De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1361 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Avril. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n50m4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTEN : > Men schrijff in op het bureel en bij a!-le postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taald.Voor BELGIË : per jaar. . 5frank Voor 't Buitenland : per jaar. . 6frank S)/ 9^-5"-5^-5^^^^^ v -*r ^ '<*-^'**'^^ •<*'-jT-aT <(X " I DE KRONIJK i 1 V \U m W -M Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Alg-emeene Belang-en. Bureel : SX. AMDRïESSTRAAT, O, Antwerpen. MNKONDIGINGEN • Voor de aankon-^ digingen zsch wen-f) den tôt het bureel. f/ Prijs volgens o-vereenkomst.I oooo \(/ t Van allé boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. ===!__====^====!===__=___î=!!==^_======^_ —, DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. ) DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar . - EEN SOCIAAL SCHANDAAL. Eene vrouw met 6 kinderen voor den vrederechter. — Qeen woon voor de ongelukkigen. — Qoedzieligheid der Advocaten. Wat hier volgt zet de kroon op ailes wattot nu toegezegd en geschreven is over het gesol der gehuwde lieden die, om reden dat ze vier of vijf, soms nog meer kinderen hebben, overal af-gewezen worden,wanneer zij een huis of een kwartier te huren vragen. Wij ontleenen het aan een dagblad van Gent: VREDEQERECHT VAN GENT. Rond eene uitzetting. — « Vrijdag morgen moest eene vrouw voor den vrederechter verschijnen van het eerste kanton, gedagvaard wegens eene vraag tôt uitzetting uit hare woning, omdat zij hare huis-huur niet betaalde. « De vrouw, alhoewel zeer arm, kwam net gekleed voor den vrederechter en was vergezeld van hare... zes kleine kinderen, waarvan het oudste 8 jaar telt en het jong-ste nog op den arm zat. « De leden van de balie, bewogen door een gevoel van medelijdenen getroffen door de armoede van de ongelukkige vrouw, deden eene omhaling, die een voldoende som opbracht tôt het vereffenen der schuld. « Aanbod werd gedaan dezer som, doch de zaak wordt uitgesteld op 8 dagen om den klager te hooren en hem te overtuigen van den ongelukkigen toestand der arme vrouw. « Deze verklaarde dat zij bereid was ailes te betalen nu, maar dat men haar zou toelaten de woning te blijven betrekken, daar tegenwoordig de huismeesters moeilijk nog hunne huizen verhuren aan huisgezinnen met zooveel kinderen.« De zaak werd dan ook 8 dagen uitgesteld. » Hebt ge het begrepen, lezers en le- zeressen ? De arme moeder zal, indien haar huidige huismeester geen medelijden met haar heeft, uit het huisje, dat zij nu betrekt, moeten verhuizen, maar zal geen woon meer vinden uit hoofde dat God haar huwelijk met 6 kinderen gezegend heeft. Wat de brave Advocaten der Gent-sche balie haar gaven, heeft zij dade-lijk afgegeven om den huisbaas te voldoen, maar zij smeekte den rech-ter geen vonnis te vellen waardoor zij gedwongen werd het huis, dat zij nu betrekt, te verlaten, wel wetende dat zij met hare 6 kinderen geen woonst meer vinden zal ! En de heer vrederechter heeft geen vonnis willen noch durven uitspreken daar hij overtuigd is dat de vrees, door de ongelukkige moeder geuit,gegrond is ! Maar indien de eigenaar wil dat die zeven wezens zijn huis verlaten ? Wat dan ? Ziedaar de vraag welke reeds jaren op de werktafel der heeren volksver-tegenwoordigers van België ter oplos-sing !igt. Heeren wetgevers ! Is het U niet mogeliik één dag van uw politiek gehaspel op te ofîeren, om het lot te regelen en huisvesting te verzekeren aan ouders met een talrljk kroost ? L. VRIJMAN. Ailes voor den scliijn. Heden ten dage, wanneer zooveel gedaan wordt om méér te schijnen dan men wezenlijk is, mag er zeker wel een woordje gezegd worden over de pratziekte waarvan iedereen min of meer aangetast is. Hetgenoegen, het gemak, in één woord ailes wat 't geluk van een huis-gezin uitmaakt, wordt opgeofferd aan het belachelijk verlangen,aande dom-rne noodwendigheid van den gebuur te verschalken, van hem te verblin-den. Ten allen prijze wil men den schijn hebben iets te zijn. De puit van den fabeldichter heeft een legioen na-volgers...De kleine bediende wil een burger schijnen en de burger wil den grooten heer uithangen. Niemand leeft meer volgens zijne middelen, noch volgens zijnen rang. Iedereen beweert eenen trap hooger te staan op de maatschap-pelijke ladder. Men bezit eene nederige woning, voldoende om de familie te huizen, maar de jonge vrouw begeert een salon. En voor dit verwaand en nutte-loos salon, dat men slechts eenmaal per week openstelt,waarvan niemand voordeel heeft, steekt men de kinders ra IH —lliW II H I il IIHIW—■—'■ITflilMMllil——~1 ■ in een duister vertrek, waar zij. op-groeien als saplooze planten in de diepte van eenen kelder, beroofd van lucht en zonne. Arme kleinen, slacht-offers dezer kleingeestige gebruiken ! Zij kennenvan den huiselijken haard slechts de waarde van een vernepen leven, waar hun zedelijke en lichame-lijke gezondheid bij het ontluiken ge-knakt werd. Eertijds bestond de hoogmoed van degoede huisvrouw in hare kassen, wel voorzien van linnen, in hare keu-ken, waar hare potten en pannen hin-gen te blinken. Maar heden bekom-mert men zich niet meer over hetgene debezoekers toch niet zien. Madame zal juist twee paar kousen hebben en eenig linnengoed. Het keukengerief zal op het nood-wendigste gebracht worden ; maar op den hoed van Mevrouw zal daarente-gen eenblinkendevederbos wapperen. En de vrouw van den minderen bediende, om't rijtuigje met haar kind langs de straat voort te stuwen,draagt eene pluimen boa en schoenen met hielen Louis XV. Aan hun eetmaal wordt dit goed ge-braad niet meer opgediend waaraan zich eertijds gansch de familie te goed deed. De meesteres van den huize voedt haar volkje met stukken van minder gehalte.Maartzij ontvangt van tijdtottijd hare vriendinnen op een , koffiepartijtjewaar de kostelijke koek-jes in overvloed opgediend worden. En waar men er een dienstmeisje op houdt, wordt het kind, dat pas is aan-" gekomen, voor de gelegenheid in een i geborduurd wit voorschoot omhuld en i het hoofddeksel der Engelsche kame-" niers opgevest. ; Kortom, ten einde zand in de oogen i te werpen, komt men er toe zich van ailes te berooven wat 't leven veraan- - genaamt, en, hetgeen nog erger is, - men verwaarloost al zijne plichten. : Wie het meest lijden bij die zinnelooze - verwaandheid, is de familievader, die i ten huize niet de minste voldoening i meer vindt ; het zijn de kinderen wier t gezondheid en opvoeding verwaar-t loosd worden. Reeds in al te veel huishoudens is i het zoo gesteld. En in steden en dor-i pen, overal groeit de kwaal aan. Waar zijn de tijden, dat Jantje een l pakje uit vaders jas kreeg en Mieken eenkleedjeuit moeders afgelegd goed? : Weg ! verre weg ! Daar mag heden t niet meer over gesproken worden. Dit is nog goed voor arme lieden, voor ouders die niet anders kunnen !... Nochtans, de ondervinding leert al- - le dagen dat kinderen, in eenvoud en soberheid opget>-okk<.n, later hooge en nuttige leden der maatschappij wor- I den, tegen wie het klatergoud niets - vermag ! i Ouders ! leert uwe kinderen werken, i doetzeden strijd en de bitterheid des levens kennen en later zullen ze be-stand zijn tegen aile wederwaardighe-den des levens. ONS LEVEN "De Kroni,ik„ is lekoop : . Boekhandel : Van Tasse!, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk: Teniersplaats. ' » Gemeenteplaats. • Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, I. — Men meldt ons het aanstaande huwelijk van mejuffer L. Donas, met den heer G. Willems, fabriekbestuurderteEdeghem. — Zooals wij voorzegd hebben is het 8e linieregiment, na 45 jaar garnizoen ge-houden te hebben, met man en muis ver-trokken. De staf, het muziekkorps en het tweede bat. is naar het kamp van Beverloo vertrokken voor çle schietperiode en ma-nœuvers te doen met het 10e en 13e linie-regimenten en het eerste regiment jagers te voet, welke het vijfde legerkorps uitma-ken. Na het kamp, op 20 Mei a. s. zal de staf, het muziekkops en een bataljon te Laeken garnizoen nemen, een ander bat. te Vilvoorden en een te Antwerpen. Geheel Antwerpen betreurt het vertrek van dit regiment, hetwelk hier ieders sympathie verworven had. Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen- testraai. .Yleubelen, Tupijten, Behang-sels.— De sportrit voor Zondag 26 April door de « Royal Antwerp Bicycle Club » ingericht, is bepaald als volgt : voor de dames : St. Mariaburg, Cappellen, Heide. Bijeenkomst om 14 ure op de Loosplaats. Voor de heeren : Cappellen, Putte, Achterbroek, Brasschaet, Antwerpen. -— Op Zondag 24 Mei, zal het wederom feest zijn in den omtrek der Groote Markt, ingericht door den kring « Centrum Aan-trekkelijkheden. » Men is begonnen met het opmaken van het programma, hetwelk belooft. Champagnes: DE MER Y, Reims. Algemeen Agent : LEON CARETTE, Ballaerstraat, 39. — Wij vernemen de verloving van Mej. J. van Erkel, met den heer R.Loé, genees-heer onzer stad. — In St-Jozefkerk is het huwelijk inge-zegend van Mej. Marguerite Van Haver-maet, dochter van den heer Frans Van Ha-vermaet en van Mevrouw, geboren Atten-berg, met den heer Henry Leenen, zoon van den heer Piet Leenen en Mevrouw, geboren Fenseling. HET MELKhUlS Nachtegalenpark | heeft den grootsten toeloop. M. enjl Mevr. Alph. Schram bedienen er ookJ niet dan allerzuiverste en gezondste|| Dranken, Brood en Gebak ALLES AAN C1V1ELE PRIJZEN. g — Woensdag heeft heer J. De Vos, bur-gemeester, het huwelijk gesloten van Mej. Bertha Broeckx, dochter van den heer en Mevrouw Alfons Broeckx, met den heer Const. De Clerck, medeopsteller aan de « Gazet van Aniwerpen », 'zoon van den heer J. De Clerck, van Merxem. Het kerke-lijk huwelijk werd }ingezegend door den E. H. Pastoor van Ste-Catharinakerk (Kiel), die tôt de jonggehuwden eene treffende toe-spraak hield. Aan onzen confrater en zijne bruid onzebeste gelukwenschen. De gelagzaal van de Ylaam* SChe ©pera geniet heden den grootsten bi]val der koffiehuizen van de stad. Geen wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-sel bedienen u lustige boerinnekens, de al-lerfijnste Vlaamsche oude bieren op fle=-schen, oud garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Aile avonden kunstconcerto van de Antwerpsche Kwintet-Kapel. — « De dag der Tuberculose » is thans vastgesteld op Zondag 17 Mei a. s. Heer Dr. Thierens heeft eene vergadering be-legd voor de Drukpers. Daar bevonden zich Mev. B. Osterrieth, Mej. L. Marsily, de heeren Dr. De Gueldre, Willenz, Fr. Van Camp, Peeters en Christiaens. Evenals het vorigejaar zal men in 1914 een herkenningsteeken verkoopen, ditmaal een klaverblad van vieren, dat op een speld is vastgehecht. Rond de blaadjes zal een gouden bandje loopen en in het midden van het stel zal zich een wit schild bevinden, , met een Lorrijnskruis erop, het herkenningsteeken van den Bond voor den strijd tegen de Tuberculose. Voor 't sanatorium 11 ; der vrouwen, dat 500.000 franks zal kosten ■ komen nog 150.000 franks te kort. — Zaterdag 23 Mei zullen de huwelijks-plechtigheden plaats hebben van Mej.Maria Vinck, dochter van den heer A. Vinck en van Mevrouw, geboren Huybrechts, met den heer Jos. Nijssen. Na de plechtigheid zal een groot feestmaal het bruidspaar, fa-milieleden en genoodigden vereenigen. ! Koopt UWe Horlogiën en Juweelen : bij L. B00N, Groenplaats, 17. — Mijnheer en Mevrouw Leobold Geen-rits hebben uitnoodigingen gezonden voor i feestmalen op Zondagen 3 en 10 Mei a. s., ter gelegenheid der plechtige Eerste Com-[ munie van hun lief dochtertje Elisa, in hun t prachtig hôtel der Nijverheidslei. " — Men meldt de verloving van Mej. Anna van drn Bergh, dochter van den acht-baren Consul der Nederlanden te Antwerpen, met den heer John van Griethuizen, 1 ingenieur te Marcinelle. PT A TVTflQ- MARTIN PEUSS Carnotstraat, 86 [ (recht over de Congresstraat). De pei-sonen die in het huis Carnotstraat, 86, Antwerpen, eene piano ko-1 men koopen, bekomen eene vermin-l dering van 15 percent, alsook eenel garantie van twintig jaar op gezegeld | papier. 'manhhanbhnmbflbakaounih m in n m ■bnkhbnueehskmwitib — De prijskamp van volksliederen van de stad Antwerpen had den volgenden uit-slag : l1 Prijs : 200 fr. : «Och, blijve nog wat» met kenspreuk : Quo Ego, M. Edg. Den-haene van Antwerpen. 2e Prijs: 150 fr. : « Ons Joken ». kenspreuk : Zakkenmaaksters, M. W. Gras, Antwerpen. I 3e Prijs : 100 fr. : « Zooals het komt ». Kenspreuk : Voor ons volk. M. A. Helen, . Antwerpen. ■ De model-schapenbeenhouwerij J. H. MAES-MUNDLER 1 Melkmarkt, 5-7, Antwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraani23. TELEFOON ; 5042. Le vert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenliouwers der stad en provincie bèvoorraden zich in dit , groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ook grooten handel in Matrassenwol. — In den loop van dezen zomer zal de afdeeling der Vlaanderen van den Belgi-schen Drukpersbond, staande onder voor-zitterschap van M. Karel Lybaert van het « Fondsenblad », de XXVe verjaring harer oprichting herdenken. —De kring «Vereenigde Pietjesbakkers» (Gentsche Pitjesbak) heeft verleden Zondag zijn tienjarig bestaan gevierd met een prachtig banket in het lokaal « Den Hemel» Mechelsche steenweg, 55.Te dier gelegenheid werd door den eerevoorzitter, den achtbaren heer Eduard Van der Velden,een prachtig zilveren kunststuk aangeboden, te bekampen tusschen de verschillende krin-gen. Deze kampstrijd heeft 25 franks opge-bracht ten voordeele van de liefdadige werken der « Union Philantropique. » R0UW : AIJ L1LAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12 uren. Samenwerkende Maatschappii . ... voor Antwerpen en voorgeborchten f*ll I LL A U WJ E ^ '^NSTPHOTOGRAPHIE |BOORDEN dCP SCHELDE P DE MWliSrU S. NIJVERHEID EN SPORT $ H Voor maatschappijen, pensionaten en scholen is de sehoon- Gesticht in 1906 KUNSTHHXOELflHR $ ll/rn P U AI ICI IV M E RTEMQ f I ™ Van der Kevlenstraat 30 Antwerpen 4 Parochiaanstraat 4 ANTWERPEN J, "• nALLtUA " IVltnltlNù | | Te,"Sche-A«twenpen-Temsche van uer iveyiensiraai, ju, Antwerpen ^ % parocniaanstraat, 4, a in l W fcKFblN. Leuerancirr van het Lenrr » I met ae prachtige enfcéHwtriclite WILF0SDB00TE1T. Salon Leent aan matigen intrest, kleine INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING ^ B en buffet. Vermindeting van prijzen voor maatschappij'en. sommen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen $ VeStingStraat, 240 a B Baadpleegt den Reisgids m âen spooiweg voor âe uren. wekeliiksche of maandelijksche afkortin- der meest gekende meesters in de Zaal § BerCfiem-ZurenbOrn Y H elk/er\rek naar Congo, vergezelt een WILFOED- n n 1 > t , , BUY! I Meir 120 te Antwernpn ¥ «vi uiium i.ui uiiuvi y g g BOOT het '.chip tôt aan Lieîkenshoek, prijs 1 fr,ank. 9 gen. — Bureel openop de werkdagen Van 10 tot ô ure vriie inTai^ ' I (De tram van't Park stopt voor f | Voor de Vooiwaarden zich wenden of sohrijTen tôt den | vanj tôt 7 l\2 ure 's namiddags. » J S S- $ het huis). $5 H Hoofdagent L. Mauw St. Andriesstr.. 36, Antwerpei, I - ####9#### ######### 'î-o^-oo^ Zesde Jaargang. Nummer 10. Prijs per nummer : 10 centiemen. 25 April 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes