De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1003 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Mai. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Accès à 20 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44jw3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zesde Jaargang. f Vummer 13. Prijs per nummer : 10 centiemen. 16 Mei 1914. ABONNEMENTEN : Nlen schrijfc in op het bureel en bij aile postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taald.Voor BELGIË : per jaar. . 5 frank Voor 't Buitenland : per jaar. . 6 frank DE KRONIJK w ■ Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AKTDRIESSTRAAT, O, Antwerpen. AÂNKONDIGINGEN I» J Voor de aankon-digingen zich wen- jjf den tôt het bureel. & Prijs volgens 0- K vereenkomst. | OOOO ¥ Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. | DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar j Gevolgen van speculeeren Een gevaarvolle toestand in 't verschiet. Het heeft ieder bedroefd,sinds eenigen tijd van zooveel zelf-moorden te hooren spreken, ge-pleegd door personen, die tôt de beste klas der samenleving be-hooren.Indien wij een statistiek moes-ten opmaken van het getal en de hoedanigheid der personen, welke zich aan dit uiterst wan-hopig vergrijp plichtig maak-ten, het zou een algemeene ont-roering verwekken; wij meenen dat het dan maar best is, aan die dramas niet meer ruchtbaarheid te geven dan noodig is. Het is een vastgesteld iets : dat de speculatie den gezonden geest ondermijnt. De verliezers worden, dikwijls met gezinnen, hulpeloos; hun laaggevallen toestand leidt tôt misdaad, door de vernederingen welke zij op te doen hebben van de bravé en moedige eerlijke lieden, die niet speculeeren en die zich tevreden stellen met ordeliike opbrengst van hunnen handel. De slachtoffers, — hier bedoe-len wij de vrouwen en kinderen der speculeerders — boeten niet zelden tôt aan hunnen dood, ge-heel en al onschuldig, voor de winzucht hunner echtgenooten en vaders. Is de persoon, die door speculatie veel geld wint, gelukkiger? Altijd niet. Vooreerst vormen die personen een stand in de wereld, die verlagend is voor hen zelf en 00k verlagend werkt op de zede-lijke ontwikkeling der natie. Immers geld, dat door eerlij-ken, aanhoudenden arbeid ver-worven is, dat verstand, beleid, doorzettingskracht, vertrouwen op de teekomst, liefde voor huis en haard, stad en land heeft ge-ëischt om verkregen te worden, zal 00k als kapitaal doorgaans beheerd worden, zooals het ver kregen is op zedeliike verant-woordelijkheid, vaak op edele wijze. De man, door arbeid ge-fortuneerd geworden, kent de waarde van het geld en zal het niet licht verspiilen of verbras-sen. Hij zoekt met zijne fortuin te stichten, dat is, het op de meest nuttige wijze te behou-den.Zij die echter geld bekomen hebben door het geluk der speculatie of door het spel, zullen hunne fortuin niet kunnen be-heeren, en het grootste deel zul-ker menschen geven het gewon-nen geld uit zonder tellen, zoo-dat ze het opdoen zonder te we-ten waar het heen gaat. ïn België heeft het speculeeren reeds vele slachtoffers gemaakt; in enkele dagen werden vijf wisselagenten, die door wa-gen en speculeeren ailes verlo-ren hadden, in de gevangenis gedraaid; eenige anderen scho-ten zich door het hoofd. Gisteren nog staakten twee geassocieerde fondsenhandela-ren hunne betalingen : zij hadden meer dan hun kapitaal in de petrolaandeelen verspeeld. Zij woonden in prachthuizen en zit-ten nu te droomen — misschien te weenen — in de gevangenis. Het speculeeren moet uit aile kracht tegengegaan worden; de rust der familiën, de eer van 't land eischen dat er vast hand aan gckortwiekt worde. Moet het door wetten ? Dwang brengt nooit de ware zedelijkheid. Maar hetzij gelijk hoe men 't speculeeren "aanvallen zal, het moet met de gewoonte verdre-ven worden, zoo niet zal niet al-leen het getal zelfmoorden ver-meerderen, maar de moord, het gewoon middel voor al die door onzedelijke en onrechtvaardige middelen op geld jagen. L. Vrijman. De àrisj aarlij ksche Tentoonstslling van Schoone Kunsten te Bnwssl. Op Zaterdag, 9 Mei laatstleden, werd" deze tentoonstelling, die in hpt Verjaringspark wordt gehouden, op plechtige wijze geopend. 's Namiddags om 3 uur had deze plechtigheid plaats die bijgewoond werd door Z. M. den Koning en H. M. de Koningin. De eerste werd rondgeleid door de heeren Max, burgemeester, en Jan De Mot, terwijl minister Poullet de geleider der Koningin was. Een groot getal kunstenaren,meest-al tentoonstellers, waren er aanwezig, benevens vele dagbladschrijvers. Ook « De Kronijk » had eraan gehouden, haren vertegenwoordiger te zenden en deze zal nu zijne indrukken daar-over meealeelen. Vooreerst dient gezegd, dat het niet mogelijk is reeds een volledig verslag te geven na een eerste b»z»ek; daar-toe behoeft natuurlijk meer tijd. Later zullen wij dus vollediger zijn. De eerste indruk welke deze be-langrijke tentoonstelling op ons maak- te, was, dat zij in pravht en luister al les overtreft wat wij onder dit opzich tôt heden zagen. — De schilderijen beeldhouwwerken, teekeningen, enz. zijn met veel smaak gerangschikt ii verschillende rijk-gestoffeerde zalen het is waarlijk een lust voor het 00g e door te wandelen. Wij hebben er vooral opgemerk dat, voor wat de schilderijen aangaat het landschap al langer hoe meer ver dwijnt en dat de figuren en het portre op het voorplan komen. Is dit eer vooruitgang ? Wij laten iedereen daar over vrij oordeelen, alhoewel wij, var onzen kant, méér houden van eene sa menstelling met figuren, omdat daarir somtijds — nog altijd volgens ons — meer hoogere, meer verheven kuns is aan te treffen. In de tentoonstelling in kwestie zijr aile kunststrekkingen vertegenwoor digd,van de ouderen tôt de meest mo dernen, wat haar zeer belangwekkent en aantrekkelijk maakt. Het zou ons groot genoegen doen hier reeds een volledig overzicht t< kunnen geven, doch dit zal later ge schieden, wanneer wij ailes eens me meer aandacht en nauwgezetheid heb ben kunnen nagaan. Het weze on; echter geoorloofd hier enkele namei te noemen die ons nog zijn bijgeble ven. Wij bemerkten er de schilderij St-Franciscus van Van der Ouderaa, d< portretten van den koning en der ko ningin, geschilderd door Richir; he portret van prins Leopold, geschilden door Knopf; landschappen van Frans Hens, E. Viérin, enz., enz. Wat d( vreemdelingen aangaat, die zijn hiei goed vertegenwoordigd. Noemen wi vooral Laszlo, een der bijzonderste portrettisten der wereld, die hier uit-pakt met twee damesportretten en me een portret van den Duitschen keizer. Doeken van aile grootte, beeldhouwwerken, architektuur, uit- en af-beeldingen van allen aard, kunstge-wrochten in den vollen zin des woords en een pracht van orde en schikking onder aile oogpunten : wat is er meer noodig om eene tentoonstelling merk-waardig te noemen en waard bezochl te worden ? Doch wat ons vooral deugd deed, was te bestatigen dat onze Koninkl. Academie van Schoone Kunsten er door tal van jeugdige, maar bekwame kunstenaren is vertegenwoordigd. Evenals in zoovele tentoonstellin-gen reeds,hebben wij hier weder vastgesteld,dat de Antwerpenaren in geen enkel opzicht voor anderen hoeven te wijken en dat onze Academie al langer hoe meer dient geroemd en ge-prezen te worden. In 't verleden heeft zij groote talenten voortgebracht en heden zijn verschillende leerlingen vaardig en klaar; uitgerust voor den strijd, gereed om den roem van de in-stelling, waar zij hunne zoo verzorgde kunstopleiding genoten, heisde en ver te verkonden. Tusschen de beeldhouwwerken bemerkten wij voortbrengselen van de - heeren Arthur Dupon, die den pri t van Rome der beeldhouwkunst ove , korten tijd won, en Verrijcken, beide , leerlingen der Antwerpsche Academie 1 De heeren Smolderen en Brosen; : eveneens leerlingen dier instellin^ - blinken uit in de afdeeling der arch tektuur, terwijl tusschen de schilderi t en twee prachtdoeken worden aange , troffen, het eene van den heer Jo; - Verrees en het andere van den hee t Alf. Marchant. Beiden hebben hunn 1 volledige opleiding op de Academi - onzer stad genoten; hetgeen zij er te i toon stellen wordt algemeen opgf - merkt. 1 De schilderij van den heerVerree stelt voor « Adam en Eva vinden ht t lijk van Abel.» Het geheel is grootsc en solied geborsteld en maakt de 1 vereischten indruk. Wat de heer Mai - chant betreft, voor hem is het de eei ste maal dat hij zich onderwerpt aan I oordeel der kritiek en rechtuit gezegc zijn werk is al wat schoon is, fijn e , verheven. Het doek, « De Verlosser : genaamd, is eene episode uit den Bi - bel, met zooveel smaak bijeengezet,o t zulke kunstvolle wijze opgevat, m< - zooveel fijnheid van kleur en diept 5 van gevoel dat de jeugdige, talentvol! 1 kunstenaar er veel eer zal aan haler - Mocht zijn werk naar waarde beoor deeld worden ! Zoo schittert onze Kon. Academi : in de Driejaarlijksche Tentoonstellin • van Brussel. Over de andere kunsî t werken — er is zooveel en zoovef I schoons — komen we later terug. ; LODE. . ♦ ONS LEVEN I.)e kRO.MJK,, is lekooj) Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begljnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Qlorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in begrepen : Militaire Concerter!, de Zon dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen on 20 uren ; voorts indien niet belet door d< diensten van het garnizoen, de Maan-Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/! tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerter! door het or kest der Maatschappij de Donderdagen ei Zondagen om 20 uren. De gelagzaal van de Ylaam-SChe Opéra geniet heden den grootster bij val der koffiehuizen van de stad. Geer wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed sel bedienen u lustiye bo:<nnnekens, de al lerfijrlste Vlaamsche oude bieren op fies schen, oud garsten, likeuren van Paters vaatje, enz. Aile avonden kunstconcerto vai de Antwerpsche Kwintet-Kapel. js — De leden van den Bond der periodi-,r sche en Uitlandsche Drukpers van België, zullen een studiereis ondernemen te Ant-11 werpen, vooral onder oogpunt van de be-• langrijke kwestie onzer haveninrichting, , waarmede het binnenland bijzonder zich ) bezighoudt. Een bezoek aan de nieuwe dar-sen ten Noorden van Antwerpen maakt het bijzonderste deel uit der reis. De afdeeling Antwerpen-Limburg, onder voorzitter-" schap van heer Fr. Van der Veken is ge-. last met het regelen der studiereis, waar-r aan een groot getal confraters van het bin-e nenland zullen deelnemen. e — Zaterdag had hier het huwelijk plaats n van mej. Helena Vermeulen, dochter van M. en Mevr. Theodoor Vermeulen, met heer Pierre Crespin, kanselier aan het Con-sulaat van Urugay, zoon van M. en Mev. s Crespin, te Antwerpen. Het jonge paar :t doet de huwelijksreis langs het Zuiden van h Frankrijk, Schotland en het eiland Wight. n Deze reis duurt 3 maanden. HEER GL1LL. CAMPO. Parochi-t aanstruat, 4, Antwerpen, neemt aan : ') saliildcriji'ii en kunstvoorwerpt n voor n publieke veilingen na afst'erv-en of » verdeeling van goederen. Volstrekte I" geheimhouding. p ;— ' — Baron en Baronnes Alph. Van Der Straten-Waillet kondigen de geboorte aan e van een zoon, welke Jacques gedoopt is. — Men meldt de verloving van mej. G. Willaert, dochter van M. G. Willaert en van Mev. G. Willaert, geboren-Senac, met e heer Henri Nerinckx, kapitein der artillerie. ^ — M. en Mev. Maurice Verhoustraten-Springael Kondigen de geboorte aan van :1 een lief dochtertje "Yvonne gedoopt. — Het VIIe congres van den Bond der Belgische Drukpers heeft plaats op 30 en 31 Mei en 1 Juni e.k. ; aan het dagorde staat : 1. Het dienstcontract, verslaggever heer Franck, volksvertegenwoordiger ; 2. | Het beroepsgeheim in zake drukpers, ver-■ slaggever heer Verbessen, adv. te Gent ; j 3. De keus der taal in hetwelk een procès moet verhandeld worden, verslaggever heer Shéridan, die voorstelt dat het zij in l de taal waarin het aangeklaagd artikel ge-schreven is. Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen-testraat. .Meubelen, Tapijten, IMiang-sels.— Heer Paul Segers, Minister van Spoorwegen en Zeewezen, heeft den wensch der Antwerpsche bevolking vol- . daan om betere rechtstreeksche verbin-ding, met doorgaande treinen, tusschen de zeekust en de Scheldestad in te richten. . Alzoo hebben aile de dagbladen Maandag . het goede nieuws vermeld dat van 1 Juli j tôt 30 September de volgende treinen zul-, len loopen tusschen Antwerpen en Blan-' kenberghe, via Boom en Dendermonde, > met stilstand te Gent (St. Pieters) en Brug-" ge. A. Antwerpen-Middenstatie, V. 8 u. 57 ; j Blankenberghe, A. 11 u. 10. B. Antwerpen (Zuid), V. 16 u. 48 ; Blankenberghe, A. 19 ure. ' C. Blankenberghe, V. 17 u. 3 ; Antwer- pen-Middenstatie, A. 19 u. 15. J D. Blankenberghe, V. 21 u. 2 ; Antwerpen-Middenstatie, A. 23 u. 21. Bravo, onze Antwerpsche Minister ver-dient hiervoor allen lof. i R0UW : AU LILAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12.uren. ' r Y) M0RISONS' Vf IfcM Waschmachien — if?} wordt een msand op proefhge1ggv]enin ge ~ w [LDI II Vraag geillustreerd ESmÏÏÏi I t" nTili M brochuur nummer 178 ]'/, —-\rrZ3j met Pr 'i)zen aan J- L. Morisons * Dambruggestr. I09 Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten 0E HULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleins sommen tôt 200 fr., weder te geven mei wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdageri van y tôt 7 i\2 ure 's namiddags. ——•— ••••••— &U8LLAUIWE OâiiPO KCNSTHHNOELMR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INK00P, VERKOOP en VERWISSELING Bestendige tentoonstelling van Schilderijen der meest gekende meesters in de ZaaI BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. O o ^£$0 0^-00^)^5-0 | ^4 KUNSTPH0T0GRAPHIE ^ | | NIJVERHEID EN SPORT p., | WED. G. HALLEUX - MERTENSÏ i; Leuerancier van het Leger |g | Vestingstraat, 240 | Berchem-Zurenborg | ° (De tram van 't Park stopt voor 9 ^ het huis). jg <>Vm° «iSo otgfi;-o IBOORDEMderSGHELDEi Voor maatschappijen, pensioaaten en soholen is de schoon- S ste speelvaart die van Temsche-Antwerpen-Temsche I met de prachtige en welingerichte WILF0EDE00TEN. Salon I en buffet. Vermindering van ptijzen vccr maatschappijen. B Eaadpleegt den Reisgids van den spocrweg voor de uren.I N.B. - Bi; elt veitrek naa: Congo, vergezelt een WILFOEE- I BOOT het t chip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 frank. Vocr de voorwaarden zich Tenden of schrijven tôt den I Hoofdagent L. MaUW St. Andriesstr,. 36, Antwerpen, I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes