De legerbode

640 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Mars. De legerbode. Accès à 15 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6h4cn6zj6q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Banderd&g en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BJ&LCMSOH& SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron oî batterij onivangl tien of vijftuwa Wvan&oÏLQ en Nederlandscke exemplaren. Onmidilellijk no den Qorlog Wat zullen de zegevierende Verhondenen tnmiddellijk na den oorlog doen ? Welle lot gaan zij voorbehouden aan die barbaren, plunderatirs, dieven, brandstiehters„ eerroo-ters ? Gaan zij dat monsterachlig keizerrijk verbrokkelen ? Blijkbaar dient Duitschlands heerschsueht çeboeid, gebroken, vernietigd. Maar op welke wijze? Ernstig vraagstuk,, tvaarin wij, Goddank ! niet moeten iusschen-kome.n.Maar een feit staat vast : Duitschland had sinds lang en in 't geheim den oorlog voor-ïereid ; het daags voor het openen der njandelijkheden tegen België, aan dit land ferieht ultimatum lag al een heelen tijd in eene geheime lade opgesloten. Het had tôt zieh zelven gezegd : a Vrijlijk of door ge-weld sullen wij binnentreden ! » Het had tôeflucht tôt het geçveld om binnen te drin-fen, en om zich te wreken over den dapperen weerstaiid onzer jongens, beging het on-noemUjke gruwelen, maar slaagds er niet In ons te doen zwichten. Daarom zal, in tpijt van Duitschlands verwachtingen, België niet alleen een onsterfelijken roem veroveren, maar zijnen vroegeren luister weervinden. Een feit zal de schurkerij der Duitschere uantoonen : In iqo5, toen wij de y5* verja-ring onzer onafliankelijkheid vierden, dacht Us minisier van Duitschland te Brussel zich verplicht bij een openbaar vertoog te verkla-ren dat Belgies onzijdigheid een politiek dogma voor Duitschland was ; twee jaren geleden, in iqi3, bevestigde de minister fan oorlog die verklaring in vollen Reichstag. Dit al diende om ons te bedriegen. Thans dat het verleden is opgeklaard, is het een voldongen feit dat het pangermanism, die dwaze en onzinnige leer, het uitgebreid Duitsch rijk toi den eindramp leidt. Wat beoogde inderdaad Duitschland bij den plotselingen overval van het Belgiscli grondgebied? Niets anders dan Belgies verovering. Dat springt in 't oog bij de lezing van een voor vier jaar verschenen boek, van blijkbaar ambtelijken oorsprong, en dragend voor titel ■ La Grande Allemagne. Dit werk fing dien tijd onopgemerkt voorbij, ofwel bleek het niet noemenswaard ; nu men het uit den vergetelhoek heeft gehaald, toont het zonneklaar Duitschlands heersehzuchtige plannen en verzuchtingen aan. Tôt eene echte onteigening was het dat Duitschland wou over gaan. Trouwens, van toen af verlangt Duitschland reeds dat Frankrijk de departementen van de Voge-zen met Epinal, van Meurihe-en-Moezel met Nancy en Lunéville, de oostelijke helft van de Maas met Verdun en van het département der Ardennen met Sedan afsta, te zamen nagenoeg vierkante kilometers grond- Çebied. Als oorlogsvergoeding eischt het : i' den af stand aan Duitschland van het be-drag van Ruslands schuld aan Frankrijk ; a® de onmiddellijke betaling in speciën eener sorn van 35 millard mark. Ten slotte gaat de Fransche vl*et in de handen der DaiUehers «ver. België en Rolland worden u#ei gewoon wnnengepalmd. Aldus zouden de grenzen f£n het rijk van Keizer-Karel hersteld zijn. oolland zou als bondstaat ingelijfd worden twee legerkorpsen te been hovden met Rotterdam en Groningen onderscheidelifk . standplaats. De koloniën worden gemeen eig«ndom. Kelgi9 êndergaat hetzelfde l&i ■ Met houdt twee legerkorpsen »p, een te Anttverpen, een te Luik. De Congo wordt Duitsehe kolonie. En ziedaar hoe in iqii reeds, het trotsch en verwaten Duitschland, eene militaire opper-heerschappij inriehtend, zijn g&zag aan heel de wereld meende op te dringen. Ziedamr blijkbaar de voordeelen welJîs het door den krijg meende le teroveren, die het gemld en losgehetend had »m signe bege&rten te versa* digen. Me*r op het oogenblik dat het sijne krijgsdrommen naar de volgens hen onfaal-bare vieterie afzond, stond er iemand kranig gereed om dezen den weg te vsrsperren : Het nus het dapper Belgiseh leger l En thans, nm zeven maand en half oorlog, termjl de traag wordt gesteld : or Wat gaan de segeviersndc verbendenen met Duitschland doen ? », houdt het bedreigd Keizerrijk zieh enledig met het soeken naar vredes-voorwaarden die zijnen ondergang zouden beletten. 2*1 het den ondergang ontkomen ? De toekemst zal het ons weldra leer en, name-lijk wanneer ds verhondenen hunne voor-waarden zullen stellen, die alleen zullen ver-mogen den geesel van het Pruisisch rnilita-rism voor eexmg van den wereldbel ie ver" drijven. Han den Yser Gij dapp're fiere Vlaamsche leeuw, Bezield met heldenmoed, Nog eens geeft gij een schrik'bre setireeuw, BeiTakend goed en bloed. Te lang- reeds heeft men U getard Met list <m knechterij ; Te lang reeds was uw klauw verward, Maak nu haax vreder vrij. Men dacht, :t was met uw kracht gedaan, Gebroken was uw macht; Gij liet hen rusLig in dien waan, Yerg-ârend aieuwe kracht. Men ziet het aan dan Tser thans, Soms roodgekleurd van bioed : Gij vreest nog- geen ulanenlans, Maar vat opnienw steeds moed. Gij wilt, het koste wat het wil, Er boven op, of onder. Al hield g' t« ook een wijle stil, Wij zien nu t groote wonder! Gij wijkt niet, hoe de vijand dreigt, Maar sluipl steeds naderbij, Hoezeer g'ook van vermoe'nis hijgt, Gewond aan borst en zij'. Uw Koning sprak tôt U, vol trouw : « Uw woonsteê is verbrand. Het land verkeert in smart en tquw, Is bijna overmand. « Strijdt voort! Herneem wat ta' U ontstal, En doe den vijand vliên. Men wil uw algeheelen val, Getemd wil men U zien. « O, Vlaamsche leeuw, hef op uw kop J# En overal in 't ronde, Weerklinkt dan door 't geweervuur heeû Steeds : « Leuvea ! Dendermonde ! # Maar boven ailes hoort mîja oor, Het welbekende, schoone koor : « Zij zullen hem niet temmen, Zoolang een Ylaming leel't, Zooiang de leeuw kan kiauwen, Zoolang hij tanden heel't. > P.-J. lÎEGKBa. (De VUiarnxche Strni.) Guitsciis Grawslen in België Volgens de çerslagen van de Commissie pan onderaoek over de schending van het volken- reeht, der (vetten en gebruiken van den »9rleg. In de Provmcie Namen (il" Verslag) IV. De Vsrwoestiîîg1 van Dînant. Op Vrijdag 21"en Augustus, rond 9 uur avonds, drongen Duitsehe soldaten, die den weg van Ciney kwamen, afgedaald, langs de Saint-Jacques-straat, de stad binnen. Zonder eenige reden begonnen zij in aile yensters te schieten, doodden een werkman die naar huis keerde, verwondden een anderen Dinantees en ver-plichtten hem te roepen : « Leve de Keizer ! » Zij gaven aan een derden een bajonetsteek in den buik. Zij traden in de koffiehuizen, maakten zich meester van den alcool, bedronken zich eu trokken terug na verscheidene liuizen te hebbea in brand gestoken en na deuren en vensters raa andere woningen te hebben verbrijzeld. De versehrikte, met paniek geslagen beTalking, sloot zich op in hare woningen. Zaterdag 223t°° Augustus, ging betrekkelijk kalm voorbij. Aile leven stond stil. Een gedeelte van de bevolking, gedreven door het instinkt tôt zelfbehoud, vluchtte naar het omliggende ope* veld. De anderen, meer aan hunne haardstedea gehecht, en vol vertrouwen door de overtuiging dat er niets was gebeurd dat zelfs als eene vijande» Iijke daad kon worden uitgeiegd, Terborgen zick in hunne huizen. Des Zondags 23" Augustus, om half 7, des morgens, deden de soldaten van het 108e infante-rie-regiment de geloovigen uit de Norbertijner-kerk komén, scheidden de vrouwen van denian-nen en fusilleerden een vijftigtal dezer laatsten. Tusschen 7 en 9 uur 's morgens, leverdem de soldaten zich, huis voor huis, over aan plunde-ving en brandstichting, terwijl zij de bewonerg op straat joegen. Zij die trachtten te vluchtea werden onmid4ellijk neergeschoten. Rond 9 uur 's morgens dreven de soldatea de mannen, de vrouwen en de kinderen die zij gevar^en genomen hadden met kolfslagen voor zich uit. Zij dreven ze te saam op de Place d'Armes, waar zij tôt 6 uur 's avonds werden ge-vangen gehouden. Hunne bewakers sehepten er '«enoegen in te herliaJen dat zij gingen gefusil* ieerd worden. Rond 8 uur scheidde een kapitein de manne» ▼an de vrouwen en kinderen. De vrouwen werden achter een Icordon voetvolk geplaatst. De mannen werden langs den muur op rei gesteld. De eerste rang moest op de knieën gaan zitten, de andere stond recht achter hen. Een peletoa soldaten ging recht voor heu staan. Vrucnteloos ] smeekten de vrouwen om genade voor hunn® I achtgeneoten, voor hunne zonen en broeders. D« officier gaf bevel tôt vuren. Hij had zelfs geea «nderzoek çedaan. geen spoor van rechtspleging. Een twintigtal mannen waren slechts gewoud en wyareu bij de lijken neergestort. De soldaten, voor meer zekerheid, schoten opnieuw in dea koop. Eenige Dinanteezen ontsnapten aan het dubbel geweervuur Gedurende meer dan twe« urengebaarden zij zich dood en bleven onbeweeg-lijb onder de lijken en toen den nacht viel gelukten zij er in op de heuvelen te vluchten. Op iiet plein bleven er 84 slachtoffers die in eea naburigen tuin begraven werden. De dag van 23° Augustus ward nog door Teal andere moorden çekenmei'kt. Soldaten ontdekten in de kelders van eene brouwerij de bewoners van de Sint-Pietera voorstad «n fusilleerden ze daar. Sedert den vorigen dag had eene menigte arbeiders van de zijdefabriek Kimmer, met hunne vrouwen en kinderen, eene schuilplaats gezocht in de kelders der fabriek. De geburen ea verschillende favnilieleden van den patroon hadden zich bij hen gevoegd. Rond 6 uur '• avonds besloten deze ongelukkigen uit hunne wijkplaats te koinen en vormden een bevende stoet door eene witte vlag voorafgegaan. Zij werdan anmiddellijb d»o;' d« soldatea {tevat !23 Maart 1915 Nummer 85

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes