De klok uit België = La cloche de Belgique

918 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Avril. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/696zw19m79/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Begin December 1916 wilde de Duit-sche Overheid te Mechelen de lijst optnaken der burgers die zij wenschte weg te voeren. Daarom moesten ook zij die niet tôt de werkeloozen gere-kend werden — zooals de geesteiijken, de magistraten, de onderwijzers — zich op het meldeamt aanbieden: door eiiminatie zou men dan de lijst der zoogenaamde werkîoozen vaststeîlen. De meeste priesters die in de stad Mecheien met den parochiedienst gelast zijn, weigerden echter aan dezen op-roep te beantwoorden en hunne inden-titeitskaarten te laten afstempelen. Als reden hunner weigering lieten zij gel-den.1) dat zij noch rechistreeks, noch onrechtstreeks wi'den medewerken tôt het uitvoeren van een onrechtvaardigen maatregel. 2) dat zij, als priesters, de zwakken, dus de werkende klas, rnoesten be-schermen en zich begevolg met de werkiieden solidair verklaarden. Daarop ontving elke onderteekenaar van het protest een afzonderlijken op-roep, met bedreiging van straffen, zoo hij weigerde op het meldeambt te ver-schijnen.Na gemeenschappelijk overleg, vol-hardden zij in hunne weigering. WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zontfâfi 22' Aprï! 1917. le BLAD. lstô Jâargang No. 4" De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROPXAND ALS IK KLEP, IS 'T STORM \ ALS IK LUID, IS T ZEGE ) ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ PRU5 PER NURflMER : 5 Cent. BERiCHÏ AAN 0£ LEZERS. Van af 22 Avril zal „De Klok uii België" verschijnen afzonderlijk en oii 6 bladzijden. De abonnementen zullen nu Fran-sche en Vlaamsche uitgave ontvan-gen. Ze worden beleefd verzocht de niet verlangde uitgave terug te sturen met opgave van adres van den af- 7pnf1pr DE ADMINISTRATIE. Vrijheid in Rusland. De voorstanders der „Vrijheid" hebben de wereld door gejuicht bij de laatste gebeurtenissen die in Rus- 1 land afgespeeld werden. De Russen hebben het juk der dwingelandij af-geschud, en reeds door hun voor-loopige regeeringsvorm een demor-cratisch bestuur ingevoerd. De dynastie der Romanoff's is van kant gesteld. En hoe de zaken nu ook zullen verloopen; ze komen neer op een triomf der volksvrijheid. Een machtige natie heeft binnen een kleine spanne tijds hare kluisters verbroken en dit nôg wel, — als men de be-xichten mag vertrouwen, — zonder een al te groot bloedbad aan ta richten. De oorzaken der omwenteling lig-gen niet in de gebeurtenissen van gisteren, men moet ze in de ge-schiedenis achterhalen. Ook moeten de wantoestanden die de Russische geesten deden gisten niet allen op rekening van den gewezen Czar Nicolas II gebracht worden . Hij was zwak, en voelde niet veel voor democratische beginselen, toch mogen wij hem als het siachtoffer van een systeem aanzien. De eerste lessen die in den geest van Nicolaas geprent werden waarschuwden hem tegen uitbreiding van de volksvrij-heden daar ze 't grootste gevaar voor zijn onbeperkte heerschappij ople-verden. Hij luisterde naar de bureaucraten, de Russische jonkers, die hem aanzetten ieder verschijnsel van volksontevredenheid met ruw geweld te onderdrukken. De zienswijze van die verwatenen werd immer door-gevoerd.De geheime politie beschikte over een onbeperkte macht. Ze maakte er dan ook gebruik van om het volk te tyraniseeren. De Czar moest op een overdreven manier geëerbiedigd worden. Trok hij door de straten. eri werd hij door enkelen niet overhoffe-lijk gegroet daar werden deze onge-lukkigen door de politie Spgepikt en in de gevangenis opgesloten. 't Was genoeg maar eventjes van politieke en sociale hervorming te gewagen om zijn reisbillet naar Siberië te ont-vangen. Van godsdienstige vrijheid geen spraak! Slaafsche gehoorzaamheid aan de bevelen der jonkers werd er van iedereen gevorderd. — In zulke atmospheer werd de onttroonde Czar opgevoed, en 't moet ons niet ver-wonderen dat hij de autocratische overlevering voor zichzelf overnam. Zijn gezond verstand raadde hem aan in sommige zaken van die tra-dïtÎA of te wiiken. Persoonliik lien hij niet hoog op met godsdienstver-volging: eens beproefde hij een recht-schapener houding aan te nemen tegenover de verschillende opiniën. Maar de bureaucraten, in wier han-den de orthodoxsche kerk een zuiver politiek werktuig was, staken stokken in het wiel. De kwalen aan een demokratiscti bestuur verbonden kunnen te keer gegaan worden door grondwettelijke hervormingen. Doch alleenheerschap-pij dult geen volksbewegingen die hare kwalen zouden heelen. De on-eerlijken en omgekochten beproeven almachtig in de bestuurs- en hof-kringen te worden. Bereiken zij hun doel dan vernietigen ze nog den eer-bied van 't volk voor gezag, daar ze gedurig de nationale belangen schade berokkenen. Dat 't weerstandsvermogen der Russen in de Japanschen oorlog ge-broken werd, was te wijten aan gémis van vaderlandsliefde en aan de oneerlijkfieid van degenen die het bu-reaucratisch systeem doordreven. De opstand tegen deze schandelijke praktijken werd gedoofd in 't bloed. Ook ditmaal hadden de jonkers ge-dacht hetzelfde spel te kunnen spelen. Mar 't is mis uitgevallen. De moord op den beruchten monnik ' Rasputin, almachtig aan 't hoi van de Czarina, mocht wel een verwîttiging ' heeten. De omgeving van deze duit-sche prinses was ontegensprekelijk pro-Duitsch. De gedragingen van Stiirmer eerste ministèr en Protopo-pofî, minister van Binnenlandsche zaken die voor hervormingen niet te vinden waren, deden de ontevreden-heid ten toppunt stijgen. De Doema zou maatrege'len tref-fen om de voedingscrisis op te lossen, crisis die voorzeker te weeg gebracht werd door de onbeholpenheid der bureaucraten. De leiders eener dreigende alge-meene staking waren het met de Doema ééns. Doch Ukazen versche-nen: de Doema en de Rijksraad moesten ontbonden worden. De Doema legde zich niet neer bij het keizerlijk bevel. Ze antwoordde met een daad: een uitvoerend Co-miteit van 12 man hebbende Ro-• zianko als président, werd gevorrnd. Daarbij ga! de Doema een procla-matie uit waarbij ze het een plicht heette, gezien de buitengewone om-startdigheden het bestuur van het land in handen te nemen. Een voor-loopige regeering werd uitgeroepen. De zwakte van het oude regiem was nu voor iedereen onloochenbaar. Het werd gesteund door den goeden wil noch van hen diè aan de haardstee zaten, noch van de soldaten die aan 't front stonden. Het volk stond op tegen de dwingelanden, en 't leger gaî de hand aan het volk. Al ras hadden ze aîgerekend met de politie, die als vroeger meende te werk te gaan en de opstandelingen met mitrailleuzen tôt bedaren wilde brengen. Midden de geestdriftige betoogin-gen werd de alleenheerschappij ver-vallen verklaard en men besloot den vorm van 'n definitief bestuur over te laten aan de beraadslagingen van een constitueerende vergadering. Po litieke en godsdienstige fouten werden vergeten en vergeveri. Vrijheid van woord; godsdienstige politieke sociale vrijheid werderf iragevoierd. 't Is oî werd er voor de ©ogere van het vrijheids'lievende volk een drocsm-beeld opgehangen. Zien wij bij 't licht van deze omwenteling het daitsche volk zich loswringen aan het Caesa-risme en zijn juk? Mogen wij in 't licht dezer omwenteling het herstei van ieder gekreukt recht begroeten? X X Dat evenwel de bewoners bij aï hun werken, God die de wereld op zijn handen draagt, niet vergeten. — Want vergeefs zal men bouwen een huis of een stêe, is Hij van hierboven den bouwer niet mêe. IN 'T ZEGE-NADEREN. Hoor 't staag gedreun dier slag®a, Die stem van dofîen nood. Hoor hoe door nacht en dagen. Weer machtig huilt de dood. 'k Bedenk uit leege verte Uw liefde in fieren haat, Ons jongens, en mijrr herte Doorjuicht uw grootsche daad. O stille, vlaamsche beemden Waar wreed nu de oorlog woedt! Emit, eruit de vreemden! Nu is 't de strijd voor goed. Hoor hoe die slagen bonzen. De wachtijd is voorbij. En zingende échos gonzen: Nu straks wordt 't land weer vrijî Middelburg. Arth. COUSSENS. Meqhelsche Priesters ^ in de gevangenis. Daarom werden zij elk tôt 100 Mark boete veroordeeld. Ook deze boete weigerden zij te betalen. Naar wij vernemen zijn nu deze in de gevangenis opgesloten. Naar men ons vertelt, zouden tôt de. gevangenen behooren de HoogEerw. Heer Kan-nunik P. Vrancken, particulière Secre-taris van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier en ZeerEerw. Heer I. Tessens professor aan het groot Seminarie. De Mechelsche werklieden, die door de omstandigheden verhinderd worden in het openbaar hulde te brengen aan de verdedigers hunner rechten, ver-spreiden nu in de stad voigend strooi-| biljet: Medeburgers ! 1 Op 8 December 1916 endevolgen-! de dagen, werden de verschiilige kias-; sen onzer Mechelsche bevolking achter elkaar opgeroepen. De eene klas moest zich na de an-dere aanbieden bij de duitschers, die ; hoopten op die manier, door die eli-; ms'natie ten laatste in het bezit te ge-! raken van de lijst der zoogezegde werkîoozen. Zij vermoedden, dat ailen, uit vrees der zware stralîen gelijk lam-mekens zouden opkomen, Zij hebben echter misrekend ; zij kenden onze piiesters niet. De eersten ; werden zij opgeroepen, doch vastbe-raden weigerden zij rnede te helpen ! aan de uitvoering van het listige plan der dwingelanden. Opnieuw werden zij opgeroepen en toen naar onder het volk gezegd wordt, iieten zij de redsn van hunne onthou-ding aan de duitsche overheid weten. Hun priesterlijk geweten zoo klonk hunne verklaring hadt hun tôt ont-houding aangezet ; zij konden niet mee-werken aan eenen maatregel die de voornaamste rechten der volksklas onder de voeten trapie en hare hoogere en heiligste belangen snood miskende Dat rnochten zij niet en daarom dat wilden zij niet ! Dat zij veroordeeid zouden worden, dat wisten zij op voorhand. Dat onze overheerschers steeds hunne toeviucht nemen tôt het ruw geweld, dat weten wij immers bij ondervinding ? Maar er worden niet zeldeu op onze dagen vpnnissen uitgesproken die verre van te schandvlekken, strekken tôt eer en lof. Trouwens een onrecht-vaardig vonnis is machteioos tegen het eeriijk recht. Elke cnthouder werd veroordeeld tôt eene boete van 100 Mark. Doch, om de vele armen van hunne parochiën die reeds zooveel te lijden hebben, niet te moeten berooven van de aal-moezen die. zij hun verleenden ver-kozen zij het gevang boven de geid-boet.Medeburgers, Te midden der vreemde verdrukking die onze nederige volksklas zoo zwaar treft, hebben wij, eens te meer onze ware vrienden leeren kennen. Terwijl zij de liefdevolle onthouding die zij deden in ons beiang uitboeten in den kerker, is het eene plicht voor ons, hun de hulde te brengen van onze bewondering en onze dankbare toegenegenheid. De barbaarsche behandelingen die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes