De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

561 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 22 Decembre. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/319s17tq6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer .Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van Het Duitsch Generaal Gouvernement in Belgîë. Belglsehe bladen mogon uit i De Landbouwer > nisti overnemen, sonder tetkem de bran te vermelden. Nr 42. Opstrlraad en verzeyifîing Iclaerl. Duitscb Bestuur, aMeel. VII, Namenstraat, iQ. DrukkerU : Staatsdrukkerij, Leuvenscïia weff, 40. Brutsol, 22 Dec. 1915. AAHKOND1G1NGEJ* : 90 tesltaxa 4c kieine regel. Bijlagea. DijzoDder» prijs. I <• J«fganf. JNBOOD: Ambtelijfce bekendmakingen des fleeren Centraal Goauemeor, tnz. : Verordening van 3o November iyif» ovur het regelen van don boterharidcl. — Berieht van -j December rgiâ ter aanvulling van «le uitvoeringsschikkingen betreffeade Uet te nutte tnaken van krengen. Bijzondere verhandelingen : Harswianing. — Grondregelen voor den snoei van de fruitboomen. Akkerbouw, vteteelt, tuin- en boschboum. ens. : Goede pcerdehoeven. — 't Bezorge» van de klanweu dor schapen — Belang van de hooisebar. — Aardappelbrei aïs tvphusbrei tegen do muizen. — Voedorvraagstukken j. Over 't vervoederen van Vaf. a. Over 't vervoederen van zcmulen, 3) <• Spijskaart > voor de kiekens.— Bondige raadgevingen. : 1. Bijenteelt a. ïlofbouw. 3 Kiekenkweek. 4. r.and\)Ouw. 5. Melkerij. 0. Allerhande — Uit stad en land. — Marktnicuws — Veemarkten. — Weekbericht over de plagen bij onze buisdieron. Aoibîelijke Bekeadmakmgen vanwege êen Geocraal-Gouverneur, enz. VERORDEN1NG van NOVEMBER iqi5 over de regtliag van den liandel met boter. Art. 1. De prijs voor boter, dien de vervaardiger bij den ver-koop in 't groot. vrij te Bt'ussel, de gewone verpakking inbe-grepen, verlangen kan (urondprijs) wordt voorshands per kilog. va •tgestekl, als volgt : I. Zoete roomboter. Zuivero boter (ten hoogste 18 t. li. water inhoudend) (zoete roomboter Ie hcedanigheid) 5.00 frank. Boter meer dan 18 tôt 5o t. h. water inhoudend (zoete roomboter 2e hoedauigheid) 3.00 — II. — Gezouten boter. Zuivere boter (ten hoogste 18 t. h. water inhoudend) (gezouten boter ic hoedanigheid) 4-8o — Boter meer dan 18 tôt 5o t. h. water inhoudend •{gezouten boter 2° hoedanigheid). 2.80 — Art. 2. De grondprijzen dienen tôt maatstaf voor het gebied des Generalgouvernements in Bdgii:, zooverre niet volgens at t. 7 afwijkend bepaald wordt. Art. 3. Het vervaardigen van boter meer dan 5o °/0 water inhoudend, wordt tôt wijzigiug der bepaling van art. 6 van het beslnit van den Koning der Belgen van 20" Oktober igo3 in de bewoording van i8n September 1004 verboden. Voor 't overige fclij yen de bepalingen uit dit besluit van kracht. Art. 4- Er mag niet meer zout dan 4 "/» van het totaalgewicbt in gemeDgd worden. Art. 5. De bijslag voor den voortverkoop der boter mag ten hoogste bij den verkoop bedragen ; in den gro<?thandel... i5 cin per kg. boter, » 9 kleinliandel.... 40 » » » » rtr hoedanigheid, 3o » # » » 2de » De bijslag mag irf TOTTgroot- ais in den kleinhandel «leehts eenmaal genomen worden, 't is gelijk of de ware binnen deze groepen meermaals van eigenaar verwisseld beeft. De bijslag omvat aile bedrijfsonkosten des bandels en in deu grootbandel 00k de gezamenlijke kosten van vervoer tôt de plaats van den verkoop in 't klein ; in den kleinlrandel 00k de mogelijke fcosten van vervoer tôt aan de woning van den gçbruiker. Art. 6. Als kleinbande! in den zin dezor verordenlng geldt d« verkoop aan den gebruiker, zooverre het niet gaat om hoeveel-heden hoven 5 k. Art. 7. Met, liet 00g op bijzondere markttoestanden in de ' 11 Gouverpemehts-Bezirken », kunnen de krijgs- en vostinggouver» neurs voor deze nBezii keii of gedeelten ervan onder aangifte aan bet Gencralgou verneœent bij afwijking van de grondprijzen (art. 1) hoogste prijzen voor den vervaardiger vaststellen, evenais het marktverkeer met boter zelf regelen. Art. 8. De hoogste prijzen voor den verkoop in 't klein worden berekend met inachtneming der handelsbijslagen (art. 5) volgens de grondprijzen (art. 1) of, bijaldien afwijkingon toegelaten werden, volgens deze (art. 7). De kleinliandelaars moeten de boterprijzen onder aangifte der soorten (art. 1) zichtbaar in winkel of kraam uithangen. Art. 9. Overtredingen van liiervoren staande bepalingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis of met ten lioogste 10,000 mark boete gestraft. Ook beide straffen kunnen te gelijk uitgesproken worden. Bovendien kan de ware verbeurd verklaard worden. Art. 10. Bevocgd ziju de Duitsche krijgsrechtbanken. B EK EN DM i K JN G van 2 DECEMBER 1915. Tn aanvulling der uitvoeringsbepalingen van 4" ISTovember 1915 bij de verordening betreffend de benuttiging van krengen enz. ' van 29" Oktober T915 (Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken van België nr 137) wordt de vilderij te Pecq, Kreis Doornik, inriehting voor krengbenuttiging verklaard. Har* aflcveringsomschrij ving omvat : 1. het tôt het Generalgouvernement behoorend gedeelte van den Kreis Kortrik, 2. het Noordelijk gedeelte van den fcreis Doornik grenzende ten W. aan de provinciegrens tôt aan den spoorweg Itijsel* Doornik, ten Z. aan dezen spoorweg van af de grens tôt aan Doornik en den buurtspoorweg van Doornik-Frasnes tôt waar doze de Westgrcns van het voormalig arrondissement Ath aan-raakt, nabij het dorp Quartes ; ten O. aan de Oostgrens var het arrondissement Doornik tôt waar ze samenvalt met de Noord» grens der provineie Henegouw, ten TF. van Ronse; ten N. ian de Xoordgrens van het voormalig arrondissement Doornik.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes