De klok uit België = La cloche de Belgique

2698 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Septembre. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/th8bg2jj4d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r 1e Biad Zomiàg 15 SeptTOiBT luuuuuu^uuuuumuuuuuuuuui. 2© 4aâr§a(ig No 23 De Klok uit België «CDACT1E EN ADMINISTRATIK* WiLjLERR It-STRAAT 66 - TILBURQ TELEPH. 744 . POSTBU» CS I 1 RRUN NAARB IS ROELAND AkS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUIO 15 T ZEGB * ABONNSMSNTi V«or HOtLAMD Fl. 1.00 par Kwartaat t VMT aUlTENLAND. , Pi. 1.ES w M [ PRfJS PER NUMMERi 6 CENT DanDanL'ioai^AQâanHnn^riru^f^p^rinûriri.-irinninnriruTru-it ALS DE KANSEN KEEKEN.... Als de kansen keeren schijnt het Duitsch orkest in een anderen toon te willen spelen. Hun die tijdens de froegere offensieven de solo's zongen. Àlduitschers, Jonkers en andere vech-tersbazen wordt nu het zwijgen opge-Içgd; en mogen ze nu en dân hun stem nog eens laten hooren, o'dan hebben ze heel wat minder noten op Ihunnen zang. Tôt voor het onweerstaanbaar offen-sief yan Foch spraken de Duitsche . tegenaanvoerders een onuitstaanbare iovermoedige en hoovaardige taal: het beste stukje van dit genre leverde keizer Wilhelm ter gelegenheid van zijn 30-jarig regeeringsjubileum op 18 Juni 1.1. „Het gaat om een strijd tusschen twee wereldbeschouwingen," verklaarde hij. „0f de Duitsche wereldbeschou-i' ing, recht, vrijheid, moralileit zal in i te blijven, of de Angelsaksische net haar afgodsdienst van het geld zal overwinnen. Wij zullen de over- iwintung behalen, de overwinning der Duitsche wereldbeschouwing !" Een goede maand later moest de ijand tôt zijn schade en schande on- Idervinden, dat de gevechtswaarde der Enteste-legers niet vernietigd was. Hij werd uit al zijne stellingen ge-smeten, en begon zonder dralen den grooten terugtocht, waarbij hij meer dan 150.000 soldaten en eene onaf-tienbare hoeveelheid krijgsmateriaal verloor, waardoor een heel stuk Fransch grondgebied werd bevrijd. Het Duitsche volk, dat dank aan op-geschrôefde Hindenburg-proclamatiën, kunstig opgestelde legerberichten en leugenachtige krantenartikelen tôt dan toe nog steeds aan de zegepraal ge-loofde, kreeg de overtuiging dat het om den tuifl was geleid. Wanneer een volk in zijn zoetste hoop bedrogen wordt, dan is het tôt ailes in staat. Een triompheerend Duitschland hoef* de voor geen revolutie te vreezen ; maar of de oude orde der dingen zal gehandhaafd worden, of het volk zich de zwaarste ontberingen zal blijven gelroostén en zich zal schikken naar de grillen der militaire caste wanneer Je legerleiding nederlaag op neder-laag heeft te boeken, dat durft nie-<nand te verzekeren. En dat hebben de groote heeren van de Wilhelm-trasse en Potsdam best begrepen. 't Comt er thans op aan de overwinnen-de Entente toegeeflijk te stemmen, en tevens de bittere pil "aan de eigen be-volking te doen slikken. En al de ge-«aghebbende mannen in Duitschland die sedert [uli meenden iets aan de wereld te moeten mededeelen hebben getrscht dit dubbel doel door hun geslepen woord te bereiken. Merkwaardig in dit opzicht was de 'edevoering van Soif, den Duitschen minister van Koloniën; hij verklaarde dat de al-Duifschers de regeering niet zouden beinvloeden. (Hoelang is het ook geleden dat von Kiihlman door | de al-Duitschers wandelen werd gezon-den omdat hij juist het zelfde had gezegd); dat Duitschland «Belgie in geenerlei vorm wil behouden", dat de vrede van Brest-Litowsk een lijdelijke tnaatregel fs; verder sprak hij over de "trschrikkingen van den oorlog op toon welken wij vanwege een L'uitscher niet dikwijls te hooren kregen * is zoo gematigd dat Lord Cecil 'an hem getuigde ,,ofwel is die mau l ' >eiing bekeerd of wel moei hij yna alleen staan ondet zijne Madge-ïooten.»■ De Rijkskanseiier schijnt zich meer oezorgd te maken over de kritiek in j ^nnenland uitpeoefend dan wel over den buitenlandschen toestand: „aan het front werden wij verplicht wegens statigische redenen om onze Unies terug te leggen op verschillende plaat-sen, maar wij zullen voortstrijden totdat de vjanden tnzien dai ze ons, niet ver niet igen kunnen.« Het eenigszins rumoerige volk wil hij door deze woor-den tôt bedaren brengen. Ook de ge-dachte dat Duitschland een verdedi-gingsoorlog voert wordt nu door de groote heeren vooruitgezet en ver-dedigd. Hindenburg gaf het parool. m H et Duiische volk weet, waarorn het gaat, het weet dat het op de slagvel-den van Frankrijk en Vlaanderen den heiligen vaderlandschen bodern ver-dedigtl" Ludendorff vult aan en ver-klaart „wij zullen-den wensch des vij-ands om ons te vernietigen verjjdelen" 't Zal niemand verwonderen dat de kroonprins, de man vàn «den frisschen vroolijken krijg" zijne peet-oomen komt napraten en aan een journalist ver-klaart „ Wij voeren een verdedigings-oorlog. De oorlog is slechts voor den vijand een vernietigingsoorlûg, voor ons niet. Wij willtn ons handhaven. Wij strijden voor ons leven en ik her-haal nogmaals dat ons doel daarom nitt anders kan zijn dan ons te be-vestigen"Militaire deskundigen geven voor-drachten en schrijven artikelen om te bewijzen dat de tegenslag dien Duitschland in 't Westen beleeft, bij lange niet te vergeiijken is met de crises die achter den rug liggen, zoo-als de inval der Russen in Oost-Prui-sen, de Marne-slag van 1914, de Sep-tember en Octoberdagen van 1915 toen het verzwakt leger tegelijkerhand aan aanvallen in Champagne en in Artois blootstond, de groote Russische aanval in Wolhynië en Oost-Oalicië. En dat ailes wordt gezegd terwijl de vijand hoopt op de Hindenburg-linie stand te houden. En als dat niet lukt, 't geen absoluut niet uitge-sloten is ? De Duitschers geyen immers toe dat de Hindenburg-linie reeds deels bereikt, en deels overschreden is ! Wel dan zullen . wij nog een zoeter liedeken hooren, een liedeken dat de vrede zal inleiden. De verantwoor-delijke autoriteiten zullen kost dat kost het volk willen bevrijden van al de ellende die zij zelf over zoovele landen hebben neergehaald: 't gaat er om hun kroon en hunne waardig-heden. Den knieval zullen zij bijtijds doen. Of ze waarlijk berouw gevoelen over hunne misdaden,. daarover zullen de verdedigers van het Recht niet kunnen oordeelen. Maar in ieder geval zullen zij hunne straf ontvangen, tôt het geven der noodige voldoening gedwon-gen worden en voor de toekomst on-schadelijk gemaakt. Sinds de kansen gekeerd zijn is er van „een vrede bevochten door het goede Duitsche zwaard" geen spraak meer. Hoëvee! zullen er thans niet be-treuren dat Kûhlman moest aftreden omdat hij op 24 juni 1.1. verklaarde, dat een einde van den oorlog door zuiver militaire beslissing nauweljks te verwachten is? Quantum mutatusab iilo i Duitschers, wat zijt gij veranderd nu de kansen keeren ! Wierdt gij, leeuwen, nu kai-me'ren ]. CALBRECHT. Een degelijfee VakbMîothesk voor 0Î1Z8 R, K. r/Iiddensîaiiuers. Cieen is er dte onze nijvere midden-standers niet beklaagt om de hun door den oorlog toegebrachfe sehade. En Wés beseffen nog niet eens de uitge- breidheid dier schade. Zij toch hebben ailes verloren wat hun zooveel zweet en zuinîg, schamel leven had gekost. De werkplaats dreunt niet meer van 'tvroege slaven aan den gewaardeerden arbeid. De kraaknette, tôt koopen noodîgende winkel is ge-sloten, de klanten verdreven. Ja, dik-wijls t eigen nestje, vrucht van zooveel zwoegen, met den grond gelijk gemaakt. En toch onze middenstaod moet verrijzen. Wat ware de maatschappij met enkel de twee uiteinden : een overgroole schare afhankelijke loon-trekkers en een kleine groep alvermo-gende kapitaalbezitters ? Dat ware de ondergang, dat ware het einde. Dat ware de dood van allen nijverheids-prikkel.-We beklagen den middenstand. Maar wat doen we om hem weer op te helpen? Laat me toe u allen een middel voor te stellen dat van nu af aan iedereen zou toelaten iets tôt herop-wekking van onzen middenstand bij te dragen. Dat al de gegoede Belgen, die nog wat over hebben voor den middenstand, één boek aan brengen, één vakboek dat diene tôt beko/aming van onze stielmannert, kleine nijveraars en kleine winkeliers. Of willen ze ons de keus der boeken overlaten, dat ze ze ons dan in geld de waarde zen-den van een boek. Wij vragen- aan aile Eerw. Heeren Aalmoezeniers dat ze, elk in hunnen werkkring, de propaganda voor dit voortreffelijk werk zouden aanvangen en ons de vruchten van hunne aan-werving zouden doen geworden. Op elk boek zouden wij duidelijk den naam van den milden gever aanieeke-nen.Nederland is wel het land der de-gelijke vakboeken. 't Is een eenige gelegenheid om eene goede vakboekerij saam te brengen. Eens de Centrale Katholieke Vak-boekerij tôt stand gebracht, kunnen we denken aan eene degelijke opleiding onzer vaklui. De winter staat voor de deur. 't Is studietijd. Wie helpt ons ? Aile boeken of bijdragen te sturen op adres van: E. H. Is. Lambrechts Ziekenhuis der Eerw. Broeders van St. Jan de Deo, Mariaplaats, Utrecht. Binnenkort maken we de voorwaar-den bekend waaraan de leden onzer Katholieke Middenstands-Vereenfging boeken kunnen ontléenen aan onze Centrale Vakbibliotheek. Is. -LAMBRECHTS, Algemeen Adviseur van den R. K. Belgischen Middenstand. Voor de geinterneerden Hoe zij wenschen «losgelaten" te worden. Verleden week hebben wij getracht de onrust te schilderen die de geïnter-neerden der oudste klassen pijnigt bij het geschrijf — soms tegenstrijdig — der verschillende belgische bladen over hunne „loslating", «vrijstelling", „dés-interneering" of hoé men het ook ge-noemd heeft. Wij weten dat dit vraagstuk de be-kommering en de belangstèlling heeft verwekt der Belgische regeering. Wij weten dat zij de kwestie langs aile kanten onderzoekt, hare volgemachtig-den last heeft gegeven eene oplossing te vinden. Hoever die- last en die volmacht strekken is ons onbekend. In hoever de Belgische wetten en vooral de ge-steltenis en de macht der betrokkene regeeringen eene oplossiag zullen " '' luuuuuwjyyuH mogelijk maken, weten we evenmin. Doch we zijn er diep van overtuiga dat bij al de besprekingen en onder-handelingen die straks zullen beginne^ de regeering en hare vertegenwoordi-gers niets anders op het oog hebbe^ dan het zedelijk en stoffelijk welzijn van de geinterneerden in betrek md de belangen van het Vaderland. » De noodzakelij ke verbeteringen vota de geinterneerden zullen niet lang meef op zich laten wachten". Deze verklaring van Hoofdminister Cooreman die eea programma is, wordt voor ons daardoor eene blijde verwachting. We vreezen enkel dat de regeering en hare woordvoerders, ' buiten hua weten en willen, op een dwaalspoor zouden kunnen geleid worden door onverantwoordelijken en onkundigei^ wier mond dikwijls grooter is data hunne hersenpan en hun hart. Dâarom juist is het dat het Algemeea christen^vakverbond dat met zijne or-ganisatien en zijn orgaan het onbe-twistbare betrouwen bezit van de geinterneerden, dagelijks de hartkloppin-gen van onze makkers voelt trillen, de kwestie der «loslating" met aandacM onderzocht heeft en hier vaudaag zija oordeel over uit spreekt. Wij weten dat nooit ailes mogelijk is wat er soms wel gemeend en vooral wat door onnadenkende mehschen gewenscht wordt Wij zelf kunnen ons soms niet voldoende rekenschap gevea van de moeilijkheden van allen aard die den goeden wil der gezaghebbera kunnen belemmeren en dwarsboomea. Wij -cveii dus u^ikv. vwtwc enkel ten titel van advies. In de mate dat de «desinterneering mogelijk is wenschen de geinterneerden:le Het zoo spoedig mogelijk naar Frankrijk voeren, om er in de mate hunner krachten en geschiktheden in de achterdiensten van het leger ge-bruikt te worden, de zieken, dezwak-ken, de afgekeurden de werkeloozen die niet hunne familie in Nederland hebben. Het spreekt van zelf dat wij daar-bij vragen dat deze kameraden voor-afgaandelijk een voldoende verlof krijgen om b.v. in het Zuiden van Frankrijk hunne gekrenkte gezondheid en krachten ie gaan herstellen, voor-aleer in 't werk gesteld te worden, alsook dat de arbeidsvoorwaarden rekening zouden houden met al hunne noodwendigheden. 2e Volkomen vrije keus naar Frankrijk te gaan of in Nederland te blijvea voor al de gehuwden wier familie ia Nederland verblijft, de tewerkgesteldea en in 't algemeen voor al dezen ia wier toestand de overbrengst naar Frankrijk geen verbetering zou brengen, Daar komt natuurlijk voor dezetweede catégorie bij, behoud van al de militaire rechten, soldy, militievergoeding woonstvergoeding, enz.; gedurende gansch den duur der mobilisatie. Voor hen die uit eigen wil of gedwongea dan zouden hierblijven, dringen we dan ook verder aan op aile mogelijke verbeteringen onder oogpunt van voed-selvoorziening, belangen van onder-officieren en gendarmen, woningvraag-stuk, verwarming enz. We gelooven dat in die richting. de kwestie moet opgelost worden, ea dit dan ook grootendeels kan! Zoodoende worden de prestatie* die onze geinterneerden voor het Vaderland geleverd hebben, maar waard® erkend en hun onbetwistbare liefdej tôt den vadergrond en hun moreel; in het algemeen aangemoedigd ea opgewekt Moge Qod de verantwoordelijkaj gezagvoeders aldus verlichten. E. Van Quaouebekcw

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes