenlijke voordee- di ; len, daar de in verbinding begrepen Erke- o: • lenzer, Akener en Limburgsche kolenge- o: bieden hierdoor een korten waterweg ss 1 verkrijgen. te Het nieuwe kanaal-ontwerp heeft zon- 4 der twijfel veel goeds. Of het echter tegen- over de andere plannen (Aken en Krefeld) o: de voorkeur verdient, is moeilijk uit te bi maken, daar degenen, die het weten kun- ci ' nen, het diepste stilzwijgen bewaren. ^ Dirk. si i Nog de groote werkmans-hetooging te Gent. Wij lezen in Ilet Katholieke Volk, . orgaan van de Roomsch Katholieke . Werkliedenorganisaties in Nederland, ' dat te Maestricht als weekblad verschijnt • en bijna 20,000 regelmatige lezers telt : " Een reisje naar Gent ».—"Op 12 Juni f aanstaande viert het Algemeen Sécréta- '' riaat in België zijn 10* jaarfeest,waaraan ' verbonden wordt het 3e Christen Syndi- ^1 caal Congres. " « Een feest van bijzondere beteekenis, ® i omdat de christene vakbeweging onlangs l haar 100,000e lid heeft ingeschieven. i » Bij deze gelegenheid zal een reuzen- J"1 > optociit door Gent worden georganiseerd. ' Z. Em. kardinaal Mercier zal de feeste-lijkheden bijwonen en de bisschoppen van België maken deel uit van het eere- j1 t comiteit. «In verband hiérmede doen wij een 2 . voorstel. Onze « Reiskassen » organisee- ■ ren voor dien tijd een reisje naar Gent ! Van onze Belgische broeders valt wel . iets te leeren en wij hebben reden, om L , aan hun feest deel te nemen >•. d ( Dat nieuws zal voorzeker een mach- b' , tige spoorslag wezen voor al de christene U vereenigde werklieden en werksters uit li aile deelen van ons land. En overal zal d> men van heden af de noodige maatre- d> , gelen nemen, om bijvoorbeeld door 't ei 1 inrichten van reislcaarten, de leden meer & gemak tôt meegaan te geven. g Op 12 Juni moet het Belgisch Christen d> ^ Werkmansleger, in Gent's straten zijn e; [ voile machtsvertoon ontwikkelen. zi Limburg mag daar niet ten achter d, blijven. v Y ail week tôt week De kiesstrljd. Onze tegenstvevers. Onze tegenstrevers verwachten niet veel goeds van de kiezing van 24 Mei. Volksvertegenwoordiger Ilymans schrijft in de Chronique : « De kiezing van 1914 heeft geen de minste gelijkenis met de kiezing van 1912, noch door haro beteekenis, noch door hare uitgebreidheid ; toen was het eene volksraadpleging, eene beslissing over het gouvernement. En de gecoaliseerde oppositie voclit voor de verovering van het bewind. De kiezing van morgen is eene gedeeltelijke kiezing, die noch Brussel noch Antwerpen omvat en waarvan ieder op voor-hand weet, dat zij de bestaande meerder-heid niet kan omverwerpen, doch enkel haar verminderen of vermeerderen. " Do Matin van Antwerpen zegt op hare beurt : « Do kiesveldtocht laat zich heel fiauw aanzien. De zekerheid die men heeft dat het gouvernement in aile geval niet kan omvergeworpen worden — ons kies-stelsel laat niet toe een zoo groot getal zetels om te zetten bij eene gedeeltelijke kiezing, welke ook de ommekeer der openbare denkwijze in het land zij — n vermindert natuurlijk de belangrijkheid d van den strijd. .r Neen, zij verwachten er niet veel van, i- gij zoudt ze anders hooren indien zij eeni-,e ge aanwinst konden verwachten. Zoo zal Mijnheer Neven er ook wel e over denken en dat is heel voorzichtig 1- van hem. Te Gent. r ■t Er zullen 5 lijsten zijn voor de kiezingen van 24 Mei ; de katholieken en anti-e socialistische, de liberale, de radicaal-socialistische, de afgescheurde socialis-t tische en de lijst der christen-democra-e ten en fiamiganten, die cartel gesloten n hebben. Die der afgescheurde socialisten e telt 2 candidaten, die der christen-demo-r craten en flaminganten 4. De kosten van j 't vrij onderwijs. Gedurende do Paaschdagen is de heer - Staatsminister Woeste zelf in Sinter Goe-z len met de schaal rondgegaan ten voor-l- deele van de vrije scholen. Is het in praktijk stellen van het werk a van den " schoolpenningwaarvan de stichting besloten werd in de zitting die e in Patria werd gehouden onder vooi zit-> terschap van Z. E. den Kardiaal. r Weet gij hoeveel meerdere uitgaven de n bepalingen der nieuwe schoolwet : ver-ij plichting, gediplomeerde onderwijzers ;t met minimum jaarwedde, vierde graad, e enz. in de Brusselsche omgeving zal ver-■X gen ? s 't Zal niet minder vereischen dan 4 k millioen onkosten meer. n Wat staan we ver van de legende der liberale pers en van de 20 millioen voor - de kloosters. Wij willen een katholiek - onderwijs, zoo goed als het officieele, en - om dat te hebben zullen wij in de Brus-g selscho omgeving, ondanks de meerdere toelagen van het gouvernement, toch nog i- 4 millioen uit onzen zak er bij leggen. 1- Deze bijzonderheid zal in den Senaat 1) ongetwijfeld worden aangehaald bij de e bespreking der artikelen. En zoo men het 1- cijfer in twijfel trekt zal men er de be-wijzen van voorleggen. En in al de groote steden zal de toe-stand wel dezelfde zijn. Een socialist die zich niet doodvroet. De « Journal de Huy » heeft eene statis-tiek opgemaakt van den iever der ver schillende afgevaardigden van het arrondissement Hoei-Borgworm. Sedert de laatste kiezingen waren er 148 naamaf-roepingen. Daarbij waren aanwezig : heer t Imperiali (katholiek) 146 keeren ; heer de Liedekerke (katholiek), 146 keeren ; heer Giroul (liberaal), 54 keeren, en ge-zel Hubin, den spuwer, (socialist), 21 keeren. 21 aanwezigheden op de 148 naamaf-roepingen ! En zeggen dat die gezel niet beschaamd is zijne 4000 fr. per jaar op te strijken. Als er ooit iemand geld heeft opge-hoopt met niets uit te richten, mag Hubin gerust nevens hem gaan staan. n Zonder geloot î zonder kinderen. >1 In de provincie Henegouw, Braband en n Luilt is het getal geboorten 16 à 17 per duizend. In het katholieke Vlaanderen 1- bedraagt het 30 per duizend, een merke-e lijk verschil dus. Het geloof, het katho-it liek geloof, ziedaar wel de eenige steun il der echtgenooten in do stipte vervulling 3- der plichten van hunnen staat. Overigens 't een gekend vrijmetselaar zegde het ; » Het :r eenigdoeltreffend geneesmiddel tegen de geboortenbeperking is den teiugkeertot n de christene grondbeginsels. » Wil men n er een bewijs te meer van ? Men onder-zoeke eens in welke middens en in welke ,r dagbladen de noodlottige propaganda ge-voerd wordt voor de beperking. Men zal m vinden dat het is in de socialistische middens en de dagbladen die gedurig de r Kork beleedigen en belasteren. De katholieke regeering. Dat de Belgische katholieke regeering in den vreemde lioog aangeschreven staat it voor haar wijs beleid en bestuur, is over-i. bekend. Men heeft er reeds al te dikwijls Et de bewijzen van gevonden in de lofarti-kels, verschenen in de buitenlandsche e pers. We vinden er nu weer staaltjes van !, ten eerste in de » Eclair », van Parijs, die ii' het volgende schrijft : « Wij bewonderen e de welvaart die België geniet onder de :r wijze katholieke regeering, die hare .e macht uitoefont met zooveel rechtvaar-n digheid, wijsheid en gematigheid. » Een tweede staaltje wordt geleverd door de 1- " Nacion », van Buenos-Ayres, waarin t- te lezen staa^: " Tusschen al de bestaan-r- de volkeren mag men België nemen als •- voorbeeld, dank aan het knap bestuur si der katholieke regeering, » Men zal moeten bekennen dat eene •e regeering zooals de onze, die tôt in de ;1 vorste streken der wereld bewonderd ft wordt, gerust den kiesstrijd mag aanvan-gen. En dat zooveel te meer, nu zij in het 5- strijdperk treedt met twee partijen, die il op hunne eerelijst slechts twee daden .e kunnen schrijven : « De algemeene werk-ir staking en de dwarsdrijverij in het Parle- - ment. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection