De legerbode

390 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Mai. De legerbode. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7h1dj5927q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

18 Mei 194 8 Nnmïïier 575 den Dinsdag en ZaterVag verschijnendo Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Roemeensch Geheim en de Afvalligheid van Rusland Op het oogenblik waarop ongelukkig Roeme-ïiië, schandig verraden door maximalistisch Rusland, verplicht werd dea vrede te teekenen, is ket nieuw Fransch boek van den heer Ch. Stiénon (0 van grievend belang voor onzen tijd. Het verdrag van Bucarest stelt onzen ongeluk-' 'kigen bondgenoot in staat van slavernij tegen-over de centralen, die, vrijen teugel gevend aan hunne heerschzucht, eens te meer lieten zien welk lot zij voprbehouden voor de vrije voiken, indien deze niet voortstrijden, zonder zwakheid. Hoe droevig ook deze gedwongene overgave .zij voor Roemenië, weet het gelukkiglijk dat zij ne getrouwheid en zijne heldhaftigheid zullen be-loond worden, vroeger of later. Het verdrag van 'Bucarest heef't zijn lot niet vastgesteld. De zege alleen der bondgenooten zai het onherroepelijk bepalen volgens het recht en de rechtvaardig-, heid. Men herinnert zich de geestdrift waarmede de bondgenooten, den 27 Oogst 1916, de Roemeen-sche oorlogsverklaring begroetten. Het scheen dat deze nieuwe macht, die van den eersten dag ■ meer dan 500,000 man in linie bracht, met zich de volstrekte verzekering van den aanstaanden zege , bracht. ïe dien tijde bevestigden de bondgenooten overal hunne overmacht. In Rusland kwara . Broussilof den vooruitgang zijner zegevierende legers tegeu te houden, die ailes wut voor hen stond hadden omgeworpen. Op het Westerfront, na de vernietiging van de Duitsche reuzeninspanning tegen Verdun, bracht deslag aan de Somme eene opzienbarende ' neerlaag toe aan den vijand. In Italië begon het léger vau den hertog d'Aoste een krachtig ofi'en-sief op de Isonzo, dat hem Gorizia ging geven. Geen betere omstandigheden konden gewenscht worden voor de Roemeensche tusscbenkomst, op een front, waar eene welingeriehte werking, beslissende uitslagen zou moeten geven, door het buiten gevecht stellen der Bulgaren en zelts der Austro-Hongaren. » Maar, ver van zoo'n uitslagen te bekomen, oaderging de toestand weldra eene volledige verauderiug. Roemeuië, wiens zege eene zeker-beid scheen, werd overvallen, verloor het voor-deel van het eerste succès, en wankelde onder de samenkomende inspanning van zijne vijan-den. Men zag het bijna gansch zijn grondgebied verliezen, deze onherstelbare ramp enkel voor-1 komend door voortdurenden hardnekkigen hel-denmoed.Een soort gebeim heeft, gedurende Iangen tijd, deze bedroevende en tragische gebeurtenissen omhuld. Dit verrechtvaardigt den titel.door den heer Stiénon ge^geven aan zijne levendige, gedo-kumenteerde eiji krachtige studie. De schrijver, door het nauwkeurig onderzoek der militaire en diplomatische feiten, heeft dit geheirn willen ophelderen, ten einde te bewijzen dat Roemenië, sinds faet begin, het siachtoffer was van een echt verraad vau wege Rusland. Dit verraad werd sterker en sterker tôt wanneer de maxi-malistische regeering, geboren uit de anarchie, het heelemaai A'oltrok. Door zich, met handen en voeten geborraen.over te Jeverenaan Duitsch-lajid, stelde zij onzen ongelukkigen Bondgenoot in de verpliclitiiig den vrede te teekenen met het mes op de keel. Het werk van den heer Stiénon moet heelemaai gelezen worden en de onUvikkeling ervan moet blad/.i j de na bludzijde gevolgd worden om de orde der gebeurtenissen vau den noodlotti-gen Roemeensebeeu veldtocht wel te begrijpen de waarlijke oorzaak van de ramp te outdekken. Zeker, zooals de schrijver bet doet opmerkcn, was Roemenië er niet in geïukt de twee jaren zijner neutraliteil ten nui te te stellen, oui zijn loger op de lioogte te brengen van den modernen oorlog. Het be&chikte over uitstekende soldateu, ' rnaar het oorloçsmaterieel was zeer middelma-tig : Geen swvare artillerie, geeu ingerieht vlieg-wezeu en onvoldoende technische dienslen. ' (1) Le Mystère roumain et la Défection russe. în-16, met 9 kaarten. Prijs : 4 fr. 50. — Boekhandel Pion-frourrit & Q', 8, ïuo Garoacicrf, Parijs (&'). Van den anderen kant, was het plan der krijgs-verriehtingen vol ernstige gevaren : Men weet dat. in plaats van sanien met het leger vanSalo-niki. eene gezamentlijke werking uit te voeren, onverwachts en waarschijnlijk beslissend, tegen de Bulgaren, die alrlus tusschen twee vuren waren, begon de Roemeensche staf, met midde-len die niet in verhouding stonden met het ge-wenschte doel, een oQensief in Transylvanië, bestemd om het gebied vrij te maken, geëischt door het nationaal streven. Daardoor, kon de Zuidergrens, beschermd door de Donau, slechts door onvoldoende effektieven verdedigd worden. Maar bet gevaar zou min gx-oot zijn geweest, en zou zelfs verdwenen zijn, indien Rusland in de Dobroudja de beloofde troepen had ge-stuurd. Maar dit werd niet gedaan. En, aldus, teekent zich van 't begin af, de valschheid der Russen en het begin vau het rainpzalig werk. Zij liadden 200.000 man te leveren, en zonden ternauwernood 1/10 van dit efîektief. Met moeite, stemden zij erin toe het getal te vermeerderen en de versterkingen met eene misdadige traag-heid te sturen. Juist dan, door een buitengewoon toeval, be-vindt Mackensen zich te Sofia, met eenige Duitsche eenbeden. Hij neemt het bevel over de Bul-gaarsche divisies en, hetzwakke punt van Roemenië ziende, rukt hij zonder uitstel naar de Donau, neemt Turtukaï eu Silistrië, en gaat vooruit in de Dobroudja. Acht dagen na het begin Van den oorlog, staat Roemenië vôôr een schrikkelijk gevaar. De Russen konden en moesten het afweren. De slapheid hunuer tusscbenkomst verplicht onze bondgenooten, divisies terug te trekken van op het front van Transylvanië. ten einde de bedreiging van Mackensen in 't Zuiden tegen te werken. Heel him eerste krijgsplan wordt er door in gevaar gebracht. De Roemeensche staf vervolgt niette-min de iiitvoering ervan, steeds hoop slellend in de Russische hulp. Daarna, terwijl op het front van Galicië en Bukovina, in plaats van het Roemeensch olfen-sief te steunen. men werkeloos blijft, bereidt zich een nieuwe storm. Hindenburg. die nergens een ander succès kon bekomen, heeft begrepen dat er mogelijkheid bestaat eene schitterende overwinning te bekomen op Roemenië. Hij zendt Duitsche versterkingen aan de Austro-Hongaren. Terwijl Mackensen in 't Zuiden aanvalt, zal Fal-kenhayn deverrichtingen aanvoeren in'tWesten. Aldus, door samenwerkende bewegingen, zal het Koningin Elisabeth te Rowaan Dinsdag verleden om 5 uur 's namiddags heeft Koningiu Elisabeth het hospitaal van Bon-Secours bezocht, bij Rowaan. ' Ontvangen door de militaire overheid, met luitenant-generaal ridder Selliers de Moranville aan't hoofd, deelde zij eereteekens uit van de Elisabethsorde aan de ziekenverpleegsters, die, sinds het begin van den oorlog, onophoudend hunne zorgen wijden aan onze gekwetsten. Daarna bezocht zij, in het hôtel d'Angleterre, generaa! Léman, die het groot lint van de Leo-poldsorde komt te ontvangen. ' De Sruwelen der Kampen voor Gedeporieerden IN DUITSCHLAND Êen gedeporteerde uit Luik, de heer F... M..., die eriu gelukte uit de Duitsche kampen ta vluchten, vertelt dat hij te Meklingen 10 graven zag van gedeporieerden die omkwamen van bouger. Een ooggetuige vertelde hem iietlaatste woord van een dier ongelukkigen, die zegde : « Soep ! » Men had ze verhongem, tôt straf van hun voortdm'eud weigei-en van te werken. Van eenen amleren kant, meldt men dat de heer D.. . Ch., voor de Duitschers uit Fontaine-l'Bvéfjut; (Henegouw) gedeporteerd, den 24 No-vember 1016, 26 jaren oud, getrouwd eu vader van familie, te Camionken (?) kamp bij Posen, van honger ea koude stiex'f, kortcu tijd na zijne aankomst. Ter gelegenheid van het Pinksterfeest zal n° 5y6 van de Legerbode den Donderdag 23 Mei vevschijnen, in plaats van Dinsdag ai Mei. Roemeensch leger, zooals in eene schroef gevat, verpletterd worden. Weldrabegint voor onzen ongelukkigenbondge-noot het vreeselijk drama. (Dm er de diepte van te vatten, hoeft .men de gebeurtenissen te volgen in het methodisch en klaar werk van den heer Stiénon ; alsook om de schandige inzichten van Rusland te begrijpen, die een heldhaftig volk laat met den dood worstelen, zonder het t© helpen. Ziet zijnen roi na gedurende het gevecht bij de grens, zooals in Dobroudja, op het episch oogenblik, wanneer het lot van Bucarest beslist wordt. Ziet hem nog, wanneer het Roemeensch leger uitgeput, bedreigd met eene onherstelbare ramp, den terugtocht begint, die een echte kal-varieberg wordt ; de Russische troepen nemen plaats op de Sereth en ontvangen er de overbiij-venden van deregimenten.diewanhopigstreden. Nochtans, de invaller wordt tegeugehouden. door de nieuwe weerstandslinie. De vijand ziet er van af zijn voordeel verder uit te baten. Dan, onder leiding van de Fransche zending, met . generaal Berthelot, wordt het Roemeensch leger heelemaal heringericht. Dit werk wordt met zooveel verstand en wilskracht uitgevoerd, dat in de lente li) 17, eene prachtige macht heropge-richt is, die niets anders wenscht dan een offensief. Van den Russischeu kant heeft men eindelijk beslissende aanvallen bereid in Galicië en Bukovina, wanneer, al op eens, de Revolutie uitbreekt. In 't eerste zag men er al het gevaar niet van in. Zij wordt gevierd als eene zege die in Rusland, dronken van vrijheidsgeest, nieuw en vurigbloed ging brengen. Helaas, Rusland was slechts dronken van vodka. Het leger. waaruit da tucht verbannen was, scheen zoo bedorven, dat den in Juii, wanneer de groep van Galicië het offensief nam, gausche legerafdeelingen weiger-den te vechten en hnnne stellingen verlieten. Maar nog wanhoopt men niet. Den 22° Juli, overeenkomstig de bereide plannen, begint het Roemeensch leger den aanval der Duitsche liniën. De aanval, uitgevoerd met bewondecens-waardige kraeht en behendigheid, brengt aan-stonds de beste uitslagen voort. Vruchteloos tracht de vijand weerstand te bieden ; hij wordt overweldigd, tôt bij den val gebracht. De zege is zoo nabij, dat aile harten vol hoop en geestdrift zijn. En, op het onverwachts, komt de ramp : De IVe en VI8 legers, die moesten samen-werken met de Roemenen, ontvangen het bevel van de voorloopige regeering oogenblikkelijjt aile krijgsverrichtingen te staken. Voor de tweede maal was Roemenië verraden. Wat daarna gebeurde, is nog frisch in elk geheugen ; de volledige at'valligheid van maxi-malistiseh Rusland, dat eenen vrede van schaude en smaad teekende, had als gevolg het afzoude- f ren van Roemenië, verplicht, met den dood op 't lijf, zich aan de wet van den overwinnaar te ©nderwerpen. c De ware oorzaken van de Roemeensche neder-laag zijn klaarblijkend. En de heer Charles Stiénon doet ze uitkomen uit de achtereenvolgende gebeurtenissen die hij v'erhaalt. Er zijn zekere lessen uit te trekken, die blijken uit andere feiten en die de bondgenooten tôt de eenbeid van bestuur brachten, eenheid waaruit de vijanden zoo'n groot nut trokken om verradea Roemenië te verpletteren. Maar, zooals wij zegden, de zege der bondgenooten zal dezen onvei*dienden angst uitwis-schen van dit heldhaftig en trouw land. Belgiô en Servie, overweldigd door de liatelijke en brutale kraeht, verwachten van den aanstaanden triomf hunne vrijheid en de vergoeding voor ailes wat zij hebben geleden. Zij hielden midden hun ongeluk, hunne kracht en de iierheid van te strijden, het onwankolbaar besluit van te vechten tôt bet einde. Hunne soldaten werken mede met al hunne wilskracht, uiaulijker dau ooit, aan den zekeren zege, die zal spruiten uit de itmige eu betrouweusvolle vereeniging van aile inspanning, van nu af onderworpen aan eenen enkelen en vasten wil. Cooimaudaiit WujtX Sê&xon.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes