De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2217 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Mars. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x921c1vm00/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 3e jaar. — N. 12. Zaterdag21 Maart 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEI Insohrijvingsprijs voor België : 3 fr. ewone aankondigingen : 15 cent, den regt DE KEMPISCHE ARBEIDER Oeloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Er wordt gezegd.. ii. Waarom gaat de werkman zelf niet naar zij n patroon otn verbete-ring ? De groote reden ? Mij darft niet. Hier staan wij voor een nood zakelijk en een noodlottig gevolg van de moderne grootnijverheid. De moderne grootnijverheid heeft honderden en duizenden vverklie ' den samen gebraclit in dezelfde werkhuizen, onder denzelfden pa troon, die dan nog gewoonlijk maar de uitvoerende macht is van het anoniem kapitaal der naamlooze vennootschappen. Welnu, de patroon kent zijn werklieden niet meer en bet is bem onmogelijkze te kennen. Hoe durit gij nu vragen dat een werkman, een uit de duizend, naar den patroon zou gaan om verbetering te vragen? Dat kan niet ernstig zijn. De patroon zal zich houden aan het verslag door zijn bedienden in-gediend ; hij zal antwoorden, dat zoo een werkman niet tevreden is. hij gerust elders beter werk kan zoeken. Ten andere indien de patroon al de klachten moest onderzoeken van elk zijner werklieden, het zou hem nog al tijdverspilling brengen. Dat kan ook niet geëischt worden. Ont-houdt, tevens dat de patroon niet vrij staat tegenover de werklie maar ook af te rekenen heeft met de aan-deelhouders der maatschappij. En waarom worden er aandeelen gerio-men ? Om geld te verdienen. Neen, de eenling staat hier vol-slagen machteloos. Tegenover de macht van het geld moet staan, niet de werkman, maar de georgani-seerde werkman, de macht van den georganiseerden arbeid. Die twee moeten samen kunnen onde,rhahdelen. De macht van het kapitaal is er, maar de werkman staat nog alleen en de werkman moet vereenigd worden. Hier ligt de reden waarom het goed is en noodzakelijk zelfs, dat mistoestanden openlijk worden aan-geklaagd : 't is een middel om bij den werkman vertrouwen op te wekken, de eerste vereischte om hem kunnen te winnen voor het vereenigingsleven. Van natuur is de werkman wan-trouwig geworden : bij heeft te veel moeten afzien. De moderne leer die de groot-industrie geschapen heeft, die de werklieden in de werkplaatsen op-eenhoopte en door verdeeling van den arbeid, den arbeid zelf machi-naal maakte en verlaagde, diezelfde leer verbood aan den werkman steun te zoeken in de vereeniging. De werklieden vereenigingen werden atgeschaft. Weerloos is de werkman over-geleverd geworden in handen van werkgevers wier eenigste doel al te dikwijls bestond in «goud verdie nenn. De bandelooze concurrentie kwam er bij om de toestanden nog kritischer en bet lot van den werkman nog ellendiger le maken. Het kwam zoover dat de vertegen-woordiger van Ghrislus op aarde, de Paus Léo XIII de stem verhefïen moest en het woord van den Mees ter herhalen : ik beb meelij met de menigle. Op dat woord hebben de christe ne sociale werkers met nieuwer moed bunne taak aangevat, wan moed was er noodig. Zij alleen, dk dagelijks metden werkman omgaan ondervinden hoe moeilijk bet is het eens verloren vertrouwen tf herwinnen. Daaroin moet er openlijk geslre-den worden, daarom moeten de mistoestanden aangeklaagd, opda de werkman zich zou zeggen : kijk de waarheid wordt gezegd, er zijr nog harten die met mij meevoelen Dan zal het vertrouwen herboren worden. Dan zal hij u ook gelooven, aïs gij hem bewijst het nut en de nood-zakelijkheid der vereeniging. Dan za' het mogelijk worden machtige vakbonden op te richten, die er toe zullen bijdragen meer rechtvaardigheid en meer naasten-liefde tusscben kapitaal en arbeid le stichten. Want dan zal het niet meer op gaan te zeggen aïs straks : gij spreekt niet in naam mijner werklieden, de werklieden zijn tevreden; ot het zal niet meer kunnen opwegen, het in-roepen van getuigenissen van bedienden.Hier staan de werklieden zelf, niet meer Jan of Kiaas, maar al de werklieden die, bij monde van het door hen vrij gekozen bestuur, degelijk onderzocbtewenschen en verbete-ringen komen aan vragen. Daaruit blijkt ook hoe noodzakelijk het is te zorgen voor christene vakvereeriiginen en niet de handen vrij te laten aan de socialisten. Want dan ook zullen de wetten van rechtvaardigheid en naastenlielde moeten onderhouden worden, wat alleen zal mogelijk zijn indien de vereenigingen door den christene goest doorvoed en bezield zijn. Laat ons dan eendrachtig samen-werken aan de schoone taak : de verbetering van het lot van den werkman door de vereeniging, het weren der socialisten door de christene vakvereeniging, het beboud van christen geloof en zeden bij ons volk door de christene vakvereeniging. Harop. iwnaiBiii m i iiiihiiii—an«a> Vastgestelde Meetingen voor de Wetgevende Verkiezingen van 34 Mei aanstaande Kanton Tongeren. Zondag 22 Maart, om 3 1/2 uren in de Concordia te Tongeren. Al de kiezers van het kanton zijn ver-zocht tegenwoordig te wezen. Kanton Bilsen. Woensdag 25 Maart, (0. L. V. Bood-schap) : meetingen in al de gemeenten van het kanton. Om 5 ure groote meeting te Bilsen. Kanton Loon Zondag 2Ç) Maart Te MARLINNE om 10 ure in de school voor do kiezers van Marlinne on Rukkelingen. Te HEERS om 2 ure in het lokaal van M. Derwaei voor de kiezers van Ileers, Basheers, Horpmael, Gutscoven, Klein-Gelmen, Mettecoven, Opheers en Veulen. Te VLIERMAEL om 4 u., in de school, voor de kiezers van Vliermael, Vliermael-Roodt, Romershoven, Hern-St-Hubert, Sehalkhoven en Werm. Te CORTESSEM om 6 u. in het lokaal der Boerongilde voor de kiezers van Cor-tessem, Guygoven en Wintershoven. Zondag 5 April : Meetingen in het kanton Sichen. Zondag 12 April (Paaschdag) Meetingen in het kanton Loon : Te Alken, .Ul-beek, Wellen, Houpportingen en Borg-loon.Maandag 13 April (Paasclimaandag), Meetingen in het kanton Mechelen a/M. Zondag 19 April: Meetingen in het kanton NEERPËLT : te Lommel, Over-pelt on Neerpelt. Zondag 26 April : Huldebetooning ter eere van den Hoogedl. MinisterHelleputte te Maeseyck. Zondag 3 Mei : Meetingen te Exel, Peer en Bree. Zondag 10 Mei : Meetingen te Hamont, St-Huibrechts-Lillo, Caulille en Achel. De meetingen te geven op Zondag 17 Mei en Donderdag 21 Mei (0. L. V. Hemelvaart) zullen later aangekondigd worden. De hooggeachte Minister Ilelleputte en de andere katholieke kandidaten zullen overal het woord voeren. Rechten en plichten der Spaarkas. Sommige dag-en weekbladen gaven ten ■ onrechte verleden Zondag aan de bezitters . van spaarboekjes goeden raad, met hen te waarschuwen een wakend oog te richten op hun spaarboekjes omdat bij verdwij-ning de Spaarkas niot verantwoordelijk 1 blijft voor de ingeschreven gelden op hunne titels, dat een derde persoon met valsehe stukken de gestorte gelden kan optrekken zonder dat men zich kan wen-den tôt hooger bestuur om verantwoor-delijkheid. Dit artikel gaf aanleiding als-dat voie bezitters van spaarboekjes min-der vertrouwen stolden in de Spaarkas van den Staat op de postburéelen en stil-aan al mompelden hunne sommen terug te trekken. — Geaclite lezers en lezeressen zie hier de waarheid of beterenuitleg over de zauk Hebt u een spaarboekje, wordt het u gestolen of verbrandt, of verliest gij het, vreest hoegenaamd niet, komt een dief des nachts bij uwe sponcle en eischt hij uw boekje, geeft het hem en vreest niet voor uw geld. Ziehier wat u in zulk geval te doen hebt, geeft kennis onmiddelijk aan het postkantoor over de verdwijning van uw boekje (het verloren of gestolen boekje wordt aan ieder postbureel des lands bekend gemaakt met nummer en bedrag), gij krijgt een nieuw onder zelf-den nummer mits betaling van fr. 0,25 en door den omslag van uw hernieuwd boekje wordt een roode streep getrokken met „ duplicata" er in gedrukt en nu enkel op dit boekje alleen krijgt men geld en heeft do waarde van het voorgaande. Het gestolene zonder kenmork van '•duplicata •• is waardeloos in wiens handen het zich ook bevindt, zelfs in de uwe. Besluit : Zoo u bij bestadiging van ver-lies van uw boekje er aanstonds kennis van geeft op het postkantoor, behoeft u niet te vreezen dat iemand anders met valsehe stukken van uwe centen kan ge-nieten.Gaat de diefVan uw spaarboekje er mede op een postkantoor en kan hij met valsehe stukken zij ne of liever uwe een-zelvigheid bewijzen dan nog kijkt de postbeambte eens even den lijst na (ver-plichtend) van de bekendgeinaakte gestolen boekjes, de nummer van uw boekje komt er op voor, de politie wordt ver-wittigd en de dief geknipt, want slechts de nummer van het spaarboekje met Duplicata en roode lijn is slechts geldig en dit hebt gij, want de dief heeft het oude ongeldige. Hans. Voor ons Yolk. Limburgers in de kunst. Alweer een Streuvels bij ! Wij hadden al gehoord van een Limbui'gsche Streuvels, nu is er spraak van een Waalschen Streuvels. Daarbij een nieuwe Conscience, door M. Lefranc ontdekt, een redenaar die van zijn eerste optreden af begroet werd als de verbeterde uitgave van Hugo Verriest, en een nieuwe Gezelle. Laat ons ook niet vergeten het Limburgsch drijmanschap, en — van meer moderne vinding — onze Limburgsche Drievuldigheid. Wie durft nog beweren dat het niet goed staat met de kunst in Limburg?... Te veel, helaas te veel : Indien al die Streuvels echt zijn, dan is ofwel Streuvels van weinig beteekenis ofwel de Limburgsche eritiek van weinig beteekenis. Of beter gezegd : 't "Streuvelt» zich zoo maar niet en « wat voor eritiek wil door-gaan in Limburg staat onder vriespunt.» Nog een derde veronderstelling is mogelijk : dat door dien overvloed van lof-betuigingen, een wezenlijk te kort moet verbloemd worden ; het ledige en 't ruwe van sommige werken waarin de Limbur-ger al te dikwijls als "bot" en «ongelikt» en «weinig geletterd" wordt afgeschil-derd, werken die nog mindor bijdragen tôt verfijning en veredeling van ons volk, dan kunstavonden waarop alleen komieke stukken worden opgevoerd. Nog eens ! Werklieden treedt in de ziekenkas. De wet op de sociale verzekeringen gaat binnenkort besproken worden. Het verslag der bijzondere commissie door heer Versteylen opgemaakt is reeds ver-schenen.Wij nemen de gelegenheid nogmaals te baat om de werklieden aan te wakkeren zonder verwijl zich bij eene mutualiteit aan te sluiten. Het is bijna zeker dat de verplichling zich te verzekeren, om zoo te zeggen, eenparig zal aangenomen worden. Verwaarloozen zij hunne keuze te doen en laten zij de gunstigo gelegenheid voorbijgaan, dan zullen zij het beklagen. In de mutualiteiten is het algemeen vastgesteld dat leden boven een zokeren ouderdom niet meer kunnen aangenomen worden. Vele werklieden welke dien ouderdom nabij zijn, moeten dus oppas-sen. Indien zij vrijwillig geen deel maken van eene mutualiteit, dan worden zij goed of kwaadschiks ingelijfd bij de regionale verzekeringskassen Nu, in die kassen zal de verzekering duurder kosten en minder voordeelen geven dan in de mutualiteiten. Waarom ? Dat is klaar. De regionale kassen zullen vooral slechte klanten hebben. die, bij-voorbeeld, welke de mutualiteiten, niet kunnen opnemen, omdat zij te oud zijn, en ook die welke zij niet willen opnemen, omdat zij aan zekere voorwaarden van geregeld leven of gozondheid niet voldoen. Nopens het punt waarover wij hier spre-ken, bestaat geen twijfel, het wordt door den heer verslaggever zelf erkend. Het kan, overigens, niet betwist worden : de zaak is klaar. Daarom, werklieden, aar-zelt geen oogeublik meer opdat het niet te laat worde. Kostelooze inlichtingen voor landbouwers. Het ministerie van Landbouw stelt ten dieaste der landbouwers een aantal vlug-schriften over verschillende landbouw-belangen, doze zijn gratis bij de land-bouwkundigen van den Staat te bekomen. Daarin vindt men nuttige gegevens. Nieuwe wetsbepalingen aangaande steenovens. In het Staatsblad verschenen de nieuwe wetsbepalingen aangaande het uitbaten van steenovens. Deze bepalingen zullen van kracht zijn vanaf 1 Januari 1915. 1° Het steenbakken kan ten allen tijde geschieden in gesloten ovens, voorzien van een schoorsteen, op minstens vijf-en-twintig meters hoogte al de verbrandings-producten afvoerende ; 2° In de ovens, waar aan die bepaling niet wordt voldaan, wordt het steenbakken slechts van 15 Augustus tôt 31 Dec. van elk jaar toegelaten; 3° Het stoken dor veldovens wordt slechts gedurende voormeld tijdvak toegelaten.In de steenbakkerijen, evenwel, welke slechts voor één jaargetijde toegelaten zijn, mag één veldhoven van ten hoogste 500.000 steenen tusschen 15 Juni on 15 Augustus aangestoken worden. Gemeenteseeretarissen.... en werklieden. Een vijftigtal afgevaardigden der vereenigingen van gemeenteseeretarissen vergaderden te Brussel, onder voorzitter-schap van M. Riddaer, van Anderlecht. De voorzitter teekende protest aan tegen de handelwijze van eenen drukker, die aan de gemeenteseeretarissen eenen omzendbrief stuurde, hun als premie op het einde des jaars, een glazenservies aanbiedendo, indien zij bij hem hunno bureelbehoeften bestelden. De vergadering stelde daarna de maat-regelen vast, dienstig tôt het bekomen der herziening van den loonstandaard, die als onvoldoende beschouwd wordt. Het congres der secretarissen te Gent in 1913 gehouden, heeft overigens bij een-parigheid der 1200 leden den wensch uit-gedruk het bedrag der jaarwedden te zien verboteren, die sinds twintig jaren niet de minste veranderingen ondergingen. * * * De gemeonte-secretarissen zijn vereenigd om hun lot te verbeteren, 't is hun recht, niemand zal hun dit betwisten. Toch kennen wij menigen gemeente-secretaris die dit heilig recht van vereeniging voor de werklieden niet wil aannemen. Dat is niet logisch. Wilden de werklieden dat eens beter verstaan ! Een nuttig boek. Vlaamsche Sociale Week. 't Volledig verslag der Zesde Sociale Week is verschenen. 't Is wederom eea schoon werk : 315 bladzijden verzorgder druk, kloek papier en lief ingenaaid. Met de voorgaande verslagen vormt dil boek een merkwaardig geheel, voorzekei eenig in zijne soort. De zedelijke verhef-flng van den Werkmansstand is er de inhoud van. Bestellingen testuren aan Volksboeke-rij, Meersteeg, 16, Gent. Prijs : fr. 2,75. Verzendings- en innings kosten inbegrepen. Geen oorlogsvloot. Het nieuws dat de Regeering zinnem was eene oorlogsvloot voor België to stand te brengen deed reeds een keer d( ronde, bijzonder om de kiezers tegen d( Regeering op te zetten. De Minister var Oorlog werd daarover door de milden afdeeling ondervraagd, zijn antwoorc was stellig : neen. Men mag dus gerus zijn. De gestelde vraag was : De middenafdeeling verlangt te wetei of het werkelijk in de voornemens dei regeering ligt eene oorlogsvloot tôt starn te brengen, zooals door de dagbladei werd beweerd ? — Neen, antwoordde de minister ; d, regeering is beslist vijandig aan het to stand brengen eener krijgsmarinne Naar mijn oordeel, zegde de minister hebben wij zulkdanige vloot niet noodig noch voor de kust- en stroomverdediging noch voor het onderhouden derbetrekkin gen tusschen België en zijne kolonie. In de oogen der regeering, luidde lie antwoord ten slotte, zouden wij een grove en nutleloos kostbare dwaling be gaan, indien wij het land moesten drijvei naar de onkosten oener oorlogsvloot. A-lgemeen Christen Verbond. 10" verjaring der stichting van het alge meen secrelariaat der christene beroeps vereenigingen. Feest ter gelegenheid de toetreding van het 100.000e lid. 3° cliris ten syndikaal congres. Den Ie Oogst 1904 kwam te Gent to stand het Algemeen Secretariaat de Christene beroepsvereenigingen. Pate: Rutten, die steeds de ziel der Christen Vakbeweging is geweest, was de stich ter van het Algemeen Secretariaat da immer onder zijne leiding staat. Bij d' stichting van het Algemeen Secretariaa stond de christene vakbeweging nog zeer zwalc : nawelijks 10.000 vereenigden en weinig betrekkingen tusschen de vereenigingen. Hel Algemeen Secretariaat heeft veel bijgedragen om 't getal vakver-eenigingen te vermenigvuldigen, de ver-bonden te versterken, het ledental te verhoogen. Verleden jaar, einde Juni be-stonden in België reeds 1315 vakvereeni-gingon tellende 102.277 leden. Het eerste 100.000 is dus sinds lang overschreden. Om de 10e verjaring der stichting van het Algemeen Secretariaat en den prach-tigen vooruitgang der christene vakbeweging waardig te vieren, wordt te Gent eene grootsche betooging ontworpen. Dat feest zal plaats hebben den 2U Zondag van Juli, zijnde den 12". Hunne Hoogwaardigheden de Bisschop-pen van België met Zijne Eminentie Kar-dinaal Mercier aan 't hoofd, hebben wel willen aanvaarden lid te zijn van het eere-comiteit dor feestelijke botooging. Het feest valt samen met het 3e Christen Syndikaal Congres. De dagorde van dit congres is aldus samengesteld : 1° Verslag over do werkzaamheden van het Algemeen Christen Vakverbond. 2° De stand der Christene beweging in België. 3° Wetgeving op den huisarbeid. 4° Betrekkingen tusschen vakvereeni-gingen, mutualiteiten en andere sociale inrichtingen. 5° De Engelsche Week. Het Congres zal twee dagen duren. Den 12e Juli moeten te Gent minstens 10.000 vereenigde christene werklieden samenstroomen om aan den feeststoet en en de groote feestvergadering deel te nemen. Z. E. Kardinaal Mercier heeft toe-gezegd do feestelijkheden met zijne tegen-woordigheid te zullen voreeren. Wij durven erop rekenen dat de bestu-ren der Verbonden, gewestelijke Secreta-riaten en plaatselijke vereenigingen eene ijverige propaganda zullen maken opdat het feest te Gent do christene Vakbeweging ten voile zou waardig zijn. 't Ordewoord weze : Met duizenden naar Gent den 12° Juli. Namens het Algemeen Christen Vakverbond : De Voorzitter: Hend. Hoyman, de schrijvers : R. Debruyn, V. Pary. Y an week tôt week Het Davidstonds en de Vlaamsche kwestie. De Bien Public, het blad der Flamands de Coeur is in heilige verontwaardiging geschoten omdat er te Gent leden van het Davidsfonds aanwezig waren op eene protestmeeting tegen het verwerpen der voorstellen. Gaat het Davidsfonds nu ook al aan-spannen met andersdenkenden ? vraagt dit brave Gentsche blad. Wel natuurlijk doet het dat en 't ver-wondert ons zeer dat het Davidsfonds niet beter is voor den dag gekomen in deze kwestie. Wanneer zal Bien Public eens protes-teeren als katholieken met anderdenken samengaan om de eischen der Vlamingen te bekampen, dat geschiedt noehtans dagelijks en dan... zwijgt het blad. Belgische Volksbond. De middenraad van den Belgischen Volksbond vei'gaderde Zondagnamiddag in Patria te Brussel, onder het voorzit-, tersehap van M. Verhaegen, volksver-' tegenwoordiger. De vergadering was het eens om in te [ gaan op het voorstel van den voorzitter | die Charleroi aanwees als de stad, waar Zondag 20 en Maandag 21 September het ! jaarlijksch congres des Volksbonds zou . gehouden worden, de gewoonte in acht nemend beurtelings in het Vlaamsche en in 't Waalsche land die bijeenkomst te L houden. Maatregelen zullen genomen worden, I zooals gewoonlijk, om de twee talen op L gelijken voet te behandelen. Het tweede punt, vertegenwoordiging , der werklieden, gaf aanleiding tôt een | overzicht van den toestand der katholieke werklieden in politiek opzicht. Door verscheidene sprekers werd vast-' gesteld dat, in sommige nijverheidsarron-' dissementen, waar de werklieden meer ' dan de meerderheid zijn van het kiezers-korps, verwaarloosd wordt in den schoot t der katholieke partij aan de zoo werk-, zame en goorganiseerde katholieke werk-[ lieden eene vertegenwoordiging te ver-j zekeren op de kandidatenlijst van de aanstaande en andere kiezingen. Eenparig werd de zienswijzebestreden, die in verscheidene vereenigingen uitge-drukt is geworden, strekkende om de christene werklieden te ontvreemden van - aile politieke actie. Voorzeker hebben de • economische inrichtingen — vakvereeni- - gingen, mutualiteit, samenwerkingen — niet voor doel zich in te laten met de po- t litiek, maar daarbuiten hebben de werklieden, die deelmaken van zulke inrichtingen, het recht en den plicht aan politiek mee te doen. Er werd dan ook besloten, een enkwest t te doen over den toestand der christene î werklieden in politiek opzicht en daar t verslag over uit te brengen in het con gres van Charleroi. Dat ze dan ook maar 'n keer naar Limburg komen onderzoeken hoe hier de be-langen der werkende klas in Kamer, Pro-vincie. enz , vertegenwoordigd zijn en dat ze dat te Charleroi eens gaan vertellen. Tôt heden heeft men in Limburg van de wer-king van den Volksbond niet veel kunnen bestatigen en dat is zoo veel meer verwon-derlijk daar Minister Ilelleputte, onze vertegemuoordiger, een der hoofdleidert is van dien bond. Zou daaraan niets kunnen en moeten veranderen 1 Fransche zeden Fransche misdaden. Maandag avond tegen half zeven Ver-moordde de vrouw van den Franschen minister Caillaux den hoofdopsteller van Figaro, M. Calmette door vijf revolver-schoten, zij ging hem daarvoor vinden in zijn eigen bureel. De vrouw van een minister... moordenares met voorbedacht-heid, 't is sterk ! Mevrouw Caillaux was eerst gehuwd met M. Claretie, daarna van hem gescliei-den door de wet. M. Caillaux van zijnen kant had zijn eerste echtgenoote laten gaan, ook volgons de wet door echtschei-ding, om daarna met de gewezen Mme Claretie, de moordenares te trouwen. Fransche zeden ! Wie is er dan nog verwon-derd dat er in dien wereld zich ook aar-dige tooneelen voordoen. Hoe rijznt dat? In de Fransche Kamer is het betreurd dat de Republiek geen vriend meer was met den Paus, dat daarmee do goede naam van Frankrijk erg verviel in het Oosten ; maar niet te doen, Frankrijk zal eerst moeten voelen... Het doet de paters weg uit zijn land en tracht hen vriend te zijn in den vreemde l Pater Rich werd in China vermoord. Zijn familie was alreeds overeengekomen op de som die de Chineesche republiek moest ervoor betalen, maar de Fransche republiek trok het zich aan ; 't moet veel meer zijn, zoi ze, om alzoo een Franschen pater te dooden, 't moet acht honderd duizend Thaler zijn. De katholieken an de wetenschap. De liberalen vinden er zooveel vermaak in de katholieken voor dompers uit te schelden. Daarom geven wij hun hier nog een paar voorbeelden. Mr. Maurits De Wulf, hoogieeraar aan de Hoogeschool van Leuven werd offi-cieel door de Société Française de Philo sophie de Paris uitgenoodigd om op 19 Maart de voornaamste op werper te willen zijn bij de verdediging eener wijsgeerige thesis aan de Sorbonne. De geleerdste professors der Fransche hoogescholen waren daar aanwezig. Iedereen vat de beteekenis van zulk feit. Nog een. Het Australische Commonwealth is sinds eenigen tijd bezig zijne groote kust-steden van draadlooze télégraphié te voorzien. Men gebruikt daar het " Shaw-sis-tem», zoo genoemd naar den uitvinder, den Eerw. Pater Shaw, missionaris van het H. Hart, oud-missionaris op Nieuw-Guinea (Papua), thans in de residentie van Sydney verblijvende. Een compagnie heeft zich gevormd uit aanzienlijke mannen van het Australische werelddeel, en heeft eene fabriek opge-richt, waar zij zelf al de benoodigheden voor 't systeem vervaardigt. Thans i3 daar in den rnaak de grootste dynamo der wereld. Het Commonwealth had gevraagd het systeem over te nemen, wat de Pater heeft toegestaan, op voorwaarde dat zij er steeds den eigendom van zou bewaren en dat aile benoodigheden in de fabriek zouden worden genomen. Zoo kreeg het den naam « Commonwealth system ". Toon het gouvernement zijn toestellen plaatste, diende de Marconi Cie klachten in, doch het gouvernement verdedigde het aangenomen «Shaw system» of «Commonwealtg system». Men meldt nu uit Melbourne, dat de expert voor draadlooze télégraphié, van Londen gekomen, om de zaak uit te maken, verklaart dat het nieuwe systeem kenmerkende voordeelen heeft op al de andere systems. Men zegt zelfs dat het 31/00 sterker is. De E. P. Shaw is steeds de ziel en het hoofd der Cie. Geen Vlaamsch... geen centen, ot de proef op de som. Het tekort, door de Tentoonstelling van Gent gelaten, zal niet 3 millioen be-dragen, maar, volgens de schattingen van vandaag, meer dan 5 millioen. De meesto inrichters en de voornaamste kopstukken van do tentoonstelling waren franskillons, in wier geest de Expositie van Gent vooral een Fransche apotheose moest zijn. Zij hebben dan ook do Vlaamsche be-volking zoodanig getergd en voor don aap gehouden, dat zij weggebleven is van Gent en het er eene opstapeling is geweest van ondergang en faillieten. Die Fransche apotheose zal aan de s Gentsche stadskas 5 millioen kosten. De i liefde der franski Ions voor onze zuide-| lijke naburen zal aan de Gentenarsn een î centje kosten I...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Lommel du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection