De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2065 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Juin. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 25 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g44hm53f0p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3e jaar. - N. 26. Zalerdag k27 Juni 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL I-nsclirijvingeprije voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Katholiek Volks- eri Vlaamschgezind Weekblad Geloofd zij Jezus-Christus. ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Ten strijde voor de Zondagsrust. Men vindt menschen die bewe l'en, dat de stofïelijke welvaart dei volkeren ongunstig beïnvloed wordi door den wekelijksclien rustdug : dat een volk dat de Zondagsrust in eere houdt, een armer volk is. Aai; dezen geeft Monseigneur Rutten volgend klaar en ufdoend antwoord: Het is een feit dat de volkeren die den Zondag best onderhouden, niets van de andere te benijden hebben. en liet voorbeeld van lingeland al leen is voldoende om te bewijzer dat de stipste getrouwlieid aan de Zondagsrust een land niet belet il zijn handel, zijne nijverlieid, ziji: stofïelijke welvaart aan do spits te staan der besehaatde vvereld. Daar nu de openbare meening, ii overeenstemming met de gebodei van God en van de II. Kerk, lie lioogsl maatschappelijk belang ei de natuurlijke en zedelijke noodza kelijkheid der vvekelij ksche rust ! aie verkondigt, zoo zouden de besluur ders, de patronen en meesters dub bel scliuldig wezen, indien zij hunne werklieden of bedienden van deze rust wilden berooven zonder daar toe verplicht te zijn door zware be weeggronden in evenrediglieid me de gewichtiglieid van den opgeleg den arbeid. Zwaar plichlig zijn ook de werk lieden die, om een dagloon nieer le verdienen de Zondagsrust sclienden zonder noodzakelijkheid Zij mee nen voor hun stoffelijk welzijn te arbeiden en in werkelijkheid doer zij schade aan lien zelven, aan liur lichaam, hunne ziel en hun huisge-zin. Buitendien geven zij dikwijls ergernis, door hun voorbeeld aneie re werklieden meeslepende om ook de Zondagsrust te schenden. God zij darik, die droevige mis bruiken worden hoe langer, hoe zeldzamer. Meer dan eens als onze herderlijke bediening ons op een Zon of feestdag, verplichtte zekere streken van ons dierbaar bisdona door te trekken, was het ons een troost tè zien dat niet een landman op het veld arbeidde, dat de fabrie-ken en nijverheidsinrichtingen over het algemeen het werk gestaakl haddan, dateene godsdienstigestilte heerschte over de dorpen en lan-douwen. Slechts nabij de stad zag men eenige brikkenbakkers, op koortsachtige wijze, de baksteenen verzamelen in de zon gedroogd. Misschien waren zij te verontschul-digen door de gegronde vrees dat een onweersvlaag de vruchten van hun arbeid eener voile week zou vernielen. Nochtans het aanschouwen dier arme menschen, geheel met stof be dekt, wier aangezicht droop van zweetdroppelen, die onder zware lasten gebukt gingen en zoo hard zich afsloofden, terwijl ailes rondom hen vrede en vreugd ademde, deed ons wee aan het hart. koime de tije weldra waarop niet een werkman zal verplicht zijn zich van de wel-daad der zondagsrust te berooven.* * * Vervolgens wijdt zijne Hoogwaar digheid uit overde heiliging van den Zondag; de strenge verplichting van de 11. Mis bij to wonen, en de wen-schelijkheid voor aile geloovigen bij de andere godsdienstoefeningen der parochiekerk tegenwoordig te zijn ook van op dien dag meer dan an ders werken van godsvrucht of naastenliefde te verrichten. «Voorzeker schoon en troostend is het schouwspel ons in 't algemeen aangeboden door de dorpsparochi ën en zelfs door de stedelijke, wan neer 's Zondags honderden geloovigen van aile kanten ter kerke ko-men. Verjeugdigd in hun zondags kleed. ernstig en ingetogen voort-stappend, het gelaat opgehelderd dooi eene inwendige vreugde die uitstraalt, gaan die christenen van elken ouderdom en stand, werkge- versen werklieden, rijken en arrnen als broeders nederknielen aan dei voet der altaren, gretig iuisterei naarGods woord. hunne stem mert gelen met het gemurmel der gebe den, of met den zang der lieilig psalmen en hunne aanbiddingen hunne dankzeggingen en hunne vu rige smeekingen ten hemel doei opstijgen! Ja ! dut schouwspel is schoon roerend, troostend. en wij kunnei de goddelijke goedheid niet genoe: bedanken dat wij daarvan zoo dik wijls in ons dierbaar bisdom getui gen waren. » * ■k ★ Na eenige oorzaken van plicht verzuim onder dit op/.icbt aangevve zen te hebben, spreekt de doorluch tige Kerkvoogd aldus over de heil loo/.e gevolgen van de schendinj des Zondags. " Het familieleven is vernietigd elk godsdienstig gevoel verdvvijnt het gebed wordt vergeten, do lus lot beoefening der deugd sterft uit de godsdienstkennis verduistert o gaat geheel verloren, de zorg voo het tijdelijke overstelpt ailes e volgens de kernachtige uitdrukkin van den 11. Paulus, wordt d mensch gelijk het redeloozo die dat niets begrijpt van de goddelijk zaken Daarentegen ontwikkelei zich de slechte driften en doordrin gen geheel het hart, terwijl de nood lottigste dualingen den geest beder ven. Onder de schenders van dei Zondag, onder de verzakers vai elken godsdienstplicht, vindt gij zonder twijfel, in 't grootst getal de ontaarde vaders en moeders di hunne kinderen niet beminnen, j liever geene kinderen zouden heb ben, de ongetrouwe echtgenootei en de voorstaanders van hetgeei men de vrije liefde noemt ; de on dankbare zonen en dochters die di laatstedagen hunnerbejaardeouder; verbitteren, de meesters welke han en onmenschelijk zijn jegens liunm onderdanen, de werklieden en be dienden welke hun meester als eet vijand beschouwen en hem haten de ontevredenen en opstandelingei welke tôt de omwenteling der maat schappij samenzweren. Zeker niet aile ongodsdiensligi menschen gaan tôt de laatste gevol gen hunner heillooze beginselen evenmin als al degetrouwe christe nen al de heilzame voorschrifter van hun geloof onderhouden ; maai het is onbetwistbaar, en het tegen< overgestelde ware ongeloofelijk dat waar elke godsdienstige tegenstanc omvergeworpen, waar elke bijstanc der goddelijke genade verwaarloosc of verstooten wordt, daar moeter de slechte strekkingen der men schelijke natuur de bovenhand krij gen en hare doodelijke vruchten de zonden en de misdaden voort brengen.» (Vastenbrief van 1908. 10'° verjaring der stichting van he Algemeen Secretariaat der christene beroepsvereenigingen. 3'"- Chrislen Syndikaal Hongres, Gent 12-13 Juli 1914. De grootsche betooging te Gent op 1! Juli aanstaande, ter gelegenheid der tien de verjaring der stichting van het Alge meen Secretariaat der christene beroeps vereenigingen belooft schitterend te zijn Minstens 12.000 vereenigde christeni werklieden zullen deelnemen aan dei feeststoet. Zeventien muzieken luisterei den stoet op. De staatswerklieden komei met minstens 1500 man naar Gent. Mins tens zooveel vrouwen nemen aan de be tooging deel. Wij herinneren hier de orde der feeste lijkheden : Zondag, 12 Juli : 1. — Om 7 ure 's morgens, in de kerl-der Predikheeren, algemeene communii voor de leden der christene vakvereeni gingen van Gent, met gelegenheidsaan spraak van E. P. Rutten. 2. — In St-Michielskerk, onmiddelijk ni de mis van 10 1/2 ure, plechtigTe Deum getoonzet door M. Robert Herberigs, prijs van Rome. Zijne Eminentie Kardinas Mercier, zal zelf het Te Deum aanheffen. 3. —Om 11 1/2 ure, in de groote feesl zaai van den Casino opening van het dei de syndikaal kongres. Openingsreden va den voorzitter van het Algemeen Christe Vakverbond en van de vreemde buiten landsche afgevaardigden. 4. — Om 2 1/2 ure namiddag, groot feeststoet. Deze wordt gevormd aan d Zuidstatie en aanpalende lanen. Op zij doortocht zal de stoet gaan hulde bren gen aan Mgr Stillemans, Bisschop vai Gent. 5. — Om 4 ure in de fcestzaal van dei Casino, plechtige feestvergadering, ver eerd door de aanwezigheid van Z. E. kar dinaal Mercier, aartsbischop en Hoofc minister Baron de Broqueville. Do feesl reden zullen gehouden worden in he vlaamsch door hoogleeraar Van Cauwe laert, en in het fransch door hoogleeraa Mabille. Uitvoering eener feestkantate, wooi den van M. Filiep De Muunynck, lioofcl opsteller van Iht Volk, getoonzet doo M. Maurits Henderick, bestuurder de harmonie "Het Volk" van Gent. G — Om 8 uren 's avonds, in den ho van het feestlokaal St-Jozef Holstraat65 Gent, concert door de Harmonie «Exel sior» van 't Gildenhuis van St-Niklaas Bestuurder M. Arm. Segers. Ter gelegenheid der feestbetooging i eene herinneringsmedidie geslagen me beeltenis van Pater Rutten. Deze meda lies, die goed gelukt zijn, zullen to koo; geboden worden te beginnen van 50 cent het stuk. Door M. Am. Simoens is eene gelegen heidsbrochuur geschroven, voor titel dra gende, « Pater Rutten en zijn werk». 't I eeneechteprachtbrochuur. Perexetnplaa (volksuitgave; 25 cent. Voor bestellingei van minstens 100 : 20 cent, per stuk. E. H. Floris Prins heeft een passen slaplied gedicht dat getoonzet is door M Arn. Segers. Ditstaplied zal door de mu zieken in den feeststoet worden gespeeld door 't volk worden medegezonhen. Exemplaron van het staplied, met d muziek erbij, te bekomen aan 5 cent, pe exemplaar. Besteltingen te doen aan M Evarist Van Quaquebeke, Holstraat 05 Gent, alwaar ook aile andero inlichtingei moeten gevraagd worden. Het 3de Syndikaal Kongres wordt ge houden in het lokaal "Het Volk» Oud burg 36, den Maandag, 13 Juli. Voor ons Volk. ~W~iJ vragen organisatie. Dat leger- en schoolwet invloed uitoe fenden op de verkiezingen, is onbetwist baar. Nochtans : Niet omdat soldatendwang werd inge voerd, maar omdat de liberalen vrij d legerwet konden uilbuiten, en allerle laster verspreiden, daarom waren kiezer misnoegd over die wet. Niet omdat schooldwang werd inge voerd, maar alweer omdat onze kiezer niet op de hoogte waren van inhoud ei voordeelen der wet, daarom waren e velen tegen. Neen, voor ons staat het vast als eei paal boven water, dat vooral in Limburg ons gebrek aan stevige politieke organi satie, — en andere, — oneindig mee invloed uitoefenden. Het zou te gemakkelijk zijn aile ver antwoordelijkheid op de regeering h weipen : ieder drage de zijne. Hier werd het gozegd daags na de kie zing ; wij herhalen het : willen wij onzi kiezers degelijk inlichten, dan blijven zi ons trouw. Daartoe is noodig nauwer betrekkingen tusschen kiezers en geko zenen, en een aanhoudend werken. Daartoe is noodig eene degelijlte orga nisalie. Zelf de oorzaken. zelîde gevolgen Uit Doornik sclirijft men aan di XXe Siècle over den achteruitgang do: katholieke partij in dat district : " De oorzaak schijnt te liggen in di tegenwoordige organisatie der katholieki partij, aan de katholieke associalie ont breekt een krachtig vooruitwerken. Zi, leeft niet genoeg. « De plaatselijke bonden van het arron dissement worden nooit geraadpleegd De associatie, die do partij moest leiden houdt zich te weinig bezig met de propa ganda. "Van tijd tôt tijd wordt een vreeme spreker toegejuicht, maar er wordt nie genoeg goworkt. " Het aanduiden der kandidaten, waar door de kiezers van hunne politieke ro bewust zijn en bewust blijven, is een ge wone formaliteit geworden. "Er zijn weinig of geen maatschappe lijko werken. Velen die doze werkei moeten tôt stand brengen en uitbreiden hebben er slechts eene platonische liefd( voor over ». Uit Charleroi wordt geschreven : "De gemeentelijke katholieke bonder bestaan alleen op papier, en zelfs de arrondissements-associatie vergader geen enkelen keer tusschen twee kiezin gen. 1 Waar moet dat heen ? 't Gaat er tegenwoordig op los. Dag i " dag uit valt het Nieiiuis vun den Ung ( de zoogenaamde dwangwetten. Niet tii 1 keeren maar honderden keeren herhaa 1 onze confrater dat hij tegen allen dwai ■ is. Als dat zoo blijft voortgaan, zal h ! binnen korten tijd een uitgemaakte zaf zijn, dat de kiezers die op 24 Mei voor < katholieken stemden, eene heldendar vol.voerden, en dat do regeering op di weg van verderf is en de schuld van aile En dan... Dan zullen de menigvuldige ande: oorzaken doodgezwegen worden, dan z in ons gebrek aan politieke organisai niet worden voorzien, dan zullen de si pers slapen blijven en niets merken ve het aanhoudend werken onzer tege strevers, tôt...? Tôt wij over vier jaren daags voor t kiezing misschien zullen wakker scliiete ' en in aile geval daags na de kiezir zullen wakker zijn, vanwege de opg loopon rammeling. En dan... Dan zal het Nieuws van den Dag km nen schrijven de lijkrede der katholieke en zo beeindigen met het woord : w hebben het lang gozegd, — wat een lia troost zal zijn. — Meent het Nir.uws van den Dag wezo 1 lijk op zulke wijze onze belangen te ve dedigen ! Soldatendwang. Zijn onze kiezers zoo tegen soldalei dwang? Wel, zelfs bij onze boeren vim men er die zeggen dat het alleman solda: ■ hen zoo erg niet tegenstaat, indien ( ; wet maar voor alleman gelijk wordt to< ■ gepast, voor de armen zoowel als vo< de rij ken. Maar, het getal dergenen die tege l de wet zijn zou nog merkelijk mindi zijn, indien men klaarder en duidelijki aan de kiezers liad uitgelegd dat die w noodzakelijk was. 1 .et had eerder moeten gozegd wordt : wat Vandervelde onlangs in den Har ■ verlelde, dat onze regeering verwitti' werd van noodzakelijkheid der wi s door den Engelschen minister Sir Edvvai i Grey, en den Franschen président Ilei Poincaré. Wij Belgon zijn een vrij volk, en o ■ onze vrijheid te bewaren zijn ons geer offers te zwaar. i Wat de regeering wel had mogen doei meer voldoening geven aan de katholiel ouders, beter zorgen voor de zedelijl lieid in do kazernen, do aalmoezenie: meer vrijheid geven om met de soldati om te gaan. Daarvoor is het nog niet te laat, e wij hopon dat de regeering het gegrone dier opmerking zal inzien. Schooldwang. 1 " Een landbouwer, die den schoone 1 boeronstiel aan zijno jongens aanleerte ' ze naar het veld medeneemt, is evenmi baatzuchtig ; maar hij kwijt, nocli mi noch meer, zijnen plicht van huisvade 1 die voor do toekomst zorgen moet. » Schoon gezegd. Een harde waarheid i een dichterlijk kleed. In gewoon ta; heet dat : do landbouwer doet zijn lundi ren meeworken van af hun twaalfde jaa; Welnu, wie zal bctwijfelen dat een boi ' renjongen uit een goed ingerichte schoi komende, waar hij tôt 14 jaren verblee waar hij kreeg twee jaren onderwijs bi zonder gewijd aan don landbouw, wie z ; betwijfelen dat zulke jongen beter on wikkeld is naar lichaam en geest en bete geschikt om zijn vader bij te staan, c zijn eigen toekomst te verzekeren ? Dat ailes goed zal gaan, als men de bi slissing over het volgen van den vierde graad zal overlaten aan het gezoud ve: stand der huisvaders, lijkt ons eene gi waagde stelling, door de ondervindin legengesproken. Eindelijk, die schooldwang wordt vei te zwart afgeschilderd. Zondag zulle wij de bepalingen der wet geven, da kan iedereon er zich van overtuigen. Verzekeringsdwang. " Het is hoog tijd weder naar ons ou programma van vrijheid te keeren en d begane fouten te herstellen. » Wat moet zoo iets beteekenen ? Dr schoolwot of legerwet moeten herzie wot'don ? Of is het alloon om stemming t maken tegen het invoeren van de vei plichtte verzekering. Is er iets schooner dan den werkma tegen nood te beschermen ? Aile onz maatschappelijke werkers zijn toch t' ai koord dat zoo wij aile werklieden va den nood willen vrijwaren, het noodzr kelijk is de verplichte verzekering in t voeren. Zou het dan niet oneindig veel bete zijn ons volk over die welten in te lie! ten ? Wij moeton aan de werklieden klaa maken, dat die wet alleen hun voordee beoogt. Wij moeten ze winnen voor di wet. Zeker, zij zullen lasten moeten drs gen, maar deprofijten wegen ruimschoot tegen die lasten op. Waarachtig te vroeg ? Hoe ! het is te vroeg om do verzeke ringswetten in de Kamers voor te brer gen I In Duitschland, zoo deelt Mr Tas man mee in 'L laatste nummer van de Sociale kroniek, liepen er op 't einde van ip 1913 : 998,338 invaliditeitsrenten, waar->n van 134,159 verleend in 1913. ]t Slechts 87,261 ouderdoinsrenten waar-ig van 11,906 verleend in 1913. Die cijfers zijn welsprokend. et Nu kom niet af met : Ja maar ons volk ,k is niet voldoende ontwikkeld, ons volk is le niet rijp. td Aangenonvn, maardatisdood jammer. n Moeten wij den sukkelgang blijven gaan ? 3, Ons volk is niet rijp. Wie draagt or de schuld van ? •e Zij die dat zeggen, die 't altijd aan lier-U halen en het verder voort leven. Harop. Van week tot week Legioen aan 't werk. [e Onze meening over de kiezing hebben n wij openharlig gezegd, omdat wij over-g tuigd zijn dat het beter is de waarheid in de oogen te zien, dan zich door schijn te laten bedriegen. Dat de waarheid soms rninder aangei:aam klinkt voor som-i- migen, doet er niets toe : geen struis-n vogelenpolitiek. ij Wiedaarover verwonderd is ? Il et Vrije le Volk. Dat men zijn vrienden de waarheid durft zeggen, waarachtig dat gaat zijn > verstand te boven. Als een liberaal iets i-. gedaan heeft of iets gozegd, dan kon dat niet beter gedaan of gozegd worden, en wat een katholiek doet is altijd verkeerd dat is het eenige grondbeginsal van den i- opsteller van 't Vrije Volk. Legioen is it zijn naam. Dat is veel. it Dus legioen maakt zich moe en zoekt le twist te stoken en weet met zekerheid te s- bepalen, — wekelijks deelen wij hem dat >r in vertrouwen mee, dat ziet ge wel van hier — wie of wat onze " muilperen » n oritvangen heeft. il' Nuttelooze moeite, wij zullen wel al-:r leen onzen man staan, maar, Va n muilperen gesproken ; ,n Die twee kolommen getiteld " Blauwo „ komedianten », dat was een " muilpeer ! » Yj Legioen is er nog niet van bekomen en | wrijft nog altijd zijn wang. I DeOnaflmnkelijkehadons arlikel over-,,, | genomen ; Legioen voelt woer al de pijn j van het eerste oogenblik en grijpt naar de pen, om te zeggen dat hij al geant-1C woord heeft. Nu ja, dat antwoord kennen wij, maar (. het had zoo bitter weinig om het iijf, en y was zoo scho.on verdraaid dat Legioen beter gedaan had te zwijgen. ,s Daarbij ver wij t hij aan onzen confrater n van zich knpij. . met de schaav te bezor-gen. Stilletjes, Legioen voorzichtig. Men n moet niet spreken van koord in het huis [e van den verhangene. Want, kijk. Legioen hanteert... deschaar! Op het eerste blad van datzelfde num-n mer — over twee kolommen, a. u. b. — n drukt Vrije Volk een artikel over uit de n Gazet van Brugge. n " Dit artikel schrijft hij, door onze '» klerikale weekbladen overgenomen, be-vat ook lessen voor de liberale propagan-11 disten. » Wij zouden wel willen weton welke klerikale weekbladen dat overnamen en '• of Legioen dat uittreksel niet gekriipt heeft uit... dat " ding, » De Kempcn is zijn naam ? Legioen 11 jl Vrije Volk en de talbrieken. il Met belangstelling zagen wij den tijd te t- gemoet dat 't Vrije Volk zijn dankbaar- r heid zou betoonen, aan de lieeren der fa- n brieken, dio met zooveel overtuiging en hardnekkigheid de liberale propaganda !- gevoerd hebben, die zich zelf niet ontza- n gen om in Lommel, Neerpelt en Overpelt - als liberale getuigen te zetelen. Wij hebben niet lang hoeven te wach-g ten. Na de Gazet van Brugge te hebben aangehaald (het ging er over de roi door d de fabrieken in de yerkiezing gespeeld), n komen er eenige opmerkingen, waarvan n wij de eerste laten volgen. '• Wij hebben geenszins de verdediging te nemen van de achtenswaardige per-sonen. — bedoeld zijn de heeren der fa-d brieken — dio in dit artikel worden aan-e gevallen, omdat zij niet gowillig naar de pijpen der politieke priesters willen dan--t sen. » n De heeren mogen fier zijn op dat diplo-o ma, maar of de " politiek » iets te zien had in dat " dansen ? » Nu om te bewijzen dat zij " geenszins a die achtenswaardige pe'sonen » moeten e verdedigen, komt er in datzelfde blad een - artikel voor Te Lommel Werkhuizen, 11 waarin een kolom lang het fabriek wordt - opgehemeld op aile gebied. e Besluit : Het Vrije Volk betaalt rant-soen, het Vrije Volk vindt in de fabrieken r ailes opperbest, omdat de fabrieken voor - de liberalen werk ten. r Vrije Volk, als wij nu ook eens een coeplet zongen over betaalde " persrid-e ders » of over « smeer ? » Maar dat doen - wij niet, wij zijn te vast overtuigd dat s Vrije Volk alleen zoo schrijft omdat zijn beginsel is : wat een liberaal doet is wel gedaan. Uit de oogen zien. i- Het had ons zeer verwonderd in het - Maeseycker Weekblad een artikel aan te | treflen, waarin de fabrieken van Lommel ten voile geprezen worden. Zoo kort na de kiezing, terwijl iedereen weet hoe de heeren der fabrieken do liberale propaganda geleid hebben. 't Is toch onloochen-baar om van de andere propaganda niet te spreken, dat 6 heeren als liberale getuigen optraden, — vonden wij zulks nog al overbodig. Maar onze verwondeiing steeg, toen wij zagen dat hetzelfde artikel door 't Vrije Volk was opgenomen. Want die ar-tikels komtm klaarblijkelijk uit de zelfde pen on wij nemen niet aan dat het Maeseycker Weekblad denzelfden correspondent zou hebben als het Vrije Volk. Wij zijn er zeker van dat onze confrater te goeder trouw bedrogen werd on dat hij de noodige maatregelen zal weten te nemen om zulke zaken te voorkomen în de toekomst. Cijtert maar op. Het algemeen sekretariaat van den nationalen raad van de liberale partij, —■ wablief? — is aan het rekenen gegaan en is tôt het besluit gekomen, dat de anti-klerikalen eene meerderheid hadden van juist 5,609 siemmen. Wij meenen ons te herinneren dat het Vrije Volk daags na de kiezing uitreken-de dat diezelfde meerderheid juist 7.670 stemmen bedroeg. Nu op een paar dui-zend stemmen komt het niet aan. Dat kan niemand rieken : 't is geen spek-koek.Maar het algemeen secretariaat enz. (zie boven) — on hierin verschilt het met het Vrije Volk, — geeft ook op hoe het aan die 5,609 stemmen gekomen is. Daaruit volgt klaar als pompwater dat het algemeen sekretariaat enz. (zie boven) — en hierin volkomen met het Vrije Volk overeen, — slecht met cijfers weg kan. Zoo neemt het de cijfers van Charleroi en telt er 1300 stemmen bij door dissi-denten behaald in... 1912. Wat komen dio hier doen? 't gaat toch over 1914 en in 1914 waren geen dissidenten. Natuurlijk de 4,119 stemmen van chris-ten democraten en vlaamschgezinden in Gent. uitgebracht worden niet geteld ! Ja, als men zoo aan 't rekenen gaat, is het niet moeilijk een meerderheid aaneen te flansen ! Om mee te lachen. Intusschen bestijgt Vrije Volk zijn oor-logspaard als wij zoo spreken mogen, en... richt zich tôt den Koning. « In naam van onze Grondvvet, van de rechtvaardigheid, van do welvaart on het geluk van ons geliefd Vaderland, vragen wij — Vrije Volk — aanZ. M. den koning het verwijderen van het klerikaal minis-terie en het aanstellen van een zaken-ministerie.»Sohei uit Vrije Volk, schei uit : wij zijn al morsdood. Lynx. BUITENLAND. Duur bewind. — De door de regeering verlangde nieuwe 3 1/2 °/o leening van 805 millioen francs is door de Kamer met 439 : 108 stemmen toegestaan. Daarentegen is de legercommissie saamgesteld uit 22 voor- en precies even-veel tegenstanders van den driejarigen dienstplicht. Kloostervervolging. —Woensdagochtend zijn te Perros-Guirec twee Zusterkens uit hare woning gezet. De commissaris van politie uit Lannion was daartoe met twee gendarmes overgekomen en met den veldwachter. De deur werd opengebro-ken, en de zusters op straat gezet. Twee andere Zusters, die in hetzelfde plaatsje een ander huis bewoonden, waren daags to voren op dezelfde manier uitgedreven. Nog een staaltje. — De regeering heeft het te Monveaux, bij Rijssel gelegen ge-sticht doen sluiten, waar oude priesters hun dagen in ruste doorbrachten. Desgelijks hetzelfde gesticht voor ouden van dagen der Schoolbroeders te Annappes, bij Rijssel. 1 Septembor zal het oudemannenhuis te Beaucamps, bij Roubaix, worden ge-sloten, dat door Zusters van het Kind Jezus wordt bediend. In 1904 had deze congregatie die ook een huis te Wattre-los heaft, tien jarenuitstel van ontbinding verkregen. Nog wordt het St. Nicolaasgesticht te Nantes met opheftîng bedreigd. Mevrouw Caitlaux, — De vorige week had te Saint-Pierre de Chaillot de uitvaart plaats van madame d'Huningue, eene lialfzuster van Caillaux. Daarbij was het aan mevrouw Caillaux toegestaan, onder bewaking van twee inspecteurs de begra-venis bij te wonen. Toen zij bij den ingang van het kerkhof uit het rijtuig stap-te, werd zij door het volk herkend en uitgefloten. Toen zij de geopendo groeve naderde, werd zij wederom uitgejouwd en dit schollen en fluiten duurde voort, tôt zij weder met het rijtuig vertrokken was. Caillaux. — Bij de Kamer is een ver-zoekschrift ingekoinen van kiezers uit Mamers om de parlementaire onschend-baarheid op te huiien van den afgevaar-digde Caillaux, dien zij gerechtelijk wen-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection