De legerbode

672 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Decembre. De legerbode. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db7wg7p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

/ den Dinsdag, Donderdag eq Zaierdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGEIE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien. Fransche en Netlerlandsche exempiaren. De Instructiecentrums van het Belgisch Legèr (Vervolg) IV.— Verdere Ontwikkeling. Eens de eerste moeilijklieden te boven geko-mei! eu in de mecst dringende behoeften voor-zien. kwain er voortdurend beternis in het re-giem van de mstructiecèntrums en geraakte dit tôt verdere volnfeking. Trapsgewijze werden de tenten door barakken. vervangen, de aardwegen der kampen kregen eene steenlaag en de natte gronden werden ge-draincerd.Men verhuisde uit de plaatsen waar men, aîhoewel het daar al te ongez-md was, aanvan-kelijk had moeten huisyesting zoeken, alsmede uit de kantonnementen, wier schietpolygonen al te veeî te wenschen overlieten. En om de over-bsvolking der toenmalige centrnms te keer te gaan, werden er te Coulances, La-Haye-du-Puits en te Parigné-i'Evêque drie nieuwe centrants ingericht.In den beginne was men op een vrij verscheidene wijze a an slaapbenoodigdheden geraakt. Maar einde 1915 was het Bcigisch middenbe-stuttr reeds in staat om alleen in de behoeften te voorzien. In de soldatenkeukens waren ook slilaan ernstige verbetoriâgen ingevoerd, en kregen de jongens een degelijk, overvloedig en afwisselend voedsel. In 1916, werden er nieuwe bezùinigin-gen verwezenlijkl, toen men behoorlijk de ont-vangst der door de. algemeene magazijrien der Belgische intendantie geieverde eetwaren ha4 kunneix reg<-len. Daiik zij dezen maatregelen, werd de gezond-beidstoestand, die in den beginne tainelijk beden-kelijk was geweest, vrij vcortreffeiijk. De gètalsterkte der compagnieën werd voor-eerst op 250, daarna op 200 niansehappen ge-bracht. De bijzondere pelotons leverden het kader van de lagere gegradeerden. Het instructiecen-trum van Bayeux, dat den 16 Maart 1933 werd geopend, bad den 15 Méj 1915 reeds 213 leerlin-gen gevormd. Op het einde van het jaar was d^J cijfer tôt 941 geklonimcn. Elk peloton lcreeg zijn commandant, en zelfs kou er bij elken bejaarden of ziekelijken compagnie-commandant, een bedrijvige helper wor-den gevoegd, oia dezen desnoods in het commando to vervangen. Ten slotte, moest elk régiment van het veldleger, om de drie maanden een kapitein en twee luitenants naar de instruc-tiecentrums sturen, waar deze de rekrnten in de op het front opgedane ervaring zouden inwijden. Het beheer werd g^regeld en voor de jongens, welke een lager of een middelbaar onderricht bezaten, eené leergaDg voor rekenplicirtigen ingericht.Einde Aprîl 1915 werden de Gras-geweren door Manser-geweren vervangen en kwam er nit de legermagazijnèn in toereikende boeveel-heid ledergoed toe. Eindelijk werden bij ministerieele aansehrij-ving de algemeene beginselen uiteengezet die tôt leiddraad van het onderricht zouden dienen. Op drie maanden tijd, dienden de scbool van den soldaat en de school van de compagnie, het schieten, de marschen, het schermen eu de bajo-nethanteering, de Zweedsche turnoeleningen, het wei-pen met handgranaten, de nachtelijke oefeningen en tactische oefeningen, veldwerken van allen aard en het seinstelsel a^ngeleerd. De marschafrichling werd tôt proeven van 80 kilom op 36 aren gedreven en de loopmarscb op verscheidene kilômeter uitgevoerd. Het schermen met de bajonet werd volgens de metbode van kapitein Sée onderwezen. Einde 1915, kon de duur van de africhting der rekruten verlengd woi'den, en de minister van ôorlog, nam dit te baat om bij het onderricht der veldwerken meer stuwkracht te doen bij-zetten.Anderzijds werd er gestadig ailes in 't werk gcsteld om het moreel der jongens boog te kou-den en han stoffelijk welzijn te bevordcren. Yan hunnc bloedvervvanten afgezonderd en op vreeinden bodem vcrtoevcnd, hadden onze jongens vooral nioreèlen steun noodig. De verve-ting, de afaondcriûs; çu Iict hcliawce, die brounen .van tuchteloosheid, zwaarmoedigheid en ont-moediging. dienden te goed'er ure bekainpt. Verscheidene sportspelen, voordrachten, va-derlandsche vertooningen,cinemavoorstellii)gen, muziekfeesten werden ingericht, om onze jongens degelijk verzet te versebaffen en op te b&u-ren, en meteen verhevea gevoelens in te boeze-men.De offieieren en aalmoezenîej's spaavden geene moeile, bij het volb.rengen dier heerlijke taak. Meteen werden er overal militaire kringen en bijzondere vei'gaderingzalen voor soldaten en voor onderofficieren geopend. De verschillende anibachtsiieden en kunstenaars, welke men in de régi ment en aantreft, beijverden zich om ze smaakvol te versieren ente tooien. De bonis van de soldatenkéukens lieten ook toe deze geriefe-îij'k in te richteïî. Giften kwamen toe, en leesza-len en boekerijen werden ingericht. Feesten werden gegeven, en bezorgden den jongens me-nige àangename uren. In April 1915 stemde generaal Guillin, wapen-eommandant van het kamp van Àuvours er in toe tôt het inrichten van eene barak van het kamp in eene feestzaal, en nain zelf de kosten op zich. De aankoop van een cinematoestel zou daarop toeîaten de jongens verder op aangename wijze te onderrich'ten. De detachenientscommanuanten beijverden zich te gelijkei'tijd om de Belgische bladen en de Legerbode onder de manschappen te ver-spreiden, ten einde het nationaai gevoel te onder-liouden en aan te prikkelen en den jongens nienws ait het vaderland te bezcrgen. Voor het meerendeel waren oîraè soldaten Vla-mingen. Vlaamsche artikelen verschenen dan ook te hunner ints^ntie in de plaatselijke bladenj zooals in het blad La Sarthe, voor het kamp van Auvours. Ér werden vaderlandseîie brocliuren nitge-* deeld, en puiice rédenaars kwamen van tijd tôt tijd gepaste voordrachten gevcn. "Waar men de geschikte elementen vond, kwamen er fanfaren en muziekkorpsen tôt stand. Zangafdeelingen en tooneelkringén werden gesticht. Het sport kwam weder in eere, eu i'ootballploegen werden bij de vleet gevormd. Liefdadige B rit ten zonden giften en sportbe-noodigdiieden.V'aandels werden voor de Fransche munici-paliteiten aan het meerendeel onzer detachemen-ten geschonken, en het waren de Fransche inge-zetenen die ze bij inschrijvingen bekostigden. De overreiking van de vaandcls gaf aanlei-ding tôt indrukwekkende vaderlandsche cere-nioniën. Zinnebeelden van het afwezig vaderland, dragen zij machtig bij tôt de ontwikkeling van het moreel ; zij begeleiden soins de troepen op marscS en worden bij elke militaire betooging ontroid. Luitenant-generaal de Selliers de Moranville gaf eindelijk bevel. eerelijsten in al de instruc-tiecentrums op te maken, welke in de lokalen derverschillendedetachementen zouden tentoon-gesteld worden, tôt blijvende 'herinnermg aan roeïnvoile wapenfeitenbedre^en door militairen, die tôt het korps hadden behoord. v i •* Deze kleine schets geeft een overzicht over het Iieerlijk werk dat in de instructiecentrums werd volbracht,maar laatniettoe het ten voile te meten en te waardeeren. Men beelde zich enkel in,welke heerlijke toewijding er behoefde van wege hen, die op 30 Juni 1916 er in geslaagd waren 60,000 manschappen af te richten. Deze ijvervolle mannen vonden weliswaar hunne bflooning in de soldaten welke zij hadden gedrild ; want hunne leeriingcn legden vam de eerste dagen af op het front zuike bewomie-renswaardige vastb.-radfnheid aan de dag, dat Zijne Majesteit de Koningin,vol^ende bewoordin-gen aan luitenant-generaa! de Selliers deMoran-vilie zijoe voldoening uitdruktc : 17 Maart 1915. — Met genoegea heb ik dea uit-mantenden gecsl en de flinke ah'ichting vaa de rekruten vau de klas Î914 kuunen bcsiatigèn.Mctgroot© dapperheid hebben zij zich onder het heftig vaur gedragen. Ik houd er aan u mijne levendiye gelnk-wenschen te hîaren alsmede aan het personnel dat, onder awe leîding, tôt huune opleidicg beefl mede-gewrkt. " ALDHRT. Ct Verçolgt.) IHeiiW! BeicFIng «98p iist Eastnrli! ian aàzs IslÉtsa Ziehier de nieuwe voorschriften die van kracht zullen /.ijn voor wat betreft het verlcenen van rust-verlof aan Onze dapperen. Het huidig stelsel van rnstverlof geeft aaalei» ding tôt bezwaren en fhisbruiken. In het algemeen wordt er een verlof van een duur van 7 dagen toegestaan, hoe ver de afstand ook moge zijn die er moet afgelegd worden. Zoo kan het gr;beuren dat er militairen, waarvan da familie op een afgelegen plaats woont, in wer-kelijkheid slechts een zeer korten tijd bij hua verwanten kunnen doorbrengen en dat de ver-moeienis en de last van de reis ni et opweegt tegen de werkelijke rust die zij genieten. Om dit te vermijden heeft inen in sommige korpsen de gewoonte aangenomen de verïofbrie-ven twee, en zelfs drie dagen vôôr den aange-ste'den datum aan de belanghebbenden te over-handigen. Zoo ontstaat er een ongelijkheid die moet vernieden worden. Deze gewoonte is in strijd met den geest van de tucht. Anderzijds, spruit uit het vaststellen per h«n-derd van het getal verlofgangers op het effektief voort, dat het verlengen van verlox of het te laat weerkeeren, zijn weerslag heeft op den datum waarop het voigend verlof begixit en zoo wanorda in de genomen schikkingen brengt. Eindelijk, daar het verleenen van verlof onder» worpen is aan sommige voorwaarden waarin zich de ti'oepen moeten bevinden, gebeurt het dat er op sommige dagen zooveel* verlofgangers in de stations toestroomen, dat het aan den spoorwegdienst onmogelijk is bun vervoer te verzekeren ; hetzelfde gebeurt voor den dionst der boolen naar Engeland. ïalrijke militairen. reizen in zeer inoeilijke voorwaai-den of veriiezeu een dag te Duinkex-ken, te Kales of elders. Om al deze moeilijklieden te vermijden, zàt men voortaan, op volstrekte wijze, voor het verleenen van rnstverlof, de volgende regolen-i». acht nfmen. i" Het getal verloven dat er wordt toegestaan zal regelmatig blijven, weik ook de omstandig-heden mogen zijn. / Iedere eenheid zal verlof mogen toestaan vol-gens het maximum-tarief- hier onder aarjgeduid. derlcnheid Getal verloven Aaiuucrki»;en —a t 1 verlof aile iî!) dagen De gctsllcn hier ni et 2 1 — (iO — aangecluid kunnen " 3 4 — 40 — volgens deze tabel il — 30 '— berekend worden. Iji 6 1 — 'Ji — geen enkel gevsl mag 6 1 — 20 — ècne eenheid vaa 8 1 — lo ~ minder dan 121 man 10 1 — i" — 2 soldaten op denzelf-12 1 — 10 — den dag met verlof 15 . 1 — 8 — sturen. lu gecn enkel 20 1 — 0 — geval mag ectie eea- 30 1 — 4 — hoid die minder daa 40 i — 3 —, 241 man telt drie sol-60 1 — 2 -t- daten op den?eU'dca 120 1 — — daguietverlofzeudcm, ?}D 2 - — enz. SB0 3 — — 480 4 — — 2" Een bijzondere trein voor Belgische vei'Iof-gangers zal binnen kort dagelijks van het front vertrekken, en cen andere uit Parijs. Geen Bcigisch militair met verlof, behalve de ofiieie-ren, zal een anderen trein mogen gebruiken. 3° De duur van het rustverlof zal normaal 7 dagen op de plaats van de aankomst bedragen* 't is te zeggen dat de duur van de x-eis, gaan en keeren, bij dezen normalen duur zal gevoegd worden. Een verlof, dat te Kales of omstreken moet ioorgebracht woi'den zal 8 dagen bedragen ; een vertof voor Parijs of Londen, 9 dagen ; vo»r Bordeaux of Schotland 10 dagen, enz. . Behalrè zeer uitzonderlijke gevallaa, mag de g-ekeei« duur van een rustverlof geen 12 dagen orer*-b-effea.De verlofganger zal den duur vaa zijae reîs verirechtvaardigen, door den datum vaxi oaa-komst in de plaats waar bij ziju verlof doot-brengt en den datum van zijn vertrek uit «lez« plàats. Voor Frankrijk ztxllen deze data m a bet spoowegpersoncel erp de a vcrîofbrîsf CQ-scln-CYen woi*den (gelen bricO, 7 Denemhe?* 1910 iVnrnmpr 353

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes