De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

692427 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Mai. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/639k35nf0d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwer* uitgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Btlgliihi blftdan mi|in ult « De Landbouwer > mit! ovirnemen, sonder Ulkini de brou te vermeldei*. Nr 10. ! Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Naiaenstraat, 10. Druhkerij : Slaotsarukkerii, Leuvensohe wee. 40. Brussel, 9 Mei 1917. ÀANK.ONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagen, bijzoxiâére prljs. RSWMHJ' i'iJIJ 11 JVflTVi r1-—m 5e Jaargau§. INHOUD: Ambtelijke bekendmakingen van den General-Gouuerneiir, enz. : Ver- — Groenvoederplanten voor don kweeker van kiein vee. — Korrel- ordening van i5 April 1917 betreffende het vervoer van goederen dikte en oogstopbrengst. — Zaadbijting en indompelingsuioUiodo. binnen het gebied van het Generalgourernement naar stoorweg- — Vervanging van roode klaver. — Het hakselsnijden en zijn nut. staties aan de Duitsche grens. — Verordening van 26 April 1917 — Lentearbeid op de weide. — Fruit- en mocstuin in Mei. — De betreffende de opneming van de landbouwvlakten in het jaar 1917. kunstmatige bemesting onzer tuingewassen. — De praktischo JBijzondere verhandellngen : De aardappelziekte. Schrebcrtuinier. — Bondige raadgevingen : 1. Bijenteelt. 2. Tuïn- Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Landbouwers, welt de bouw. 3. Hoenderteelt. 4- Landbouw. 5. Fruilleelt. (>. Alloi'loi.— winterzaaisels. — Venlenweiden. — Geitenmelk 00k in den winter. Uit stad en land. — Plagen bij onze liuisdieren. Ambîelijke Bekendmakingen vanwege den Gouverneur, enz. v fjKUtiU&NlNCr van den Generalgouverneur van 15 April 11U/, betreffende het vervoer van ffoederen binnen het gebied van het General gouvernement naar spoorwegstaties aan de Duitsch-Belgische grens. Art. 1. De toelating van het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) bij den Generalgouverneur in België is "vereischt voor het vervoer van levons-, genot- en voedermiddelen, vee en paarden binnen hst gebied van het GeneiMlgtmverne-ment naar Angleur, Chênée, Henne, Chaudfontaine, La Brouck, Trooz, Fraipont, Nessonvaux-Fraipont, Goffontaine, Cornesse, j Pepinster, Ensival, Verviers-Oost, Verviers-West, Nasproué, Dolliain, Dôlhain-Buurtspoorweg, Welkenraad, Henri-Chapelle, ! Montzen, Moresnet, Bleyberg en Gemmenich. 1 Dit voorschrift is niet toepasselijk op het vervoer voor de • Commission for relief » en voor het Xationaal Koiniteit. Art. 2. De toelating wordt verleend door het afdrukken van 1 een stempel, waarin de ronde Rijksadelaarsstempel staat met, als randschrift, den naam van de overheid die de toelating Verleent. Het toelatingsbewijs moet binnen 5 dagen na verloop van den ^eldiglieidsduur teruggegeven worden. Art. 3. De bizondere voorschriften van de andere Verorde-^lingen over het vervoer van goederen blijven toepasselijk. De voorschriften van de Belgische wetgeving inzake toi- en Sccijnzen betreffende de vervoerbewijzen van goederen, die aan Techten onderworpen zijn, blijven eveneens van kracht. Art. 4- Wie de voorschriften van deze Verordening overtreedt, , "Wordt met ten hoogste 3 jaar gevangenis of met ten hoogste , 3o,ooo mark boete, of met één van beide straffen gestruft. De poging tôt overtreden is strafbaar. Naast de straf kan bovendien de verbeurdverklaring der , goederen uitgesproken worden. De Duitsche krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn (ot oordeelvellen bevoegd. Verordening van den Generalgouverneur van 26 April 1917, ' betreffende t de opneming van de landbouwvlakten in het jaar 1917. < Art. 1. Onder wijziging van § 1 der Verordening van ^ Maart 1917, betreffende de opneming van de landbouwvlakten 1 in het jaar 1917 ("VVet- en Verordeningsblad, bl. 35i8 en 3519), s ■al tôt de opneming van de landbouwvlakten wordeu overgegaan J Tan 7 tôt en met 17 Mei aanstaande. ] Art. a. Voor het overige blijven de bepalingen van hiervoren 1 genoemde Verordening van kracht. ] — 1 De aardappelziekte. | In dit jaargetij werd in 1915 de aandacht erop gevestigd ( dat het noodzakelijk was aile mogelijke pogingen in te 1 spannen om onze aardappelvelden tegen ziekteu te behoeden, vooral tegen aardappelverroting (Phytopktora infestans). Welk buitengewoon belangrijk voedings-middel de aardappel voor aile kririgen der bevolking is, tioeft ons de slechte aardappeloogst van 1916 getoond. Daarom moet in 1917 ailes geschieden om zoo rijke aogsten mogelijk te winnen en met da1; doel moet 00k Je aardappelziekte belcampt worden. Zij is voorlianden wanneer zich op de aardappelblaren voor het afsterven ^rooto bruine vlekken vertoonen. Dikwijls merkt men IflJt verschijnsel op enkele blaren. In natte jaren wordt aiet zelden al het kruid van een aardappelveîd binnen vorten tijd zwart. Waaraan herkent men de ziekte? Aan ien witachtigen rand, die de kranke, bruine vlekken aan ie onderzijde der bladeren omgeeft. Bij droog "weder jntbreekt dit lierkenningsteeken. Derhalve mag men bij zulk weder, wanneer men bruine vlekken aan de blaren vindt, niet dadelijk aannemen dat 3e ziekte voorhanden is. Om vast testellenof hetweldege-iijk de ziekte is, brengt men eenige blaren in een vochtige ruimteb.v.in eenhalveliterbierglas,opdenbodemwaarvan îich in 3-4voudige laag vloeipapier bevindt, dat men rochtig houdt. Het glas bedekt men eveneens met vloeipapier. Men gaal nu na of zich de witachtige rand vormt, wat dikwijls reeds na eenige dagen geschiedt. De aard-ippelziekte wordt door een zwam teweeggebracht. Zijn roedingsvlechtsel, dat in het groen bladerweefsel Avoe-tert, veroorzaakt de ziekte van het blad. In het afgestorven bladerweefsel is de zwam gedood. Door de krankwording 1er bladeren wordt de ontwikkeling van zetmeel zeer jeschaad; in de afgestorvene houdt ze gansch op. Het jevolg daarvan is dat de knollen klein blijven en dat de jpbrengst gering is. Niet zelden worden 00k de knollen langetast door de zwammen, die zich op de blaren bevin-len en zij worden rot, maar 't is enkel een droge ver-'otting.Met zulke knollen brengt men de ziekte in de lente weer >p 't veld,want hetvoedingsvlechtselvan den zwam blijft jedurende den winter aan den knol zitten, in 't aard-ippelkruid gaat het daarentegen met de sporen te niet. 3rengt men in de lente een knol, waarin het voedings-.'lechtsel van den zwam overwinterd heeft, op het veld, :oo groeit dit, bij het uitschieten der oogen uit de knollen, nede in de groene deelen der plant. Op de onderzijde der jlaren groeien uit de spleetopeningen van het voedings-dechtsel van den zwam sporendragers op. Aan de vertak-dDgen der sporendragers ontstaan de sporen die los Lomen en, zoo voldoende vochtigheid voorhanden is, eeds na eenige uren kunnen kiemen. Wind, regen, enz. Iragen deze zwamzaden op gezonde blaren en knollen >ver. Op deze dringen zij in het weefsel der plant om t# demen. Het kan 00k gebeuren dat dit niet het geval is en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection