De legerbode

650499 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Decembre. De legerbode. Accès à 23 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qj77s7jm2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dînsdag, Dondcrdag en Zaterdag verschljnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvangt lien of vijflien Fransche en Nederlandscke exemplaren. lil Leven aan hst Oelgiss!) Front 's Iflargsns 3n Iset Kantonnsmenî I Eenstroom neveliglicht,waarin de goudstofjes ■Jansen, stroomt de groote loods binnen waar de Baansekappen, na liun werk, zijn gaan slapen. In Ben zonneschijn schijnt het strooi te gloeien lijk Bmellend goud. Op de dekens, waar de slapers Bjewikkeld zijn, glanzen vale en violette tinte-Bhgen naast donzige schaduwzijden, terwijl de Bitgerafelde franjes als met gouddraad bestikt Bijken. Een heldere klaarte vloeit over het witsel Bleroudebevuilde planken beschotten. ■ In allerlei houdingen liggen de vermoeide sol-Baten neergevleid. Het verlroebelde zonlicht dat Be beperkte ruimte van de loods verhit, doet de Bermoeienis nog zwaarder op hun leden wegen ; Bj legt een nog rooder tint op hun barde, ge-Baaude wezenstrekken. De adembalingen, waar-Ban bet geluid zicb mengt met dat van den wind Bu de takken der boomen, doet de uitgerafelde BJekens waar de handen zich aan vastklampen op-Bonedergaan. Hier en daar liggen de scboenen, Btoop het modder v.ast droogt, nog zooals zij Hfaii den voet werden gesch'opt. Langs de muren Bianjen de rosse, stofferige kapotten als een vale Bjraperij. Aan de gordelrierhen, waarvan bet Bersleten leder in de zon glanst, hangen de be-Boeste bajonetten. Het prachtige zonnelicht legt Bijne goudglanzen over de vermoeide menschen Htubevuilde dingen, in afwacbting dat des mor-Bens ailes v.Teer wordt opgepoetst. H De hoofden met 4e verwilderde haarbossen, B^&enroode vlekkeri op de ransels. De zon ver-Bwaart nog hun slaap, in deze doffe loods waar B;esn windje waaien komt. H Slaap gerust, soldaten van het vaderland en ■tanden plicht ! Eenige uren geleden glinsterde ■j?nw oogen de dansende vlam van de schitteren- B^ïuurpijlen, en uw loome handen bewogen de B^îremet modder beladen schop. Gij waart in ■tel kleverigen grond aan 't delven; uw gespan- Bes wil gaf vorm aan de wederspannige stof, en ■toaakte er ondanks haarzelve eene boudgenoote Bj^Het geratel van de razende machinsgeweren B««e uwe hoofden dul, die neergebogen bleven ■tTer uwe taak. Aan uw voeten liggen uw wapens B(ergeworpen op uw kapotten om de vochtige ■^retende aanraking van de aarde te verfiiijden. ■T hielen rukken zich moeizaam los uit de ■j^ewoelde aarde. Eu gij zijt terug gekomen Bjij'SS de verbindingsloopgraven waar de dood flr leiereu hoek op u loert, door middel van de I i°®reu<^e brisantgranaten en bet slangeschuifel ■ t* kagels. Uw stoet van schaduwen die door de I ,eimoeienis waren neergebogen strompelde over 1 e S» ten in den duistereu weg. De grauwe mor- | «laarte deed uw gezwollen oogleden pijn, I °en ?ij ze eindelijk liebt kunnen sluiten en u °Jj"t neervleien op het gastvrije stroo. 'loehtet gij gerust slapen; uw vermoeienis is 'uettigd en geen klacht komt er over uwe lip-«n. r De mannen rechten zich op. Een tijd lang blij-n ze zitten, nog verdoofd door den slaap en J'j'en z'ch de oogen. Zij werpen het deksel p ternit. visschen met hun voet de schoenen •eer °P eD gaan dan de deur openen om wat ® lucht binnen te laten. De mannen gaan I ,en °' komen terug binnen te midden van het i *'• i hunuer veldflesschen en keteltjes. De ■ ïû lacht op al deze gezichten die daar straks ? 'ûgezonken waren van vermoeienis. Vroo- I e stemmen verheugen zich over bet mooi ^er'De brooden komen te voorschijn uit den dpzak en. zonder dralen, halen de mannen II ^etpot uit en strijken een dikke laa<r over «smakelijk brood. op hun gekruiste beenen neerge-' n, "eg'nnen hun geweer uiteen te nemen. 6,u "°°ld blijft aandachtig over het werk neer-, °seQ- Anderen poetsen hun schoenen en de | .e!"Pe retik van bet seboensmeer mengt zich . ,!et s.tof dat de borstels doen opvliegen. In ver%e handen glanzen reeds de blinkende ' 'erea die schitteren in het zonnelicht. Robert Vivier, D. 48, 11° c. De Schouwburg op het Belgisch Front Koningin Elisabeth wcont eene vertooning van «Werther» bi|. ( Van eenen ooggetuige.) Belgisch front, 4 December 1917. Koningin Elisabeth heeft verleden Maandag, in het gasthuis van Beveren, aan deu Yser, eene buitengewone vertooning bijgewoond, ingericht door « L'Œuvre du Théâtre au front belge », waarvan Libeau de stichter is. Mev. Richardson en Calas, de heeren Marny, Albers, Azema, Mesmaecker en Bourgeois had-den hunne welwillende medewerking aan dit gala-feest verleend. Op bet programma : Werther, van Massenet. Het orkest bestond uit een 90tal leden van de simfonie van het veldleger, onder de leiding van sergeant de Thoran, 1= orkestmeester van den Muulschouwburg. De simfonie speelde insgelijks op meesterlijke wijze het openingstuk van Le Roi d'Ys, van Lalo. Een buitengewoon talrijk en puik publiek was dan ook opgekomen, waaronder : Luitenant-gene-neraad De Ceuninck, minisler van oorlog, en zijn kabinetsoverste, kolonel Constant ; generaal Détail, onderoverste van den generalen staf ; de Britsche generaal graaf Atblàne; de Fransche generaal Rouquerol ; de Belgische generaals Jacques, Arnould, Lartigue, Balle, Lambert, alsmede talrijke ofliciei'en en soldaten van de verbonden legers. Op de eerste reien liad men de gekwetsten van bet gasthuis op draagberriën aangebracht. De beste plaatsen had men bovendien aan de andere gewonden voorbehouden. Koningin Elisabeth, die heel de vertooning bijwoonde, heeft de spelers doen roepen en ze ten zeerste geluk gewenscht. Het galafeest werd besloten met het God, save the Iiing en de Stars spangled Banner, gezon-gen door Mevrouw Abby Richardson, en met de Marseillaise en de Brabançonne, door Albers. De Brabançonne werd gebisseerd onder de toejuichingen en de kreten a Vive la Reine ! » Mgr Mercier Op de jongste vergadering van de Fransche « Académie des Sciences morales et politiques », heeft de heer d'Eichthal lof gezwaaid aan Mgr Mercier, in dezer voege : « Onder de helden, die met geen wapen in de vuist strijden, staat kardinaal Mercier aan de spits. Deze kerkvoogd, die tijdens zijne geeste-lijkeloopbaan reeds ongemeeneblijkeu van onaf-hankelijkheid en moed gegeven en den naam van een befaamden priester vôor dien van een befaamden bisschop heeft verworven, heeft met heerlijken moed plecbtig protest aangeteekend tegen de martelie welke België van de wreede barbaren te verduren had. Nooit heeft hij, bij zijn vlanmiende woorden, meêdoogen maar steeds gereehtigheid geëischt. » De voorzitter heeft andermaal verklaard dat de Academie den Audiffred-prijs, de hoogste belooning waarover zij beschikte, aan kardinaal Mercier had verleend. OP HET BELGISCH FRONT Amerikaansche Gasten Belgisch front, 3 December 1917. Kotiing Albert heeft den 3° December in zijn G.H.K., den heer William Poland ontvan-gen, van de <r Commission for relief in Belgium », die in gezelschap van de heeren Shaler çn Green het Belgisch front is ko men afzien. Va/i Rechts en Links De Belgische <£ Groupe des Concerts du Havre» heeft verleden Zondag, onder de leiding van den heer Ch. Strong, ten bate van de oorlogswerken, een prachtig concert in de Sous-Bretonne te Ste-Adresse gegeven. Brokjes klassiek en nieuwer muziek werden heel kunstig uitgevoerd. Do « Chorale belge », de fanl'aar der invalieden en een groep puike artisten verleenden hunne medewerking aan dit feest, dat met de uitvoea-ing van Ons Vaderland en met de Brabançonne^ werd besloten. * * -u Een plechtige lijkdicnstwerd verleden Zondag en acht dagen in de kerk te Ste-Adresse gecele-breerd. door het toedoenvan het werk « Le Souvenir belge du Havre ». Men heeft daar bet prachtig stuk muziek voor viool, Imploration, van Philip Mousset, te hooren gekregen. De heer Mousset i die een knap pianist is, bespeelde het orgel en bekwam veel bijval. Hij heeft de gelukwenschen ontvangen van da leden der Regeering, die den dienst bijwoonden. * * * Mgr Heylen, bisschop van Namen, heeft Romef verlaten en is terug op weg naar België. Hij zal enkele dagen te Berne ophouden, waar hij bij den Belgischen gezant te gast zal zijn. Bij do jongste audiëntie in het Vatikaan heeft Benedik-tusXV aan Mgr Heylen 2o,000frank overhandigd voor de krijgsgevangenen vap zijn bisdom, alsmede twee medaljes van <t O.-L.-V. Van den Vrede », waarvan een voor Mgr Mercier. * aft # De heer Charlet, nijveraar te Brussel en on» dervoorzittervan de stedelijke handelsrechtbank aldaar, is onlangs overleden. * * * Naar men vermeldt heeft het Belgisch propa-ganda-komiteit Mej. Findlay als eere-medewerk-ster aanvaard. Deze juffer, welke reeds van het begin van den oorlog propaganda in Engeland en in Kanada heeft gevoerd, heeft onlangs in 't Engelsch het boek vertaald van de heeren Vandervelde, De Brouckere en De Man, over de Belgische zendiug in Rusland : Drie Uitzichten van de Russische omwenteling. * t * * "Werken van schilder Cassel werden onlangs te Parijs, in de s galerie du Luxembourg » ten-toongesteld. Een der werken maakt diepen in-druk, namelijk de afbeelding van het vernield oksaal van Dixmuiden. De kunstenaar heeft op echt meesterlijke wijze het prachtig gewrocht van beeldhouwer Jan Bertel, uit het jaar 1566, weergegeven. • *** In het voorloopig gasthuis in het jon,<îens-lycœum te Grenoble, werd voor een paar <l.i: en het huwelijk gecelebreerd van eene jonge Pa-rijsche ju/fer met eenen roemrijken verminkte. die beide armen en beide beenen kwijt is. In 1914 opgetrokken, beboorde deze roemrijke invalied tôt bet 4° regiment zoeaven, en blonk uit door eene ongemeene dapperbeid, wegens dewelké hij de Militaire medalje en het Oorlogskruis ver-wierf.* * * In Duitschland werd pas de Hchting 1920 onder de wapens geroepen. De oudsten dier lieh-ting zullen slechts deii ln Januari aanstaamie, achttien jaar oud zijn, dejongsten hebben de leeftijd van zeventien jaar nog niet bereikt. Duitschland heeft voor de eerpte maal sinds de oorlog drie klassen op twaalf maand binnen geroepen. Daarover behoeft geen oadere commentaar. **# De militairen die deel hebben uitgemaakt van het korps auto-kanons zijn aanzocht tijding over heu le gevea aaa Louis Goovaek.iSj, ^40, 3/2^ I 6 Dëeêmfter jP1T Nntnmpr1'509^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes