De klok uit België = La cloche de Belgique

584853 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Decembre. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pn8x922n2v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le EMad «ttCiaqwwMMWHW» «ondag 19 Bac* iVTB 2é Jààrgarifl j No38 De Klok uit Belgiё —' "'n " REDACTiE EN AD6JHMISTRATI2 ■ WILLEM ÏI-STRAAT 53 n - TILBUjftG TECEPHOON 744 - POSTEUS 23 P8MS peu ' hummeei & 5 CENT. EftlJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS ST STORM ALS IK LUID IS »T ZEQE , A a ABONNEMENTS Vooi" HOLLAND . . ■ FI, 1.00 par Kwtrlatl, Voor BUiTENLAND. . . FI. 1.25 „ „ Vorminderd* PriJ» i Voor VLUOHTELINGEN FI. 0.60 par Kwarfeat. Voor GEINTERNEERDEN . FI. 0.50 „ 8 December 1868-1918. Apriî 1918 ia liet koerpunt in <dea wereld-?/oriog gew-eesb. 't Is in dj« ma^wl dat de çen-ÎKjài van het b'&vel bij de Entente ingevoerd en belcraclatig'd ,wterd; dat Fooh dei teugeîa in han "iîiî mm. 't Is in Apîil tlat België, op aanraden vas het 'doîr'ichtig Episcopaat, op bjj /.cnderr wijze de bulp «n <Je bescherming van het H. Hart lieeft ingeroeperi. Op 8 Diecambfer 1918 zou het immers vijftig jaar zijn dat de toenma'lige Biss'cliopp&n het vad-erland plechtig aan htet H. Hart van Jezus badden opgedragten. Om dit keugelyk fe&st te gedonklen had de kerkelijJv© overfoid voorge-Echrewa wegen opsenvotgende anaar.den van Ait jaar van Apriî tôt Docember den eerstem Vrijdag met m-eer godsvrucht dan ooit te ivieren. De e&rsfce maanden soheen het vj<x>r den l*>ppervlakkigen bfeschouwer alsoî de eenheid -Van l-eger?ianvoering, en het hieuw getedeo--jofferisfef hiet veel verandering aan den toe-*tand zouden brengten. ! i April, Mei, Juni bxachten bangtei dagen vooîf *>ns jnee. Dte vijand poohte op zijn.© zegc-praTen; £000 kanonnen ontelbaiie krij gsgwangenen, duiaendén vierkante kilometers grondgebied b'oven in zijne faanden. In zijn ovferrnoed stak hjj de Marne over, en Ihiarch-eerde op Parijs. Maar toen iWerd aan deze jongebrfeideldei jmachtsgolf het bevel gegeven: ,,To t hi e r <®6 nie t verd e r." '• 18 Juli keeien de kansen. Focih werpt den ivfland ïiaar het vroegere aanvalsfront terug, De ijzeren .niuur wordt verbrijzeld. De panderi 1die hij sedert 1914 bezat worden uit zijn kîauw losgevvrongen, tôt eindelgk onder het beteid Tan Koning Albert onze jongtens hem den ge-Jladoklop toebrengen. En midde'Ierwijl is Bulgarijs afgerallen, is Tnrk^e ineengestort, en ligt Oostenrijk-Hong^* Viie op Zîjn© knieën. KeiïJer en Kroonptinâ, de verpersoonlgking ^an „Macbt boven Recht" nemen de vlucht fen g'ian hun schande verbergsn' in ong'ekemde ^p'iaatsen van NecLerland. Hun soidateil worden Vo ^rooi d-er vreese'lijke revolutie. ° '-^v i?1 .• "-Keniag Albert, 'die ailes W e r 1 <0 o r b 'e K a 1 v e z ^n E e r. korat zege-Tierend in zîjn land terug ien' de gansohe we. yeld b'egroet hem als de Ridder zonder vaar «n vrees. Zijn dappere troepea staan aan rien Rijn fen de vijand Idjkt naar hen op alfr naar îbevrijders. M i ! i D< 0 Vrijdagen begonnen in een tijd van-Itommer ien ellende, ©indigen in een peri<)de van jubfeï ien grootheid. Op 8 Dfeoe'inber 1918 kon door heal het land *dn voile vrijbeid de acte van toewijding aan *t H. Hart hferhaald worden. | Landglenooten hôeft ge nog een sterker be-"wijs om te gelooven ini de kraohtdadigheid van fhet giebied? Het btetrouwfen dat gij in God stelt wordt : nooit besehaanïd. Het nleldterig ©ri aanhoudend si^eeken wordt i steals verhoo^d. ,al wordt het geduld in den j'bteginrto op de proof gesteld. Het H. Hart heeft Selgië in dezen oorlog i gered. Het zal in de toôkomst zijne z^gemEgm {■»Vor ons. .valderland blijven nitstorten zoo wij ; onife dank'baarbeid .toonen, en aan de Gods-vrueht van H. Efàrt b-lijven houden. : ; Be'gië San Tiet H Hart. ■ • | fBericbtaan de Belg. vluchtellngen. 1,Van iiauwlveurige inlichtingen blijkt îiet, dât-het, aan de Belgen die in Ne»-derland Vertoeven, 'aaJn te raden is de officieelef berichteïi betr-effende deln t é-rugkeer af te wachten. Deze berichten ; Zullcn hun zoo spoedig mogelijk be-i kerfd gemaakt wordeitl. Eenïeder moet wel verstaan, dat de . I zaak der voeding alsook die. der spoor-llétal verkeerswegeii goed moet geregéld jltijn en dat zulks niet in enkele dagéin] 'klaar is. Nog eenjgen tijd gteduldig wach-.test is nu het oi;dewoor:d. Gij ^ordt met Vprgeteft. > f I t Het Officied Belgisch Comiteit. DE VERLOSSING VRTl BELGIË. Bij na al de hoofdstedcn der Belgische provlncien hebben d« blijde intrede van Koning Albert ge»ierd. 't Wai telkenmal» een onvergetelijke uitbarstlng van "jubtl om de terugkomst van den wijien en dapperen aanvoerder van het Yzer-leger. Staatitaoofden en regeeringen hebben in opreehtlge bewondering hulde gebracht aan Koning Albert, den vorst die trouw wasaan zijn verplichtlngen, tôt de ellende toe Volkeren kebben den voorveehter van het Recht in onstuimigen geestdrlft begroet ait den overwinnaar op willekeur en tyrannie als den drager der beschaving gesteund op on-derlingen eerbied en vertrouwen. En de vereeriftg van Koning Albert iswel een der klaarsprekendste bewijzen dat het Recht heeft gezegevlerd. Door den lagen en lafhartigen aanval van Duitschland werden twee wereld-opvattingen, démocratie en militairisme, tegenover elkander ^gesteld, en tusschen de twee werd het een strijd op leven en dood: van overeenkomst en vergelijk zou er geen sprake meer zijn. En nu is de zegepraal voor ons gekomen, na vier jaar van bltter vechten, en zwaar lijden mogen wl] onzen Koning en onze jongens met lauwers gekroond verwelkome». De gansche wereld. voor zoover zlj in het Recht geloof't mag België, zijn Koning, zijn leger, zijn burgerbevolking dank wijten. WIJ hebben den eersten stoot; van het bar-baren bedrijf opgevangen e* Léman heeft met xljne goldaten én vijanden én bondge-nooten met verbazing en bewondering naar Luik doen opkijken waar een handvol Belgische piotten den weg aan het Duitsche reuzenleger hebben versperd. Luik wa« de eêrste zang'van heteposvan on* lijden; weldra werd de tweede aange-geven aan den IJzer door niet» ter wereld geevenaard in zijn tragisehe schoonheid ; machtig als het klotsen der ontembare Noord-zee klonk de derde toen Albert een paar weken geleden den laatsten aanval blazen liet. Qeen ander leger vocht deze laatste maanden als het onze. Met recht strooien wij blogaaen op hu* weg, vlechten wij kronen voor de helden, want zij keeren uit den atrijd die ons volk en de gansche menschheld in eere herstetde. Niet minder Jbewonderens-waardig dan de krijgsmansdeugd der troepen was de lijdelijke weerstand der burgerbevolking. Sedert November 1914 bexette de vijand op een smalle strook na, het gansche Belgische gebied. Wij weten nog niet al wat hij in ons land heeft verricht, maar hetgeen wij weten volstaat om onzen walg over het bezettingssysteem op te wekken. Wij zullen niet ontkennen dat er te allen tflde en in aile oorlogen baldadigheden zijn gebeurd, dat afzonderlijke soldaten zich aan aile soort vati misdrijven z^n te buiten gegaan. Maar wat de. verontwaardiglng ei\ de wraak der gansche «amenlevlng heeft opgeroepen is het feit dat wij hier te doen hadden niet met afzonderlijke gevallen van wreedheld maar met een slitn bedacht en goed ineengestoken systeem. Volgens schatting zijn er 6000 burgers — mannen, vrouwen en kinderen om het leven gebracht, steden en dorpen werden afge^ brand, in de provincle Brabant alleen werden 16.000 huizen geplunderd; kunstwerken, kerken, bibliotheken werden vernietigd. De puinèn van Dinant, Tamines, Leuven, Aer-schot, Dendermonde, zullen nog lang ge-tuigen van het wraakroepende plan te Berlijn gesmeed en door Wilhelm'» soldaten ten uit-voer gebracht. En als wij aan die vier jaren va» lijden terugdenken doemen voor onze oogen, als onheilspellende spoken: de Opeisching, de Ontvoering, de Afslulting. * Ailes wat den vijand eenigszins van dienst kon zijn: grondstoffen,afgewerkteproducten, machin.eriën, voedsei, wefrd opgeladen en naar de Heimat vervoerd. NatuurlQk kwam er tengevolge van dezen georganiseerden dlefstal werkloosheid itwjjet land en die ongelukkigen wien me» de da-gelijksehe bexîgheden had ontaomen werden met gewelû er toe gedwongen om hunnen arbeid in dienst van den vijand te stelle« Wee hen, zoo ze weigerden 1 Als vee werden ze opgepikt en over den Rijn of juist achter het front gezonden waar ze met hun ieven hun heerlijke koppigheid xouden betalen. Volgens de opgave van een Duitscher had de bezetter ia 1916 reeds 2000.000.000 fr. op-gevorderd, zonder de oorlogscontributie er bij te rekenen dia maandelijks verscheidene millioenen bedroeg. Had tenminste de bevolking in gemeenschap kunnen blijven met de wereld die aan Bel-gië's zijde stond ! Zij had uit dit verkeer moed en opbeuring opgedaan, en in de kwaad-ste tijden had zQ steun gevonden in de onversaagdheid van het eigen leger en de verknochtheid der bondgeaooten. Die troost ook was de Belgen ontzegd; ze leefden in een gevang omsloten door den draad van de dood: De kennis der gebeartenlssen moesten zij putten aan de glftiga bron des omgekochte pers. Qelukkig dat de bevolking trouwe leiders heeft gevonden en 't mag wel openlijk gezegd en verklaard worden dat, tusschen hen die het volk Jiet flinkst ter zljde stonden en den waren weg, — die niet altijd zoo gemakkelijk te vlnde* was — met scherpe lijnen hebben afgebakend, de geestelijken van hoogeren en lageren rang eene eereplaats hebben ingenomen. De aartsbisschop kardi-naal Mercier, de bisschop van Namen Mgr. Heylen, de bisschop van Luik Mgr. Rutten, en hunne doorluchtige broeders in het episcopaat zullen in de geschiedenis genoemd worden als stalen karakters waartegen het het Duitsche geweld, de Duitsche sluwheid niets vermochten. Ze hebben luidde verklaard dat de rechten van het geweten on-krenkbaar waren, en dat de bevolking alleem aan het rechtmatig gezag trouw en onder-danigheld verschuldigd was. Niets heeft de kracht van ons volk gebroken, onwreekbaar staat het pal in den strijd. Het heeft vervolglng, en plundering, ver-banning en gevangenis, martelie en dood geleden, maar zijn schild is niet bezoedeld. Het Belgische leger heeft aan aile tyrannen een vreeselijke le* gegeven. Het volk heeft aan lederen vrijen burger een troostend an tterkend voorbeeld ge-schonken.Dat ztj die hunne macht willen misbruikea leeren inzien, dat het Recht vroeg of laat xlchzelven wreekt, en tôt den ondergang opsckrijft al dezea die het Recht willen ver-krachten-Dat zfl die achteruitstelling vernederlng Ijden om wille der goede zaak die z| ver-dedigen, lich troosten, want hun hoort de toekomst, en de sege toe. Wel kunnen de verdrakkers een stondeken van de vruchten hunner misdaad genieten; maar het kwaad ontzenuwt en in tranen worden de helden en overwinnaars geboren. Ons land kent op dit oogenbllk de vreugde der verlossing; het ontYangt zijn loos voor den volbrachten plicht. Leeren wQ, landgenooten, nu ook de op* lossing van het lijdensvraagstuk begrijpen. Geen vreugd zonder smart Geen vlctorie, zonder Moed ; geen leven, zonder dood. En ontmoeten wfl op onzen verderen ie-vensloop het kruis, laten w| het dan den rug niet toekeeren; denken wij op Belgle's lijden, en Belgie's verlossing; aanvaarden wij manmoedlg de beproeving, want voor hen die in Qod vertrouwen komt ailes, bizonder het lijden, ten goede. jOS. CALBRECHT. BELANQRIJK BERICHT. Aan d« gepeaiioneerden van Staat, Provinci® en G«m«eat«. Het Belgisch comiteit voor Leeningen en Voorschotten 57 jaa van Nassaustraat, brengt ter kennis der belanghebbenden dat de pen-sioenen van den 4den termtjn 1918 van heden af betaald worden. De aanvrage vergezeld van het brevet van pensioenen en 't certificaat dat men nog in leven is, moeten gezonden worden naar 57 Jan van Nassaustraat vôôr den 20 Dec., want de burcelen cullcn weldra ceslGteii worden. ïoorwerpen tljdeas rteu oorlog verborgen. Dë Belgen. hebben met taaie wils-krrach't tegen de bezettende macht gevochten.1 Ze hebben dan ook gej tracht hua goed aan de wederrech-telijlde oi>eischingen te onttrekken. Matrassen, koper, geld, wijn, waar-; den. rt was al, als bij tooverslag ver-dwenen. En de Duitschers konden het maar niet vinden, want rnoëder Aar-de k^n goed zwijgen. Doch de oorlog heeft lang jgJe^ duurd, eh m'enigen hUrger heeft inî het graî zijîî ^eheim meegenomen; Ze zîtteh nu in den grond, die rijkU domJmen j en God weet wie er de' hand zal opleggen. * Deze beschouwingeïi noodzaken ons eenige woorden te zeggen over. de voorwerpen bij 'toeval gevonden. : Het burgerhjikf wetboek noemjt „schat" elk verborgen of b'egraven| Voorwerp, waarop nîknand rechten. k'an doen gelden, en die ontdtekti worden door bloot toeval. Er zîjn twee voorwaarden vereisclït opdat iets „een schat" genoemd wor i de : i J een vSorwerp bïj toevaf ge^ vonden ; ' 2) een voorwerp, waarop^ niemand1 rechtett klan doen; geldenij !Wat te. doen, zoo men een schat jjntdek't"? Vindt gij'"den schat çp ùw, eigen grond, dan behoort "hij u toej vindt gij hein1 op. andermâns grond> dan behoort hij voor de helft -aan den, vinder en Voor de helft aanUen eigev naar vàî?'cren gronid. r Dat is' de1 wettelijk'e orde, die de" „schatten" bteheeat. Maar "'t gaat niet op, de voorwerpen tijdens den oor< log verborgen, als ,,schattenT' te doen1 doorgaan. *Da,t zij!n, immers geen' voorwerpeh, waarop ïiiemand recht' heéft. 1 1 | Hoegenaaimd niet' s zij" blijven to"e'J Sêhooren aan de 'êigeiiaars c>f huif erfgenamaien, zoo; de eersten dood zijh. Zij' Idie zulkte voorwerpen voor zïchf KStideïi maken zfcïi schuîdig aan verj heling. [ Herinnerejn' wîf feVentjes aan liet artikel 508 viah. htet strafwetbo'ek t ,;Zullen gestraft worden met eeiï gevangenzettmg van *8 dagen tof 2 jaâr en eene 6oete van 26 tôt 200 Yrs1. zij', die een mébilair voorwerp geV voncTen het)5en, "feCît aan; een andfeij toebehoorde, pf ervjan T)ij' toeval în' 't bezït k*wamte.n en "^'et verheéld oï aah, derden verkbcht hebben." Wat Imoet men dan doen, zoo men' die Verbbrgenle Voorwerpen vindt"?. Men Moet zorgvuldig Tdeh oor--sproïig nasporen, zopdat men tenj spoedigsté de voorwerpen aan ^len rechtinxatigen eigenaa.r kian tenig^ schen!ken. Z60, dat niet lukt moet m'en ®en plaatseflfk'en pblîtfeQVerstiS verwittigein, zoodat hîf de voorwerpen in voGrlop-pige fewaring k^jnj nemen. , 1 1, ÏZij Idie z©uden nalaten de po'litJ^' te verwittâgen:,- kunnen verdacht woir^ • iien gS voor'de correcïîonneeïe"recht< banfe geroepen wiQirïren . ' BELGISCHE LECAT1E. BERICHT. X Na fl(àd«rèaiiidl6lingien gehoxtden met de Né*'1 defrlandsohe Begeering, wordt aan fte Belgisch# bevolking kerahaw gemaakt, dat bet vee met Jwtg«etth©t Ivoartyrach*, e® >d^t (Sedert begin van den oorlog tn Eollaai was naaM Betgiô 'temigkieeipeiii. 1 1 Die aanvraag tôt nitvoer moet oanuddellgla geaonden worden naar Mu Kemefaoog atgel-vaaaxligde van bet mSniaterie vaai Landbonw, Belgisch Consulaat ta BooaendaaX Die aanvraag ipoet opgwen naata en adrea vap de Nederland?che fleç JBdgW)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection