De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1653 0
18 juillet 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Juillet. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 23 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9c6rx9448s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3° jaar. — N. 29. Zaterdag 18 Juli 1914. Beheer en Opstel : TCT.nnOTTilP.RTTÎ A AT « T.OTVT.TVTT?.T. Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondiging-en : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Aan E.P.RuTTEN. Verleden Zondag was 't groot. feest te Gënt. (larisch katholiek België met Kardinaal Mercier en de afgevaardigden der overigeBisschop peu aan 't hoofd, bracht er hulde aan den maàtschappelijken werker. aan den leidsman en geestelijken vader der sociale werkens, aan den « witten generaal » van liet christen syndicalistisch leger, die E. Pater Rutten is. Zij brachlen or h aide aan de christene vakbeweging in den persoon van haar hoofd en leider. De liuide der katholieken, de blijken van dank die daar zoo înenigvuldig aan K. P. Rutten gege-ven werden, liebben eene groote beteekenis. Die maatschappelijke werking is het heil, de redding van ons land gelijk zij de hoop en de steun is der katholieken in andere landen. Onze katbolieke parlij heeft haar bohoud le danken aan 't christen syndiealis mus. De Vlaamsche beweging, de maatschappelijke vrouwen be>vegiug de drankbestrijding vinden hunne beste verdedigers, hunne werkers in het leger van den « witten ge neraal ». Onze christene werklieden bijzon derlijk vinden er steun legen de socialistische dwingelandij, zij vinden er hunne vrijheid en hoop op eene betere toekomst. Sedert de Encycliek Rerum Nova rum, sedert dat een haatdragend en rcûnlnIionnair soeialismus ons met menige bange en gevaarvolle onlus-ten bedreigde, iwijfelt men niet meer aan de noodz ikelijklieid der maatschappelijke werking. En moesl hier en daar nog eene armoedige politiek deze werking willenstuiten, dan zal het feest van Zondag doen inzien dat het katholiek België hun ongelijk geeft, en hun toeroept : in onze gelederen is ook iuve plaats. Dat was de reden van die groot sche betooging ; de reden om de welke de katholieken satrien stroom-den allen meewoelden de dankbaar heid die wij aan dien feestheld en aan zijne werking verschuldigd zijn. * ★ ★ Ons Volk gaf Zondag laatst eene korte levensbeschrijving van E. P. Rutlen door Frans Van Gauwelaerl en Floris Prins. Wij vinden ei inlichtingen over zijne jongelings jaren doorgebracht in 't collegie zijner geboortestad Dendermonde, over zijne professie in 't orde van St-Dorninicus in 1891 op den ouder dom van 16 jaar, over zijne studies te Leuven, waar hij benevens zijne theologische kennissen, ook nog den graad verwierf van dokter in de sociale wetenschappen. Maar Pater Rutten wilde voor allen een apostel zijn, sociologie be greep hij als wetenschap van de daad. Flij trok naar 't mijnland et: daalde zelf in kolenschachten, maar om peilingen te doen in het harl van die berooide arbeiders, wiens wraakgeroep reeds meermalen der angst in het land had gebracht Gedurende acht maanden ging hi daar om, nederdalendin de schacht. den ingenieur wegslurend opdat d« werklieden vrij zouden spreken mee hakkend, inee opruimend, mec schragend. In 1900 werd hij naar Gent ge stuurd. De versterkte burcht van 't socia lismus werd het hoofdkwartiei onzer christene vakbeweging ; var Gent ging de werking uit die op 1( jaren tijd zooveel goed stichtte h België ; te Gent werden de propa gandisten gevormd die de werklie den zullen voorlichten en geleiden Dat zijn werk onder Gods zeger en goedkeuring dergeestelijke over heid gedijde, niettegenstaande veh tegenwerking hebben de dagbladei genoeg bekend gemaakt : de chris tene vakbeweging die in 1904 slechti 10.000 leden telde bezit op di oogenblik een leger van meer dai 100.000 man sterk. Ganach het land door is hij be kend en bemind; do llollandsche en Fransche maatsch. werkers kwa-mon Zondag laatst hunne hulde bij de onze voegen en ons zeggen hoe-zeer zij Pater Rutten hoogschatten. Maar om hem te kennen moet men een der sociale weken bijge-woond hebben ; moet men gezien hebben met vvelk talent hij lessen en besprekingen leidt, maar nog meer met welke gretigheid zijne lessen en raadgovingen door pries-ters en leeken opgevangen worden en niet het minst door de werklieden. Hij allêen spreekt eene taal die zij verslaan, hij kent hunne verlan-gens en verzuchtingen*. Ook als de laatste dag aanbreekt zouden zij allen willen hem de diepe dankbaar-heid uitdrukken die zij gevoelon, en den ijver die hij in hunne harten heelt gewekt. In Limburg. is hij niet minder bekend is men hem niet minder ge negen. Ik kan 't Floris Prins dan ook niet vergeven dat hij E. P. Rut ten geen Limburger heet. Is hij 't dan niet door zijne ouders? Is hij 't niet door zijne taal die de onze ook is? Wie beterdan hij ként Limburg, wia spreekt mot meer liefde van Limburg, wie is meer bekommerd met onze sociale nooden. Eu de sociale werking die hier onlstaan is hebben wij ze niet in de Eerste plaats aan E. P. Rutten te danken. Oo'( is 't voor ons f.irafcurgers bij/.onderlijk dat Kardinaal Mercier op het feest van Zondag zegde : Gaat ïenzelfden weg voort op ! Brengt ieder een nieuwen syndicalist bij ' E. P. Rutten aan; ik zal er u mor-gen in de 11. Mis do kracht toe vra- 'N EENIG V0LKSFEEST is het christen-syndikaal betoog van 12 Juli te Gent geweest : éénig door zijne grootschlieid in hartelijkheid en eonvoud. Men wilde het werk der zelfbewuste arbeiders vieren : de zelfbewuste arbeiders hebben hun God van Liefde en zijn apostel gevierd : Eere zij hun ! Reeds van taïuelijk vroeg in den mor-gen was er te Gent eene buitengewone beweging. Elke aankomst van trein bracht eene afdeeling vreemdelingen aan. Van de Zuidstatie en de St-Pietersstatie was 't een gedurige gang van dichte ran-gen bijkomende feestelingen. En reeds was 't om 7 uur heerlijk be-gonnen in de Predikheerenkei'k, waar honderden raannen en vrouwen - liet op-wekkend woord van E. P. Rutten aan-hoord hebbend — ter H Tafel naderden. St-Dominienskoor voerde, gedurende het H. Misofler, onder 't bestuur van M. De Scheeraaecker, uit de Mis van M. De Broeckx, verscheidene selioone deelen uit. * * * Enkele minuten over tien uur was er geen middel meer nog plaats te vinden in den lieerlijken tempel, die St-Michiels-kerk is. Daar waren zooveel vreemdelingen saamgesohaard, dat vele gentsôhe liefhebbers van sohoone muziek in 't por-taal moesten blijven om het maohtig « Te Deum ■> van Herberigs te liooren. fn 't koor hadden allerhande hooge ge-noodigden hunne aangeduide plaats. Kwaart over elf doet Z. Em. de Kar dinaal zijne intrede met E. P. Rutten en Mgr Van Roy, voorafgegaan door de Zeer Eerw. Heeren De Bock en DeBaets.groot-vicarissen, en de Z. E. HH. kanunniken De Lepeleer en Valère, ingeleid door den E. H. Puissant, pastoor van St. Michiels. Er zijn vele menschen in de kerk, die men anderzins onverschilligen zou mogen heeten en die maar gekomen zijn voor de muziek : die zijn de eersten om te knielen onder den pleclitigen indruk derzegening, waarmede de lioogwijze prelaathenvoor-bijgaat. Reclitover den predikstoel gaapt een lief kindje zoo wijd mot zijne oogjes als met zijn mondje : de Kardinaal bukt er zijne rijzige gestalte toe heen en geeft het een kruisken op 't voorhoofd De omstanders krijgen waterlanders in d'oogen. Mgr Mercier trekt het koorgewaad aan en geeft met kloeke stem den aanhef van het Te Deum. En daar klinkt het mach-tige, heerlijk kunstig bewerkte dankjubel der christene ziel, golvend uit honderden borsten van mannen en kinderen, die door de rechtzinnigheid hunner christene overtuiging bijna voelen wat het gemoed van den machtigen kunstschepper meester Robert Herberigs heeft gevoeld toen hij dien prangenden dankkreet zijner door- kerstende ziele ten hooge zwierde. 't Aan-hooren van zulke christene kunstmuziek doet het harte tranen van genot : meer kunnen we er niet van zeggen. Nadat Z. Em. do Kardinaal den pauze-lijken zegen had gegevcn, togen de meeste ; aanwezigen, slralend van geluk over dit . eerste welslagen der inzetting van het : samenzijn, naar 't Casino, waar de bij-' tredors tôt liet syndikaal kongres met de volgcnde rede verwelkomd werden door M. Hendrik fleyman, voorzitter van het t Christen Vakverbond van Belgiô. + * * Met welke onzeggelijke vreugde, beste Kameraden, hebben wij dezen lieerlijken dag zien aanbreken. Wij zien onder U bekenden die met ons sinds jaren in liet vuur staan ; die wij ont-moet hebben in dagen van vreugde, van beproeving of van strijd... Wij zien hier honderden onbekenden... die getuigen komen zijn van onze macht... die geloof hebben in de kracht van de Christene Vakveréenigingen.... onbekenden van naam, maar.... geeno enkele on-j bekenden van liart... Wij voelen lioe wij allen, onder Gods , zegen, door de Christene Vakbeweging opgaan stilaan maar zeker, naar de stof-' felijke, zedelijke, godsdienstige verheflîng van den werkmansstand. * * * Wanneer wij 10 jaar aeliteruit denken, 1 wat was het dan een mager legertje, dit der christene vereenigde werklieden. t Eenige duizenden voor ganscll België, ' ( overal ordeloos verspreid... elkander nietkennende... verlaten eumachteloos... L nog geen 10,000 ! i En ziet ! Nu staan wij met ruim i 100,000... sterk aaneen gebonden door I onze nationale Federatiën, die steeds in macht en fmancieele sterkte groeien. Van jaar tôt jaar hebben wij het ver-5 trouwen der Belgische arbeidende klasse 3 in de Christene Vakbeweging zien aan-. groeien. • Sterk gnande op do rechtv.iard r onzer Chrisîene Vakbeweging hebljen wij . steeds het oog gehouden op den God van Liefde, met du diepe hoop en de onwrik-' bare overtuiging*dat wij door het kracht-j dadig optreden voor liet brood en het - loon der arbeiders, velen tôt Zijn liart zouden teruggobracht of bewaard hebben, die misschien anders reddeloos ver-loren gingen. s Maar bij de wapenschouwing van dit prachtig syndikaal leger, rekenen wij liet allen, niet waar, als een plicht, een j eeregroet te brengen aan onzen witten e Generaal, die ons leger gedurende 10 jaar met onuilputtelijke liefde, goedheid en é gezag levons, heeft bevolen on groot ge-. maakt : Pater Rutten ! -i * 1 * * Mot innige dankbaarheid denken wij vandaag terug aan de hooggewaardeerdc e goedkeuring welke wij gedurende tien II jaren bij onze geestelijke en wereldlijke • overheden mochten ontmoeten. e Hoe diep wij ons verheugen over die goedkeuring en aanwezigheid onzer geestelijke en wereldlijke overheden, tocli " zal onze Christene Vakbeweging in de r toekomst wezen en blijven wat zij in het " verleden was : hoofdzakelijk eene werk-liedenbeweging.Onze beweging moet steunen en steun-e de steeds op de arbeiders zelf. De ver- • hefflng van den werkorsstand zal nooit e mogelijk zijn tenzij de werklieden zelf n die willen bewerken Indien or vrije werklieden zijn, die door niemand of niets aan banden wor-r den gclegd, dan door de banden der plicht en rechtvaardigheid, dan zijn het de christene vereenigde werklieden. Die vrijheid willen zij bewaren omdat e zij steeds hunne sterkte was en blijven '■ moet. Ll * * * Bewust van onze groote verantvvoor-delijklioid zien wij vol vertrouwen de toekomst in. [1 Oh ! Wij ontduiken ons de moeilijk-r heden niet, maar tegen die moeilijkheden gaan wij moedig in, steunend op ons goed n recht. Q Bij ons staat het vast, dat op ons twin-tigjarig jubelfeest het getal vereenigde e christene werklieden dit der socialistischo n moet en zal overtreffen... Zoo zeker zijn wij van de heerlijkheid onzer beweging ! n * 1 * ■; Laat mij om te eindigen U welkom " wenschen in ons midden, afgevaardigden van de vroemde landen, die hier heden ® met ons zij t komen verbroederen ! ,f Welkom, Duitsche, Hollandsclie, Fran-sche, Canadeesche makkers. Welkom al-e len, Vrionden. 11 Met meer moed dan ooit vooruit ! Leve de Christene Vakbeweging van n België 1 n Love Pater Rutten ! i- >1 Herhaaldelijk en geestdriftig toege-n juicht, wordt die rede beantwoord door e M. Van Ryzenwijck, voorzitter van het e Roomsch-katholiek Vakbureel in Neder-d land, dat op vijf jaren tijd 35,000 katiio-r lieken mocht samenscharen en niet wan-ij I lioopt eerlang op 100,000 leden te zullen j '-1 mogen bogen. E. P. Leroy, van de Action populaire i van Reims, verklaarde hier de zegening r le komen opdoen om vruchtbaarheid vooi' zijn werk te bekomen. - ■ * * * Kw u t voor ééû uur was die eerste ver-gadering afgeloopen en elkeen ging een brokke zoeken waar hij zo vinden kon ; de restauratiehouders zullen er wel bij ' gevaren zijn. En 's middags was 't dan te doen voor den stoet... ! Dion gaan we niet beschrij-ven ; dat heeft men te Gent in geen jaren gezien. ; Ze dilileeren voor liet Bisdom alwaar î een verhoog was opgetimmerd en waar-op hadden plaats genomen de geestelijke s en wereldlijke overheden. Het was een - onophoudend jubelen. i Meer dan vijftien duizend mannen en verscheidene honderden vrouwen, uit aile . denkdare deelon van liet land, togen . geestdriftig door de stad, langs meestal ) bevlagde straten en tusschen zeer sym- - patiek gestemde aanscliouwers heen. 't - Duurde ruim een uur om de onzeglijk groote zaal van 't Casino te vullen, en ï dan bleven er nog duizenden buiten, die ; in de zaal geen plaats konden vinden. Op 't verhoog : dezelfde personen aïs ; die we 's smorgens in 't koor van do kerk aantroiïen. De intrede van Z. Em. den Kardinaal — die in de onlvangst-plaats uitbnndige lofbetuigingen gespro-j ken had voor het Te Deum van Herberigs) — werd met een donder van toej uitîliin-gen begroet. Ondankç den moeilijken ' ordedienst, stilde het evenwel nogal rap, want men verwachtte do jubelkantate : •s Arbeiders Cliristi-Kruis. En zelfs niet de hoogst gespannen ver-wachting is er bedrogen van gekomen : Meester Henderick heeft er een meester-werk op geschapen on hij heeft het niees-terlijk uitgevoerd. En dan hadden we een vloed van wel-sprekendheid te genieten. Ernstig waar gezcgd : niet te verduren maar inderdaad ! te l'nieten. ■' man, voorzitter van het Christen Vak- I verbond, dankend Z. Em. den Kardinaal, deu heer minister van recbtwezen M. ~ Carton de Wiart, de afgevaardigden van , al de belgische bisschoppen, den heer Gouverneur, de senators en volksverto-genwoordigers, do heeren dichters, toon-dichters en hunne medewerkers in de uitvoering, de dagbladschrijvers en... . huldigend E. P. Rutten. J M. Verhaegen, de goliefde voorzitter van den Belgischen Volksbond levend het beeld malend van Pater Rutten, dien het volk te danken heeft aan den zoo eer-biedwaardigen Pater Portmans ; wen-schond dat nog vele zonen van Dominicus denzelfden wog zouden volgen. M. Frans Van Catiwolaert, de' dichtor-j lijke bezieler van 't vlaamsclie woord, die o zegt hoe eerbied voor de vroegeren, fier-a heid op de tegenwoordigen en vertrou-e wen in de toekomenden ons volk kunnen groot malien, — waarom allen als o propagaudisten moeten uitgaan tôt bree-der wegen voor ons duurbare volk. II M. Léo Mabille, do ontembare zeventig-e jarige, met eene stem als een klaroen en t eene gebaren kracht als van een veer- - tiger, zeggend hoe onze mannen zijn trouw geblevon aan de idealen hunner . jeugd en voor testament nalatend den •- wensch ; dat Pater Rutten hun in de I, oeuwigheid maar zal volgen als hij zijn f liàlf millioen christen syndikalisten in België zal samengeschaard hebben. e Vriend Grégoire Rousseau, vijftig jaar . in de koolmijn gewerkt a. u. b. ! — hoed t afl —dankt Pater Rutten, die... weent... e Z. Ex. de Kardinaal, met eene stormende ovatie begroet, biedt Pater Rutten wiens t werking hij aan aile anderen toi voorbeeld a slelt, een denkmaal aan bestaande uit de harten der 102,000 werklieden die door zijne liefde tôt 't chr. syndikaal leven zijn gekomen. 't fs door de toepassing van het ~ anrdsch leven dat we liet eeuwig leven e moeten verwerven : daarom moet het aardsch leven u waardig zijn en deze " waardigheid moet gij willen. Brengt ioder rl een nieuwen syndikalist bij Pater Rutten ^ aan : ik zal er u morgen in de H. Mis de kracht toe vragen. '■ M. Ileyman leest voor dat er telegrams e van hulde en trouw aan Paus en Koning 0 gestuui'd worden. Q E. P. Rutten — (hoeft het gezegd dat ! heel de zaal in toejuichingtn losberst) — protesteert tegen de overdrijvingen van-u wege zijne vrionden, natuurlijk.... Eeno n enkele lofspraak aanvaardt hij : dat hij de u werklieden bemint. — (Goed dat het eeno kloeke zaal is, of anders, ze zou instuiken van 't stormen der vervoerde mannen.) — Hij vraagt wederliefdè : dat ze 't woord van den Kardinaal volgen, hem veel leden en veel werk aanbrengen, en n binnen twee jaar, als we 't zilveren jubel van de Rerum Novarum vieren, dan gaan we te Mechelen aan Z. Eminoncie ons 200.000 lid aanbieden. i- 't fs nu geen juichen meer, 't is 't dave-r ren van duizenden harten, die bonzen van ït wel en wonno achter zulke woorden, bij • 't ontvangen der zegening van den groo-i- ton kardinaal-aartsbisschop van Meche-i- len. ni' Wat een feest ! We voelen or ons twintig j jaar bij vorjongen. •e 't is dan nog 's avonds te doen geweest, ig heerlijk sclioon, vanwege onze vrienden id de muzikanten der Gilde van St-Niklaas. Knappe kerels, die een welverdienden bijval genoten hebben. r_ Mnar't betoog.dat machtigéénig volks-;I1 betoog, dat overtreft ailes, het zegt ons gelijk Mgr. Morcier : Gaat denzelfden weg j'j voort op ! (Ilet Volk/ Yoor ons Yolk. De milici&nen der Rlas van 1913. De Minister van oorlog heeft een rond-schrijven onderteekend waarbij aan de milicianen dor klas van 1913 die goeden dienst hebben gedaan een bijgevoegd ver-lof van een maand wordt toegestaan mits aanvraag. Dit werd gedaan om den mili-cianen toe. te laten den oogst of andere dringende werken te helpen verrichten. Het verlof kan bekomen worden tus-schen 15 Juli en 1 December en zal toegestaan worden naarmate de legeroefenin-gen liet toelaten in een of twee termijneu. De vooruitzlchten in de nijverheid. De toestand in de nijverheid schijnt eerstdaags iets beter te zullen worden. De grooto ijzerwerken van het land hebben verscheidene belangrijke opdrachten voor wagons, tenders, enz. gekregen. Tevens zal eene groote Franscho spoor-wegmaatschappij aan het eind van deze maand lot eene groote aanbesteding van rollend materieel overgaan, en onze indus-trieelen liopen daar zicli van verscheidene opdrachten te kunnen meester maken. Het nieuw Vlaainsch daffblad. Volksvertegenwoordiger Vande Perre van Antwerpen, geeft eenige inlichtingen over het aanstaande groot Vlaamscli dag-blad " De Slandaart ». Er is op het oogenblik voor 360.000 fr. staatsambtenaren hebben liever dat hun nâam in het Staatsblad niet verschijnt, uit vreeze voor hunne oversten uit Brus-sel, (niet voor do ministère maar voor de franschgezinde bureelhoofden). De best gekende Vlamingen komen het langzaamst toe : 't zijn meest begoede katholieken, die handelen uit overtuiging dat Brussel zonder groot kath. VI. blad niet meer voort mag. Hoffelijkheid. De Walen eischen immer toe dat de Vla-rning met lien Fransch moet spreken uit hoffelijkheid, zie hoe zij de hoffelijkhefd verstaan en dat wel in Limburg. Het gemeen tebestuur van Eeckeren zond een dezer dagen eene Nederlandschovraag om inlichtingen over bestuurszaken aan het gemeen tebestuurvan Bassenge, arrondissement Tongeren, kanton Sichen-Sus-sen-Bolré.Daar vond men het eenvoudigst, dat Nedeilandsch sclirijven maar onbeant-woord torug te zenden met de melding : « Je ne comprends pas cette langue!» 't fs te zeggen : «Ik versta die taal niet ! » Die heeren hoopten waarschijnlijk 's anderen-daags reeds het verzoek in het Fransch thuis te krijgen, volgens gewone courtoisie ln Eeckeren dacht men er echter anders over daar was men van ooi'deel dat de taalwet dient toegepast te worden zoowel door Walen als door Vlamingen. Bij den heer minister van binnenland-sche -zakenwerd daags nadien eene klacht ingediend door liet katholiek vlaainsch secretariaat. Hun razernij. Om te bewijzen hoe heerlijk grootsch de betooging van Zondag in Gent was, is het genoeg te zien in welke razige woede Vooruit, het annoncenblad der roode ka-pitalisten, groothandelaars en fabrikan-ten, er tegen zwaddert en liegt. Hij noemt die betooging : De stoet van de gekoorden van Pins X, en schrijft er dan van als volgt : " Gisler Zondag had dus 'l g'broddel p'aats in de stede van Gent.. .. Weken en maanden waren alhier. aldaar, in gansch den lande de ongelukkigen opgelrommeld om 't jubilé van t verdeelerswerk van de zoogezegde christen vakbeweging te vieren •• Bij elke vlag, bij elke naamplaat van een stad of dorp was de pastoor, die zijne willooze uf gedwongene, fanatieke of on-gelukkige schapen meegesleept had, enz Ha vrienden, wat moet het echt en sclioon en grootsch volksch geweest zijn, om de schrijfknechten der ergste eerlooze uitbuiters van 't volk zulko schuimende razernij te kunnen doen uitkramen I Bijna een uur duurde het « défilé». Men had gerekend op 10.000 betoogers. Er waren er 15 tôt 20.000 met 800 standaar-den en bondsvlaggen. 't Was bijna zoo schoon, zoo indruk-makend als de onvergetelijke Congresbe-tooging te Mechelen, in 1909, als de nooit overtroffen Schollaertbetooging te Leuven, in 1911. En nn werklieden, met nieuwen moed vooruit. Niot morgen, maar reeds heden moet ge werken om uw aantal te verdub-belen, te vervijfvoudigen zelfs, en tevens en vooral om door uwe wijshoid en uw , liooger levensbegrip te toonen en te be-i wijzen, dat uwe-menschelijke waardigheid verdient eerbied af te dwingen van i allen. \an week tôt week Elnde van een klerlkaal sohandaal. Dinsdag heeft het tribunaal van ls'011 aanleg te Tongeren uitspraak gedaan in het procès ingespannen door M. Brauns, koster te Eysden tegen zekere anti-kleri-kale bladen die hem hadden doen door-gaan als den dader van don beruchten moord op Tlionissen. Men herinnert zich nog de bijzonder-heden van dat feit, hoe de liberalen er een klerikaal sohandaal van zochten te maken. Het gereclit heeft de artikels dier bladen als lasterlijk en eerroovend bestem-peld en heeft volgende veroordeelingen uitgesproken : Het Vrije Volk werd veroordeeld tôt 500 fr. schadevergoeding en 3 inlasschin-gen. Le Peuple is veroordeeld tôt 250 fr. schadevergoeding en een inlassching van 250 franken. M. De Blieclc, liberaal senator van Aelst, die in La Meuse zich had laten interuiewen over de klorikale misdaad van Eysden, werd veroordeeld tôt 750 fr. de schrijver van hetartikel elkheelijk met hem tôt de kosten van twee inlasschin-gen.Het gerecht was samengesteld uit de Heeren Armand Neven, Claikens en Lambrichts. Zoo oindigt dat fameus klerikaal sohandaal ! Hoe verdraaffzaam ! ? Aan 't gemeentebestuurvan Antwerpen werd eene t.oelage gevraagd voor het gedonkteeken-Beernaert. M. Van Peborgh droeg de zaak voor. M. Terwagne teekent verzet aan - spannen heeft met mouc/mi-ds^die^dyna-miet gcbruikten ! ! ! M. De Burgemeesters en M Baelde verklaren dat de heer Beernaert een grooto staatsman was en bovendien een vriend van Antwerpen ; het is jammer dat hier politiek wordt gemaakt. M Weyler neemt geen hulde voor M. Beernaert aan. M Van den Bergh schandvlekt de in-menging der politiek in deze zaak, M. Beernaert is eene figuurdie in de gansche wereld eerbied afdwong, die groote dien-sten aan Antwerpen bewees. Wat hier gebeurt is onwaardig. Ondanks dit protest werd het voorstel-Van Peborgh verworpen met 1"? steni-men tegen 13 en 3 onthnudingen. Dat leert ons hoe kartelmannen de verdraagzaamheid verstaan en men ver-gelijkt daarbij hoe verleden jaar onze Limburgsche gouwraadsledon, allen katholieken, eeno toelage stemden voor 't gedenkteeken-Camille Lemonnier.Lemon-nior staat toch nog eenige trappen lager als Beernaert en wij Limburgsche en Vlaamsclio Katholieken hadden Lemon-nier niets te danken... Dat is 't verschil van 't onderscheid. Wacht u voor kartelmannen ! Va n andermans leer rlemen snijden. De gemeenteraad van Brussel heeft Maandag besloten eene « Hoogeschool van den Arbeid » in te richten en uit dien lioofde een eerste crediet van 3 millioen gestemd. De heer Kamiel Huysmans heeft naar aanleiding daarvan eene redevoe-ring uitgesproken die men als volgt kan samenvatten ; eindelijk hebben wij ons doel bereikt ; heteerste crediet is gestemd ; ons socialistisch werk is op goeden weg. Men moet geen profeet wezen om te voorspellen wat liet nieuwe raderwerk eerlang zal wezen. Heel het beheer is nu reeds de zaak der socialistische intellec-tueelen toegedaan en men mager zich aan ve'rwachten dat, buiten socialisten, niemand tôt doceeren zal toegelaten zijn, En 't zijn zich noemende dootrinairen als MM. Max, Jacqmain en Anspach-Puis-sant, diemedè huneigen verval teekenen I Op te merken valt dat, wat de Hoogeschool van den Arbeid beoogt, reeds jaren door de katholieken is tôt stand gebracht, te weten in de beroeps- en am-bachtschool der P. P. Jezuieten, in de rue d'Allemagne, waar men sedert jaren het vakonderwijs geeft, dat nu aan de Brusselsche lastenbetalers 3 millioen kost — om te beginnen ! Wie betaalt de kosten van de boroeps-scliool der P.P. Jezuieten ? Natuurlijk de katholieken alleen. En wie betaalt die 3 millioen om le beginnen voor de socialisten ? Aile lastenbetalers dus de katholieken nog eens voor hun deel. Zoo is 't gemakkelijk hoogescholen te stichten. Olj moet maar durven. Etoile Belge in zijn nummer van Maandag geeft zijn politiek artikel over.. zoudt gij 't gelooven?... do regeering der leu-gen ! Zijn ze daar il vergeten hoe Heeren Neven enPeten t ; ug in de Kamer kwa- mon ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection