De legerbode

659 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Fevrier. De legerbode. Accès à 23 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pk06w9712m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of hatterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De Ooplog gaat beglnnen Toen men voor eenigen tijd aan Lord Kitchener vroeg hoc lang de oorlog zou dur en, antwoorddc hij : « Ik (vqet niet wanneer de oorlog zal eindigen, tnaar ik weet dat hij zal beginnen de aanstaande maand Maari. » Dat is in haren bondigeh vorm een pak-kende voorzegging in den mond van den groolen engelschen organisator. Want men verstaat wel dat Lord Kitchener heeft willen seggen : De oorlog gant voor goed beginnen voor de bondgenooten, die tôt nu toe zich hebben moeten beperken bij een parade en een volledigen van hanne voorbereiding. Toen in de maand Augustus de oorlog losbrak, zagen we, gebeurtenis eenig in de ! Geschiedenis, een entzagivekkend leger door België naar Frankrijk oprukken. Zoo'n , krijgsverriehting, in omvang ailes ver over-treffend wat ooit 't verleden zag, Jcon enkel bcschoiuvd worden als de uitvoering van een lang vooraf beraamd plan, en niel als de vrttckt van een normale voorbereiding van de nooclwendigheden der nationale, verdedi-ging. Daitschland wilde Frankrijk verplet-teren; Frankrijk had zich jawel voorbereid, had sel/s het zware ofjer aanvaard van de wet van drie jaar; maar den oorlog niet willende, bepaalde het er zich bij hem te treezen. En Duitschland moest Frankrijk terpletteren om zijn ongehoord plan van ivereldheerschappij te zien gelukken. Het was een groote eer voor België het te hebben aangedurfd weer stand te bieden aan den doortochi der duitsche troepen door zijn grondgebied : eer die groote gevaren met zich braclit, en waarvoor zijn gcweten geen (vijken duldde. Het was ons land, dat in dien reuzenstrijd, eerst van allen het vaandel van het Recht hoog hield, de waarheid aan de wereld bekend maakte, en daardoor overal eerbied en bewondering afdwong. Wat er daarna gebeurde is iedereen bekend ; hoe, aan de Marne, de Fransche en Engelsche légers, na, een terugtocht waarbij het engelsche expeditiekorps zich met roem bedekle, den duitschén aanslag afweerden, terwijl de Russen, bij een overhaaste en uitteranrd gewaagde actie, de Duitschers (hvongen aanzienhjke troepen op hun weste-lijk front, af te hérrien. De eerste phase van den oorlog eindigde aan den ] zer en de Leie, waar zeshonderd diuzend Duitschers tegengehouden werden in lumnen opruk naar Raies. De vijand be-reihtè noch Parijs, noch Kales, noch War-schau; op zee is hij ingesloten : Ziedaar de mtslag van den véldtocht van iqiÇ. JSa een laatste (i>anhopigepoging aan den ïzer begon den 2° ISovember de winterveld-toent en aan den loopgravenoorlog scheen geen einde te zallen komen. ïpderdaad is het, nu meer dan ooit, onmo-gehjk groote krijgsverrichtingen te onder-nemengedurende den Winter: de doorweekte g'oncl, de onbcrijdbare wegen, de guurheid '•an het klimaat belemmeren de beweging fan troepen en hunne bevoorrading. Maar met het naderen der Lente zal de [{rond stéviger worden, de regens zullen opnonden en de weergesteltenis zal de lange inarschen niet meer verhinderen; men zal * nachts buiten kunnen blijven. Men zal groote veldslagen kunnen wagen en al de wuchten oogsten van de zegepraal die be-'tissend moèt zijn. Fransche leger is nu volkomen gereed. , liggen vol manschàppen. De arse- n "3'rpV' vol inimitié. De ariillerieparken liggen vol zwaar en licht geschut. De cavale-rieregimenten zijn heelemaal weer opgericht. Wat het engelsch leger aangaat, het zal, van af het einde dezer maand, een goed en stevig leger zijn van een millioen man met een volkomene organisatie en onuitputbare reserven. Ook de Duitschers hebben onge-twijfeld nog groote legermachten beschik-baar ; maar de nieuwe troepen hebben op verre na niet de waarde, de africhiing, den samenhang, het officierkorps der eerste. De duitsche kanselier, de keizer, de gencraals, allen hebben het voorzegd : Een onmid-dellijke overwinning is voor ons een kwestie van leven of dood. Die overwinning hebben ze niet behaald, en nu pas gaat werkelijk de oorlog aangevangen worden door de volheid der macht van de bondgenooten. Zoo er nog twijfcl bestaat over het wezen-lijke van die macht, moge het vohtaan te wijzen op de zoo belangrijke cijfers door het Bulletin des Armées de la République een dezer dagen gegeven, onder andere, over het vraagstnk der officier en : Twee cijfevs volstaan oui dat puni in het licht te stellen. Colonel ïlepington berekent dat het Engelsche leger gemiddeld 20 olïicieren heeft per bataljon. 't Is met dat kader dat de nieinve eenheden optreden. Wat het duitsche kader be-treft, ziekier hoe het daarmee gelegen is : Een twaalf'tal olïicieren voor elk regiraent van het actieve leger, 9 à 10 voor een reserveregiment, 6 à 7 voor de nieuwe gevorimie regimenten. Het zwakste kader dat men zich kan inbeelden. Nil ieder weet dat de duitsche troepen — dit zij gezcgd zonder hunne waarde te willen verminderen — in de eerste plaats een stevig kader behoeven. Een italiaansch militair schrijver. colonel Angelo Gatti, is van ineening dat op dit oogen-blik de krachteu van de twee partijen gelijk-staan, en besluit dat het laatste millioen frissche krachten het succès zul bepalen, vooral op voor» waarde dat dat millioen met den besten geest bcziekl weze. « Die voorwaarde. » schrijt't Le Temps, « schijnt wel te bestaan bij de nieuw opgeroepen fransche troepen en bij de engelsche vrijwilligers. Op het beslisseud oogenblik zullen deze de te jonge of te oude lichlingen van den. duitschén landsturm het hoofd bieden, deze laatste veroutrust door de plots zich voordoende moeilijkheden en de zware neerlagen waarover zij zoolang bedrogen wei'den. "Voor die soldaten van het laatste uur zal het vooral een neerlaag zijn van hun betrouwen, welke de andere neerlaag zal meesleepen. Voegen we erbij dat de nieuwe engelsche légers keurlegers zijn. legers van jonge mannen, stevig afgericht, bekwaam tôt een reuzeninspanning. In den oorlog behoort de overwinning aan hem die het een kwarl uurs langer volhoudt dan de andere, en de vruch-ten van de overwinning worden geoogst sleclits dan als de overwinnaar, eens de bo-venhand hebbend, nog een voldoende frisch~ heid en kracht bezit om dagen achtereen geen enkele uur rust te gunnen aan den overwonnen, en zoo hem te beletten zich te jtâcrtigheid Cduïïschâ " kulfur "J« 6 FeJDruari 1915 Nummer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes