De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

301 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Juin. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 09 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jd4pk0868j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. B#lgi»oh» bladan mggin utt < De Ltndbouwic > meta ovarnaman, zondar tatkana de bren ta vermolden. Nr 15J1 nna——a—inia—ww——s—botpe—b— Opstelraad en vcraending : Leizerl. Duitsch Bestuur,afdeel. VII, Namenstraat, 10. g Drukkerl): Staatsérukkerij, Leuv«usche \r«g, 43. Irussel, 13 Juni 1917. i A ANICONDIGINGEN : 30 centicm de kleiuc regel. Bijlagco, bij^ondére prijs. ! Ie Jaargan». i u-. — _ '1 m: jT.>..T.v.^--T-ra r ^ -in. i, L ,T^— ^>-Trr.~--^»-^=---*»«=Tggnin~rr-T:arr r?«— INII OUD: Bijzondere uerlxandelingen • Van hot goede en gevaarlijke (1er groen- drogers! — Veldraatige teelt van kropkool. — Do teolt van wor- voedering. — Do dierlijke schadelingen van onze zaaisels en île telenzaad. — I)e groénten- en J'ruittuin in Juni. — leU over het bekampiiig ervan. gieten.— Over liet rijpbcidstijdstip der aardbeziën.— De prak- Akkerbouiv, veeteelt, (ain- en boschbouio, enz. : Over verlamming bij tische Sclirebertuinier. — Bondige raadgevingen : i. Bijonteelt. veulens. — Giftwerking van pekel bij vervoedering aan zwijnen. 2. Tuinbouw. 3. Landbouw. 4- Allerlei. — Plagcu bij onze liuis- — Wenken voor het grootbrengen vau kuikens. — Maakt ailes- dieren. Van het goede en gevaarlijke der ^roenvoedering. Al het groenvoeder — grassen, kruiden, klaver en peul-vruchten — worden door liet vee gaame, ja gretig gevreten en boven het ander voeder verkozen en is voor de vertering van groote waarde, zoo lang de planten niet houtachlig, dus nog jong en sappig zijn. Bijzonder waardevol zijn de goede grassen, die met gekruide planten vermengd zijn. Tôt deze behoort het duizendblad, de niuht, komijn, 00k leeuwentand is bijzonder als melk-voeder gaarne in het groenyoeder gezien. Het licht ver-teerbaar eiwit samen met het aromalische bestanddeel bevordert de vertering, verheft de stofwisseling en ver-betert de sajjpen der weefsels. Ook de licht verteerbare minérale stoiïen brengen voordeelen. De beenderbroos-heid, die in den winter en in de lente schade veroorzaakt, vermindert met de groenvoederinj; door ingewandwor-men en andere parasieten bloedarm geworden schapen, geiten of runders worden zienderoogen beter en door ziekte verslapte dieren nemen van dag tôt dag aan kracht en goed uitzicht toe. Gras van goede beemden, hoofzakelijk echter klaver en peulvruchten, als vitsen en paardenboonen, zijn niet enkel een onderhoud s voeder, maar verhoogen de voort-brengingskracht der dieren zoowel betreffende arbeid, als vleesch en rnelk; paarden, rundvee, schapen, geiten en ,fzwijnen kunnen, naar de ervaring leert, met groenvoeder lalleen bestaan en vooruit komen. ïoeh doet men goed, 'benevens groenvoeder, ook nog andere dingen te voe-deren, want nevens aile goede eigenschappen, die in 't groenvoeder steken, zijn er ook minder goede voor-handen, ja soms lcan het groenvoeder het vee gevaarlijlc worden. Paarden, die enkel groenvoeder krijgen, zweeten fi'eeds bij lichten arbeid en verslappen weldra. Ter ver-izadiging hebben zij groote hoeveelheden noodig; door 'het vreten daarvan worden de darmen uitgewijd, waar-door een druk op het middenrif, de long en het hart ontstaat. Daardoor wordt de arbeid zeer bemoeilijkt. Bij herkauwers, dus bij rundvee en geiten, volstaat daaren-tegen in vele gevallen de uitsluitende groenvoedering tôt voeding en voortbrengingskracht. Melk geeft de koe of ,<le geit bij groenvoedering in groote hoeveelheid. Ook arbeidsossen kan men met groenvoeder in goeden staat houden en met goed groenvoeder worden ossen vet ; wel zijn er groote hoeveelheden noodig om rundvee goed te voederen. Een centenaar of meer vervoedert men gemak-kelijk per dag. Dat weet men en geeft dus het vee groote hoeveelheden ; dikwijls gaat het goed, dikwijls ook niet, en daarmee komen wij tôt het gevaarlijke der groenvoedering. Het sappige groenvoeder wekt bij aile dieren de werk-zaamheid van den darm op en is een lossend middel. Dit is op zich zelf geen nadeel, zoo zich daaruit geen aan-houdende afgang ontwikkelt. Ongelukkig komt die dikwijls voor. In vele stallen ontstaat afgang als eene ziekte. De schuld daaraan draagt de landbouwer, die het groenvoeder te snel en in te groote hoeveelheden gaf, daarbij te gauw van droog voeder tôt groenvoeder overging. De gevolgen van den fellen afgang kan men zich voorstellen ; de voedstoffen van 't voeder worden in 't lijf niet te nutte gemaakt, daar zij het te snel verlaten ; de dieren worden derhàlve gebrekkig of slecht gevoed; zij verliezen aan lichaamsgewicht en leveren weinig nut op. Zij gedijen dus met het groenvoeder slechter dan met het winter-voeder. Nog grooter gevaar kan het groenvoeder mede-brengen namelijk door erge verteringsstoringenf en verlamming van maag of darm, wat weer misgeboorten tôt gevolg lieeft, verder opgezwollenheid bij runders en kolieken bij paarden. Aile nadeelen der groenvoedering kan men vermijden, ten eerste door langzame overgang tôt de groenvoedering en ten tweede door het weglaten van verwelkt of verhit groenvoeder. Het is een grove fout, wanneer men ineens van de wintervoedering tôt de groenvoedering over-gaat. Aanhoudende afgang met verzwakking van het lichaam is het geringste gevolg. Richtig handelt hij die langzamerhand tôt de groenvoedering overgaat, die aan-vankelijk maar eens daags een kleine hoeveelheid droog-voeder verstrekt, nadat het dier zich te voren reeds met droogvoeder verzadigd heeft. Elken volgenden dag moet men wat droogvoeder weglaten en groenvoeder in de plaats geven, totdat na aeht dagen het groenvoeder als lioofdvoedsel gegeven wordt. Maar ook dan is het meer dan goed, bijzonder bij jonge klaver, nog hooi of gehakt stroo bij te voederen. Langzame overgang tôt het groenvoeder maakt zich door gelijkmatige stijging van het nut der dieren betaald en verhoedt krankheden en schade door verteringsstorin-gen, afgang, kolieken of opzwellen. Ook de frischheid van het groenvoeder is van 't grootste gewicht. Verwelkt of verhit groenvoeder is als gift voor paarden en rundvee. Waar men het doen kan, moet men tweemaal daags het groenvoeder op 't veld halen, 's morgens kort na zons-opgang en 's avonds voor den dauw. Tehuis moet men het op een koele, beschaduwde plaats uitbreiden, maar niet in den stal of voedergang, daar het hier door de walmen van den stal bedorven wordt. Het op elkaar hoopen mag men niet dulden, want hierbij wordt het voeder verwelkt en verhit zich en verwekt zeker opgezwollenheid of kolieken. Het uitbreiden van verwelkt voeder en het begieten met water is een noodhulp; het gevaar blijft niettemin bestaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes